รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร  ธาตุบุรมย์
 
1. นางสาวอิงดาว  สีเชียงสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวภาวิณี  มั่นทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดดำเนิน
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวพรรนิตรา   จินดาศิริ
 
1. นางอธิชา  สอนลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวยุวรัตน์  นาแก
 
1. นางโชติมา   หล้ามาชน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิลดา  แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทองโคตร
3. เด็กหญิงพรรณภัสษา  เพียเ้พ็ง
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  สุจริตจันทร์
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวชัญญา  สมเพชร
2. นางสาวบุษบา  สุทำมา
3. นายวิรุทย์  บุญประคม
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมณีกาญจน์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สิมมาลา
 
1. นางสาววีรวรรณ  จันอักษร
2. นายไชยยง  เดชบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวาน
2. นางสาวศิวลักษณ์  ศรีธรรม
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
2. นางสาวศุภสุตา  ศรีพันธบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  อักษร
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวีระชัย  บุญนาดี
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวิตรา  สักขวา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  จินดาศิริ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  หารวาระ
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
2. นางศรีสุข  บุตรรัตนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  กูลภูเขียว
2. นางสาวชนาภา  ภูเทียมศรี
3. นางสาวปิยะพร  เทียมภัก
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกติกา  นาสาลี
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร
3. เด็กหญิงอทิติยา  บุญมี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  พึ่งเจริญ
2. นางสาวศานตมล  อินทองขาว
3. นางสาวสุกัญญา  เสือแก้ว
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ป้านภูมิ
2. เด็กชายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
2. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ปัตชาสุวรรณ
2. นายพิสิษฐ์  แสนอ้วน
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศรีษะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจณิสตา  เจือมา
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสงคราม
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญแจ่ม
 
1. นางสมสง่า  บุญนอก
2. นางสาวพรสวรรค์  โวเบ้า
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจิรา  มารมย์
2. นางสาวปวิชญา  เสาร์เรือน
3. นายพีระพล  จันทะแจ่ม
 
1. นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน
2. นางนิชนันท์  เพลิดพราว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายทวีโชค  พินทา
2. เด็กหญิงนัจกร  นาสินสร้อย
3. เด็กหญิงอรยา  วอหล้า
 
1. นางกรณ์ญาฏิกิต  วิบูลย์กุล
2. นางสาวอนันตญา  ศิริมนูญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  ทองบุญมา
2. นางสาวมุทิตา  ศิริเวช
3. นางสาวสุจิตตรา  ขันอาสา
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายพีระภัทร  พรมจารย์
2. เด็กชายอนุรักษ์  จันทองอ่อน
3. เด็กชายเอกวิทย์  นาสมยนต์
 
1. นางสาววราภรณ์  หัสโก
2. นางสุทธดา  พันธ์พิบูลย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายทรงศักดิ์  กางการ
2. นางสาววริศรา  ศรีพันธบุตร
3. นายสุทัศน์  ดาวเชิญ
 
1. นางพรทิพพา  อัคชาติ
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคมคาย  พรมมี
2. เด็กชายปฏิพล  ภูบุญคง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรทองวิจิตร
2. นางสาววรากรณ์  พรมทองดี
3. นางสาวสุชาดา  คัฒมารศรี
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  โสภาศรี
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นาอุดม
 
1. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
2. นางนงนุช  อะโนวัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาพิชญ์  วงษ์ชารี
2. นางสาวประภัสสร  ดอนไม้ไทร
 
1. นายนิเวศน์  ชารี
2. นางสุจิตรา  ผลธุระ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิราวัธ  พงษ์ษา
2. เด็กชายภาสกร  ธรรมจักร์
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐยศ  แสงเสงี่ยมชัย
2. เด็กชายอนุชา  ขันดี
 
1. นายปิยะพงค์  ที่ภักดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ไชยวาน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เยาวขันธ์
3. เด็กหญิงประคำกรอง  วิศรีปัทย์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญไตร
5. เด็กหญิงสุพิณญา  คำหงษา
 
1. นางสาวกุลริสา  สายบุปผา
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  นิลนามะ
2. นางสาวน้ำทิพย์  น้อยทอง
3. นางสาวพรรณวิภา  ขันหล้า
4. นางสาวสุจิตรา  บงสิมมา
5. นางสาวอุไรวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
2. นางสาวพรหมลภัส  สมชาญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุรี
2. เด็กหญิงนริศรา  อินทปัญญา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มาตรา
4. เด็กหญิงสมฤดี  สุพรมอินทร์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  หันตุลา
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นายภิญญา  เมฆวัน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกัญชพร  หอมโสภา
2. นายจิรศักดิ์  พระสุวรรณ
3. นางสาวณัฐทิญาพร  ศิริวิ
4. นายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
5. นางสาวอาภากร  พันกุลชะโร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจรรยา  ใจคง
2. นายพงศกร  วงษาบุตร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะชัย
4. นางสาวรสสุคนธ์  กิ่งเมือง
5. นางสาวลฎาภา  แก้วก่า
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  เครือวัลย์
2. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
3. เด็กชายธวัชชัย  แสงพันธ์
4. นายธวัชชัย  โกมาร
5. นายประสิทธิ์  บุญบ้านงิ้ว
6. นางสาวพรธิตา  โพธิ
7. นายวีระวัฒน์  พิมพาเรือ
8. นายสมพร  พิมพารัตน์
9. นายสรพงษ์  ศรีประจง
10. นายอนวัช  ชัยบุตร
11. นางสาวเนตรนภา  ชัยเดช
12. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
3. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
4. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
5. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ถาวะโร
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วปัดตา
3. นางสาวจริยา  มโนวรรณ
4. นายณัฐชนนท์  ขันขวา
5. นายณัฐพล  ศรียอด
6. นายธวัชชัย  คำมี
7. เด็กหญิงนรภัทร  พาน้อย
8. นายบริพัตร  ลาดบัวขาว
9. นายปรเมศวร์  ช่วยค้ำชู
10. นายพนานนท์  สมประเสริฐ
11. นายภาณุ  ภูศิลา
12. นางสาวรัชมา  วงษ์ชมพู
13. นายวีรพล  สามหาดไทย
14. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยสงค์
15. นายสายฟ้า  วิชาคูณ
16. นายสุขสกุล  เจริญใจ
17. นางสาวสุชาวดี  คำสีแดง
18. นางสาวสุพรรณี  ผ่านพูล
19. นายเกรียงไกร  บุญบรรจง
20. นายโชติวัฒน์  จันทร์หล่ม
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายจิตรกร  แดงนา
4. นางสาวอ้อทิพย์  พูนนาก
5. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทษี
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  กระภูษร
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายสุขสันต์  รุณรัตน์
2. นางสาวไอรดา  สิมมา
 
1. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นางสาวธัญชนก  ภูเทียมศรี
 
1. นางวงเดือน  กุดทิง
2. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกร  คำภิระแปง
2. นางสาวกฤติยา  บุญประคม
3. นางสาวจิราพร  สมนาม
4. นางสาวชลิตา  เตมีย์ศักดิ์
5. นางสาวฐิติพร  ถิ่นสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา  ดวงคำ
7. นางสาวปณินดา  เงินแก้ว
8. นางสาวอาทิตยา  ภูคงคา
9. นางสาวเบญจมาศ  สร้างแก้ว
10. นางสาวเรณุกา  แสนประเสริฐ
 
1. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
2. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวนภาภรณ์  คนแรง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษฎี  เอกทัศน์
2. นายชนนัย  นุชิต
3. นายณัฐพงษ์  เศียรภักดี
4. นายธนิสร  ยะสาธะโร
5. นายธีระเดช  เลพล
6. นายนราดล  อินทร์จันทึก
7. นายนฤเบศ  เพียราช
8. นายนิวัฒน์  อรศรี
9. นายประกฤษฎิ์  ละครพล
10. นายพงษ์เพชร  หงษ์พรม
11. นายวิษณุกรณ์  ปราบงูเหลือม
12. นายวุฒิชัย  ชาบุตรโคตร
13. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
14. นายอภิสิทธิ์  พลเยี่ยม
15. นายเทพบัญชา  โพธิ์แข็ง
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. นายนฤมล  เชื้อสาวถี
3. นายกล้าณรงค์  พรหมประโคน
4. นายอนุรักษ์  ผึ่งผาย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวชนาพัฒน์  พันธุ์คะชะ
2. นางสาวชลิตา  พาระพงษ์
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจุติพงษ์  หลวงเมือง
2. นายวัชรากร   ผางจันทร์ดา
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสนเห็มทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวอาทิติยา  คำทองหลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาลา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  ไร่ขาม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัน
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสิริยากรณ์  อำพันธ์ทอง
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัตสร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวิศักดา  นาเฮ้า
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถาวะโคตร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงรถ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  สายลาด
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาววันวิสา  สมสันต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอก
2. เด็กชายอภิเดช  พรมดวล
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะโง่น
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจิตตรา  สุวรรณสุขา
2. นายนรเศรษฐ์  จักรโนวรรณ
3. นางสาวปราถนา  บุญสร้าง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอัยการ  ศรีดาวงศ์
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสุธินัน  บุราณสาร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายศิววงศ์  มีสุธา
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เหล่าชิงลา
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชาญวุฒิ  สุระเทวี
2. นายธีรวัต  เพชรสังหาร
3. นายพงษ์พิทักษ์  คำยา
4. นายศตวรรษ  โฉสูงเนิน
5. นายสายฟ้า  สวัสดิ์ประภา
6. นายสุทธินัน  บุราณสาร
7. นางสาวสุมินตรา  หันจังสิทธิ์
8. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
9. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายขจรไพศาล  แช่มสกุล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชินศรี
3. เด็กชายวัชรพงษ์  อาจหาญ
4. นายเจษฎาบดินทร์  เพ็งแข
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษดา  เครือแก้ว
2. นายชาติชาย  ชินศรี
3. นายธนากร  โสภิพันธ์
4. นายยรรยง  บัวนาค
5. นายรัฐศาสตร์  หลักคำ
6. นายวราวุท  พรมเนาว์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกมลภพ  คำหมาน
2. นางสาวกฤติกา  จันทรา
3. นายกษมา  อุดด้วง
4. นางสาวกานติมา  ศรีราช
5. เด็กชายขจรเกียรติ  เทพศิริ
6. นายฉัตรชัย   ศรีสุข
7. นายชาติชาย  ชินศรี
8. นายชานนท์  ชนาฤทธิ์
9. นายณัฐชัย  นรปัญญา
10. นายณัฐพงษ์  เครือภักดี
11. เด็กชายณัฐวัตร  พลรอด
12. นางสาวดารุณี  สุโอษฐ์
13. นายธนธรณ์  เนตรนี
14. นายธนากร  โสภิพันธ์
15. เด็กชายธาริวัฒน์  บุญพา
16. นายธีระพล  สุขสงคราม
17. นายธีระเดช  เลพล
18. นางสาวนนทกร  ประเสริฐสังข์
19. นายนฤเบศ  เพียราช
20. เด็กชายนิติพล  ต๊ะแก้ว
21. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ขำศรีนวล
22. เด็กหญิงปิยะวดี  นุชิต
23. นายยรรยง  บัวนาค
24. เด็กหญิงรินรดา  ขาวรุ่งเรือง
25. นางสาวละอองทราย  สิงห์ชัย
26. นายวิทยา  ศรีชัยลา
27. นายวิศักดา  นาเฮ้า
28. นายวิษณุกรณ์  ปราบงูเหลือม
29. นายวุฒิชัย  ชาบุตรโคตร
30. นางสาวศิริลักษณ์  รักศิลป์
31. เด็กชายศุภกฤต  พุฒแย้ม
32. นายสายฟ้า  สวัสดิ์ประภา
33. นางสาวสิริวิภา  แทบศรี
34. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
35. นางสาวสุพัตรา  งามงอน
36. นายสุรชาติ  ยะรี
37. นายอนุวัฒน์  สุวรรณภูวงศ์
38. นางสาวอรทัย  ดวงดีทิพย์
39. นายเจษฎาบดินทร์  เพ็งแข
40. เด็กชายเปรม  ภูมิมหา
 
1. นางชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นายเรวัตร  นุชิต
4. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
5. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษตะวัน  บุญบู้
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายศรัญญู  เพียซิน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวนลินี  ประทุมมี
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายสาธิต  พิมพาพันธ์
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยภักดี
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพ็งวงษา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวรุ่งกานต์  ฆารกุล
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายยุทธภูมิ  สีทาแก
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมษิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันทัชพร  ธาตุทอง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมืองฮาม
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธันยวัตร  ศรีทะรัง
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันสุดาพร  ไชยพิมพา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวณิชนันทน์  คำสะใบ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคันธมาลี   เมรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพร   ดอนคุณสี
3. นายณภัทร   บุญลือ
4. เด็กหญิงณัฐชญา  ไทยอ่อน
5. เด็กหญิงดวงกมล   ทองขาว
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ปลื้มวงษ์
7. เด็กชายนัทธพร   สีดามาตร์
8. เด็กหญิงนันทนา  คำแก้ว
9. เด็กหญิงนันทพร   สมภาร
10. นางสาวนิภาพร   โมกสุวรรณ
11. นายนิรุต   ทองเดช
12. เด็กหญิงนิศาชล  หงส์พรม
13. เด็กหญิงลดาวัลย์   ประดับเพชร
14. เด็กหญิงวนิดา  วิเชียรศาสตร์
15. เด็กหญิงวนิพา   จันทร์สุชา
16. นายวัฒนา  ศรีลอด
17. นายวีรพงศ์   คำจันดี
18. เด็กหญิงศรีธรา   ดวงพิลา
19. เด็กหญิงศีรดา   บุญแน่น
20. นายสมรรถชัย   ขุนหอม
21. เด็กหญิงสรันดา   เสนาไทย
22. นางสาวสุดารัตน์   จีรกัญญา
23. เด็กหญิงสุนิตา   เหล่าสิทธิ์
24. เด็กหญิงสุภานัน  ทองบุ
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุดชา
26. เด็กชายอภิเชษฐ์   นามรินทร์
27. เด็กหญิงเจนจิรา   ประทุงชัย
28. นางสาวเจนนิศา   จันทราพร
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
2. นายสมบัติ  แทบศรี
3. นางสาวประภัสสร  หินแก้ว
4. นายฐาปนา  นิตย์คำหาญ
5. นายมงคลชัย  พรหมมาหล้า
6. นางจินตนา  แทบศรี
7. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
8. นางพรทิพย์  บรรเทา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวขวัญใจ  คงอาษา
2. นายจักรพรรดิ  แสนสะอาด
3. นายจักรพรรดิ  ทนทาน
4. นางสาวฉัตรกมล  ศรีคัฒนพรหม
5. นางสาวดรุณี  ราชภักดี
6. นายธนโชติ  กองจันทร์ดี
7. นายนภดล  ต้นยวด
8. นางสาวนลินี  ประทุมมี
9. นางสาวนิตนภา  บุญศิริ
10. นางสาวนุชทิชา  หมาดผาง
11. นางสาวปฐมาวดี  หาระพัด
12. นางสาวปนัดดา  ผูกพันธ์
13. นางสาวปริญา  หินชัด
14. นางสาวปัณฑิตา  สังข์วร
15. นางสาวปาริชาต  จันทร์ชมภู
16. นายพงศธร  ทุมจันทร์
17. นางสาวพัชรี  ชื่นชม
18. นายพิชชากร  ผาเนตร
19. นายภัชระ  พรมนอก
20. นายภูธเนศ  ศรีกระแจะ
21. นางสาวยลดา  พาภักดี
22. นางสาวรุ่งกานต์  ฆารกุล
23. นางสาวรุ่งจิราภรณ์  สาลาด
24. นางสาววรรณิสา  อ่อนเมืองดง
25. นางสาววัลยา  ภูกองชัย
26. นายวิธาน  สีหานาท
27. นางสาวศิริพร  วัยศรีแสง
28. นางสาวสาริณี  แก่นวงษ์
29. นายสุวัชชัย  พนาโพธิ์
30. นางสาวสุวิภา  สาคร
31. นางสาวอธิติยา  ศรีมูลมาตร
32. นางสาวอรนุช  โคตรบาล
33. นางสาวเจนจิรา  บุตรโก
34. นางสาวเจนจิรา  อาจหาญ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
2. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  มิเกศ
4. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. เด็กชายวิศรุต  หมื่นชนะ
7. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
8. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
9. เด็กชายอลงการณ์  แสนโท
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐิกา  พระสุวรรณ์
2. นายธนธรณ์  เนตรนี
3. นายธีรเดช  เลพล
4. นายนฤเบศ  เพียราช
5. นางสาวนันทวดี  อมูลราช
6. นางสาวยุวดี  พรหมศักดิ์
7. นางสาววลัยลักษณ์  วรนุช
8. นายวิทยา  ศรีชัยลา
9. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
10. นางสาวอุรชา  แสนเห็มทอง
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
4. เด็กหญิงวิจิตรา   มีชัย
5. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
6. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายภานุพล  ชมภูพื้น
2. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
3. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
4. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
6. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
4. เด็กหญิงนันทิดา  กาฬสินธุ์
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. เด็กหญิงสุนันทา   นนท์ตรี
7. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ชาตรี
2. นางสาวนฤมล  พรมชมชา
3. นางสาวนันทนา  ดวงสิม
4. นางสาวภาวิณี  ทัพนาม
5. นางสาวภาวิณี  พรหมราช
6. นางสาววรรณพร  นันทะชัย
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายกฤตภาส  สาระโวหาร
2. นายกฤตเมธ  สาระโวหาร
3. นายกฤษณะ  ยืดยาว
4. นายชัยณรงค์  น้อยเรียง
5. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
6. เด็กชายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
7. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
8. นายพัชรพล  น้อยคำ
9. นายมหิทธิ  มีพรสรวง
10. เด็กชายมีนทาดา  เจ็กภู่
11. นายรชานนท์  หงษ์ชัยภูมิ
12. นายวุฒินันท์  สิมมา
13. เด็กชายอนุวัฒน์  สงคราม
14. เด็กชายอภิชาติ  หันตุลา
15. เด็กชายอภิวัฒน์  บุษราคัม
16. นายอภิวัฒน์  ชาชุม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  คำภิละ
2. นางสาวชรินทร  ดวงบุบผา
3. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
4. นายธนาคาร  ศรีเจริญ
5. นายธีระวัฒน์  พลทอง
6. นายพงศกร  โพธิ์ศรีเรือง
7. นายภานุพล  ชมภูพื้น
8. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
9. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
10. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
11. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
12. นางสาวสุายธาร  พะชะ
13. นายอนุชา  นาหัวนิล
14. นายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
15. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
16. นางสาวเบญจพร  เหล่าถาวร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายธเนศ  อุดทังไข
2. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
3. นายเจษฎากร  สมศรีลัย
4. นายเชิดพงษ์  ดอนช่างลุน
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกร  สร่างโศก
2. นายสุปัญญา   วงหาจักร
 
1. นายวันชัย   ศรีสุทัศน์
2. นางสาวอรวรรณ   พวงกันยา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฐมัญญา  จาระชร
 
1. นางสุุกัลยา  โพธิญาณ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพชรพล  แสงปัญญา
 
1. นางนภัทร  เมฆวัน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายลูกัส  ทัดเทียม
 
1. Mr.Gilberto  Ronquillo
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวงศ์ตระกูล  พรมลา
 
1. นางสาวอรุณี   คันธิยงค์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวพิยะดา  เสียงประเสริฐ
 
1. นางสาวชาลินี  กอผจญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  จิตเจริญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทะลี
 
1. นางจรีภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  อัครนิมาตย์
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ฝ่าผล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กมลภพ
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยรส
4. เด็กชายปรัชชานนท์  ยุพานิชย์
5. เด็กหญิงปริญญาพร  นงคะวาส
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายปุริมปรัชญ์  เอี๊ยวสนกรู
2. นายพลวัฒน์  ชัยพิลา
3. นางสาวศศิธร  เกษบุตร
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  กิติพิชยพัฒน์
5. นางสาวสุชญาน์  ดีรักษา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
2. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐกมล  แก้วอัคฮาด
 
1. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  หนูดี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวายุ  ทองสร้อย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนที  สุภาษร
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวมล  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิสรา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  อุปถัมภ์
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นายนิคม  ขันชมพู
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นางสาวสุธัญญา  สิทธิโสภา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวอรทัย  หาญมูลตรี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจีระวัฒน์  พานุรักษ์
2. เด็กชายพิทยาธร  หันตุลา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศตาหล้า
4. เด็กชายภราดร  ชินตุ
5. เด็กชายวุฒิพร  กุลบุตร
6. เด็กชายศุภวิชย์  อินแก้ว
7. เด็กชายสุจินดา  ฉัตร์รักษา
8. เด็กชายเมธิชัย  ศรีชารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. นายเกรียงไกร  บุญลือ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ   แสงรุจี
2. นายจิรเดช   พูลพุฒ
3. นายจีรศักดิ์   ชัยบังคม
4. นายวิวัฒน์   ภูระบัตร
5. นายสนธยา   พรมนันท์
6. นายอภิสิทธิ์   จันทร์หล่ม
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายวีระธรรม  จำปาบุรี
3. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา   นามวิชิต
2. เด็กชายนัทธพร   สีดามาตร
3. เด็กหญิงปลายฟ้า   ถิ่นวงษ์ม่อม
4. นายมนัส   พิมพ์เวียง
5. เด็กหญิงศศิวิมล   วรรณภา
6. เด็กหญิงสาริณี   จันทรเสนา
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุดชา
8. เด็กหญิงอรวรรณ   พันธ์โย
9. เด็กหญิงอริยา   ไทยม่วง
10. เด็กหญิงอารียา   กัลกล้า
 
1. นางกิตติกา   อามาตย์มนตรี
2. นายพงษ์ศักดิ์   เมฆวัน
3. นายกรีฑาพล   นามคำ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
2. นายชยานันต์  มงคลเคหา
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุขอึ่ง
4. นายวรกมล  ยอดยัง
5. นายวัชรากร  ผางจันทร์ดา
6. นางสาวศรัญยา  บุราญ
7. เด็กชายสิทธิกร  ศรีพวงมาลัย
8. เด็กหญิงอภิตตรา  โคตรเวียง
9. นายอภิสิทธิ์  พลเยื่ยม
10. นายเอกสิทธิ์  แก่งมงคล
 
1. นายศุภชัย  เรืองเพ็ญ
2. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
3. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พลบูรณ์
3. เด็กหญิงวิยะดา  มาโพธิ์
4. นางสาวสาวิตรี   ถาวร
5. นางสาวเสาวลักษณ์   งามทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายกรรชัย   เฉลิมรัมย์
2. นายจักรินทร์   ธงภักดี
3. นางสาวภัสสร   ศรีหามาตร
4. นางสาววรรณภา  ศรีบุษย์
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ทรัพย์ประทุม
 
1. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
2. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  โสมาบุตร
2. เด็กหญิงสุวิมล  ฐานะ
3. เด็กชายเรืองเดช  กันหามอม
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาราช
2. นางสาวนิราวรรณ  โพชพันธ์
3. นางสาวพัฒตรา  ปัตนาถา
 
1. นางอธิชา  สอนลา
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญประคม
3. เด็กหญิงศลิษา  ทองทัด
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายจิรเดช  สวดสม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  บางศิลา
2. นายนวรัตน์  วงษ์แสน
3. นางสาวสุธาสินี  สีหานาท
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  จันทร์สมัคร
2. นางสาวศิริพร  มีมะจำ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เลียงกาทิพย์
2. เด็กหญิงพุทธธิดา   พรหมเมตตา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอุมาภรณ์  อวนศรี
 
1. นางนันท์นภัส  อันอาษา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินภา  เสนา
2. เด็กหญิงศิริพักตร์  โตใหญ่
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สิริธนพงศ์
2. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  หันมา
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโสม
2. เด็กหญิงพัชรวลัย  วงษ์รัตนะ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
2. นางสกาว  แหม่งปัง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายเสกสรรค์  จันเส
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งปอพาน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพิชญา  ชุมแวงวาปี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพงพนา  แทบศรี
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายธนพล   แสงบุดดา
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวัชระพงษ์  คำวีระ
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนภากร  ศรีพรมอาจ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศรก
3. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
4. นายจิรายุทธ  คำภิละ
5. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
6. นายธนพล  แสงบุดดา
7. นายธีระวัฒน์  พลทอง
8. เด็กชายนวพล  บึงบาง
9. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสน
10. เด็กหญิงนาตาชา  จำปา
11. นายพงพนา  แทบศรี
12. นายภานุพล  ชมภูพื้น
13. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
14. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
15. นายรัฐศาสตร์  โซ่เชียงคำ
16. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
17. นางสาววิจิตรา  มีชัย
18. เด็กชายวิทวัส  วรรณพงษ์
19. เด็กชายวินัย  กองแก้ว
20. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
21. เด็กชายศราวุฒิ  พดุสันต์
22. เด็กชายสุทธิพงศ์  วารียันต์
23. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
24. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
25. นางสาวสโรชา  ลุนบับภา
26. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
27. นายอรณี  ใฝ่ฝัน
28. นายอลงกรณ์  แสนโท
29. เด็กหญิงอำภาพร  ปัญญาวุฒิ
30. นายเอกณรงค์  เวียงสมุทร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
4. นายณัฐพล  ปะยะตัง
5. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวทวิตรา   ศรียัง
2. นางสาวอภิญญา  โนนจุ่น
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  บุตรดาเพิง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฮาดระวัง
 
1. นายอัครเดช   โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นายอดิศร  เหลาเพ็ง
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. เด็กชายพงศพัฒน์   วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์   บุญธรรม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายภานุวิชญ์  คันทะพรม
2. นายศุภกิจต์  อุดมศรี
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐ  โพตะศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายภูสิทธิ์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  วิบูลย์กุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายชนกิตติ์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายทินกร  ทุมชะ
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายธนวัฒน์  กาล้อม
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ไพเขตร
2. นางสาวสุนิตา  วงษาจันทร์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนุชนภา   สัตย์ธรรม
2. นายอดิศร  ทวีโยค
 
1. นายพุทธา  สุวรรณละ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงศ์ธานี
2. เด็กหญิงศานตมล  กันเจียก
3. เด็กหญิงอารียา  เจริญวัย
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ประเทศเสนา
2. นางสาวศยาวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสนยา
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  ชุมคำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดบุญมา
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
3. นายไชยยา  ดาธรรม
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัชพล  พิมพ์พรมมา
2. นายอนุชิต  คังดงเค็ง
3. นายอภิสิทธิ์  พานิชพัฒน์
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพง์  สมชารี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายธนาดล  ดอนจันลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์   วงษ์สีดา
 
1. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายคมกฤต  บุญพร้อม
2. นายวิรกานต์   คำสำลี
3. นายไกรลาศ  เหล่าทา
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภนัดดา   จันทร์บุญ
2. เด็กหญิงศิริภา  สุธาวา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   แก่นชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญจำนงค์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นางสาวกุลณัฐ  อินทอง
2. นางสาวชลธิชา  สุิงห์ตุ้ย
3. นางสาวเจนจิรา  ลาวิชัย
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.875 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดวง
3. เด็กชายภานุวิทย์  ยาตาล
4. เด็กหญิงวธัญญา  ชลิตานนท์
5. เด็กหญิงศศิประพร  แนธิบุตร
6. เด็กหญิงสุทธิณี  ศรีสะอาด
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสมคิด  จันทะวงศ์
3. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.325 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  จันทะนา
2. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งเมือง
3. นายภานุวิทย์  ยาตาล
4. นายวุฒิพงษ์  กาลาม
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทิพเนตร
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
3. นายสมคิด  จันทะวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชฎา  จรรยาคำนึง
2. เด็กหญิงพัชรี  ท้าวพรม
3. เด็กหญิงเมธาวี  พระวงษ์
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวิทยา  ติดสุข
2. นางสาวสมฤทัย   วารีศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  เพชรเกลื่อน
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นายกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายพรชัย  เทศสนั่น
2. เด็กหญิงศิริกาญจนา  วงษ์ศิลา
3. เด็กหญิงอรรพรรณ  พันธะ
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ธิมา  อุ่นจิต
2. นายจาตุรันต์  ศรีบัวเผื่อน
3. นายอภิสิทธิ์  วันเพ็ญ
 
1. นายเลียง  โทคำเวช
2. นางอำพร  ไอ๊ซิม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นายชัยณรงค์  ไชยโย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  สีอ่อน
2. นางสาวสมคิด  ชุมพล
3. นางสาวเอี้ยงฟ้า  ภาคทอง
 
1. นางคณิตา   สาลี
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจิมชัยภูมิ
2. เด็กชายธีระพงษ์  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ระนำไทยสงค์
 
1. นายขยัน  คตธมาตย์
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  เสร็จแหม่ง
2. นางสาวจิตรา  ศรีสด
3. นางสาวภิรมย์ยา  ผาแพน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  ตุ่นเฮ้า
2. เด็กหญิงบารมี  บุญประจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  น่าบัณฑิต
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวพรรณนิดา  เพชรน้อย
2. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  กัปโก
3. นางสาวลลิตา  สาฆะ
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงจุติมา  มังกรเจริญกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  คำสิงห์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาชุม
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวทิฆัมพร  คำบุญ
2. นางสาวทิพวรรณ  เรืองศิลป์
3. นางสาวรัตติกาล  สีพาลา
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร