รายการที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม การแข่งขัน
ติดต่อ ผอ.นิรมัย พลสนอง
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ห้องประชุม บัวบรรพต อาคาร 1
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 10:30 น.