รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ใจสามารถ
 
1. นางชรินรัตน์  จันทบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวไอรดา  นากาจิม่า
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางวัลลภา  ศรีไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เตชะแก้ว
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายวิทยา  อารีสนิท
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  พลทิพย์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูคารัตน์
 
1. นางสาวเบญจพร  ขำภูเขียว
2. นางสาวรจนา  ปัตถา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญกมล  บุญประจันทร์
2. นายรามิน  นามศิริ
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
 
1. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
2. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรายุทธ  เมาะราศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรดง
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  โอนทอง
 
1. นายธนพร  น้อยบุ่งค้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลลิตา  มานะลี
 
1. นางพรรณพิลาส  พลเสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุณิสา  ฐานะ
2. เด็กหญิงสุนันทา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงสุนันทา  พรพุทธรัตน์
 
1. นางปัญจพร  จิตรกลาง
2. นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายศราวุฒิ  ยอดกูล
2. นางสาวอรพรรณ  เลืองเทศ
3. นางสาวโฉมธยา  สาวิสัย
 
1. นางสาวจินดา  เพ็งวงษ์
2. นายคงเดช  นาใต้
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงพิกุล  หนันคำจร
3. เด็กชายสิทธิพร  นาคโนนหัน
 
1. นางสาวมาวดี  วิชัย
2. นางทัศพร  ยุระศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณกัณฑ์  ศรีโนนยาง
2. นางสาวธิดารัตน์  นาสงวน
3. นายสัญญา  พนมกุล
 
1. นายกฤษฎา  เมืองมัจฉา
2. นายวิทยา  โสหา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยศกร  ศรีพันลม
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
2. นางสาวภูษณิศา  เผ่าวณิช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีระนันท์  พิมพ์ดี
2. นางสาวศริญญา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวศิริชนก  จุลนาง
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณธานี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เคนรั้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มะลิวงษ์
 
1. นางอรุณี  บุญเเสนแผน
2. นางช่อทิพย์  คาสเตลีน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรพงษ์  เวชกามา
2. นางสาววิรากร  นนทะนำ
3. นางสาวสิรินนา  มงคลเคหา
 
1. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
2. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธุจรุง
2. เด็กชายปุณณภพ  สายบุตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมพิทักษ์
 
1. นายนนทวัช  วรรณชัย
2. นางสาวสุวิสา  ยศพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจริยา  คุณประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  สาริยา
3. นางสาวอาริสา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเขียว
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวจิราพร  เงียงด้วง
2. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  วรเดช
 
1. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
2. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมินตรา  ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์  กรงทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  นารั่ง
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสาวอรนุช  สอนสุภาพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมะชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เสมอใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำอาจ
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดาริกา  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พลคุปต์จิรกวิน
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  ตองหว้าน
2. เด็กชายบดินเดช  ชัยสงค์
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงศกร  ศรีหอม
2. นายสิทธิโชค  ตรีแสง
 
1. นายอำนาจ  โสภากุล
2. นางราตรี  โสภากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มวลคำลา
2. เด็กชายเดชา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ทุมแสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธเนศวร  สวยงาม
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์ชื่น
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พิชอาดูลย์
3. เด็กหญิงพิมพิลาลัย  นามวงศ์ษา
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สาจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เทพศิริ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวตันหยง  ทองผา
2. นางสาวศิริราช  ใจอ่อน
3. นางสาวสุดาพร  พรมโส
4. นางสาวสุภาพร  นิลนามะ
5. นางสาวอรสา  นนทะคุณ
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม
2. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงชลิดา  ทองภูธรณ์
2. เด็กหญิงชัญญา  สบายใจ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริพล
4. เด็กหญิงวิภาพร  ราชสีเมือง
5. เด็กหญิงศรินลักษณ์  ลีสิงห์
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  สุทธิปัญโญ
2. นางสุภาพร  แก้วสำราญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรวิภา  คำโมง
2. นางสาวศศิณา  ปัดทุม
3. นางสาวสุภัสสร  นิลนามะ
4. นางสาวสุวรรณา  เนื่องแก้ว
5. นางสาวเจนจิรา  สาระรัตน์
 
1. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
2. นายนิคม  บุญเรืองศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สาครขันธ์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขันติโก
4. เด็กชายศุภกร  ดงเจริญ
5. เด็กหญิงศุภิกา  ทารถ
 
1. นายอานนท์  อาสาสอน
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  พะลาหลง
2. นายนัทธพงศ์  ภักดี
3. นายนายธนพงษ์  ภูมิสถิตย์
4. นายบารมี  อุ่นเที่ยว
5. นางสาวอมรรัตน์  สำรวมจิต
 
1. นายชูชาติ  เจริญชัยไธสงค์
2. นายอนัน  ต้นสวรรค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  ไชยศรี
2. นายจักรพันธ์  ฟ้าฝน
3. นายณัฐนนท์  ผลนา
4. นายณัฐพล  โคตรมี
5. นางสาวตรีสุคนธ์  โคตรจรรยา
6. นายธีระยุทธ์  ดวงศาลา
7. นางสาวบุสษลี  เข็มลา
8. นางสาวปริศนา  หล้าฤทธิ์
9. นายพงศกร  ดาดวง
10. นายพิชิตพล  กำจัดภัย
11. นายรัตนโชค  ราชสุวอ
12. นางสาววงศ์ชนก  ขุนสันเที๊ยะ
13. นายวิทวัส  อังคสี
14. นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นกูด
15. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ศรี
16. นายอนันต์  ขุนเกลี้ยง
17. นายอภิสิทธิ์  สุทธิ
18. นายอัครชัยรัตน์  เนียมทา
19. นางสาวเจนจิรา  บุปทุม
20. นางสาวเบญจรัตน์  ช่องวารินทร์
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
3. นางศุภลักษณ์  ใหม่วงษ์
4. นางสาวมยุรี   บุญปัน
5. นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายกฤตเมธ  ประทุมรัตน์
2. นายคมกริช  หล้าโนนตุ่น
3. นายจักรชัย  นามรัดศรี
4. นายณัฐกมล  วงษ์จูม
5. นายณัฐพล  แดนชัย
6. นายทศพล  ชฎาวงศ์
7. นายธัชพล  ติวสร้อย
8. นางสาวนัฐวัฒน์  สีหอม
9. นางสาวนิริพร  จันทร์เพชร
10. นายปิยะพงษ์  เบ้าบัวเงิน
11. นางสาวพาขวัญ  สระสม
12. นายภากร  ศรีบุรินทร์
13. นางสาวรจนา  กระสี
14. นายสมเกียรติ  สายวัน
15. นายสุทธิพงษ์  สีอ่อน
16. นายสุเมธ  สุพรมมา
17. นายอารินทร์  นุชเจริญ
18. นายอำพล  แก้วพล
19. นางสาวเพชรรัตน์  ไวคำ
20. นายไชยวัฒน์  แก้วเหล่ายูง
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นางดารารายณ์  พรหมพื้น
3. นางสาวนงคราญ  จันทราษี
4. นายสุุวิทย์  ธรรมรัง
5. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือแก้ว
 
1. นางอมร  นนทะนำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์คล้าย
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรละคร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเต็ม
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โยที
2. นายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาวทิพย์กมล  ชาติแพงตา
3. นายปฏิภาน  ประเชิญเชื้อ
4. นางสาวปนัดดา  หอมพรมมา
5. นางสาวปัทมวรรณ  คชรักษ์
6. นางสาวศิรินยา  ฉิมนิล
7. นางสาวสุนันทา  ดวงสุวรรณ
8. นางสาวสุพัตรา  สมภิทักษ์
9. นางสาวอรณี  บุญมี
10. นางสาวอรยา  สีหงอก
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  เพชรนอก
2. นางสาวกานดา  ชมภูทอง
3. นางสาวจารุวรรณ  ติดสุข
4. นางสาวชลธิชา  ตาเมือง
5. นางสาวนัฐนิดา  พลกำลัง
6. นายนิธิศ  จิตจักร์
7. เด็กหญิงประกายกรานต์  ประทุม
8. นางสาวประภัสรา  เวียงแก้ว
9. นางสาวปิยธิดา   ประทุม
10. นางสาวพิไลพร  ทองบัว
11. เด็กหญิงมะลิ  นันทเพล
12. นางสาววาสนา   รูปสูง
13. นางสาวศิริกานต์  ศักดาวรกุล
14. เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์นอ
15. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์ชา
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายสราวุธ  ผกากาฬ
3. นายชโรทัย  เลนีย์
4. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชมนพรรณ  กิ่งพา
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุตรเรือง
 
1. นางสาวอรุณนิัรัตน์  ขานนาม
2. นายพฤหัส  สอนสะอาด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิกานต์  ชัยพุทธา
2. นางสาวสาธิมา  ภูกองชัย
 
1. นายกฤติกร  อินทะกิจ
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาริยา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวรุ่งทิวา  คอนสิงห์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นามท้าว
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวนงเยาว์  ศรีทอง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายคมสันต์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงทักษณา  บุญพร้อม
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรพิมล  มหาหิงสุ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงมาริสา  ทุมชนะ
2. เด็กชายวรยุทธ  พิมพันธ์
 
1. นายพนม  ถาปัน
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพล  อินทะสร้อย
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายสุทธิชาติ  พิมพ์โคตร
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนารินทร์  เพียรราช
2. นางสาวยศวดี  กองปาน
3. เด็กหญิงอาริสา  บุญสิน
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  ฉิมณี
2. นายปณิธาน  ศรีอ่อนน้อย
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางปิยนุช  แสนอามาตย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ไทยวังชัย
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจุฬานนท์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายนพดล  บุญช่วย
3. เด็กชายปุณยวีร์  ภูพันนา
4. เด็กชายพลากร  ไชยแสง
5. เด็กชายศราวุฒิ  สุขเต็ม
6. เด็กชายสิริสมบัติ  ขอนโพธิ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายชิดณรงค์  สาวิสัย
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกันหา
3. นายนันทวัฒน์  แซ่หลิ่ว
4. นายพงศ์ธร  ไชยแสง
5. นายภูวนัย  พิมพ์ยำกา
6. นายเกียรติตระการ  พลค้อ
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
2. นายสุรสิทธิ์  พันตรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กชายคุณวุฒิ  อุตมารัตน์
2. นายจตุรงค์  พลเสนา
3. เด็กหญิงจันทิมา  ยอดตา
4. นายจิรายุ  ตุนานัน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  พลบูรณ์
6. นายณรงค์  โสภาวรรณ
7. นายณัฐพงษ์  วาระสิทธิ์
8. นางสาวนัยนา  โง่นหงษ์
9. นางสาวนิตติยา  โพธิวัฒน์
10. เด็กหญิงนิรมล  ศรีสุรักษ์
11. นางสาวประภาศิริ  ศรีโยธา
12. เด็กหญิงภควดี  สาริยา
13. นางสาวภัทราภรณ์  สิงหาญ
14. เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นถือศีล
15. นางสาวมุธิตรา  วอหล้า
16. นางสาวรจนา  นาสิงขันธ์
17. นายฤทธิ์ชัย  นามมูล
18. เด็กหญิงวรรณิภา  ดอกเป็ง
19. นายศรชัย  โทคะ
20. นายศรัญญู  นามโฮม
21. นางสาวศศิธร  บุญเร่ง
22. นายสิทธิพงษ์   แพไธสง
23. เด็กหญิงสุกัญญา  มีศิลป์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดตาสอน
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโยธา
26. เด็กหญิงสุภาพร  โคตชาดา
27. เด็กหญิงสุภิญญา  ยอดตา
28. นางสาวอาริยา  เอี่ยมมา
29. นายเวียงเทพ   เวียงไกร
30. นายโชคชัย  โทคะ
31. นายโชคชัย  มีศิลป์
32. นางสาวไพจิตร  ไชยแสนท้าว
 
1. นายจำเนียร  มัตกิต
2. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลเคหา
2. นางสาวกานต์ธิดา  มารศรี
3. นายจักรพรรดิ  จันเส
4. นางสาวชนิดา  แพทย์สูงเนิน
5. นายณัฐพล  โยทุม
6. เด็กชายธนจิรภัทร  เรืองศรี
7. นางสาวนิภาพร  อุทธากิจ
8. นางสาวนุจรี  คำมูล
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เดินเมือง
10. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สโมรินทร์
11. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
12. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรวงค์
13. นางสาวยุพาพรรณ  เภาภักดี
14. นางสาวยุวธิดา  เสียงล้ำ
15. นางสาวรุจิรา  จันทร์ปาน
16. นายวงค์ตะวัน  สบเหมาะ
17. นายวรวัฒน์  สมีใหญ่
18. นางสาววิภาดา  จินดา
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโส
20. นางสาวศิริวรรณ  อุรพนม
21. นายศุภชัย  มาโสภา
22. นายอดิศักดิ์  โงนชารี
23. นายอนุชา  ฆ้องคำ
24. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
25. นายอรรถพล  ศรีบุญเรือง
26. นางสาวอาทิตยา  ภูผาแนบ
27. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์นอก
28. นายเจษฎา  โฮมนา
29. นางสาวเพชรมณี  ศรีสำรวม
30. นางสาวเพลินจิต  มูลมัง
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายพนม  ถาปัน
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นายศรุต  จงอบกลาง
5. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
6. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยงยุทธ  หนองผือ
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายหัทยา  ขันตีกรม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโสภา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  สุทธิโสม
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายจิรพันธ์  สวัสดิ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนวัฒน์  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงวรนุช  หงษ์คำ
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจัตุรถาภรณ์  พลเสนา
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงษ์ฤทธิ์  โยธาภักดี
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีรดา  สมพร
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิลาวัลย์
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายวรวิทย์  ลมพัด
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเจนจิรา  ดาลาด
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมทองดี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทวิลา
3. เด็กหญิงกฤษณา  นนนาภา
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมมงคล
5. เด็กหญิงจิตติพร  กองปาน
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมดี
7. นายจีรพันธ์  สวัสดิ์ทา
8. เด็กหญิงชไมพร  พลเขต
9. เด็กชายฐากร  สีหา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญแสน
11. เด็กชายธนพล  แก้วสุวรรณ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ชินบุตร
13. เด็กหญิงธันยพร  โยธาภักดี
14. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพันมา
15. เด็กหญิงบุษบา  ไปล่สุวรรณ
16. เด็กชายปฏิภาณ  ฮาดชมพู
17. เด็กหญิงปิยวดี  พรมทอง
18. เด็กชายพงษ์ประกรณ์  บุญกว้าง
19. เด็กหญิงพิกุล  สมณะ
20. เด็กหญิงพิมพ์ภิศา  พิกากัณฑ์
21. เด็กชายพีรพงษ์  กุหลาบ
22. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดอนทันเมิือง
23. เด็กชายวรินทร  ราชสีเมือง
24. เด็กชายวรเดช  จันทะพันธ์
25. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดาชัย
26. เด็กหญิงวิยดา  ยาผา
27. เด็กชายวีระพงษ์  บุญยะศาสตร์
28. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนเวฬุ
29. เด็กชายสาโรจ  อดใจ
30. เด็กหญิงสิริลักษ์  ช้างดี
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเลิศ
32. เด็กชายสุริยา  ชารีทอง
33. เด็กชายอนุวัฒน์  เขียววงษ์
34. เด็กหญิงอภิญญาสร  รามศิริ
35. เด็กชายอภินันท์  กองสิงห์
36. เด็กหญิงอรทัย  บุญห่อ
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูเงิน
38. เด็กหญิงเกศนี  วงศรีจันทร์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
40. เด็กหญิงแวววรรณ  เทพพันธุ์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
4. นายธนายุทธ  ศิริ
5. นายฉัตรชัย  ไชยเดช
6. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
7. นายชัยวิชิต  พรมแพง
8. นางสาวสุภาพร  จันทร์เขต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤษติยา  ศรีวงษ์
2. นางสาวกัญญามาศ  แสงศักดิ์
3. นางสาวจิราวรรณ  หาระสาร
4. นายชยานันท์  ตาละบูรณ์
5. นายชินวัตร  ศรีจันทร์
6. นางสาวชุติกานต์  แก้วมุงคุณ
7. นางสาวฐิติอร  ลาแสง
8. นางสาวณัฐธิดา  ทับอาสา
9. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่มปา
10. นายธวัชชัย   ชาวเหนือ
11. นางสาวนภัทร  สืบสิริ
12. นายบดินทร์  มิ่งชัย
13. นางสาวพรพิมล  สุนทรวงษ์
14. นางสาวมณีรัตน์  แสงคำ
15. นางสาวมาลิสา  โสมาบุตร
16. นายยชัตร   จันทบูรณ์
17. นางสาวรักชนก  ฤกพิจิตร
18. นายวิชานาถ  สมีดี
19. นายศราวุฒิ  วงศ์ใหญ่
20. นายศราวุธ  กิมฮวย
21. นางสาวศศิวิมล  ชนไชสง
22. นายศักดิ์สิทธิ์  วงษ์มา
23. นางสาวสมฤดี  วรรณไกร
24. นางสาวสุทธิดา  เหล่าคนทา
25. นางสาวสุพรรณี  ชัยสา
26. นางสาวสุภารัตน์  ฐานะ
27. นางสาวอรทัย  จันดา
28. นายอาทร  จันดาโคตร
29. นางสาวอาทิตยา  อามาตรเสนา
30. นายอาทิตย์  ศร๊ธรรมจักร
31. นางสาวเขมรินทร์  ดวงคำ
32. นางสาวเจนจิรา  มหาวงษ์
33. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสะอาด
34. นางสาวเพ็ญนภาพร  ชนะทุม
35. นายโชคชัย  สมสนุก
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  สะตะ
2. เด็กหญิงณภาพร  บุตรดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีทาถุ่ง
4. เด็กชายปรีดี  เสาศิริ
5. เด็กชายภาคิณ  พลสุข
6. เด็กหญิงวรรณดารัตน์  แก้วชัยยา
7. เด็กหญิงวรรณภา  ทองแดง
8. เด็กหญิงศศิธร  ปริวัง
9. เด็กชายอัศนัย  บุดดีกุล
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ประวันเตา
2. นายณัฐพงษ์  ปิ่นจรัล
3. นางสาวนลินี  น้อยบุญมา
4. นางสาวพัชรา  สืบเทพ
5. นายพูนทรัพย์  อินทิรักษา
6. นายภิรมย์  คะนองมาก
7. นายภิษณุ  เนื่องคันที
8. นายสยาม  ขอมีกลาง
9. นางสาวสุภาภรณ์  พาโนราช
10. นางสาวอาทิตยา  แสนโบราณ
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีเที่ยง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  พั้วทอง
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  จารุจิตร
6. เด็กหญิงนิศานาถ  มะโนลัย
7. เด็กหญิงพรรณทิภา  ปางชาติ
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ทอง
9. เด็กหญิงอรทัย  อาจกล้า
10. เด็กหญิงเกวลิน  ภิรมชัย
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
2. นางสาวจีรภา  ป่าครอง
3. นางสาวณัฐวราภรณ์  พามี
4. นางสาวปัทมพร  บุญตา
5. นางสาวรัตนา  จันทร์บุญ
6. นางสาววรพรรณ  สิทธิเลาะ
7. นางสาวสุธิสา  พาซุย
8. นางสาวเกศราภรณ์  ด้วงพรหม
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกฤษดา  คำโคกศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
3. นายปิยะ  ลำโกน
4. นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา
5. นายวีระพล  ชัยสิงห์
 
1. นางนิรมล  ทาวงษ์
2. นายศรุต  จงอบกลาง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอภัสสรา  ทิพย์สอน
 
1. Mrs.Mafely  Clanog
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรณิภา  ยอดชาญ
 
1. นางณัฐพร  เกตุแก้ว
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นายปารมี   เชื้อวังคำ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แพงวาปี
 
1. นางสาวไพจิตร  เจริญสุข
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววิศรุตา  คูณแสง
 
1. นางสมพรพรรณ  อุ่นจิต
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพิมพ์ประภา  โพธิ์จารย์
 
1. นางปาณิสรา  ครบอยู่
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยภรณ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์โท
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เกิดศรี
5. เด็กหญิงเกษวริน  จันทะรัตน์
 
1. นางสมสมัย  คาร์ลสัน
2. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวพินธุอร  บุญมี
2. นางสาวรมชะลี  แดงนา
3. นางสาววรรณพร  มีหิริ
4. นางสาววรางคณา  อยู่สุข
5. นายอนันทวุธ  ดีมา
 
1. นางสาวนาโมง  เรืองทิพย์
2. นางสาวเกษร  ชัยประทุม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐวัลย์  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวณัชชา  อนันต์เตชะกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนันทยา  ลุนชัยภา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายขัตติยะ  จันยาศรี
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววัลลภา  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจณิฐตา  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงปภัสสร  โคตรชุม
 
1. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภชลัน  ลีลาพัฒนาพานิชย์
2. นางสาวมลดา  เมืองศรีมาตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรงค์  จันทะชา
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วบุรี
3. เด็กชายพิบูล  มานะศรี
4. เด็กชายภานุพงษ์  ใสยะวงษา
5. เด็กชายวรวุฒน์  วิชาราช
6. เด็กชายวุฒืพงศ์  สาบัว
7. เด็กชายอดิศร  ปางชาติ
8. เด็กชายเจษฎา  สร้อยโว
 
1. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายทักษิณ  ประกังเว
2. นายธนวัฒน์  เสริมจันทร์
3. นายธนาวิน  ชำมะลี
4. นายภูวนารถ  แสนจันทร์
5. นายสมเกียรติ  ราศรี
6. นายสิทธิชัย  พะชะ
 
1. นายแสวง  เอกทัศน์
2. นายชมภู  มูลวงศ์
3. นายวิทาญ  แดงสีบัว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  วงษาศิลป์ชัย
2. นายชัยณรงค์  แทบธรรม
3. นายธีรพงศ์  เงินคำ
4. นายพงศธร  เจริญลอย
5. นางสาวพรศิริวิมล  เมืองจันทร์
6. นางสาวภควดี  จิตพานิช
7. นายศุภชัย  ดิลกลาภ
8. นางสาวสวิชญา  โคตรลุน
9. นางสาวสุปริญา  สมณา
10. นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกองปราบ  จันทเขต
2. เด็กชายกิตติชัช  พรมนอก
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมภาร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มวิชัย
5. เด็กหญิงวริศรา  ระภักดี
 
1. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์คำภา
2. นางสาวนภัสร  กุลบุญ
3. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ
4. นางสาวศิริกันยา  วงษ์ราช
5. นางสาวเนตรธิดา  วิเศษยา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีสุพรม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรมใจรักษ์
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนรมล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวมาริสา  มณีรัตน์
3. นายอนุชา  หอมน้อย
 
1. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันขวา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยลี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุวพร  อุคำพันธ์
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวชัชฌา  ภูเงิน
2. นายธัญเทพ  วงษ์จวง
3. นางสาวเพชรรัตน์  คัวอักเถิง
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิติธร  ลายเมฆ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
 
1. นางวัลลภา  มาเบ้า
2. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปัฐวี  อำภะวา
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยา  กองเงิน
2. เด็กหญิงปนัสญา  ฝายกลาง
 
1. นางศิริพร  คำภิหนู
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  ชาติลำ
 
1. นางสาวศิริญญา  ดวงคำจันทร์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แสนโฮม
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชัยดำรง
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิณห์วรา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวสุวาธิณี  ศรีมงคล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงศธร  สุชัยวงค์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีโนนยาง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายพงศธร  อินทสิทธิ์
 
1. นายสุวรรณ  อินทสิทธิ์
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  โสคำแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  ธารีภูมิ
 
1. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรัญชิต  ชุมมุง
2. เด็กชายสุพัฒน์  ไชยเบ้า
 
1. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  มณีฉาย
2. เด็กชายเสกสรรค์  ชุ่มนา
 
1. นางพราวนภา  ชาติภูธร
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  เสาโกศล
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมโคตร
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายสถาพร  ชัยสุวรรณ
2. นายอรรถพล  แก้วไข่สอน
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  รัตนเสมอ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร
 
1. นายเจียมพล  บุญประคม
2. นางนันทิยา  งามชัด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวสันต์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายศิระ  ศรีรัตน์
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทอแสง  เนาวบุตร
2. เด็กชายวิศิษฎ์  แก้วดวงดี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญชนก  ภูบุญปลูก
2. นางสาวณัฐมน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ
2. นางสาวอคิรา  นามบุรี
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารีรัตน์  รักษาภักดี
2. นายภานุวัฒน์  ดอนหงษา
 
1. นายมงคล  จันดา
2. นางศิลามณี  บุตรศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทะมาตย์
2. เด็กหญิงนฤชา  จันทะโคตร
3. เด็กหญิงพนมรักษ์  นามท้าว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์กัน
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวบุษกร  บุญอาจ
2. นางสาวศุภกานต์  มะโนสิน
3. นางสาวศุภษร  สารีแก้ว
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายเจียมพล  บุญประคม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  ธนะเนตร
2. นางสาวณัฐกานต์  คงศรี
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนรัฐ  ชฎาวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทะเทพ
3. เด็กชายอานนท์  พันสนิท
 
1. นายสุรินทร์  เลพล
2. นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  ดีสี
2. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
3. นายเอกพันธ์  เข็มจันทร์
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายบุรินทร์  นิคมศิลป์
2. นางสาวพิมพ์อักษร  เรืองอยู่
3. นางสาวสโรชา  ใหทอง
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางสาวชลนา  ขยันเยี่ยม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายกันตเมศฐ์  สุขะ
2. เด็กชายบรรเจิด  ศรศิริ
3. เด็กชายอนันต์  คำมูล
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายพงษ์ระวี  กลางหล้า
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธีรวัฒน์  บริบูรณ์
2. นายมานิตย์  แก้วอิ่ม
3. นายเทียนชัย  พลวันดี
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นางสาวกีรพร  วิเศษทรัพย์
2. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
3. เด็กชายภราดล  คำไล่
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  วิบูลย์กูล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เรืองเทศ
2. นายณัฐพล  ดวงโสภา
3. นางสาวมลิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
2. นายณัฎฐพัชร์  เพ็ชรศรีกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไทยโคกสี
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นามสี
3. เด็กหญิงศรีสุนทร  แสงทวี
4. เด็กหญิงศศิธร  สิทธิวงษ์
5. เด็กหญิงสายสมร  แสงทวี
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงเพ็ญมาตร
 
1. นางนันท์นภัส  คำจำปา
2. นางเอมอร  ชันติโก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  สมบูรณ์
2. นายภานุพล  แดงนา
3. นางสาวภาวินี  คำแสงดี
4. นายมนุเชษ  พันกำ
5. นายศุภชัย  ทองแสน
6. นางสาวศุภัคศร  ทองแสน
 
1. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
2. นางราตรี  โสภากุล
3. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธัญ  สายทอง
2. เด็กหญิงอัญญิชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอัญริตา  บุญปัน
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
3. นางสาวศิริวรรณ  เฉลิมหมู่
 
1. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
2. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทพวงษ์ษา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยยอด
 
1. นางสาวสุภาพร  ประทุมรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมใจ
2. นางสาวสุภาพร  แสนธรรมพล
3. นางสาวอุไรพร  รัตนพลที
 
1. นายทิวากร  มาเบ้า
2. นายศิริธรรม  สอนจันทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวนภาพร  อาจแก้ว
3. นางสาวอรนุช  สำพะโว
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวธนิดา  คำเหมือน
2. นางสาวยลดา  สาริยา
3. นางสาวรุ่งทิวา  ค้อสกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  ชั่งสูงทรง
2. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรพัท  อุ่นวิจิตร
2. นางสาวมาลาวรรณ  โพธิ์ชัย
3. นางสาวอรจิรา  ผาวิชัย
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอนแป๊ะ
2. เด็กหญิงยุพิน  สีปา
3. เด็กหญิงสุปราณี  ผันผ่อน
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางศิริกุล  ศิริโสดา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปริยา  บ้านเป้า
2. นางสาวศิริพร   แวงคำ
3. นางสาวอุทุมพร   เรืองชา
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวสุรีรัตน์   หาญบัญญัติ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดวงคำจันทร์
2. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญโส
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
2. นางสาวเนตรนภา  บัวพันธ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
2. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์