หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ นาคเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ดุลย์แสงโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทาแก้วโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางนวลนภา คำโทโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ ศรีสถานโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ นาคเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ดุลย์แสงโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทาแก้วโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลนภา คำโทโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ ศรีสถานโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ แสนมหาชัยโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยง ทัศดรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววนิดา จันทะศรีโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นายวัฒนา แสนสุวงศ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ แสนมหาชัยโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยง ทัศดรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายวนิดา จันทะศรีโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นายวัฒนา แสนสุวงศ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พรมเมืองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางชื่นจิต สิงหศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พรมเมืองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางชื่นจิต สิงหศฺริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศรีฉลวย กัตติยบุตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางสาวกัลยานี แข็งขันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางยุพาพร ประจันติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชาธิรัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ทวีสายโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายคุณากร คิดโสดา โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุ่ย บุญญะรังโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมยุรี สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่หา ชมพูวง โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภามณี วิบูลย์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล หวานเหยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ เข็มพรมมาโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เจริญกุลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน ขาวพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
8. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวรรณ ทายุ่นโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายธวัชชัย โคตรสุโนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพิชิต อุปสิทธิ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางดุษยมาศ บุตรโคตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา กล้าวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร วรภาพโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางนพคุณ สุวจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายเทวากร ต่างโอฐโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ โอภาสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสาวสกุล ทองเจริญโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา มะธุผาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางจิตรามาศ คำดีบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ อินทร์อำคาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุชานาฎ คำพินันท์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรพิณ คำยาโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกีรติ สารสโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
7. นายอิทธิพล หันมาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางประนุตร วรรณสาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางนัฐนันท์ มาลา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา นามวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวชนินทร คุ้มสุวรรณโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนัฐรดา คำแพงเมือง โรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
8. นางสาวฐรินดา วงค์กาปินโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกมลรัตน์ ฟองระย้าโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
11. นางขวัญใจ พลอยงามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา ทะแยงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา วงศ์ประจิตรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศุภลักษณ์ แสงชมพูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
8. นางสาวอรพรรณ ดอนบ้านเขียวโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
9. นางหนึ่งฤทัย อุเทศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นางอรัญญา บริจาคโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ เมาะระศรีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสุกัญญา โคตรธรรมโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิรมล ปาปะขำโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ปะนัดโสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภา ศิลาคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร สุวรรณชัยรบโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกีรติภัฒน์ จิตรโกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวณัฎยา ด้วงอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกฤตยฉัตร บุปผารักษ์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา พรหมหากุลโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
8. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางลิขิต กองแก้วโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทียนทอง คำอ้อโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางไตรรัตน์ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรพงค์ หมื่นรัตน์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิญยา มุงธิราชโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
6. นายพิชิต สิงหศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางฉลาด ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท ศรีภักดีโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ นันทะโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชชา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางทัศนาพร ผานิบุศย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายภัทร พุทธิวงศ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายรชานนท์ ลีเพ็ญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สำราญจิตรโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอรสุดา ทองมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายสัญนิตย์ ผลภิญโญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลชา เทศศรีเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสลักจิตร เฉิดฉายโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทุมพร เยี่ยมวิชิตโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัช สารบรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสงเมือง ตังทนาม โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ เรืองชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
7. นายสราวุธ ตรีโรจน์พรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศิริกัญญาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรียอดโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ทิมินกุล โรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นางนงเยาว์ อันทรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ภูชมศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ทำนานอก โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพีรยา บุตรประเสริฐโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
4. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประนอม เคหฐานโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ โฮมหงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายอุปกิต วุฒิชาติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเจษฎา เราะ"ธสงค์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายชฎากร สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
6. นายคำพัน โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สีหามาตย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย สิุ่มประเสริฐโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
4. นายธนวิทย์ ชารีรักษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิติชัย ขุนจันทร์ดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิชชา สุพรรณโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายโชคชัย กองแก้วโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสมยง โพธิ์นำ้เที่ยงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นายจักกิต แก้วประเสริฐโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
10. นายประเสริฐ โลหิตโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ตานุชนม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
12. นายศราวุธ เมฆวันโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
13. นายอนิรุทธิ์ มุงเพียโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
14. นายอนุชาติ ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวสวัตติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
7. นายณรงค์ วรรณสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
8. นายปรีดา กองหล้าโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
9. นายธนาภรณ์ ผิวผ่องโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายคมสัน นาราชโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยมงคล นิลเกตุโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
11. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนวลปรางค์ หลักมีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประพาภรณ์ อำนาจเจริญโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พลทะรักษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวท้ศดาว โยงไทสงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงฤทธิ์โรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
6. นางสาวภูษิตา สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร เทียนทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณปรียา ผ่องจิตโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภำิศ พานคำโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางรวมสัน หอมทองโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
6. นางสาวสาลินี แสนสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิไลศักดิ์ ชาธิรัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ โคกคานโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ อุระภาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณิสา บรรเทาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางรำไพ วงศ์คำซาวโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
6. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุษบา เตชะศิรินุกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรีโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร พลเตชะโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางลำพูน เบอร์นาร์ดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ หริมเทพาธิปโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ชัยสะท้านโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางอัญธิกา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประพาภรณ์ อำนาจเจริญโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุธารัตน์ อุทัยแสงโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางลักษณา ทองแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายวีรชัย เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. MissFan Chnjunกรรมการ
3. Mr.Gill bernardกรรมการ
4. นางสาวสุภลักษณ์ เสมอสมัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางณัฐพร สายทองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชาติอดุลย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา สินธุไสยโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิติคุณ พลแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บัวคอมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ไชยขันธ์ุโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ ด้วงเคนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ภาคีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุทพร เยี่ยมวิชิตโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอัปสร สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สิงห์ทิศโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นางสาวณัฐภัค สีสวยหูตโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายคมสัน นาราชโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยมงคล นิลเกตุโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
11. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ทิพเสนาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุปณิกาญ อุทัยวัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชการ เจริญชัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ วงศ์ไชยาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายสุริชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทันโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันยา น้อยมูลโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายกฤษณะ ทุมซ้ายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงค์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสมร มาลา โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงศ์ศาโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัตร เทศศรีเมืองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นายนภกาญจน์ ผดุงศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาววริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายประครอง พรรณนาโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
4. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ แก้วมณีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม พุ่มพฤกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพจิตรา สุกัญญาโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
5. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยาจิตต์ แสยชัยยาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายศรีนคร ปู่วังโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางประครอง พรรณนาโรงเรียนบัณฑิตน้อยกรรมการ
4. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]