งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 078
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายพงษธร    มันทาแดง
1. นายกำธร    ธุระทำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอนุรักษ์    วิเศษดี
1. นายดอน    สัจจา
3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรัญญา    วิเชียรรัมย์
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จ้ำมา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิรชา    เรืองเลื่อย
1. นางสาวพณาสันต์    เกษจ้อย
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายตะวัน    จันทะเกตุ
1. นางมารศรี    วงค์ช่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอภิชาติ    มานนท์
1. นางปภาดา    ราชมุลตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................