งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 326
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    บุรีมาตร์
2. เด็กชายเสพศักดิ์    ไกรญาติ
1. นางศิโรมณี    วรรณปะเก
5
2 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายยุทธการ    ดางโพธิ์พิมพ์
2. เด็กชายสุทธิพันธ์    สันโดษ
1. นายจิระศักดิ์    มาบุญธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายบรรยวัสถ์    สุขุนา
2. เด็กชายพิทักษ์สันต์    พัวอุดมเจริญ
1. ส.ต.ท.มงคลเดช    วรรณปะเก
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอธิป    พลังฤทธิ์
2. เด็กชายอิศรา    บัวชา
1. นายวิรุฬห์    พรมมากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธิติโดม    ยศราวาส
2. นายภาณุพงศ์    ศรีดาชาติ
1. นายสุทัศน์    วีระกิตตินันทน์
4
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายเอกรักษ์    สกุลโพน
2. เด็กชายอภิวรรธน์    นะโส
1. นางสาวพิชชานันท์    จันทพรม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายคมกฤษณ์    ปุริมาโน
2. เด็กชายธวนิช    ทบภักดิ์
1. นายทรงศักดิ์    โฉมเฉลา
6
8 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธีระวัฒน์    โนนหนองคู
2. เด็กชายพีรพล    เพียรศิริ
1. นางญาติมา    โสภานิช
9 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายทวีรักษ์    นาจันทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ    จอมศรีกระยอม
1. นางสาวดวง    พานะโส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐนนท์    สว่าขาโต
2. เด็กชายปรเมษ    นุสายรัมย์
1. นางอำพร    จัตุชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายโอภาส    ชะชำ
2. เด็กชายอดิเทพ    พลคำ
1. นายพงศธร    ผ่านสำแดง
5
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายบวร    แก้วหมื่นทรง
2. เด็กชายสุุทธิวัฒน์    ประนันโต
1. นายไกรพจน์    พนาลิกุล
4
13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายปริญญา    คำรักษ์
2. เด็กชายธราดล    บุตรโคตร
1. นางบังอร    สิทธิสาร
4
14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายทศวรรษ    สีคุณฮาต
2. เด็กชายวรปรัชญ์    นามมุงคุณ
1. นายกิตติพันธ์    สีลาด
5
15 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายกิตติพล    เย็นไธสง
2. นายวิษรุจน์    พลรักษา
1. นายอภิภพ    จันทะเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพงศกร    คำแสน
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    ศรีภาเลิศ
1. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์    แมนสืบชาติ
2. เด็กชายภูวดล    ดรละคร
1. นางสาวปรุณีนาค    โพธิ์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................