งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 633
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    แก้วกันยา
2. นางสาวมาริษา    หวะสุวรรณ
1. นางกฤษณา    วินทะวุธ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรอุมา    กีธันวา
2. นางสาวอรณิชา    บัวสีกา
1. นางพรพรรณ    อนุฤทธิ์
2. นางละมุล    จันทร์ถง
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววัลภา    เหล่าวงษี
2. นางสาวศิรินภา    บรรณกิจ
1. นางวาริน    พรหมศักดิ์
11
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายจิรวัฒน์    อินธิแสน
2. นางสาวอรปรียา    กิ่งชา
1. นางเนาวรัตน์    บุตรคำโชติ
10
5 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวมนฑการ    รังเพียร
2. นางสาววาสนา    อุชี
1. นางนันดา    เมืองมัจฉา
8
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภูริจิรัส    โชติเชย
2. นางสาววิมลพรรณ    ขาดรัมย์
1. Mr.Kevin    Harrison
2. นางสาวเจ๊ะรูฮาณี    อัสมะแอ
6
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรสริน    แสงไสย์
2. นางสาวธาราธร    วรรณลา
1. นางสาวกุสุมา    ทันอิทรอาจ
2. นางสาวณฐภัทร    ดำรงพานิชชัย
4
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววราพร    อุตริ
2. นางสาวศิรินาถ    กิจขุนทด
1. นางสาวกันยารัตน์    ทองล้วน
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอุรา    แก้วลิ้นไม้
2. นางสาวอรปรียา    คำจันดี
1. นางสาวกุศล    สวาทพงษ์
2. นางสาวพูนสุข    สมดี
12
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปวิณา    จันทะลาด
2. นางสาวเกวลิน    ลิละคร
1. นางสาวระพีพรรณ    เทียกสม
9
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวคูณรุจา    เครือแดง
2. นางสาวทิพย์สุดา    กิติยัง
1. นายวิกรณ์    มากดี
2. นางอนุช    พลลาภ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธนาวดี    ทับสมบัติ
2. นางสาวอรอนงค์    ภพสมัย
1. นางสาวสุพัตรา    พลอาษา
5
13 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกานต์พิชชา    ซ้ายขวา
2. นางสาวทิพย์วิมล    คงปัญญา
1. นายธนานัติ    เปรมบุญ
2. นางสุนทรียา    เสาหิน
7
14 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนันธิชา    ดรุณ
2. นางสาวปภัสรา    เทพไชย
1. นางสาวจริยา    มีโชค
2. นางสาวอุษณารมณ์    บุญตาแสง
5
15 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณิชกานต์    คะเนวัน
2. นางสาวพรจิรา    จอมศรีกระยอม
1. นายสุทธิรักษ์    ปะริตวา
2. นางเสียงขิม    อุ่นพิกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววชิราภรณ์    ก้านอินทร์
2. นางสาวพัชรินทร์    นิลบรรพต
1. นายจารุวัฒน์    ปัตตานัง
2. นายชาญชัย    ชาวพงษ์
17 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศิวกร    ศรีวิชา
2. นางสาวรัตติกาล    ปานเล็ก
1. นายรักศักดิ์    ไสยลักษณ์
2. นางศุภวรรณ    บัวบุญ ลิ้มมั่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชฎาดวง    ทองแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ    ผุยหัวดง
1. นางสาวมลิวัลย์    พลเสน
2. นางเปรมฤดี    บัตรศิริมงคล
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสาวิตรี    เกิดโภคา
2. นางสาวสุทธิชา    ชารีอัน
1. นางสาวเจริญศรี    ปิดตังระพา
4
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศิราณี    ศิริภูธร
2. นางสาวศิริพร    เหล่าทองสาร
1. นางกนกวรรณ    พงสุพันธ์
2. นางพูลศิลป์    บุญยัสสะ
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอัญมณี    ฟุ้งขจร
2. นางสาวกันธิชา    เข้าเมือง
1. นางสาวฌ่อผกาฟ้า    จันทรพงษ์โภคิน
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพรศิริ    ศรีภุูมั่น
2. นางสาวกนกวรรณ    จันทะหาร
1. นายกชพรรณ    แสนสุวรรณ
2. นางยุภารัตน์    พลตื้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอดิพงษ์    อนุสัย
2. นางสาวฐิติมา    แพนศรี
1. นางสาวสุชาดา    สามสวัสดิ์
6
24 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภาณุพงศ์    แก้วหานาม
2. นางสาวนัจนันท์    ฟูเฟื่องสมบัติ
1. นายสหวิชัย    แสนโยธา
2. นายสุพจน์    ยะปะพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุจิตตา    พิงชัยภูมิ
2. นางสาวอัมรินทร์    ฉลองวงษ์
1. นางสุรีย์ภรณ์    เหนือศรี
6
26 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธีรพงษ์จ    จันทจร
2. นางสาวนิตยา    จุริธะโย
1. นายศุภฤกษ์    ทัศน์เจริญ
2. นางเอื้อมพร    ทัศน์เจริญ
4
27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวมัทรา    ศรีสะอาด
2. นางสาวปนัดดา    บุษบง
1. นางปัญญดา    พงศ์เรื่องฤทธิ์
2. นางละออง    ไชยแพน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................