สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย......
ระหว่าง วันที่ .5-7.. เดือน .กันยายน.. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  อามาตย์มนตร์
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรธิดา  ฝ้ายขาว
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แสนมหาชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  รัตนโสภา
 
1. นางรัชนี  ดุลย์แสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาธิติยา  วาสชัยกุล
 
1. นายศรัญญูู  ทวีสวย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฤมล  บุตรสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ริยา
 
1. นางสาวนวรัตน์  ศรีสถาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงณัฐจารีย์  แท่นหิน
 
1. นางสาวนวลนภา  คำโท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนันทพร  สมจิตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา  กาหลง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐนิชา  แก้วบุญเลิศ
 
1. นางสาวยุพยง  ทัศดร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา   บุตตะวงษ์
 
1. นางแสงจันทร์  เขจรสัตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวดวงมณี  นามสี
 
1. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรประสิทธิ์
 
1. นางรัชนี  ดุลย์แสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรยา  จันดี
 
1. นายเจษฎา  หอมสมบัติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวขวัญจิรา  แสนมนตรี
 
1. นางสาวกนกวรรรณภา  ปัททุมมี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  อัฒจักร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศิรินันท์  ทบผา
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุบลมูล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทัสคลัง
 
1. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สารเสน
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ชาภิรมณ์
 
1. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงศริญญา  เครือเนตร
 
1. นางสาวกนกวรรณภา  ปัททุมมี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บริหาร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แสนมหาชัย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายวัฒนา  แสนสุวงษ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 7 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ณะศรีทะ
 
1. นายคุณากร  คิดโสภา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ตันติเมธา
 
1. นางสาววนิดา  จันทะศรี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริตา  ทองอินทร์
 
1. นายศรัญูญู  ทวีสวย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุจิตรา  กาบบัว
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวพิชาดา  โปตาเวทย์
 
1. นางสาวยุพยง  ทัศคร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวนาลิน  พิมพันธุ์
 
1. นายคุณากร  คิดโสภา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวทัดดาว  ฝ้ายขาว
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แสนมหาชัย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ภาระหันต์
 
1. นายนิติภูมิ  พยูงวงษ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 6 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวนิภา  พลขยัน
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอลิษา  ชัยพันธ์
 
1. นายวัฒนา  แสนสุวงษ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวอาริญา  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวกนกวรรณภา  ปัททุมมี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 9 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แก้วดวงดี
 
1. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงแก้ว
 
1. นางชื่นจิต  สิงหศิริ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิมณฑา  มหาอุป
 
1. นายคุณากร  มหาอุป
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงไขนภา  ศรีลาพร
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุบลมูล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  ชัญถาวร
 
1. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวรัศวี  เพ็งคำปั้ง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาทิพย์
 
1. นางสาวอนงนุช  บัวชุม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลฤดี  กิติอาสา
 
1. นางจิราพร  ธีระสาร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  มหาเพชร
 
1. นางสาวกัลยานี  แข็งขัน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภัทรวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางศรีฉลวย  กัตติยบุตร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศรัญดา  ชัยพันธ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ศรีสถาน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวสุกัลยา  ชัยเพชร
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาววรรณนิสา  ก้อมณี
 
1. นางสาวกัญญานี  แข็งขัน
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ผาสุราษฎร์
 
1. นางรัชนี  ดุลย์แสง
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวนลินนิภา  โคตรสิม
 
1. นางสาวอนงนุช  บัวชุม
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิมบูญ
 
1. นางสาวอนุ่ย  บุญญะรัง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาววรรณภา  จิตมาลย์
 
1. นางจิราพร  ธีระสาร
 
52 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พรหมจอม
2. เด็กชายวิทยากร  ศรีวิลัย
3. นายอนุชา  นามกิจ
 
1. นางยุพาพร  ประจันติ
2. นางสาวสุพัตราภรณ์  สุวรรณบุตร
 
53 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงพิกุล  อุปัชฌาใต้
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงสุปราณี  ศรีโยธี
 
1. นายจรัญ  มืดคำบง
2. นางสาวจุฑามาศ  ลิ้มภูมิณรงค์
 
54 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกุลณัฐ  กองกุล
2. นางสาวสุพัตรา  คำจินดา
3. นายเกริกพล  ขันทะศรี
 
1. นางสาวศรีฉลวย  กัตติยบุตร
2. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
55 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวปาหนัน  จูงสุข
2. นางสาวศราวดี  แก้วก่า
3. นางสาวสุชาดา  ราศรีใส
 
1. นายจรัญ  มืดคำบง
2. นางสาวกนกวรรณภา  ปัททุมมี
 
56 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ประทุมวัน
2. นางสาวประภัสสร  ชูเชิด
3. นางสาวรัชนีพร  เกตุพิมล
 
1. นางสาวกัลยานี  แข็งขัน
2. นายเจษฎา  หอมสมบัติ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐทีการย์  เวียงคำ
2. นางสาวดมิสา  มีศรี
 
1. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
2. นางยุพาพร  ประจันติ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตนอก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แพนชัย
 
1. นางสาวอนุุ่่ย  บุญญะรัง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ต่างโอฐ
2. เด็กหญิงบุษบา  สีต่างคำ
 
1. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
2. นางสาวสุภารัตน์  แสนมหาชัย
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดา  สารพันลำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขันทะศรี
 
1. นายศรัญญูู  ทวีสวย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พลาหาญ
 
1. นายมงคล  ศรีภาแลว
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดินโคกสูง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จุนกระโทก
 
1. นายคุณากร  คิดโสภา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทาแก้ว
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  อรัญมาลา
2. เด็กชายศรวิศ  เรืองสาย
 
1. นางยุพิน  ศรีเรือง
2. นางสาววราภรณ์  ยุบลมูล
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริวัน  อามาตสมบัติ
 
1. นายจรัญ  มืดคำบง
2. นางสาวธมนวรรณ  แสนมิตร
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เรือนสูงเนิน
 
1. นางสาววนิดา  จันทะศรี
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกฤษณา  ประจิมทิศ
2. นางสาวไอรดา  ไชยเชษฐ
 
1. นายวิจิตร  ชาธิรัตน์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพริน  กำแหงพล
2. นางสาวสุพัตรา  สิงคาน
 
1. นายคุณากร  คิดโสภา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวปริศนา  จะหลาบหลอง
2. นางสาววิริญธารา  อุ่นศิริ
 
1. นายมงคล  ศรีภาแลว
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวชมัยพร  จาริยามา
2. นางสาวเคียงเดือน  ทัดสอน
 
1. นายจรัญ  มืดคำบง
2. นางผานิตย์  ปงสนิท
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกัลยา  พลชา
2. นางสาวอุบล  ศรีผาย
 
1. นางสาวนวรัตน์  ศรีสถาน
2. นายวัฒนา  แสนสุวงษ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวพลอย  พิมพ์รี
2. นางสาวรุ่งโพธิ์ศรี  สีต่างคำ
 
1. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
2. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนิพาพรรณ  แพงวงษ์
2. นางสาวปรารถนา  ภูมิมิตร
 
1. นายเชาวลิต  ลือคำหาญ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ริดกิ่ง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ผาตะเนตร
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายอัษฎา  อินสาคร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญกุล
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายศิริชัย  หอมหวน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  คำอินทร์
 
1. นายเล็ก  กองทิพย์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ขันธวุธ
 
1. นางสาวดาหวัน  บุตรโพธิ์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำเนียงดัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำภูษา
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีใส
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  สิริหลวง
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  โพนพุฒ
 
1. นายวรากร  วรภาพ
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายศวกร  ทัศนัส
 
1. นางสาวดวงจันทร์  เข็มพรมมา
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนศร
 
1. นางสาวโสภามณี  วิบูลย์กุล
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเอกบุรุษ  กองทิพย์
 
1. นายธวัชชัย  โคตรสุโน
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจารุวรรณ  ธน.เรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน  ขาวขันธ์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  สีทองแดง
 
1. นางสาวประกาย  เครือเนตร
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายชัยอานันท์  เทพโสภา
 
1. นายสมควร  มั่งมี
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรยา  ศรีสร้างคอม
 
1. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวอั๋นธิดา  อุทรัง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  สงวนรัตน์
 
1. นายเชษฐการ  ไชยคำหาญ
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  วงค์อนุ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สานันต์
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  พังคะโส
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พังขัน
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้องามล้วน
2. เด็กหญิงกาญจนา  กุลสอน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีตระกูล
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
95 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุติภรณ์  แก่นไกร
2. เด็กหญิงลักขณา  พรมสุมา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คูสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุวจันทร์
2. นายวีรยุทธ  ศรีมูล
 
96 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจักรินทร์  หริมเทพาธิป
2. เด็กหญิงชลดา  สุวรรณรอด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุ่งงาม
 
1. นายเทวากร  ต่างโอฐ
2. นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา
 
97 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพัสกร  ประจิมทิศ
2. เด็กชายวิทวัส  สีดา
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุรารัก
 
1. นายธนากร  วรภาพ
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
 
98 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มานุ
2. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงมลฤทัย  ศรีวิเศษ
 
1. นางบัวพิศ  ถักดีวุฒิ
2. นางนีรนุช  มะยุระยอด
 
99 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายบุญเลิศ  ขันตี
2. นายพัทธดนย์  นาชิน
3. นายเนรมิตร  ซุยสโก
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
100 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชวนากร  จันทร์หล่น
2. นางสาวชุติอร  พรหมสุข
3. นางสาวอิศราพร  แดนเขต
 
1. นายเทวากร  ต่างโอฐ
2. นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา
 
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐิตานันท์  พวงมัลลิธนาชา
2. นางสาวปนัดดา  แสนโคตร
3. นางสาวสุพัตรา  มะกา
 
1. นายสรวิศ  ผาทอง
2. นายสุธินันท์  ภักดีวุฒิ
 
102 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายยุทธนา  แสนคำ
2. นายวรศักดิ์  ไลไทสงค์
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีสร้างคอม
 
1. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
 
103 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เดชนุ่น
2. เด็กหญิงพิชญรดา  เห็มสังหาร
3. เด็กหญิงหฤทัย  ผางดี
 
1. นางวรรณภา  ต่อติด
2. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร
 
104 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญทำ
2. นางสาวธัญญาเรศ  กมลชิต
3. นางสาวสุดารัตน์  ดงแสง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กล้าวิเศษ
2. นางสาวนิตติยา  ทายุ่น
 
105 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สุนทรวัฒน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อิ่มทอง
3. เด็กชายศราวุธ  แสงสุภาพ
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
2. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
106 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มนฑา
2. เด็กหญิงวรนุช  จันทร์ไสย
3. เด็กชายศรันย์  จิตนาม
 
1. นายดังไกล  คำทะเนตร
2. นางสาวกานต์พิชชา  ฤทธิไชย
 
107 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  แสนจันทร์
2. นางสาวจิตรา  วันสวัสดิ์
3. นางสาวปภาพินท์  อ่างมณี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
2. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
108 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ทาระชัย
2. นางสาววราภรณ์  ศรีอิทธิพลพันธ์
3. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายพิชิต  อุปสิทธิ์
2. นางสาวนิตติยา  ทายุ่น
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายสุชาติ  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวพเยาว์  โอภาส
2. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายวันชัย  บุคคล
2. นางสาวสิรินทรา  นามวิเศษ
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
2. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพุฒธิพงษ์  สอนสำโรง
2. เด็กชายวีระพล  เพชร์ฤาชา
 
1. นางนีรนุช  มะยุระยอด
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เหล่าพร
2. นางสาวสุปรียา  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวสกุล  ทองเจริญ
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายจิระวุธ  ชมภูวง
2. เด็กชายวุฒิไชย  เนตรมุข
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
2. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กุลพลเมือง
2. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วมงคล
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทองแสน
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม    
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายนิมิตร  รัตนธรรม
2. นางสาวสุธาทิพย์  อุ่นคำ
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
2. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพรรณวดี  จำปาบุรี
2. นางสาวพรรัตน์  โชติบ้านขาม
 
1. นางจิตรามาศ  คำดีบุญ
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  ทินาทิน
2. นางสาวรุ้งทิพย์  สวยสะอาด
 
1. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ชินบุตร
2. นางสาวปวีณา  คำจันทร์
 
1. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวัฒนธรรม  ชนูนันท์
 
1. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายเจนรงค์  รัตนโสภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุวจันทร์
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวัลย์วลี  สิงทิศ
 
1. นางประนุตร  วรรณสา
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่านคำ
 
1. นายเล็ก  กองทิพย์
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกานดา  เตชะนาม
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ภักดีวุฒิ
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชราธิป  ศรีนาม
 
1. นายจักรพันธ์  จันสองคอน
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  รักษาสระ
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิงหาภาพ
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  โฮหนู
 
1. นางสาวอรพิณ  คำยา
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยธงรัตน์
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายสิทธิชัย  นามวงษ์ษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกีรติ  สารส
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายเมธิชัย  บุบผา
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววัลลภา  ผาสุก
 
1. นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  คำภูกุล
 
1. นางสุชานาฏ  คำพินันท์
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายอภิศักดิ์  กองทรัพย์
 
1. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  พรมมา
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  ญาติวงศกร
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีมูล
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายศิริพงษ์  โยธิกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวอนุสรา  ถาวร
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายสมรักษ์  คำสีทา
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  พุดชา
 
1. นางสาวอรพิณ  คำยา
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนัชญา  เนตรโกศล
2. เด็กหญิงนัทกานต์  มาสุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตาดี
 
1. นางขวัญใจ  พลอยงาม
2. นางไพบูลย์  เสมอสมัย
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบุษยา  ในอินทร์
2. เด็กชายภูมินทร์  ทวีวงศ์
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  แสนบริสุทธิ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ตาสาโรจน์
2. เด็กชายจิรพงศ์  พลีศักดิ์
3. เด็กหญิงมัสยา  ปัดถามัย
 
1. นางสิริยากร  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวกีรติภัฒน์  จิตรโก
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิต์  สุทธิ
2. เด็กหญิงสมฤดี  ประสีระเก
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญมา
 
1. นางสาวสะใบคำ  ทองอุบล
2. นางสาวภัทราวดี  น้อยภูธร
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารารัตน์  กาสาจันทร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะโร
3. เด็กหญิงโสภี  โสภา
 
1. นางสุกัญญา  โคตรธรรม
2. นางธนาภา  คูโพนทอง
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจพร  วงษ์คำหาญ
2. เด็กหญิงรุ่งราตรี  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  แน่นอุดร
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสุจันทร์
2. นางชลธิชา  นามวงษ์
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายชฎายุ  คำแพงเมือง
2. เด็กชายธนพล  ประขันเพชร
3. เด็กชายพงษ์มนัส  ศรเพชร์
 
1. นางประภัสสร  ยอดคีรี
2. นางนิตยาภรณ์  ศรีภาแลว
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิราพร  ผลมีบุญ
2. เด็กหญิงนิตยา  โพธิราช
3. นางสาวรสสุคนธ์  คำหวาน
 
1. นางสาวจีรนันท์  เมาระศรี
2. นางสาวชนินทร  คุ้มสุวรรณ
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  นาอุดม
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทะเกิงลาภ
3. เด็กหญิงอารียา  จันมาลา
 
1. นางสาวฐรินดา  วงค์กาปิน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ์
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงถิ่นฤทัย  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีใส
3. เด็กหญิงอภัสรา  อัปการัตน์
 
1. นางหนูพิศ  ถิ่นนาร่อง
2. นายชัยมงคล  นิลเกตุ
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. นางสาวกมลวรรณ  นามพรม
2. นางสาวธนพร  อินทรโชติ
3. เด็กหญิงนฤสรณ์  ภู่ทอง
 
1. นางสาววรรณภา  เสาสูงยาง
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนลินี  เวียงคำ
2. นายปิยะพงษ์  หงษ์กังวาล
3. นายสฤษฎ์  บริรักษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจรรษะณัย  ธุระธรรม
2. นายเจษฎา  ชัยชนะ
3. นางสาวเมษา  รัตนหน
 
1. นายเนติ  บุญพิมล
2. นางสาววารุณี  นิลมาตร
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกฤตจุฑา  จันตะนี
2. นางสาวธิดารัตน์  งามดี
3. นายวิวัฒน์  นาคชัย
 
1. นางนัฐนันท์  มาลา
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวระบัดทอง
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายปรัชญา  ม่วงคะลา
2. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิกุล
3. นางสาวสุมิตรา  นาวิรัตน์
 
1. นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์
2. นางสาวอทิตยา  ปัตโต
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวนิภาพร  พลัดภูมิ
2. นายสุรศักดิ์  ต่างสี
3. นายเกริกฤทธิ์  ศรีทองดี
 
1. นางเทียนทอง  คำอ้อ
2. นางพรรณา  พรมมา
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  มั่นเหมาะ
2. นางสาวอรนุช  มานพ
3. นางสาวอรวรรณ  ตุ้มทอง
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นางสาวบัวแก้ว  บุตรสิม
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โสหัสถ์
2. นายฐิตินันท์  สีสุดดี
3. นายอภิสิทธ์  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวนิรมล  ปาปะขำ
2. นายภาณุ  บุตรวิเศษ
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  พาแสง
2. นายจักรพันธ์  ดอนวิชา
3. นางสาวอุทุมพร  อุทัยสว่าง
 
1. นางไพลิน  ประเสริฐศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  นามบุรี
2. นางสาวจุฬารัตน์  ธุระพันธ์
3. นางสาวณัฐพร  เสาสิน
 
1. นางนิตยาภรณ์  ศรีภาแลว
2. นายชุมพร  ดอนชวนชม
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวขวัญตา  ปาลุน
2. นางสาวปนัดดา  บุญสาลี
3. นางสาวสุพัตรา  จันทะผล
 
1. นางอดิศร  เหมืองทอง
 
163 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลไธสงค์
2. เด็กหญิงบุชาดา  พุทธคุณ
3. เด็กหญิงปฐมรัตน์  รุ่งเรืองนฤมิต
 
1. นางอรัญญา  บริจาค
2. นางบุญธรรม  อนุญาหงษ์
 
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุญยา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ซุยแสนกุล
3. เด็กหญิงเทพธิดา  สิงหศิริ
 
1. นางสาววาสนา  วงศ์ประจิตร
 
165 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวบุญย่า  บัวประกอบ
2. นางสาววิภา  บุญโต
3. นางสาวเจนจิรา  เกษระ
 
1. นางกาญจนา  ทะแยง
2. นายภาณุ  บุตรวิเศษ
 
166 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปูนา  ชนะสิงห์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พากา
3. เด็กหญิงภาริณี  ชำนาญกลการ
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสุจันทร์
2. นางชลธิชา  นามวงษ์
 
167 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงวรรณา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรสีเมือง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แสงชมภู
2. นางสาวอรพรรณ  ผองสุข
 
168 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงสุธิดา  แกมใบ
2. เด็กหญิงสุพัฒชา  สีหาพันธ์
3. เด็กหญิงอินทรา  เพียงตา
 
1. นางสาวอรพรรรณ  ดอนบ้านเขียว
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ประจิมทิศ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โคมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรทัย  ไชยพจน์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์
2. นางสาวราตรี  นาเมืองรักษ์
 
170 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวัตร  รัตนมงคล
2. นายธวัชชัย  หมื่นสาย
3. นางสาวธันยากร  วุฒิชาติ
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบุศดารัตน์  สีดาวัฒน์
2. นางสาวมนธิดา  ชนะศรีภูมิ
3. นายอภิชาติ  เหล่าแสลง
 
1. นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์
2. นางสาวอทิตยา  ปัตโต
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  หลักคำ
2. นางสาวมินตรา  พรมเลิศ
3. นางสาวอัญชลี  ขัตติยะ
 
1. นายประหยัด  กาศักดิ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวระบัดทอง
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวตวรรณา  กองแก้ว
2. นางสาวนพวรรณ  ดุลบดี
3. นางสาวอินธิรา  ดวงธรรมา
 
1. นายภาณุ  บุตรวิเศษ
2. นางสาวนิรมล  ปาปะขำ
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.12 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวประภาพร  พลไธสง
2. นางสาวอรสา  ไกยราช
3. นางสาวอรอุมา  สังฆพันธุ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ผองสุข
2. นางสาวศุภลักษณ์  แสงชมภู
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวปราถนา  ฉันทะศรี
2. นางสาวปรียานุช  กองกุล
3. นางสาวสโรชา  นกแก้ว
 
1. นางสาวบัวแก้ว  บุตรสิม
2. นางสาวชนินทร  คุ้มสุวรรณ
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายธนากรณ์  รูปเหมาะ
2. นางสาววรรณ์นิภา   จันทร์มาลี
3. นางสาววราภรณ์   โสหลัก
 
1. นางกาญจนา  ทะแยง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ์
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาวดง
2. เด็กหญิงสถาพร  ศิริปัญญา
3. เด็กหญิงอริยาภา  พานุรักษ์
 
1. นางอัญชลี  โคดเมือง
2. นางสาวศศิธร  ปะนัดโส
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษฎา  จำปาบุรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มีมาก
3. นายวิวัฒน์  สิงห์มี
 
1. นางประภาขวัญ  บุญพิมล
2. นางสาวแสงเดือน  วะยะลุน
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  บุญเกตุ
2. เด็กชายมนตรี  บุญกัญยา
3. เด็กชายอัมรินทร์  สมละออ
 
1. นางสาวจีรนันท์  เมาระศรี
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนิธิพันธ์  รัตนมงคล
2. นางสาวปานชีวา  เคหฐาน
3. นายพงศธร  โคตะวงษ์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางกาญจนา  ทองจบ
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐชญา  รูปเลื่อม
2. นายณัฐวัฒน์  เมาเลอ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินสำราญ
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
2. นางสาวกฤตยฉัตร  บุปผารักษ์
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวสุภาภรณ์  รามกิจ
2. นายอดิศร  แกมใบ
3. นางสาวอภัสรา  โยธะวงค์
 
1. นายธีรพงษ์  เครือแก้ว
2. นายลิขิต  กองแก้ว
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายนายพงษ์สวรรค์  อ่อนสุด
2. นายพีรภัทร์  วัณโน
3. นายอดุลวิทย์  ภูนิคม
 
1. นายภาณุ  บุตรวิเศษ
2. นางสาวนิรมล  ปาปะขำ
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวนิรุชา  ทานเวช
2. นางสาวพิชญา  กันภัย
3. นายภูวนาศ  วงษ์คำ
 
1. นางสาวจิรัชยา  ศรีรงไชย
2. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐกานต์  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวนันทนา  กัณหา
3. นายยุทธศิลป์  ศรีประทุม
 
1. นางพรรณี  หอมทอง
2. นางสาวราตรี  นาเมืองรักษ์
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติวิรินธร  เวียงคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เลิศอุฬาร
3. เด็กหญิงณหทัย  ศรีเชียงสา
 
1. นางจินตนา  โนนวงศ์
2. นางสาวจิราภา  ศิลาคม
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  กาฬพันธ์
2. นางสาวจันทิมา  ตาสาโรจน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  กางนอก
 
1. นางสาวกีรติภัฒน์  จิตรโก
2. นางสิริยากร  สุวรรณชัยรบ
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทองทัด  พันธ์กิจ
2. เด็กชายยุทธนา  หมื่นมณี
3. เด็กหญิงอินทิรา  มหาอุป
 
1. นางกาญจนา  ทะแยง
2. นางสาวฐรินดา  วงค์กาปัน
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ข่าทิพพาที
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ค่ายคำ
3. เด็กหญิงศรัญญา  น้อยเมืองคุณ
 
1. นางบัวไล  ขันทอง
2. นายธีรพงษ์  เครือแก้ว
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงดวงใจ  พวงสุข
2. เด็กหญิงวนิดา  สายแก้ว
3. เด็กหญิงสิริมา  จิติรมณ์
 
1. นางสาวบรรจง  พลลม
2. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์วิจิตร
2. นายธนาวุฒิ  วงราษี
3. นายปริญญวัฒน์  เรืองปาง
 
1. นางสาวอภิญญา  พรหมหากุล
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุชา  ชนาราษฎร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ชิณโฮง
3. เด็กชายศรายุทธ  หล้าสวย
 
1. นายพิทักษ์  เหล่าเจริญ
2. นางสาวณัฏยา  ด้วงอ่อน
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธีราพร  วุฒิชาติ
2. นางสาวศุภนรี  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  กุบัณฑิต
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกำพล  ทิพบาง
2. นายชิษณุชา  ชนาราษฎร์
3. นางสาววรรณิสา  นามวงษา
 
1. นายพิทักษ์  เหล่าเจริญ
2. นางสาวณัฏยา  ด้วงอ่อน
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  น้ำใส
2. นางสาวชไมพร  นาระกุล
3. นางสาวนุชจรี  สิงห์บัว
 
1. นางบัวไล  ขันทอง
2. นายธีรพงษ์  เครือแก้ว
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวนริศรา  บุตรศรี
2. นางสาวพฤกษา  เมืองจันทร์
3. นางสาวรานี  จันทปะโคตร
 
1. นางสาวบัวแก้ว  บุตรสิม
2. นางสาวชนินทร  คุ้มสุวรรณ
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกาญจนา  นึกทำ
2. นางสาววรรณีรัตน์  วรสาร
3. นางสาวอรพรรณ  พลศักดิ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวบรรจง  พลลม
 
198 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวดง
 
1. นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธิ์
2. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
 
199 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ดวงลูกแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  สันนุมัติ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เสนดี
2. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวประณิตา  มีเพียร
2. นายสุนันต์  คำซาว
 
1. นางนัฐนันท์  มาลา
2. นายประหยัด  กาศักดิ์
 
201 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนราวิชญ์  เหมืองทอง
2. นายหฤษฎ์  น้าเจริญ
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางกาญจนา  ทองจบ
 
202 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ทองโท
2. นายมิตรชัย  บุตดี
 
1. นายลิขิต  กองแก้ว
2. นายธีรพงษ์  เครือแก้ว
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายพงษ์สวรรค์  อ่อนสุด
2. นายพีรภัทร์  วัณโน
 
1. นายภาณุ  บุตรวิเศษ
2. นางสาวนิรมล  ปาปะขำ
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายณัฐศักดิ์  กุศล
2. นายธวัฒน์ชัย  น้ำใส
 
1. นางหนูพิศ  ถิ่นนาร่อง
2. นายชัยมงคล  นิลเกตุ
 
205 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.66 เงิน 6 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกุุลธิดา  สีหาพันธ์
2. นางสาวศศิริยา  ทานุไทย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
2. นางไพลิน  ประเสริฐศรี
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  บัวเสริฐ
2. เด็กชายสุรชัย  สาอุดี
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายชญานนท์  พรนิคม
2. เด็กชายวันชัย  ไชยพิมพา
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  พังขันธ์
2. เด็กชายรัตนเทพ  หล้าชน
 
1. นางเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรทีปต์  ต่างโอฐ
2. เด็กชายพิเชฐ  ศรีจันทร์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมช  รัตนศรีวรช์
2. เด็กชายพลกฤษ  เกตุคำ
 
1. นายเอกชัย  ฤทธิธรรม
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายชนันท์  แก้วสมทอง
2. นายสันทัด  จุลทา
 
1. นายพรหมพิทักษ์  ศรีชนะ
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายยุรนันท์  คำทองทิพย์
2. เด็กชายเอกวุฒิ  เพชรเลิศ
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจตุพร  รังศิริรักษ์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  กมล
3. เด็กหญิงปนัดดา  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงมนธิรา  พลเสน
5. เด็กหญิงอัญมณี  นิวงศ์วาส
 
1. นางไตรรัตน์   พลทะมัย
2. นายพิชิต  สิงหศิริ
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลิดสมิน
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงพิชญรดา  เห็มสังหาร
4. เด็กหญิงอภิญญา  เหล่าจันอัน
5. เด็กหญิงอรัญญา  ต่างโอฐ
 
1. นายอุทิศ  คงสมบัติ
2. นายอิทธิพล  สิงห์เสนา
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมล  บุญอรัญ
2. เด็กหญิงญาศรี  นาชัยเพชร
3. เด็กชายนวลวรรณ  อิสภา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงสมชนก  ศรีมาบุตร
 
1. นายประพันธ์  โคนุตะ
2. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณทิมา  นิระวุฒิ
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงศุวัณภา  กองวงค์
4. เด็กหญิงอินทธิดา  มิตทา
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  คำบึงกลาง
 
1. นางสาววาสนา  ศรียอด
2. นายจักรพงศ์  หมื่นรัตน์
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพรรทิพา  สะสาง
2. นางสาววรรณิกา  ปราบคนชั่ว
3. นางสาวศรันย์  จิตนาม
4. นางสาวสุพัตรา  สุขบุญมา
5. นางสาวเอ็มอร  ตลบหลม
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
2. นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลลดา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงบุตรษยา  ก่องขันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทาสี
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  สร้างแก้ว
5. เด็กหญิงสุรินทร์ธร  ชะนะขัน
 
1. นายทัศนัย  บาลไทสงค์
2. นายทัศนัย  บาลไทสงค์
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาวิรัตน์
2. เด็กชายณัฐวดี  เสนาภักดิ์
3. เด็กหญิงพัชนิดา  หารซ้าย
4. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  บุญทรง
5. เด็กหญิงสมฤดี  ขุนศรี
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจินตนา  ไกรคำ
2. นางสาวมณิสรา  กาลีรัตน์
3. นางสาวมัชฌิมา  โคตรศรี
4. นางสาวศศิภาพร  พลพิทักษ์
5. นางสาวแคทลียา  ดวงไกรแฝง
 
1. นางวรรณรัตน์   อินพินิจ
2. นางนำนภา   บุญสอน
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายนิวุฒิ  อภิบูรณ์
2. นางสาวน้ำฝน  ภูวงษา
3. นางสาวประไพพรรณ  ผิวทอง
4. นางสาวรุ่งทรัพย์  ตามสีรัมย์
5. นางสาววิภาดา  ฤทธิ์นวล
 
1. นางสาวภิญยา  มุงธิราช
2. นายธวัช  สารบรรณ
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  นาใจดี
2. นางสาวปนัดดา  สีสิงห์
3. นางสาวพิมพ์ใจ  อินสุด
4. นางสาวมธุรส  ยอดแก้ว
5. นางสาวสุนิษา  ผาสุราษฎร์
 
1. นายขวัญชัย  วังสองชั้น
2. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  น้ำใส
2. นางสาวฉัตรอรุณ  ดังเสนาะ
3. นางสาวศันสนีย์  พันธ์ดง
4. นางสาวสมภาร  พันลำ
5. นางสาวสุดารัตน์  บุตรดี
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
2. นางชุติมา  ภาษาเวทย์
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวธิติยา  หาญคำหล้า
2. นางสาวมนัสดา  ไชยราษรี
3. นางสาววารีรัตน์  พินิจมนตรี
4. นางสาววิภาวัส  ทองสา
5. นางสาวอังคณารักษ์  เทือกตาหลอย
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
2. นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรวิภา  ตีระศรี
2. เด็กหญิงบุษยา  สิงห์ขอนอาจ
3. เด็กหญิงศิริประภา  แสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงสตรีวิทย์  กมลคราม
5. เด็กหญิงอริสา  ละว้า
 
1. นายวิชชา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุก
2. เด็กหญิงธิดาพร  ยกแก้ว
3. เด็กหญิงนุชจิรา  ไสยศาสตร์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แตงโยธา
5. เด็กหญิงวรรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายพัฒนา  พฤกษชาติ
2. นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญทิชา  ตรุวรรณ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ปีนาโพธิ์
3. เด็กชายวิษณุ  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  โสภามาส
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มหาอุป
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
2. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จรบุรมย์
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทาสี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  สันทา
5. เด็กหญิงศิริรัฐ  แหลมจริง
 
1. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
2. นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ์
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วิดีสา
2. เด็กหญิงดุษฎีพร  เครือภักดี
3. เด็กหญิงศรันญ่า  โอ้อุ้ย
4. เด็กหญิงศิรินาถ  กล้าจริง
5. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีเรือง
 
1. นายนายปฏิพัทธ์  บูชากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาจรีย์  จอมศรี
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  อุราชา
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  แสนตุ้มทอง
4. เด็กหญิงแสงระวี  แสนสิทธิ์
5. เด็กหญิงโสภิตา  สุ่ยสนธ์
 
1. นายอิทธิพล  สิงห์เสนา
2. นายอุทิศ  คงสมบัติ
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจุไรรัตน์  แซ่หล่อ
2. นางสาวนิรภาดา  สนสังข์
3. นางสาวศริญญา  ราชบรรเทา
4. นางสาวสุดา  สาระคำ
5. นางสาวสุทัตตา  แซ่สง
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
2. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวนารีวัลย์  เนตรทิพย์
2. นางสาวประกายพฤกษ์  เลิศประเสริฐ
3. นางสาวพรประภา   กองชัย
4. นางสาวสุวนันท์  แสงสุวรรณ
5. นางสาวสุวิภา  ผลเศษ
 
1. นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
2. นางสาวนรินทรา  มีคำแสน
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชมไชยรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  ไชยแสง
3. นางสาวสรนันท์  ไชยทองดี
4. นางสาวสิทธิพร  สิทธิพิสัย
5. นางสาวอนงค์ทิพย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางฉลาด   ทองทิพย์
2. นายสมชาย  สุวัตร์
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ทองนอก
2. นางสาวนภาพร  สุขประเสริฐ
3. นางสาวนุชธิดา  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวสุชาดา  สาวหล่า
5. นางสาวเบญจวรรณ  พรมมา
 
1. นายอิทธิพล  สิงห์เสนา
2. นางชุติมา  ภาษาเวทย์
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกันติยา  ผิวขำ
2. นางสาววรรณภา  พึ่งกิจ
3. นางสาวสาวิตรี  อำมอนพช
4. นางสาวอรนิชา  เรืองเจริญ
5. นางสาวแอนนา  ราตรี
 
1. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  สมใจ
2. นางสาวน้ำฝน  คำสีทา
3. นางสาวปนิดา  วิชัยวงค์
4. นางสาวรันทิรา  ดอนจันทร์ไพร
5. นางสาวอมรรัตน์  ปัตถาไม
 
1. นางวรารัตน์  ทานอุทิศ
2. นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ์
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกาญจนา  โคตรทาดา
2. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่สง
3. นางสาวปิยะธิดา  ชาภิรมย์
4. นางสาวสุจิตรา  ปีกลม
5. นายเฉลิมพล  แก้วลี
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
2. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เขาพึ่ง
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีวรษา
3. เด็กหญิงนันทิพร  สายสี
4. เด็กชายภาคีนัย  มิตรภาพ
5. เด็กชายวรวิทย์  บุญคำ
 
1. นายสมร  มาลา
2. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกอบชัย  สีหาราช
2. นายจิรภัทร  ลาภอุดมศักดา
3. นายณัฐพงศ์  พิสัยพันธ์
4. นายศุภชัย  ประโพธิ์ศรี
5. นายสหรัฐ  ชัยจันทร์
 
1. นางทัศนาพร   ผาณิบุศย์
2. นายรชานนท์   ลีเพ็ญ
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อุนาสิทธิ์
2. นางสาวสโรชา  เถื่อนเมือง
3. นายเกรียงไกร  ศรีสร้างคอม
4. นางสาวเจนจิรา  มหาโยธี
5. นายไวทยา  อุตรธร
 
1. นายธนากร  นาคโคตร
2. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายธนายุต  สุปัญบุตร
2. นายวชิรวุธ  จันทะโม
3. นายวีระพล  ศรีโยธี
4. นางสาวอารียา  สิงห์ทา
5. นายัลัทธพล  มหาอุป
 
1. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ทองเหลา
2. นางสาวจิราวรรณ  ผดุงพันธ์
3. นางสาวนันทิดา  จูจันทร์
4. นายฤทธิไกร  ดอนคง
5. นายวีรชน  ดงเจริญ
 
1. นายสุธาทร  เมฆทวี
2. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปลัดครบุรี
2. นางสาวกาญจนา  โคตรทาดา
3. นางสาวกิติยา  จันทร์ศิริ
4. นางสาวจารุวรรณ  สุพร
5. นางสาวณัฐชา  ดุมา
6. นางสาวดวงประภา  พันธ์ดง
7. นางสาวธนัชพร  ชุมภูยศ
8. นางสาวปนิธิ  ศรีอ่อน
9. นายประสิทธิกานต์  กันหาจร
10. นางสาวปัญธิตา  แดนเขต
11. นางสาวปัทมวรรณ  โพยนอก
12. นางสาวปิยธิดา  ชาภิรมย์
13. นายพงษธร  ประจวบสุจ
14. นางสาววัชรีย์  รุ่งเรือง
15. นายวินัย  ใจซื่อ
16. นายวุฒิไกร  พิมพิ์วรรณ
17. นางสาวศุจินทรา  กุลวิลัย
18. นายสมยศ  แซ่เถา
19. นายอนุวัฒน์  โคตรประทุม
20. นางสาวอาทิตยา  โปตินัง
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
2. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
3. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
4. นางสาววัญลักษณ์  หัสดร
5. นางสาวอรสุดา  ทองมูล
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
2. นายทิวากร  สวนคาย
3. เด็กชายธนดล  อุไร
4. นายธนดล  ต่างโอษฐ
5. นายธนาพร  เทศศรีเมือง
6. เด็กหญิงนราพร  ศรีจันทร์
7. นายนันทิพัฒน์  สีตาล
8. เด็กหญิงนิภารัตน์  กิตตะพัฒน์
9. นายบุญฤทธิ์  ศรีจันทร์
10. นายภานุพงษ์  พันดง
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  สินที
12. นางสาวรัตวรรณ  บรรณารักษ์
13. นางสาววนิดา  แท่นหิน
14. นายวิศิษฎ์  ต่างสี
15. นางสาววิไล  ต่างโอษฐ
16. นายสารัมภ์จวญ  เทศเรียน
17. นางสาวสุชัญญา  ชัยเนตร
18. นางสาวอนงรักษ์  ศรีแก้วต่างวงษ์
19. นายอนุวัฒน์  จันทะสุทธิ์
20. นายเกริกฤทธิ์  ศรีทองดี
 
1. นางนิ่มนวล  นิรมล
2. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
3. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
4. นางพรรณา  พรมมา
5. นายอนันต์  สำราญจิตร
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศรีหานนท์
 
1. นายอาทิตย์  ม่วงต้น
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชลาวลี  ยอดมงคล
 
1. นางชุติมา  ภาษาเวทย์
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรสุวรรณ์
 
1. นางสาวกุลชา   เทศศรีเมือง
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายเจตรินทร์  พลโยธา
 
1. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิษา  ขวานอก
 
1. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พระโพธิ์
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขันแก้ว
 
1. นายทัศนัย  บาลไทสงค์
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงนันทวัน  วิลัย
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  วงษ์สงคราม
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวสุพัฒทรา  เชื้อนาวัง
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ศิริ
 
1. นายสราวุธ   ตรีโรจน์พร
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  จันทจร
 
1. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  นามบุรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทำนานอก
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวภาวดี  ภูหัดสวน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวเทียนทอง  นาคสูง
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายวัชรชัย  พรนิติพล
2. เด็กหญิงศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์   ภูชมศรี
2. นางนงเยาว์   อันทรง
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีมณีรัตน์
2. เด็กชายวีระพล  ศิริทอน
 
1. นายโสภณ  ไวยวรณ์
2. นางสาวจิราภา  ภูวิลัย
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  เงี้ยวชัย
2. เด็กชายเอกณรงค์  ผดุงเวียง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
2. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเชิด
2. เด็กชายพิศาล  จันทะดี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ผาทอง
2. เด็กชายปัญญา  กุแหก
 
1. นางนิ่มนวล  นิรมล
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปักคะมา
2. เด็กชายศาสน  เฉลิมสิม
 
1. นางสุชาดา  ศิริกัญญา
2. นางสาววาสนา  ศรียอด
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง 7 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุตรบุญ
 
1. นายพัฒนา  พฤกษชาติ
2. นางสาวนรินทรา  มีคำแสน
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายกิตติพงษ์  ศรีสุราช
2. เด็กหญิงสายธาร  สง่าเมือง
 
1. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
2. นางสาวธัญลักษณ์   หัสดร
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  คำหงษา
2. เด็กชายพงศภัค  สวยสะอาด
 
1. นายอิทธิพล  สิงห์เสนา
2. นายอุทิศ  คงสมบัติ
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยกาญจนวิวัฒน์
2. เด็กชายแพทริค  รูสเชอร์
 
1. นางธนัชพร  ทิมินกุล
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมลิษา  ริสมิน
2. เด็กชายสุริยัน  อาจหาญ
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นายนรา  ชัยนอก
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจริญญา  เวทชสิทธิ์
2. นายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นางพวงผกา   ชาบุตรบุณฑริก
2. นายชินพัฒน์  สมบัติดี
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวสนธยา  มะเสนา
2. นายสมรักษ์  อาจวิชัย
 
1. นายเดชา  ภูหลักด่าน
2. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพงศกร  วงศ์ศึก
2. นางสาวพวงทอง  โคตะมี
 
1. นายอิทธิพล  สิงห์เสนา
2. นางชุติมา  ภาษาเวทย์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ผลาโชติ
2. นายอนุศิลป์  ศรีหวัง
 
1. นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
2. นางสาวนรินทรา  มีคำแสน
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  โพสาวัง
2. นายปิยะณัฐ  ปาณะศรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทำนานอก
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวนุจรี  เขตคีรี
2. นายอัครรินทร์  จันทะโร
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวรัตนา  แสนโคตร
2. นายศราวุธ  โกนากัน
 
1. นางนิ่มนวล  นิรมล
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายยุทธนา  มาณพ
2. นางสาวสุจิตรา  เสโท
 
1. นายโสภณ  ไวยวรณ์
2. นางสาวจิราภา  ภูวิลัย
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายพิรัชต์  ปิยะมาตร
2. นางสาวเกสรา  เมฆมนต์
 
1. นางสุชาดา  ศิริกัญญา
2. นางสาววาสนา  ศรียอด
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปนัดดา  มงคล
2. นายสุวรรณ  มาตรวังแสง
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นายนรา  ชัยนอก
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขนิษฐา  ภานุรัตน์
2. นายชาติชาย  ชาวสวย
3. นางสาวนุชจิรา  อิวสกุล
4. นายรัชต์พงษ์   แท่นหิน
5. นายสหกานต์  ชาภิรมย์
6. นายสุทัศน์  สิงหาวะราช
7. นางสาวสุวิมล  ผาตะนนท์
8. นายอธิวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
9. นางสาวอริยา  ชมภูวง
10. นางสาวอาทิยา   ชาวสวย
 
1. นางพรทิพย์  จันทร์สุรินทร์
2. นางกาญจนสุดา   ไชยเพ็ชร
3. นายวิชชา  ไชยเพ็ชร
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวธิวารัตน์  ชินเลิด
2. เด็กหญิงพรนภา  ผสมพืช
3. เด็กหญิงลัดดาพร  ยันตะพันธ์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  กมลคราม
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นิลสิงขร
6. นางสาวสุพรรษา  พลชนะ
7. นางสาวสุวนันท์  มิตรเจริญ
8. เด็กหญิงอันนิวา  ประสมพืช
9. นางสาวเจนจิรา  ทองยุ้น
10. นางสาวใหม่  สีลาลิด
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทำนานอก
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี
3. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
283 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกิตติชัย  นาคพระเนาว์
2. นายปฎิพัทธิ์  มีโสภา
3. นายพนมกร  จงวิจิตร
4. นายพัฒนา  ทีหอคำ
5. เด็กชายรณภพ  วงศ์ตระกูล
6. เด็กชายศรายุทธ  ประดับศิลป์
7. นายสนธยา  ทาบแก้ว
8. นายสมรักษ์  กองจินดา
9. นายสิทธิพงษ์   ประเสริฐสังข์
10. นายสุรเชษฐ์  โสดา
11. นายอนุชา  พลเสน
12. เด็กชายอมรเทพ  จันขันธ์ตรี
13. นายอรรถพล  มโนชัย
14. เด็กชายเดชติกูล  ผ่องแผ้ว
15. นายเพิ่มพล  เจนสาคู
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายใหม่  ชัยยะ
3. นายณรงค์ชัย  บุญพา
4. นายปรีดา  วงษา
 
284 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจิติมา  ชัยบรรลือ
2. นางสาวจิราภรณ์  พรมโครต
3. นางสาวชลธิชา  สว่างบ้าน
4. นางสาวน้ำฝน  พรมทอง
5. นางสาวประภาพร  คำแสน
6. นางสาวประไพพรรณ  ผิวทอง
7. นางสาวพิกลมล  ประทุมทอง
8. นางสาวพิรตรา  บัวใหญ่รักษา
9. นางสาวภาวิณี  ตรีศรี
10. เด็กหญิงวรรณภา  ทายุ่น
11. เด็กหญิงวารุณี  ไชยเมือง
12. เด็กหญิงวิจิตรา  พระโพธิ์
13. เด็กหญิงวิชุดา  ชมภู
14. เด็กหญิงวิยะดา  พาน้อย
15. เด็กหญิงสุกัญญา  นนท์สุรัตน์
 
1. นายเอกลักษณ์  ดงสมบัติ
2. นายพนานต์  เอกวงษา
3. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
4. นายธนวิทย์  ชารีรักษ์
 
285 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวบวรลักษณ์  สีสันงาม
2. นางสาวอัฉราวรรณ  เหมืองทอง
 
1. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย
2. นายสมศักดิ์  บัวคอม
 
286 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ประสีละเก
2. เด็กหญิงธิติยา  ภูมาตนา
 
1. นายณัฐพงศ์  กลัดณรงค์
2. นายประเสริฐ  โลหิต
 
287 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอทิตยา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำพิชิต
 
1. นายชาติสุพงษ์  ภูลาด
2. นางสาวอรัญญา  วรวะไล
 
288 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปานทอง
2. เด็กหญิงโยษิตา  ทึกชนชนะ
 
1. นายโชคชัย  กองแก้ว
2. นายสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงรัตติยากุล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอารียา  จำปาศักดิ์
 
1. นายไพรัตน์  จิระทาน
2. นายวันไช  สุ่มประดิษฐ์
 
290 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงนิภาพร  คำภีทูน
 
1. นายศราวุธ  เมฆวัน
 
291 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  รสปุ้ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แผลงฤทธิ์
 
1. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
2. นายธนวิทย์  ชารีรักษ์
 
292 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เมยดง
2. เด็กหญิงอรชร  สิริสุข
 
1. นายโกสินทร์  วิสุทธิ์ศรี
 
293 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กอนรัมย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชิชชา  สุพรรณ
 
294 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ชนชิต
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  โคกแปะ
 
1. นายณรงค์ชัย  บุญพา
2. นายปรีดา  วงษา
 
295 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขัตติยา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บัวนุ้ย
 
1. นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์
2. นายสมศักดิ์  ตานุชนม์
 
296 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  บุญราศรี
2. นายฐาปกร  แทนคำ
 
1. นายประเสริฐ  โลหิต
2. นายณัฐพงศ์  กลัดณรงค์
 
297 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  สุภาจันทร์
2. นางสาวสุมิตา  ยาวะโร
 
1. นายศราวุธ  เมฆวัน
 
298 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  วรชินา
2. นางสาวปวีณา  ทิพวรรณ
 
1. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
2. นายธนวิทย์  ชารีรักษ์
 
299 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชลัยวรรณ  คนกลาง
2. นายสุธี  ทองยอด
 
1. นายวีระพงษื  บุตรสีทัด
2. นายธนากร  สงวนศิริ
 
300 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสิรินภา  ดารุณศิลป์
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีจำปา
 
1. นายชวลิต  สีหามาตย์
2. นายอนุชาติ  ทองจบ
 
301 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสนโคตร
2. นางสาวเจนจิรา  ลือชาโคตร
 
1. นายปรีดา  วงษา
2. นายณรงค์ชัย  บุญพา
 
302 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวธนานิต  เขตขันธ์
2. นางสาววันวิสา  หลาทอง
 
1. นายโกสินทร์  วิสุทธิ์ศรี
 
303 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  สอนศรี
2. นายสุรพล  คอนหาว
 
1. นายโชคชัย  กองแก้ว
2. นายสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
304 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายคุณากร  ใจบุญ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ปวกหาร
 
1. นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์
2. นายมารุจน์  แก้วก่า
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายวิศรุต  ธรรมนัติ
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  เหมกุล
 
1. นายปรีดา  กองหล้า
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงถิรดา  ชาวยศ
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  มลิวัลย์
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสุริยา  สุมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงภาวดี  สุพรมอินทร์
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพอย  วะดวงดี
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวญาณี  ลีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศรัญญา  พลเสนา
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  ป้องปั่น
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวมลฤดี  สีตาล
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  รมย์งาม
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงระวีพร  ไขศรี
 
1. นายปรีดา  กองหล้า
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทนันชัย  ศรีชมชื่น
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวารินทร์  ใจมั่น
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุวิภา  โรงปัดถา
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ช่างทอง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวเหมวดี  เครือแสง
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอนุพงษ์  พงษ์ไทย
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวธัญสุดา  เกื้อวิทา
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายกฤษณะ   คำแสน
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยมัง
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หุ่นทอง
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตติราช
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปาลิตา  คัทธะรินทร์
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพิมภา  แก้วบุดดา
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  ไร่ทำ
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนิตยา  ไชยคำ
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายยิ่งยง  วงษ์ประชุม
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณจริตรา  เหมาแพ้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ภูลำพา
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภัสรา  อัปการัตน์
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำสุขดี
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สายสุริยา
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายเทศ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ผิวผ่อง
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปารดี  จรดี
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  ผิวขำ
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววนิดา  ผาอาจ
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายฑีฆาวุฒิ  โคมชัยภูมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาววนิดา  แก้วดวงดี
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายรัตนชัย  แก้วอุ่น
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายอดิศร  อินเขียว
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ์  สุทธิแสน
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  คูจินดา
2. เด็กหญิงพรทิวา  หาบุญมี
 
1. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
2. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพลิง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
2. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธุ์
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  อินทฤชัย
2. เด็กหญิงศิรินภา  คำแพทย์
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
2. นางเทียนทอง  คำอ้อ
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมมาศ
2. เด็กหญิงอนุภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิมสา
2. นายณรงค์  วรรณสา
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูลาด
2. เด็กหญิงอารีญา  ชินวงศ์
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
2. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันยุบล
2. เด็กหญิงวิจิตรา  โคตรพันธ์
 
1. นายปรีดา  กองหล้า
2. นางสาวธนาภรณ์  ผิวผ่อง
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชัย
2. เด็กหญิงน้องมิ้น  วิกรมาภรณ์
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วยอด
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  สีส่วน
 
1. นายปรีดา  กองหล้า
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนกานต์  ไขแสงจันทร์
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลาแสง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ขันตี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายภานุสิทธิ์  มีช้าง
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอินทนนท์  จิตร์จักร์
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญจนามาศ  วงศ์ศรีชา
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรินทร์  แสงหาร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายชัยยา  นารี
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายสุรสิทธิ์  โคตรชารี
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุรชัย  ภูคำอินทร์
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายอนุชา  กันคำแหง
 
1. นางสาวอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายณัฐวุติ  ศรีจันทร์
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพรชัย  สอนสำโรง
2. เด็กชายวรวิช  ราภิยะ
3. เด็กชายวรเมธ  ราภิยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา   สุกรรณ
2. เด็กหญิงชิโมน่า  พรมกรุง
3. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีอุดม
 
1. นายปรีดา  กองหล้า
2. นางสาวธนาภรณ์  ผิวผ่อง
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชัยธวัช  หวันลา
2. เด็กชายรันดร  เสนาพันธ์
3. เด็กชายอมรเทพ  พรมมหา
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
2. นายวสันต์  ชัยโสม
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายนพณัฐ  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงศิริพร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิมสา
2. นายณรงค์  วรรณสา
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายฤทธิเกียรติ  เหล่าทองสาร
2. นายศักดิ์พล  สาผุยทำ
3. นายสุทัศน์  ไชยคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัณฑิรา  ภูสำแลง
2. นายวิเชียร  วลัยใจ
3. นางสาวอรญา  กวนหลวง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิมสา
2. นายณรงค์  วรรณสา
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนุชจรินทร์  นาหนอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  ปาณศรี
3. นางสาวภรณ์พิชชา  วรรณฤทธิ์
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
2. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายขวัญชัย  พาทอง
2. นายสหรักษ์  แก้วกัญญา
3. นายอภิชาติ  รามฤทธิ์
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  ทองอินทร์
2. นายปิยณัฐ  เข็มงามดี
3. นายรัชการ  ธรรมยุติ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  วงศ์ประจันต์
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเนตรนภา  คำสิงห์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวประภาพร  แก้วใจ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤษมวัชร์  แสวงสุข
2. เด็กชายปริญญา  นางาม
3. เด็กชายวัฒนชัย  ภัคดี
4. นายอภิเดช  ด่างขุนทด
5. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองทวี
6. เด็กชายเริงชัย  ดอกไม้
 
1. นายจีรวัฒน์  วงษ์ไชยา
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นายวรวุฒิ  วงษ์ไชยา
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายคฤหาสน์  อินทร์ราช
2. เด็กชายฑีฆัมพร  พิมพ์อ้น
3. เด็กชายธนบดี  แสงสีมนต์
4. เด็กชายพิตรพิบูล  คำซองเมือง
5. เด็กชายวีระพงษ์  วงศ์ศรีรักษา
6. เด็กชายศิวกร  บุตรสมศรี
 
1. นายคมสันต์  นาราช
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชินกฤต  แลนเชย
2. นายธีรยุทธ  สุริยวงศ์
3. นายพัชรพงษ์  โยธิกุล
4. นายพันธกานต์  มังคละแสน
5. นายภานุมาศ  ศรีชัยชนะ
6. เด็กชายอรรถกร  ปุญญา
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นายวรวุฒิ  วงษ์ไชยา
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นายคุณากร  แก้วรอด
3. นายจารุวิทย์  มิตรภาพ
4. นายฤทธิไกร  ดอนคง
5. นายสุทธินันท์  ศรีสมบูรณ์
6. นายเมธา  วาทชัยกุล
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายพิชชากร  บุญมาตร
2. นางสาววันเพ็ญ  ชัยรัตน์
3. นายสุริยันต์  เคหะฐาน
4. นายเฉลิมพล  แก้วลี
5. นายไพบูรณ์  คลองเคหา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  ผงอ้วน
2. นายจีรวัฒน์  ศรีอุดม
3. นายณัฐพงษ์  พรหมคำ
4. นายดนุพล  เทศศรีเมือง
5. นายนที  มีไกรราช
6. นางสาวพรศิตา  เคณาภูมิ
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายชัยณรงค์  แก้วอุ่น
2. นายชัยยา  พิมพเสน
3. นายนิรัตน์ติพล  บัววัน
4. นายสุรศักดิ์  ต่างสี
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายกรกฏ  ว.ศิริ
2. นางสาวกรรณิกา  ใยเผือก
3. เด็กชายจักรพันธ์  ปักคะมา
4. นายณัฐพงษ์  มีพรม
5. นายธีระพล  สายสิงห์
6. นายนพเก้า  หาฝ่ายเหนือ
7. นางสาวนราทิพย์  ววรชินา
8. นางสาวนินท์ธิดา  โพธิ์เลิง
9. นางสาวนิศาลักษณ์  เจริญสุข
10. นางสาวน้ำฝน  โยธากุล
11. นางสาวปูเปรี้ยว  เกษสิมมา
12. นางสาวพรพิมล  นิลวัน
13. นายพลวัตร  ศรีคำ
14. นางสาวพัชรีภรณ์  ตรีบุญเมือง
15. นางสาวพิมผกา  นาคศรี
16. นางสาวพิศประภา  เกิดไทย
17. นางสาวมุทิตา  วรนาม
18. นายยุทธศาสตร์  บุญกว้าง
19. นางสาวรุ่งนภา  ป้องสีดา
20. นางสาววรรณภา  สิทธิมาตย์
21. นายวัฒนา  ชารีวงศ์
22. นางสาววิภาพร  ปักคะมา
23. นางสาววิภาวดี  พลเบ้า
24. นางสาวศิริธร  ธรรมโรจน์
25. เด็กชายสุขสันต์  สุทธิสาร
26. นางสาวสุดารัตน์  ทุมโคตร
27. นางสาวสุดารัตน์  พลเบ้า
28. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีพละธรรม
29. นางสาวสุภัทรา  กาลจักร
30. เด็กชายสุริยกุล  ชัยมงคล
31. นายอดิสร  เหล่าธรรม
32. นางสาวอรจิรา  ฐานะ
33. นางสาวอรวี  วาลมนตรี
34. นางสาวอรัญญา  ขามรัฐ
35. นางสาวอารียา  คนไว
36. นายเกรียงศักดิ์  สร้อยกลางเมือง
37. นายเกรียงไกร  สร้อยกลางเมือง
38. นางสาวเมวิลัย  ศรีหะวงษ์
39. นางสาวแพรเพชร  พระเกษเมือง
40. นางสาวโสรยา  คำภาชัย
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
2. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
3. นางสุริยา  อัครสูรย์
4. นายเอกชัย  ฤทธิธรรม
5. นางสาววาสนา  ศรียอด
6. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
7. นางสาวภิญยา  มุงธิราช
8. นางสาวยุภาพร  พลเตชะ
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอนิรุธ  ภูผาสูง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายยุรนันท์  คำทองทิพย์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  แสนดี
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  บัวทอง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  รูปเลื่อม
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพิทักษ์  พันธ์เนื้อ
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ทองเพชร
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพรหมลิขิต  เมยศรี
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายธนากร  สมพันธ์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายเปรม  ธาสุนนท์
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายศุภกฤต  บุญสอน
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายเอกชัย  ชัยคำ
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายนายพิเชษฐ์  ขัติยะ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ประนามเก
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเมธาวี  เพชรสีลา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ดอนคูณศรี
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวละมุล  เคนคำ
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัญทิตา  ระวงษ์
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงริตสา  ฉันมิตร
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชา  ธรรมวงศ์
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงสายฟ้า  อุปถานา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  วรนาม
 
1. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาววิชญา  ป้อมชัยภูมิ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมาลย์  แนวสุภาพ
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปุยฝ้าย  ยอดแสง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวจุทามาศ  นิลพันธ์
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวศรีสุดา  ทองจันทร์
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวสุภัทตรา  อ่อนโก้ก
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  วงศ์อนุ
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวอังคณา  เกษร
 
1. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายชฎายุ  คำแพงเมือง
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนุพงษ์  ฝอยกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  สีอุดม
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายศุภกิตติ์  บุญสอน
 
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พุฒทอง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงทัดดาว  มณีทร
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัฐวดี  สุปัญญา
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  กรมไธสง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  อุราชา
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศุภลักษณ์  แสนสายเนตร
 
1. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวชุติรัตน์  โคมทอง
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ณ สามพระยา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ม่วงคะลา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐริกา  แวงภูลา
 
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายจิระวุธ  ชมพูวง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธัญญะ  ขัติยะ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  ผงอ้วน
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ธัญญะวิทย์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงทัดดาว  มณีทร
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  โสหัสถ์
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวพรศิตา  เคณาภูมิ
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวพรณภา  สุวรรณรอด
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพัชริดา  ผึ้งโสภา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววราภรณ์  อินทไชย
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณิตรีย์  ธรรมเม
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐริกา  แวงภูลา
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนัฏฐนัย  วรจักร
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายชฎายุ  คำแพงเมือง
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  บัวทอง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคธาวุฒิ  พิสัยพันธ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายดนุพล  เทศศรีเมือง
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนุพงษ์  ฝอยกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนพล  ปาละสาร
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดาพร  เนืองแน่น
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยามาศ  ดุพงค์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงยลรดี  ศรีสะอาด
 
1. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม    
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงสายฟ้า  อุปถานา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สีแก้วต่างวงษ์
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  อุราชา
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  สาระคุณ
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจิตติภัทธ์  จักรกาฬ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยรัตน์
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวมลธิรา  พิมมา
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  สร้อยโนนไทย
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรจนา  วรนาม
 
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวมัชฌิมา  โคตรศรี
 
1. นายปราโมทย์  ไสทอง
 
472 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคธาวุฒิ  พิสัยพันธ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมนากุล
4. เด็กชายธนาการ  ไชยแสง
5. เด็กชายบุญยพร  พุดซ้อน
6. เด็กชายบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
7. เด็กชายปิยะพงษ์  วรรณยิ่ง
8. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
10. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
 
473 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. นายณัฐพล  พลชนะ
3. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
4. นายธวัชชัย  แสนขวา
5. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
6. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
7. นายศศิประภา  คำธิ
8. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
9. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธ์
10. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
474 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
3. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
4. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะสงษ์
5. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
6. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
7. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
8. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
4. นางสาวแพรวชมภู  สุระพล
 
475 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
2. เด็กหญิงบุญยพร  พุดซ้อน
3. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
4. เด็กหญิงรัญชิดา  สาวิสัย
5. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
6. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
8. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ช่อชมภู
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  พลาเหิม
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
4. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
476 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณภา
3. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
4. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
5. นางสาวลำไย  ชินภา
6. นางสาวสมิตานันท์  โยทะวงศ์
7. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
8. นางสาวเวธนี  สีริธรรม
9. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
10. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
477 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์ประภา  อาบเงิน
2. นางสาวปรารถนา  บูรณะ
3. นางสาวศิรินันท์   กองวงษ์
4. นางสาวสุธิตา  มะลิลา
5. นางสาวอมิตรา  นันชนะ
6. นางสาวอัครียา  พรมบุบผา
 
1. นางสาวณฐมน  ชัยสว่าง
2. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
478 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  จักรแก้ว
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กากแก้ว
4. เด็กชายชาราธิป  ทวาภพ
5. เด็กหญิงดาราวดี  ชาวสุรินทร์
6. เด็กชายปฏิภาร  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงปรียากร  ภูกองชัย
8. เด็กหญิงพิมภสร  พรรณา
9. เด็กชายภาณุ  โยวาศรี
10. เด็กหญิงรัตนา  เครือเนตร
11. เด็กชายศรายุทธ  ประดับศิลป์
12. เด็กหญิงศศิชา  ยิ่งแก้ว
13. เด็กหญิงสกลรัตน์  จันทะโคตร
14. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์ขันตี
15. เด็กชายเจษฐา  ดาลม
16. เด็กหญิงเพชรรัดดา  จินากลึง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวขวัญนภา  แซ่ลี้
3. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณภา
4. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
5. นายธนายุทธ  กล้าหาญ
6. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
7. นางสาวลำไย  ชินภา
8. นางสาวสมิตานันท์  โยทะวงศ์
9. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
10. นายอนุวัฒน์  เดขุนทด
11. นายอรรถพล  ศรีรัตนาม
12. นายเด่นชัย  โพธิ์ตาทอง
13. นางสาวเวธนี  สิริธรรม
14. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
15. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุวรรณ
2. เด็กชายนฤพงษ์  ศรีชาทุม
3. เด็กชายวีระชัย  ทับวงษา
4. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีสร้างคอม
5. เด็กชายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
2. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมารัตน์  ไชยสลี
 
1. นางนวลปรางค์  หลักมี
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ปักขะพล
 
1. นางสาวภูษิตา  สุวรรณรอด
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วิเชียนเลิศ
 
1. นางสาวประพาภรณ์  อำนาจเจริญ
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  บุญมีสนม
 
1. นางวรรณิสา  บรรเทา
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิศรา  ต่างโอฐ
 
1. นางศุภวรรณ  มหาเสนา
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ติหะปัญโย
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์คำซาว
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภัทรษา  ในอินทร์
 
1. นางสาวพิชญ์ชาญ์  สุดทุม
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงพรรณาษา  มุงคุณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวชารินา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุภัสสรา  จันทร์ทำมา
 
1. นางสาวปิยะเนตร  วิชิตพันธ์
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางสาววารุณี  พงษากลาง
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงอารียา  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงฤทธิ์
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวสุพิชญา  ตาลมูล
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอิทธิศักดิ์  ประกอบศรี
 
1. นางสาวภูษิตา  สุวรรณรอด
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพัฎชรินทร์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทะแจ่ม
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวเบญจพร  ศรสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.3 เงิน 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวอมรทิพย์  ทองอุบล
 
1. นางสาวประพาภรณ์  อำนาจเจริญ
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.75 เงิน 6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  ฐานหมั่น
 
1. นางจิดาภา  สินธุไสย
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.5 เงิน 7 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวอนุธิดา  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวปิยะเนตร  วิชิตพันธ์
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.25 เงิน 8 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวปาริชาติ  วิเชฏฐพงษ์
 
1. นางศุภวรรณ  มหาเสนา
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาววริกา  พลดาหาญ
 
1. นางสาวปราณปรียา  ผ่องจิต
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนันทิพร  เรืองเดช
 
1. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  ภู่ทอง
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจวรณ  สีดาสมา
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  แก้วขุมเหล็ก
 
1. นางศุภพิศ  พานคำ
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญยิ่ง
 
1. นางรวมสัน  หอมทอง
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  รูปเหมาะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  กองธรรม
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  กีดกาง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชลธี  ทิพมณี
 
1. นายณัฐพงศ์  นามวงษา
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนันทา  นากองสี
 
1. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรา  คำจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานดา  หอมทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา  วรรณรส
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยกาญจนถิวัฒน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยฤทธิ์
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  อุทุมพิรัตน์
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายเกียรติชัย  ภูเวียงแก้ว
 
1. นางรวมสัน  หอมทอง
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชัยรินทร์
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ไกรสร
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  เหลาทอง
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวนันทา  สินที
 
1. นางสุกุัญญา  อินทรโชติ
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอรอนงค์  บุญคำ
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นปฐวี  พระสุมาตย์
 
1. นางนวลปรางค์  หลักมี
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอภิวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวเนตรชนก  นวลมณี
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  สีแสด
 
1. นางสาวปราณปรียา  ผ่องจิต
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์แสน
 
1. นางสาวจิดาภา  สินธุไสย
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ชาวสวย
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้ารินทร์
 
1. นางศุภวรรณ  มหาเสนา
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บอนเต็ง
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวางกมล  ผินนอก
 
1. นางสุธารัตน์  อุทัยแสง
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  วงศ์ด้วง
 
1. นางวรรณิสา  บรรเทา
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองคำ
 
1. นางเตือนใจ  โคกคาน
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพนธาตุ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายอรรคพล  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวปิยะเนตร  วิชิตพันธ์
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสลา  จันทร์โท
 
1. นางรัชนี  อุทุมพิรัตน์
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชนภัทร  คำผาลา
 
1. นางวิไลศักดิ์  ชาธิรัตน์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายภัทรวิชญ์  ภัทรวัฒน์กุล
 
1. นางเตือนใจ  โคกคาน
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวนันทวรรณ  ป้องกันชนะภัย
 
1. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  ธิสุกะ
 
1. นางศุภวรรณ  มหาเสนา
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายสมเกียรติ  มนพิมาย
 
1. นางรัชนี  อุทุมพิรัตน์
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ธรรมวาจารย์
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์คำซาว
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คำเฮือง
 
1. นางสุธารัตน์  อุทัยแสง
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวรำพร  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  สาระกุล
 
1. นางธมลวรรณ  แก้วรอด
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกวลิน  ช่างบุ
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพรสินี  ดวงภักใต้
 
1. นางสกาวรัตน์  หริมเทพาธิป
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ป้องกันชนะภัย
 
1. นางวรรณิสา  บรรเทา
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยฤทธิ์
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  แสนละคร
 
1. นางสาวยุภาพร  พลเตชะ
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ดาระซิงห์
 
1. นางสาวพิชญ์ชาญ์  สุดทุม
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงสุวิสา  ทาเทียเพ็ง
 
1. นางสาวเนตรชนก  นวลมณี
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชมพูนุช  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางบุษบา  เตชะศิรินุกูล
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวปภาวี  สีหา
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สามัคคี
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์  วงค์ชาญศรี
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวมาตยา  จอมศรี
 
1. นางสาวปิยะเนตร  วิชิตพันธ์
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ผูกจันทร์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  บุญแสน
 
1. นางสาวยุภาพร  พลเตชะ
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนภัสสร  สายสักดา
 
1. นางรัชนี  อุทุมพิรัตน์
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายชยากร  จันทรฤทธิ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  วัฒนธรรม
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชนูนันท์
2. เด็กหญิงรุจินันท์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงศศิธร  บูชากุล
4. เด็กชายสหรัฐ  ชารีราษฎร์
5. เด็กหญิงเฌอเอม  บูชากุล
 
1. นางลักษณา  ทองแสน
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทะคัด
2. เด็กชายธนธรณ์  สุขะ
3. เด็กหญิงยุพา  ช้อยชด
4. เด็กชายศิวัช  พรานไพร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีอ้วน
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฏา  คำมะลา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงศิริประภา  พลฉลาด
5. เด็กหญิงอรฤทัย  ขันทะพล
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
2. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  งามตา
2. เด็กชายทวีชัย  พรมผล
3. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์โยธา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรีชื่น
5. เด็กชายอดิศร  ประณึต
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทะแจ่ม
2. นางรัชนี  อุทุมพิรัตน์
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวคณาพร  วันงามวิเศษ
2. นางสาวชลธิชา   ชนะสิงห์
3. นางสาวถิรดา  เตโช
4. นายธานินทร์  ศรีวงค์สุข
5. นางสาวอทิตยา  วันงามวิเศษ
 
1. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
2. นายวีรชัย  เนาว์แก้งใหม่
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  สันนุมัติ
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  โคตรชมพู
3. นายจักรภัทร  อุทา
4. นางสาวนราทิพย์  วรชินา
5. นางสาวไพลิน  แสงเพชร
 
1. นายนวพล  เอนไชย
2. นางสาวประพาภรณ์  อำนาจเจริญ
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  กลั้วกระโทก
2. นางสาวชลธิชา  นามวงศ์
3. นางสาวตันไอชิน  คณะโจทย์
4. นางสาวรุ่งนภา  คำกุลมี
5. นางสาววริสรา  เทพนา
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  สายทรงเดช
2. นางสาวผุศรานันท์  จันทศิลป์
3. นางสาวรติพร  สุงสุมาลย์
4. นางสาวรัชนี  เณรจ่าที
5. นายอนวัช  นาดอน
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์คำซาว
2. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมกลั้น
 
1. นางสาวพิชญ์ชาญ์  สุดทุม
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวญาณี  ลีแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  ประสาวะโท
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  สาริยา
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชาญสมร
2. เด็กชายบวรศักดิ์  ลาธุลี
 
1. นายนิติคุณ  พลแสน
2. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัสธีรา  โยวะกา
2. เด็กหญิงวรรณ์นิภา  จันทร์มาลี
 
1. นางสาวปาริชาติ  กองธรรม
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำแพงเมือง
2. เด็กหญิงทักษพร  พันพิมพ์
 
1. นางณัฐพร  สายทอง
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คำนก
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทองมา
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลรัตนา  ประแต
2. เด็กหญิงเอมวิกา  โยธี
 
1. นางรัศมี  ฐาติจิรางค์กุล
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  อาจอินทร์
2. เด็กหญิงพิยดา  กรรณิกา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงฤทธิ์
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงบงกช  โอตาคาร
2. เด็กหญิงมีนา  พันธ์พิมพ์
 
1. นางกัลญภรณ์  คำสีลา
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บางสวนหลวง
2. เด็กหญิงสุรีรักษ์  แสนโคตร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สาธิราช
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนลพรรณ  อุดมการเกษตร
2. นายวุฒิไกร  สามนต์
 
1. นายนิติคุณ  พลแสน
2. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวดาวประกาย  ไกรรัตน์
2. นายวีระวัฒน์  มณีวรรณ
 
1. นางกุหลาบ  ชาติอดุลย์
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิภิญญา  ราชบัณฑิตย์
2. นางสาวสุนิษา  ถือศีล
 
1. นางณัฐพร  สายทอง
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวชไมพร  ศฤงคาร
2. นายณัฐพงษ์  นนสุรัตน์
 
1. นางกัลญภรณ์  คำสีลา
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อุปวันดี
2. นางสาวนันทิตา  สิงเดช
 
1. นางจิดาภา  สินธุไสย
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวกิติยา  สำลีกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา  นายกชน
 
1. นางสุกุัญญา  อินทรโชติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา  วรรณรส
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีนาม
2. นางสาวทัดดาว  บุตรพรม
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวปวริศา  เประกันยา
2. นางสาวเบญจมัย  เหมืองทอง
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเกษร  ดงบัง
2. นางสาวไพลิน  ชินบุตร
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจักกฤษ  ศรีต่างคำ
2. เด็กหญิงมารดาวาท  ศิริทอน
3. เด็กหญิงยอแสง  กิตมาตย์
4. เด็กชายยุทธนากร  พันพิมพ์
5. เด็กหญิงวิมาลา  ศรีจันทร์
6. เด็กชายศรายุทธ  ทุ่งสาร
7. เด็กชายสมจิตร  เขตเขว้า
8. เด็กหญิงสุคนธมาศ  ศิริทอน
 
1. นายสิทธิกร  คำอ้อ
2. นายโกสินทร์  วิสุทธิ์ศรี
3. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนายุทธ์  ศรีมณีรัตน์
2. เด็กชายถาวร  บุญพันธ์
3. เด็กชายวิทวัฒน์  ศรีสร้างคอม
4. เด็กชายวีรศักดิ์  เอียมสวัสดิ์
5. เด็กชายสถิตย์  สีกงพาน
6. เด็กชายสหเทพ  ประทุมวัตร์
7. เด็กชายสุริยา  สนกันยา
8. เด็กชายอฐิฏิ  สิทธิมงคุณ
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายส่วน  ทองประเทือง
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  ศรีวรรณ
2. นายยุทธนา  ศิลาคม
3. นายวรวุฒิ  พันนาขา
4. นายศราวุฒ  จันโท
5. นายสมาธิ  โยธะวงษ์
6. นายอภิศักดิ์  มะธุผา
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายส่วน  ทองประเทือง
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  รัฐถาวร
2. นางสาวนิตยา  วงค์ทอน
3. นางสาวปิ่นรัตน์  โพธิบาย
4. นางสาวรัชฏา  ชาวยศ
5. นางสาววิภาวดี  ศิริเชษฐ์
6. นางสาวสุนันทา  ชาวยศ
 
1. นายสิทธิกร  คำอ้อ
2. นายโกสินทร์  วิสุทธิ์ศรี
3. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกอร์กุล  เทศสนั่น
2. นายธนัช  โฆษิต
3. นางสาวนฤมล  เคหฐาน
4. นายนันทวัฒน์  แสนทรัพย์
5. นายพงศธร  มหิพันธ์
6. นางสาวยุพา  มหาโยธี
7. นางสาวสุกานดา  แก่นวงศ์
8. นางสาวสุภาวดี  ไตรทิพย์
9. นางสาวเจนจิรา  ชุมพล
10. นางสาวเพียงตะวัน  พรชัย
 
1. นางพวงผกา  ชาบุตรบุญฑริก
2. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
3. นายสราวุธ  ตร๊โรจน์พร
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  แทนคำ
2. นางสาวนัจจารีย์  ภูตาเลิศ
3. นางสาวบุญจิรา  สงวนสันเทียะ
4. นายปิยณัฐ  เข็มงามดี
5. นางสาวภัทราพร  กองแก้ว
6. นายรัชการ  ธรรมยุติ
7. นางสาววชิตา  ฝ่ายพลแสน
8. นางสาวศุภนุช  บุตรดี
9. นายอภิสิทธิ์  ประสานวงศ์
10. นายอรรถพล  แฝงเมืองราช
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
2. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิระดา  เสนาอาจ
2. เด็กชายธันวา  จันวิชิต
3. เด็กชายนราธิป  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมตื้อ
5. เด็กหญิงอริศรา  วิสารัตน์
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางนำนภา  บุญสอน
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  จันสาลี
2. นายทศพร  ศรีลาวงษ์
3. นายนันทภูมิ  ปุตุธรรม
4. นายสรยุทธ  ปลั่งกลาง
5. นางสาวแอนน่า  กลึกส์
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางนำนภา  บุญสอน
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธีรเทพ  แลนเชย
2. เด็กหญิงปริญญา  โฆสิต
3. เด็กหญิงเมศิญา  ศิริษา
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
2. นางอรุณศรี  ฉัตรกิตติชัย
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทองพูน  นายกชน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  โนไธสงค์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทุ่งสาร
 
1. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
2. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผลาโชติ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่หา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สว่างแสง
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นางสาวกนกวรรณภา  ปัททุมมี
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงนฤมล  โทสาลี
3. เด็กชายวัชรพล  ศาลางาม
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
2. นายสุรศักดิ์  สิงห์ทิศ
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาต  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงพัชรธร  หงษ์ษา
3. เด็กหญิงเมทวี  เกษระ
 
1. นางสาวสงเมือง  ดังทนาม
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยามา
2. เด็กหญิงจิรภา  ติละบาล
3. เด็กหญิงนัทวรรณ  วงษ์กัณหา
 
1. นายธนวัตน์  พรมเมือง
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชลธิชา  สิงหศิริ
2. นางสาวอภิญญา  อาจอักษร
3. นางสาวเจนจิรา  จันทะโร
 
1. นางอรุณศรี  ฉัตรกิตติชัย
2. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวธนัชพร  ชมพูยศ
2. นางสาวอรอุมา  เต้าทอง
3. นางสาวเทียนทอง  นาคสูง
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นายจรัญ  มืดคำบง
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวกมนิยา  แวเย็ง
2. นางสาวพิศสุดา  ชาวยศ
3. นางสาวสุรีธร  ต่างโอฐ
 
1. นางสาวณัฐภัค  สีสวยหูต
2. นางสาวสุภารัตน์  แสนมหาชัย
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ยามดี
2. นายอนุชา  แสนหัวเมือง
3. นางสาวอารีรัตน์  -
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
2. นายสุรศักดิ์  สิงห์ทิศ
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวนุศรา  ดำเนิน
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สุทธะโส
3. นางสาวไอรดา  หาสุนโม
 
1. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบางรัก  กล้าเด็ด
2. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณรอด
3. เด็กหญิงเสาวภา  เกศาพันธ์
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นางกุหลาบ  คำดีบุญ
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนพรัตน์  พรมมา
2. นางสาวพินิตนันท์  งอกศรี
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ฝายชำนาญ
 
1. นายปริญญา  ดวงสิมมา
2. นางกุหลาบ  คำดีบุญ
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธรากร  รูปเหมาะ
2. เด็กหญิงอนัญญา  สูงสุมาลย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  กองธรรม
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันทิมา  ชมเสียง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บุราณสาร
 
1. นางสาวทัดดาว  โยงไทยสง
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนกร  แก้วมณี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มากอง
 
1. นายสมทบ  ประจันติ
2. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชิติพัทธ์  สุขจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนตุ้มทอง
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นางกัลญภรณ์  คำสีลา
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ตางจงราช
2. เด็กชายพรชัย  สอนสำโรง
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  อาร้อน
2. เด็กหญิงสุวดี  สมบูรณ์ผล
 
1. นางสุภารัตน์  วัฒนธรรม
2. นางสาวภักจิรา  จะหลาบหลอง
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้องามล้วน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ช่างบุ
 
1. นางลำพูน  เบอร์นาร์ด
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชนา  พันพิมพ์
2. เด็กหญิงลัดดาพร  ติยะบุตร
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  เหลาทอง
2. นางสุธารัตน์  อุทัยแสง
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  ฐานหมั่น
 
1. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  ยาโพธิ์
 
1. นางสาวปราณปรียา  ผ่องจิต
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอนวัช  จันบัวลา
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  บุญเกตุ
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอรอนงค์  บุญคำ
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญธิมา  นนทปัญญา
 
1. นายสุภารัตน์  วัฒนธรรม
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวปวริศา  เประกันยา
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวอภัสรา  โยธะวงศ์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  เหลาทอง
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  คำอินทร์
 
1. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมหวน
2. เด็กชายอานันท์ชัย  คำแหง
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
2. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายมานพ  ศรีคลั่ง
2. นายอนุกูล  สายบัวลี
 
1. นางสาวอรพิณ  คำยา
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคฑาธร  จอมพัฒน์
2. เด็กชายพุฒิธร  บ่อทอง
 
1. นางนพคุณ  สุวจันทร์
2. นางสาวณิชตา  อังกุรอัชฌา
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุรารัก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรี
 
1. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร
2. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุยะพิตัง
2. เด็กหญิงครองขวัญ  รัตนสมบัติ
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรกฤษ  กุลสุข
2. เด็กชายเยี่ยม  อุดมวัฒนา
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวพรนิภา  คูณจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย์
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายคุณากร  ใจบุญ
 
1. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวประนิดา  ศรีเฮือง
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวสนธิยา  พิลาฤทธิ์
 
1. นางสาวอรพิณ  คำยา
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายภัทรจารินทร์  ชนะค้า
 
1. นายวิทยา  อินกง
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายอภิศักดิ์  กองทรัพย์
 
1. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  พรมมา
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายการันต์  เลิศวิไล
2. เด็กหญิงอนัชชา  มีศรี
 
1. นายธนวัฒน์  พรมเมือง
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชญา  ถือศีล
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ทองโรจน์
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนรินทร  ลินทะจงกะ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  เมฆมนต์
 
1. นายเจษฎา  หอมสมบัติ
2. นางสาวกัญญาณี  แข็งขัน
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ในอินทร์
2. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีเรือง
 
1. นายยุพิน  ศรีเรือง
2. นางสาวนวรัตน์  ศรีสถาน
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาววีรนันท์  บุญเกิด
 
1. นายเจษฎา  บุญเกิด
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิณณพัต  พันลำ
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุยะพิตัง
 
1. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อามาตสมบัติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต่ออำนาจ
 
1. นางสาววาสนา  วงศ์ประจิตร
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  อาสนามิ
 
1. นางเกษมณี  สะอาด
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญย่า  บัวประกอบ
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สุดดี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สานันต์
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกันทิยา  ชนะหาญ
 
1. นางสาวศศิธร  ผาใต้
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำบุญเรือง
 
1. นางนพคุณ  สุวจันทร์
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  พรมมา
 
1. นายบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรยา  ศรีสร้างคอม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวนันทิดา  จูจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  วงศ์ประจิตร
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  อุตรธิยางค์
 
1. นางเกษมณี  สะอาด
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวนาลิน  พิมพันธุ์
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  ไกรสุข
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สานันต์
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกุลนัฐ  เหมือนลา
 
1. นางสาวศศิธร  ผาใต้
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐกิตติ์  พานขิง
 
1. นายวิทยา  อินกง
 
661 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวปิยะธิดา  เพชรล้ำ
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
662 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
663 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายวัชรวี  พังคลี
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
664 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤษมวัชร์  แสวงสุข
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
665 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกรวิทย์  ตาลน้อย
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
666 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายภานุเดช  เต็มโคตร
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
667 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  แก่นวงษา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
668 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนวัฒน์  ทิพราช
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
669 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายไพลิน  เวียงคำ
 
1. นายอาทร  อุดตรา
 
670 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศรี
2. นายกรวิทย์  ตาลน้อย
3. เด็กชายกฤษมวัฒน์  พฤคณา
4. นายกิตชนะ  วันจันทร์
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
6. เด็กชายคธาวุฒิ  พิสัยพันธ์
7. นายจีระศักดิ์  ศรีรัตนาม
8. เด็กชายชีวะ  สมบัติบุญส่วน
9. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
10. นายทัศพล  ชัยสวรรค์
11. นายธนวัฒน์  ทิพราช
12. เด็กหญิงนุชจวรรณ  สมหวาน
13. เด็กหญิงบุญยพร  พุดซ้อน
14. เด็กชายบุษกร  คำยอด
15. นางสาวปรารถนา  ศรีสมบรูณ์
16. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
17. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะวงษ์
18. นายมนตรี  ธรรมขันธ์
19. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
20. นายวีระยุทธ  วงษ์สิม
21. นายศุภวิชญ์  จำวงค์
22. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
23. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญศิริกร
24. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
25. เด็กหญิงหงส์ภา  ไชยมล
26. นายอนุวัฒน์  พฤคณา
27. นางสาวอมรรัตน์  บูชากุล
28. เด็กหญิงอริสสา  ค่อมพันธ์
29. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลาเหิม
30. เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูกลาง
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
3. นายธิวา  ทุมชะ
4. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยามมา
6. นางสาวแพรวชมพู  สุระพล
 
671 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริยะ
2. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  จักรแก้ว
4. นายกิตติพงษ์  อุดชุม
5. นายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
6. นางสาวขวัญนภา  แซ่ลี
7. นางสาวจิราพร  สุวรรณภา
8. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
9. เด็กหญิงดาราวดี  ชาวสุรินทร์
10. นายทัศนวรรณ  พรมสุขันธ์
11. นายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
12. นายประวิสิทธิ์  นามแสง
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพชรล้ำ
14. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
15. นายภานุเดช  เต็มโคตร
16. เด็กหญิงรัตนา  เครือเนตร
17. นางสาวลำไย  ชิณภา
18. นายวัชรวี  พังคลี
19. เด็กชายศรายุทธ  ประดับศิลป์
20. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
21. นายศิวกร  นุพันธ์
22. นางสาวสมิตานันท์  ภูทะวงศ์
23. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
24. นายสุชาติ  โยธะวงค์
25. เด็กหญิงเพชรรัดดา  จินากลึง
26. นางสาวเวธณี  ศิริธรรม
27. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
28. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
29. นายไพลิน  เวียงคำ
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นายบัญชา   ทองสา
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
4. นายเจริญ  ไชยแสง
5. นายอาทร  อุตรา
 
672 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โมดำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มาตณาคุณ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
673 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พินทา
2. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ชาฎา
 
1. นายวิทยา  มูลเมือง
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
674 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  โสธิธรรม
2. เด็กชายอาทิตย์  วงเวียน
 
1. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
2. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
 
675 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายทศพร  ผุยฝัน
2. เด็กชายวงศธร  อินทพาด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มาตรา
2. นางจินตนา  ดีนาง
 
676 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญคำ
2. เด็กชายนิติพนธ์  เพ็ญธิสาร
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
677 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนัทพงษ์  ยาตาล
2. เด็กชายพัชรพล  ดอนขันธ์
 
1. นายวิทยา  มูลเมือง
2. นายพิสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
678 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศราพร  พรามกระโทก
2. เด็กชายสุธารัตน์  ทำเนาว์
 
1. นายวัชการ  เจริญชัย
 
679 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายวินัย  อุทะชัย
2. นายศราวุธ  คำภาชีพ
 
1. นางสาวสุปนิกาญ  อุทัยวัฒน์
2. นายกฤษณะ  ทุมซ้าย
 
680 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายฑนวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์กรด
 
1. นายสุริชัย  โคดเมือง
2. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
 
681 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจีรพล  มุสิกบุญเลิศ
2. นายวัชระพล  พลนอก
 
1. นายสุริชัย  โคดเมือง
2. นางสาวกัญญา  ตาลชัยภูมิ
 
682 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายพนม  ดีโท
2. นายอภิสิทธิ์  หมื่นเรือคำ
 
1. นายวัชการ  เจริญชัย
 
683 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายอธิวัฒน์  นัทธี
2. นายอัครเดช  โคนุตะ
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
684 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายจิรวัฒน์  มีศรี
2. นายณัชนนท์  แก้วกัลยา
 
1. นางสุปนิกาญ  อุทัยวัฒน์
2. นายเกียรติศักดิ์  ไชยฮ้อย
 
685 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  โรงปัดถา
2. นายอภิวัฒน์  ผลชอบ
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
686 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายบรรจงเอก  ผกาหอม
2. นางสาวปิ่นสุดา  แฝงวงคำ
 
1. นายวิทยา  มูลเมือง
2. นางสาวรมิดา  พลราชม
 
687 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา    
688 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  พลอยสมบูรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุญคำ
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
689 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจตุพร  สรสิทธิ์
2. เด็กชายอนวรรษ  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
690 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  สูฝน
2. นายอุทร  พรมสีหา
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพีรวิชญ์  เกตะอุด
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศรีบุญไทย
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
692 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายพีระพงษ์  วงค์แก่นเวียง
2. นางสาววีระปรัชญ์  เปรมประชา
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายศุภเสกข์  ศรีกมล
2. เด็กหญิงสิริประภา  กุดทะรัก
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
694 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภัชรพร  ฉ่ำปุ๊ก
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แอ็ดโสม
 
1. นางจินตนา  ดีนาง
2. นางสาววัชรภรณ์  มาตรา
 
695 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสราวุธ  แสนขวา
2. เด็กชายเจษฎา  สาผุยทำ
 
 
696 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ทานุไทย
2. เด็กชายชนกันต์  สมศรี
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นายปวิธชาด  แสนพันธ์
 
697 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกษ
2. เด็กหญิงฑิตยา  เกษนัด
 
1. นายสุธาทร  เมฆทวี
2. นายสมร  มาลา
 
698 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงวนิดา  โคตะวัน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทัน
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
699 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภูมิเขต
2. เด็กชายพลพล  พิมล
 
1. นางสาวกันยา  น้อยพูล
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีหาบุตร
2. เด็กชายเอกชัย  วัชระเอนกกูล
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
701 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายการันต์  เลิศวิไล
2. เด็กชายชุติพนต์  บุญคำ
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
702 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพนา  กองแก้ว
2. เด็กชายเอก  แจ้งหิรัญ
 
1. นายวิทยา  มูลเมือง
2. นายแสงเดือน  จันทร์ศรี
 
703 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายชาคริต  ธานีกุล
2. นายรัฐพล  รัตนกีรติกร
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นายปวิธชาด  แสนพันธ์
 
704 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทุ่งจันทร์
2. เด็กชายอัครพล  ดวงตา
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
705 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายพิชญ์  บริพัฒน์
2. เด็กชายวุฒิชัย  สมสุข
 
1. นายสุธาทร  เมฆทวี
2. นายสมร  มาลา
 
706 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนชิต  ลาวัดพรม
2. เด็กชายเจษฎากร  ไตรดำรง
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
707 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  ฉายจรุง
2. เด็กหญิงเมธาวดี  อ่อนวันทา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นายวชิระ  ฐาตุรางค์กุล
 
708 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายศราวุธ  พูนพันธ์
2. นายสุริยา  ฤทธิธรรม
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
709 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยศ  บัวทอง
2. นายณัฐวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
710 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวธัญญศิริ  ขันธ์เขต
2. นางสาวนันทนา  อ่อนนิ่ง
 
1. นายกฤษณะ  ทุมซ้าย
2. นางสุปนิกาญ  อุทัยวัฒน์
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายจรัลศักดิ์  บุญพาด
2. นางสาวอาภัสรา  แก้วอุ่น
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
712 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ประสาร
2. นางสาวจันทร์จิรา  แกมจินดา
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร  เมฆทวี
 
713 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิบุตร
2. นายศักสิทธิ์  เสิศหล้าทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
 
714 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายธินพัฒน์  ใจสุข
2. นายศุภชัย  แจ้งหิรัญ
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
715 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายชัยวัธน์  ไจยา
2. นายนนทวัฒน์  วัณโน
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
716 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายวิทวัส  ฐานวัฒนกิจ
2. นายสุรสิทธิ์  สุวรรณระ
 
1. นายวินัย  โนนวงศ์
2. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
 
717 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวภาริณี  ปุ้มไสว
2. นางสาวสุทธิดา  ประเสริฐสังษ์
 
1. นายกฤษณะ  ทุมซ้าย
2. นางสุปนิกาญ  อุทัยวัฒน์
 
718 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฮุ่งเมือง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญทัน
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
719 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  สิงห์เงา
2. นางสาวสุนารี  ฝ้ายขาว
3. นางสาวแพรวพรรณ  นามเสาว์
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นางสาวสกุณา  เชาว์โคกสูง
 
1. นายสุธาทร  เมฆทวี
2. นายสมร  มาลา
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวชิรวุธ  จันทะโม
2. นายสถาพร  คำผอง
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจิรภัทร  ลาภอุดมศักดา
2. นายณัฐพงษ์  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวกัญญา  ตาลชัยภูมิ
2. นายนภกาญจน์  ผดุงศรี
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  สิงห์สุพรรณ
2. นายวีรวัฒน์  ตูมทองดี
 
1. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กล
2. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายกิตติชัย  เวชถวิล
2. นายปริญญา  เขียนคำสี
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นายปวิธชาด  แสนพันธ์
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายจักรกริศน์  เนื่องแก้ว
2. นายสุทธิพงษ์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
726 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายวีระชัย  สินที
2. นางสาวศิริพร  ฉิมสวัสดิ์
3. นางสาวอรอนงค์  ต่างโอฐ
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
727 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    
728 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปรีดา  เสนานิกรณ์
2. นายภัทรพงศ์  เวชพรหมมินทร์
3. นายวรุฒ  บุตรโคตร
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยเมือง
2. เด็กหญิงสายธาร  เพียรทาหนอง
3. เด็กหญิงสุวานิช  แสนประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
2. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์พรม
2. นายศรรัก  วงศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเยาวภา  แสงเทพ
 
1. นางไพรรัตน์  ศรีจักร
2. นายอนุรักษ์  พิสัยสวัสดิ์
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุจเดือน  พิมพ์บูรณ์
2. เด็กชายสมพงษ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีแก้วต่างวงษ์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
732 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สมบัติที
2. เด็กหญิงศุภธิดา  วงละคร
3. เด็กหญิงเมทิกา  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวไพจิตรา  สุกัญญา
 
733 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายณัฐวัฒน์  นุราช
2. นายประจักษ์  อินทภาค
3. นายอิสระ  คำทอง
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
 
734 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายจิรโชติ  สินโพธิ์
2. นายธนัท  เทศนอก
3. นายศุภชัย  ปัญจาวงษ์
 
1. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
2. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายธนพล  ราชบัณฑิต
2. นายวุฒิชัย  พระเมือง
3. นายสถาพร  ทุ่งจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  พิสัยสวัสดิ์
2. นางไพรรัตน์  ศรีจักร
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายภานุวัฒน์  ศรีตาล
2. นางสาวอารยา  เทวดา
3. นางสาวอุไรวรรณ  ผาทอง
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นายประรารี  คำเมืองแพน
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทับแสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหล็กกล้า
3. เด็กชายโชติกูล  เมยดง
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นายพรรณา  พรมมา
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  พรวิชา
2. เด็กหญิงวาสนา  ตันนารัตน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูนุภา
 
1. นางวีชญา  สุวรรณรอด
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวพิกุล  ตรีโอด
2. นางสาววราภรณ์  เมยดง
3. นางสาวสุทธิดา  ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
2. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทิมา  พทาเพชร
2. เด็กหญิงนรมน  มาศภูมิ
3. เด็กหญิงพนิตา  พลภักดี
4. เด็กหญิงวดีรัตน์  ใจเอื้อ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีสมโภชน์
6. เด็กหญิงอาภัฐสนันท์  สระแสน
 
1. นางวริศรา  จุลปาน
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
3. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุชา  ชนาราษฎร์
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  จิตกล้า
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองแดง
4. เด็กหญิงปรารถนา  นาคเสน
5. เด็กหญิงลำแพน  พรชัยสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศรายุทธ  หล้าสาย
 
1. นายอานุ  พลทะรักษา
2. นางสาวสุภาพร  คำแก้ว
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมปอง
2. เด็กหญิงชนิตา  ตันนารัตน์
3. เด็กหญิงชลดา  ติ่งบุญ
4. เด็กหญิงทัชวรรณ  หาเงิน
5. เด็กหญิงนัฐชา  พุฒซ้อน
6. เด็กหญิงอนุธิดา  นาจันทอง
 
1. นางสาวประครอง  พรรณา
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วตา
2. นายกิตตินันท์  ยาวะโร
3. นางสาวภิรัญญา  พุ่มทอง
4. นายสถิต  สีธงชัย
5. นางสาวอรวรรณ  ทองนำ
6. นายไพฑูรย์  โนนแก้ว
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  โสภากุ
2. นายฐิติพล  ศิลา
3. นางสาวนันทนา  บุตรดา
4. นางสาวบุษบา  บุญยะใบ
5. นางสาวมณีรัตน์  ถิ่นแดง
6. นางสาววิลาสิน  นารี
 
1. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร   แสงวงศ์
3. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวชลลดา  กังบุญ
2. นางสาวบุษบง  จุลนันท์
3. นางสาวพิญพิชชา  แสวงสุข
4. นางสาวสุภาพร  ธีระสาร
5. นางสาวอรญา  นวนกนก
6. นางสาวอุไร  อาจสมดี
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
2. นายประมวล  บุญพา
 
746 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สมสา
2. นางสาวจิรวรรณ  อ่อนตาจันทร์
3. นางสาวธัญญา  สุขใส
4. นางสาวปวิดา  พลทรักษา
5. นางสาวรัชดาพร  สุวรรณภาพ
6. นางสาวศุภากร  ทุมวงษ์
 
1. นางสุภาพร  คำแก้ว
2. นางสาวยาจิตร์  แสนชัยยา
 
747 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจินตนา  ไกรยะวงศ์
2. นายชินวัตร  โสธิชัย
3. นายศิรวิทย์  พรมสีหา
4. นายอนันต์  โปตะนนท์
5. นางสาวอรญา  ปุราโส
6. นางสาวอารียา  พฤคณา
 
1. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พังขัน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  พันลำ
3. เด็กหญิงจิรประภา  วงค์หาแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  อินทรโชติ
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
749 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงทักษพร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายวรจักร์  กรพันธ์
3. เด็กชายอนุชา  ล่าแก้ว
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
2. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายธนากร  ภูฉายา
2. นายนครินทร์  สิทธิโชติ
3. นางสาวศิริวรรณ  เจ๊กมั่งนอก
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
751 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายจิรภัทร  แสวงกาญจน์
2. นายวุฒิพงษื  ภูมิชัยโชติ
3. นายอัครเดช  ราชสุรินทร์
 
1. นายสุริยันต์  ธาตุระหัน
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
752 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ภาษาเวส
2. เด็กชายสถาพร  หาญคำ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
753 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิตา  พันพิมพ์
2. เด็กหญิงปณัชยา  ไขศรี
3. เด็กหญิงสุจิตร  นามบุดดี
 
1. นางสมพร  ผมไผ
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลเกษ
2. เด็กหญิงรัตน์มณี  สีชาทุม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผ่านสุวรรณ
 
1. นายศรีนคร  ปู่วัง
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศา  เหล่าทา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบุตร
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  บุญกว้าง
 
1. นายอาทิตย์  สุขันชา
2. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายฤกษ์ชัย  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุรินทะ
3. เด็กหญิงอินทิรา  มหาอุป
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  วิเชียร
2. เด็กหญิงศศินา  นามวงษา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ปราบพาล
2. นางไพลิน  ประเสริฐศรี
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายณรงศักดิ์  มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงมีนา  บุสุวะ
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ยอดไทยสงค์
 
1. นางสาวไพจิตรา  สุกัญญา
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายฤทธิชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ผาบชุม
3. เด็กหญิงสุภัทษร  อุดรพันธ์
 
1. นายกีฑาศักดิ์  อัดโดดดร
2. นายสุริยันต์  ธาตุระหัน
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  โยธะวงค์
2. นายกษมา  ทาศรีเพชร
3. นายรัฐพงษ์  คำทูลศรี
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นายลิขิต  กองแก้ว
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัลยารัตน์  โพธิ์พรม
2. นางสาวนันทยา  เมืองซอง
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  กองเมือง
 
1. นางสาวสุุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวนิจจารีย์  ภูตาเลิศ
2. นางสาววชิตา  ฝ่ายพลแสน
3. นางสาววนัดดา  คำเรือง
 
1. นายศรีนคร  ปู่วัง
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกีรติกา  โปตะวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมมี
3. เด็กหญิงนริศรา  ทองผล
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกมลชนก  งามลุน
2. เด็กหญิงคุณัญญา  บุหนองขุ่น
3. เด็กหญิงจินตหรา  วงศ์อาสา
 
1. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
2. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกชพร  บัวแพง
2. นางสาวกนกวรรณ  ฝอยเงิน
3. นางสาวสุภาดา  ปราบพาล
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
2. นางทวีพร  ปัญสวัสดิ์
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมาตุ่น
2. เด็กหญิงศริษา  ขุนแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนี  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวยาจิตร์  แสนชัยยา
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกาตน์ธิดา  อ่อนทะ
2. นายฐาปกรณ์  โคตรมูล
3. นางสาวสุุวนันต์  บุญนาค
 
1. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
2. นางสาวนันทิศา  สรรพวิเศษ
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนิตินัย  มลิวัลย์
2. นางสาววริศา  ต่อมแก้ว
3. นางสาวเดือนฉาย  ยาเขียว
 
1. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
769 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธันย์ชนก  คำพวง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวรศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชนะสะแบง
 
1. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีรักษา
2. นางสาวรัตนา  เจริญชิม
3. นางสาวเมนิกานต์  เมฆทา
 
1. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
2. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
771 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นันทราช
2. เด็กหญิงปวริศา  ผาวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางสาววริศา  จุลปาน
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนัฏฐา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หาญสงคราม
3. เด็กหญิงอังครมณ์  บุญเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  คำแก้ว
2. นายอานุ  พลทะรักษา
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษณา  เพ็ชรเสนา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สมานจิตร
3. เด็กหญิงศุพันณิกา  บุญคำ
 
1. นางยุพิน  ศรีเรือง
2. นายสาคร  ศรีเรือง
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจันทิมา  ภูหัดสวน
2. เด็กชายจิตชัยฌาญ  หมื่นไธสง
3. เด็กหญิงปิยะดา  สุภักดี
 
1. นายอานุ  พลทะรักษา
2. นางสาวสุภาพร  คำแก้ว
 
775 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่กิม
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
776 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  พิสัยสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดอนชวนชม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผ่านคำ
 
1. นางปทุมมา   แสนทวีสุข
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
777 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  สุ่ยสน
2. นางสาวแพรพร  แก้ววิเศษ
3. นายไตรภพ  อินทรทิราช
 
1. นางปทุมมา   แสนทวีสุข
2. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
778 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะเสนา
2. เด็กหญิงอรยา  สีสาย
 
1. นางกานต์พิชชา   ฤทธิไชย
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
779 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  รามกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดังเสนาะ
 
1. นางวรรณภา  ต่อติด
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
780 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสมพร  ประพันธมิตร
 
1. นางแก่นคำ  จำวัน
 
781 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงรักษิณา  เถารักตระกูล
 
1. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
782 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชินกร  สีสว่าง
2. เด็กชายเจน  เพ็งจาง
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสุปนิกาญ  อุทัยวัฒน์