งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 632
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริยากร    ยศไพศาล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    โคตรชาลี
1. นางสายสมร    เพาพาน
7
2 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ทองอ้วน
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    บุญยะเพ็ง
1. นายอภิเดช    พันธ์แซง
9
3 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอภิญญา    เถื่อนวงจ้ำ
2. เด็กหญิงเอมิกา    นาคกร
1. นางพรพรรณ    อนุฤทธิ์
2. นางละมุล    จันทร์ถง
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอายดา    คำจวงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร    สันตพลี
1. นางเนาวรัตน์    บุตรคำโชติ
10
5 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวีระวุฒิ    แผ้วใจดี
2. เด็กชายดนุพร    บุญแสน
1. นางทองจันทร์    สลักคำ
8
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิติยา    นรดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์    วันบุบผา
1. Mr.Raymond    Thomas
2. นางสาวกัสมูณี    แวสาแล
4
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงโชษิตา    โอสายไทย
2. เด็กชายธราธร    มุ่งหมาย
1. นางสาวกุสุมา    ทันอิทรอาจ
2. นางสาวณฐภัทร    ดำรงพานิชชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุกัญญา    แสงเทพ
2. นางสาวนีรนุช    ทิ้งแสน
1. นางสาวกุศล    สวาทพงษ์
2. นางสาวพูนสุข    สมดี
11
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงภรธิวา    ชาดา
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ทวยหมื่น
1. นางสาวระพีพรรณ    เทียกสม
6
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทธณวรรณ    สีลาดหา
2. เด็กหญิงพสุมนต์    นูวบุตร
1. นางกาญจนา    ปานเพชร
2. นางจุฑารัตน์    ใจมัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    มีคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    สติใหม่
1. นางสาวจิตรานันท์    นนจันทร์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววีระวรรณ    มาตรา
2. เด็กหญิงศศิธร    อุปฮาต
1. นายประภาส    เขตบุรี
2. นางสาวพัชราภา    ภูสมตา
11
14 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเข็มอักษร    ราชซุยแสน
2. เด็กชายธรากร    ใกล้กลาง
1. นางวิสสุตา    พลเยี่ยม
5
15 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรัชญาพร    รุ่งนิยม
2. เด็กหญิงนัฏฐริกา    สัตบุตร
1. นางสุกัญญา    บุญจันทร์ศรี
2. นายอธิพงษ์    จันทร์เปล่ง
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงดลนภา    สมนึก
2. เด็กชายตราไพร    สถาวรจันทร์
1. นางจาฬุพรรณ    เค้าคำ
2. นายนิรันดร์    อันทอง
4
17 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กชายวิศิษฎ์    ทอนมาตย์
1. นายสุทธิรักษ์    ปะริตวา
2. นางเสียงขิม    อุ่นพิกุล
18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชลธิดา    เวียนไทยสง
2. เด็กหญิงพิมพวดี    รังมาตย์
1. นายชาญชัย    ชาวพงษ์
2. นางสาวพัชรี    วงษ์แสน
7
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพัชริดา    ปินะสา
2. นางสาวจิราวรรณ    ปุเรนเต
1. นางสาวตาราไตร    จะดี
2. นางหทัยรัตน์    พรมมากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญเชิด
2. เด็กหญิงบุษบา    จันหอม
1. นางพรทิพย์    ศรีโยไว
2. นายวรัญญู    เรืองรัมย์
6
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายชาคริต    ชำนาญดี
2. นายณัฐพงศ์    แผ่นแก้ว
1. นางเกษวลี    กองทอง
2. นางสาวไพลิน    พรมภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกันทราลักษณ์    มาลาศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา    เขาทอง
1. นางสาวเจริญศรี    ปิดตังระพา
4
23 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธนิชา่    ศรีธรรมบุตร
2. นางสาวปัณณิตา    หมั่นการ
1. นางสาวมัลลิกา    รักษาภักดี
2. นางสมควร    สิทธิจันทร์เสน
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายทัฬหเกียรติ์    ต้นสีนนท์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    รจนาโสม
1. นางทิวาลักษณ์    เหล่าวงษา
4
25 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจินตนาพร    พันธ์เทศ
2. เด็กหญิงบังอร    เสาะสมบูรณ์
1. นางสุชีรา    เทศาพรหม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุธิดา    อุปจันทร์
2. เด็กหญิงสุภิมล    พันธ์มณี
1. นางกาญจนรพี    มีหิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุณิษา    ทนาชัย
2. เด็กหญิงปนัดดา    ภูวงษ์ผา
1. นางวิเชียร    สิทธิจันดา
2. นายอัมพร    นามมุงคุณ
7
28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายภีรพัฒน์    อรัญมิตร
2. เด็กหญิงศศิประภา    สุทธิสาร
1. นางสาวดลมัย    วรรณอุดรชาติ
5
29 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    โสธรบุญ
2. เด็กหญิงมุทิตา    นันทรัตน์
1. นางอรุณี    เรืองสุวรรณ
5
30 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุญยาพร    พิมพ์บุตร
2. เด็กหญิงสุภาพร    พิมพ์เงิน
1. นางพรพิสมัย    ดรหลักคำ
2. นางเอื้อมพร    ทัศน์เจริญ
7
31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวิศวะ    เทียนจันทร์
2. เด็กหญิงดอกนุ่น    สายหยุด
1. นางปัญญดา    พงศ์เรื่องฤทธิ์
2. นางละออง    ไชยแพน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................