รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเรืองศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  สีคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ศูนย์พรมราช
 
1. นางสาวแก้วตา  พลนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวรัตนา  ขันทะวัตร์
 
1. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายชนะพล  พิลาพล
 
1. นางสายเพชร  จันทรุทัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุจินดา  ชัยอุดม
 
1. นายวิริยะ  อยู่เย็น
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงธิติมา  อุดมญาติ
2. เด็กหญิงนัทริญา  ภูษา
3. เด็กชายบูรพา  เกตุศรีบุรินท์
 
1. นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
2. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  เจริญสุข
2. นายปลอดภัย  หมื่นประเสริฐ
3. นายสนธยา  อิ่มกระโทก
 
1. นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
2. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สมการ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวเยาวดี  สีหะวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวสายชล  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางนาวิน  กาทอง
2. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจิรัชดา  จันทร์จิตร
2. นางสาวดมิสา  จิตรช้าง
3. นางสาวปภัทรสร  สายวัน
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ประดับจันทร์
2. เด็กหญิงสุมลทรา  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงอารดา  บัวสาย
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชุติภา  ผลาอิน
2. นายบวรนันท์  ล่ามกระโทก
3. นางสาวฟองนภา  วงษา
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายมังกร  ศิริเมฆา
2. เด็กชายสรนันท์  แซ่จาง
 
1. นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
2. นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจินดามณี  ศรีประดู่
2. นางสาวนิศานาถ  คำโพธิ์แสง
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชนาธินาถ  มาตรวังแสง
2. นางสาวปาหนัน  ปัสสาโก
3. นางสาวสุริยาพร  ใหญ่กระโทก
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
2. นางสุภสร  ปักการะโถ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ระไหวพรมราช
2. เด็กชายอัษฏา  จันทร์ดาหาร
3. เด็กชายไพรัช  แซ่หว่าง
 
1. นางสาวอุมาพร  ยอดเพ็ชร
2. นายสัมฤทธิ์  พึ่งเกษม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ลอยกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  พาชื่น
3. นางสาวสุดารัตน์  แอมรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  สะใบ
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายทศพล  ทรายกิ่ง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เพ็ชรเทศ
3. เด็กหญิงเกษมณี  ขุนศรี
 
1. นายพนัสศักดิ์  แดงบุญเรือง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวชนนิกานต์  เพ็ชรกิ่ง
2. นางสาวมาริสา  แจ้งศรีสุข
3. นายเสนีย์  พรมบุตร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิชัย
2. นายมังกร  น้อยเมล์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงพรรวิสา  ทาณรงค์
2. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญย่อ
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
2. นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธณัฐชัย  สีสำโรง
2. นายอังศุภีร์  ห้วยศรีจันทร์
 
1. นายปัญญา  แก้วร่วมเพชร
2. นายสมชาติ  ปรางค์นอก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายนพพร  ขำกิ่ง
2. เด็กชายเจษฎา  แสนกิ่ง
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายเกื้อกูล  รักสนิท
2. เด็กชายไกรวิทย์  แซ่จิ๋ว
 
1. นายเอกภักดิ์  ศรีโอษฐ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายจักรภัทร  แววศรี
2. เด็กหญิงจินดามณี  จิณสีฉิมพลี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ตริตรอง
4. เด็กหญิงศิรดา  พาณิช
5. เด็กหญิงอารียา  พลูเกษม
 
1. นางสาวยลชา  เผื่อนยิ่งยงค์
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพรม
2. นางสาวจิรวรรณ์  คุณเอนก
3. นางสาวนิภารัตน์  กรึกกระโทก
4. นางสาวรุ่งทิวา  แสงโชติ
5. นายอาชานนท์  สืบค้า
 
1. นางทิชานนท์  คนรู้
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศกระโทก
2. เด็กหญิงจริยา  ไชยสิงห์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ปัสสำราญ
4. เด็กหญิงรัตน์วรี  เปลี่ยนไธสง
5. เด็กหญิงเกสรา  เมืองจันทร์
 
1. นายนภภูมิ  แก้ววิเศษ
2. นางสาวฐิติพร  รบไพรินทร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ขอบทองหลาง
2. นางสาวปนัดดา  ลับขุนทด
3. นางสาวพลอยไพรินทร์  ละมัยกลาง
4. นางสาวเจตศรา  คนชม
5. นางสาวเนื้อทิพย์  อ่อนสำโรง
 
1. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
2. นายรุ่งเพชร  ถามูลแสน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  รักกิ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  โนนใหม่
3. เด็กหญิงสุนันทา  เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงอภิญญา  ศรศรี
5. เด็กชายเบญจภูมิ  อุปถัมภ์
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นางกรรณิการ์  ศรีโอษฐ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจตุภรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวชุลีพร  สิระปาณิชาติ
3. นางสาวพจี  นาคะบุตร
4. นางสาวรังสิมา  โฆษะวัฒนกุล
5. นางสาวสุพิชชา  คอนตะคุ
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นายเอกนัยน์  ดำริห์สระน้อย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายกันตพงษ์  ลาดกระโทก
2. นางสาวกานติมา  เจริญครบุรี
3. นายกิตติพงษ์  เกนอก
4. นางสาวชลธิชา  จันทร์ยม
5. นางสาวณัฐกานต์  แก้วตะพาน
6. นางสาวณัฐพร  ชุมศรี
7. นางสาวณัฐมล  เรืองกระโทก
8. เด็กชายธนกฤษ  ยอดน้ำคำ
9. นางสาวธนพัฒน์  สีหานาด
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ประเคน
11. เด็กหญิงปาริชาติ  ประเสริฐสูงเนิน
12. นายพัชรพล  ทองดี
13. นายรังสฤษฏ์  ชูขวัญ
14. นางสาวลฎาภา  หลุดกระโทก
15. นางสาวลักษมณ  จันทร์โส
16. นายศกร  วิทยาพรพิพัฒน์
17. นายสุเมธา  จิตติการุณย์
18. นางสาวสโรชา  เวกระโทก
19. นายอรรถพล  หยิมกระโทก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีละพรม
 
1. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
2. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
3. นางบุญนาค  พุฒสุข
4. นางกาญจนา  เพียงกระโทก
5. นายภุชงค์  พุดกุเรือ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกิตติญา  สิทธินุภาพ
 
1. นางสาวภัชราพรรณ  สีชมภู
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เลียบกระโทก
 
1. นางเพ็ญ  ประเมศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุวรรณเรือง  ใจสูงเนิน
2. เด็กชายเรืองสุวรรณ  ใจสูงเนิน
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวธันยารัตน์  ไตยเวียง
2. นายภาสกร  อินทรกำแหง
 
1. นางจินรัตน์  พิทยาบูรณ์
2. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัลยา  เวฬุวาปี
2. นางสาวกาญจนา  สันทาลุนัย
3. นางสาวจันจิรา  สินสูงเนิน
4. นางสาวจิราวดี  ลีปอพาน
5. นางสาวชลฎา  ใหญ่กระโทก
6. นางสาวปิยะฉัตร  ถาพรมเทศ
7. นางสาวพนิดา  โคจังหรีด
8. นางสาววรพรรณ  ทรวงโพธิ์
9. นางสาวศุภรัตน์  รัตนจูล
10. นางสาวเชิงตะวัน  โยงกระโทก
 
1. นางทับทิม  อุทัยวรรณ์
2. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายฐาปกรณ์  ทุมมา
2. นางสาวธิดารัตน์  พลซ้าย
3. นางสาวนันทนา  บันนัดสำโรง
4. นางสาวปิยฉัตร  ผลชู
5. เด็กหญิงพรรษา  นนคำพันธ์
6. เด็กชายราชสิทธิ์  สร้อยหล้า
7. นายสมรส  มาลี
8. นางสาวสุพรรณษา  ทองวิจิตร
9. นางสาวสุภลักษณ์  สิทธิกร
10. นางสาวสุภัธตรา  ราชตะจ้าย
11. นายสุรชัย  ใยกระโทก
12. นายอภิชาติ  รู้แสวง
13. นางสาวอมรรัตน์  อินทร์นอก
14. นางสาวอัญชลีพร  ขันทองคำ
15. นายอุดมศักดิ์  เทียนกระโทก
 
1. นายเจษฏา  ปาปะกัง
2. นายอุเทน  ดีดศรี
3. นายมนัส  ลุนนากัน
4. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายสามารถ  ชมฉิมพลี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมบูรณ์
 
1. นายวสันต์  ขอนพุดซา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายศรายุทธ  ชัยเหม่ง
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายเกรียงไกร  ดาวโคกสูง
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกรรณิกา  ยินดีรัมย์
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงภัทรนันทร์  วรรณปะโคน
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนากรณ์  บุญทรัพย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชิตฌาน  ปุลาสะโต
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
2. นางสาวราตรี  พาลาด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอิบกิ่ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปิยะดา  แปลงดี
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายภูริโต  สืบเหล่างิ้ว
2. เด็กชายมงคล  แทนดวง
3. เด็กชายวิทยา  แสงรัมย์
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
2. นางสาวราตรี  พาลาด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายจิรพงษ์   รักด่านกลาง
2. นายอมรเทพ  สร้อยสำโรง
3. นายเพทาย  ด่านกระโทก
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวเบญจวรรณ  องอาจ
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทรทิพรักษ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อุดทา
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศรัณย์  เขียวอ่อน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งสูงเนิน
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุวรรณี  กะโห้
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายภูมิไทย  พิลาธิวัฒน์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
2. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
3. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
4. นายศรัณย์  เขียวอ่อน
5. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
6. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
7. นายอนุสิทธิ์  มะโน
8. นางสาวโสภิดา  จรรยา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กชายกิตตินันท์  โจทย์กิ่ง
3. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
4. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
5. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
6. นางสาวณัฐพร  ขยันขาย
7. เด็กหญิงปนัดดา  จปั่นครบุรี
8. เด็กชายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
10. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
11. เด็กชายวรวิช  รุนกระโทก
12. นายศรัณย์  เขียวอ่อน
13. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
14. เด็กชายสุรศักดิ์  กันหฤกษ์
15. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
3. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
4. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายประสพชัย  จันทรชัย
2. นายพิธิวัฒน์  ชีจะโปะ
3. นายรุ่งโรจน์  จันทร์คง
4. นายวีรกุล  แก้วมะ
5. นายสิทธิพงษ์  อารีศิลป์
6. นายเกียรติศักดิ์  ยุรยาตร
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกิตติยา  เขียวสมอ
2. นางสาวขนิษฐา  อุตรักษ์
3. เด็กชายคเชนทร์  ตรีฉิมพลี
4. เด็กหญิงจันฐิญา  กาศพรมราช
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ชอบพรมราช
6. เด็กชายจิรศักดิ์  เกตุนอก
7. เด็กชายชัยวัตร  สนสระน้อย
8. นายณัฐพงษ์  สุขตะคุุ
9. นายณัฐพล  ยอดจะโปะ
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์ดอน
11. นายธนกฤต  ถนอมสัตย์
12. เด็กหญิงธนภรณ์  ชอบพรมราช
13. นายธนากร  บวชดอน
14. เด็กชายธนาดล  ฟ้านันท์
15. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสินธุ์
16. นายนพนัย  ร้อยฉิมพลี
17. นายนัฐพงษ์  ฉันท์จะโปะ
18. นางสาวนารีรัตน์  คนโทฉิมพลี
19. นายพงษ์เทพ  จำปามูล
20. นายพงษ์เทพ  จำปามูล
21. นางสาวพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน
22. นายพัฒนพงษ์  ผลจะโปะ
23. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชิดสระน้อย
24. นายพิสิฐ  ปรุงกระโทก
25. นางสาวรัตนาพร  นอสูงเนิน
26. นายวัชรพงศ์  รมยาคม
27. นางสาววิภาพร  รมยาคม
28. นายวิสิฐ  ป้องทองหลาง
29. เด็กชายสมบัติ  ศิลปสิทธิ์
30. เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งยง
31. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สังข์ดอน
32. นางสาวสุกฤตา  งามธงไชย
33. เด็กชายอนากุล  รักษ์เกษม
34. เด็กชายอนุวัฒน์  รมยาคม
35. เด็กชายอภิชัย  ชูทอง
36. นายอรรถชัย  ขวางพรมราช
37. นางสาวอฬิทสา  เชยสำโรง
38. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทุมจังหรีด
39. นางสาวแสงจันทร์  ชาติเผือก
40. นางสาวใจงาม  บุญคำ
 
1. นายมานพ  เอื้อศิลามงคล
2. นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
3. นายไพศาล  จุฑางกูร
4. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
5. นายมานะ  พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
7. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
8. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายกฤษณพงค์  รบไพรินทร์
2. เด็กหญิงกฤษนา  สังข์ลาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำเนียงเพราะ
4. นางสาวกิตติยาพร  กลอนกระโทก
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีลาโคตร
6. นางสาวจริญญา  จงฝังกลาง
7. เด็กชายณัฏฐภพ  เกณฑ์ขุนทด
8. นางสาวณิชาภัทร  แต้มครบุรี
9. เด็กชายดนุพล  พรมศรี
10. เด็กชายตรัยภูเบศ  มุ่งเขตกลาง
11. เด็กชายธนพัฒน์  รุ่งรังษี
12. เด็กชายธันวา  จันไทย
13. เด็กชายธันวา  เนินสวัสดิ์
14. นายนรินทร์  วิชิตปรีชานันท์
15. นางสาวนัทฑริกา   บำเพ็ญพงษ์
16. นายนันทวัฒน์  ทาทม
17. เด็กหญิงนิชาภา  ยวงเพชร
18. นางสาวนิศาชล  วงษ์จำปา
19. นางสาวนุชจรี  ระวังจังหรีด
20. นางสาวบุษยาคัม  หุบกำปัง
21. นายพงศธร  มิ่มกระโทก
22. นางสาวพรพิมล  มาช่วย
23. นางสาวพรสุดา  ชมศรี
24. เด็กชายภูมินทร์  เผ่าสีหา
25. เด็กหญิงวิลัยพร  บุญทูล
26. เด็กหญิงศุภลักษณ์   โสภาพัสดิ์
27. นางสาวสกาวจันทร์  หนันดี
28. เด็กหญิงสาวิตรี  ต้มจันทร์
29. เด็กหญิงสาวิตรี  ช่อทอง
30. นางสาวสิรินทรา  ดีเอิบ
31. นางสาวสิริลักษณ์  วังสันเทียะ
32. นางสาวสุดารัตน์  เศษสุวรรณ์
33. นางสาวสุพรรษา  ปุรา
34. เด็กหญิงสุภาพร  นักปราชญ์
35. เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์
36. นางสาวสุภาวดี  ผาสุข
37. นายสุริยะ  สมพงษ์
38. นายอธิพงษ์  สนิทนา
39. นายอภิวัฒน์  พินองรัมย์
40. เด็กชายอมรเทพ  สายชนะ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
4. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แก้ววิจิต
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายอภิวัฒน์  ปลั่งกระโทก
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงธานิกา  แก่นเสลา
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวรัตนาพร  นอสูงเนิน
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายศุภกิต  เย็นกลาง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายสุรดิษ  เกสูงเนิน
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  เลากระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวเบญทิพย์  อุ่นกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายรัฐพล  อินทรารักษ์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายรุ่งโรจน์  จันทร์คง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงสี
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  เย้ยกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายนัทวุฒิชัย  จิตสำโรง
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาววนิดา  อินทร์เป้า
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดาจะโปะ
2. เด็กชายกฤษณะ  ราชครบุรี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มอดอน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โฆษวัฒนกุล
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ลายสนธิ์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  ผิลจังหรีด
7. เด็กชายจีรวัฒน์  เกตุจังหรีด
8. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ใจจะโปะ
9. เด็กชายธนรัตน์  พิณตะขบ
10. เด็กหญิงนริศรา  สังมาตร
11. เด็กชายนันทวัฒน์  พาสระน้อย
12. เด็กชายบรรพต  กิจกุศลสุนทร
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชยสระน้อย
14. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชอบสระน้อย
15. เด็กหญิงพนิดา  โตนกระโทก
16. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรงาม
17. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ชวะเดช
18. เด็กหญิงภัครมัย  จิตจะโปะ
19. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภักดี
20. เด็กชายภาณุวัตร  สระพินครบุรี
21. เด็กชายรัชชานนท์  เภาตะคุ
22. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์สระน้อย
23. เด็กหญิงวรกมล  พินตะขบ
24. เด็กหญิงวรรณภา  รักทะเล
25. เด็กชายวัชรพงษ์  จิตจะโปะ
26. เด็กชายวายุ  กองเมืองปัก
27. เด็กหญิงวิภาวดี  กาตะคุ
28. เด็กชายศรัณย์  พังตะคุ
29. เด็กหญิงศันสนีย์  ภูมิ
30. เด็กหญิงสุกัญญา  เปลี่ยนสำโรง
31. เด็กชายองอาจ  แพงกิ่ง
32. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริวงศ์
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตามสระน้อย
34. เด็กหญิงอรธิรา  ลำกลาง
35. เด็กชายอรรคพล  แสบพรมราช
36. เด็กหญิงอัญชลี  จอมกระโทก
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ดำริห์สระน้อย
38. เด็กหญิงอาลัยรัตน์  เอื่ยมสารี
39. เด็กหญิงเมทาวี  จีนตะขบ
40. เด็กชายเมธัส  โทนพรมราช
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กชายกิตติกร   อ้วนสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิดา  ขามจะโปะ
3. เด็กหญิงพรรณประภา  นาพิณ
4. เด็กชายรวิทย์  หาบจะบก
5. เด็กหญิงศศิวิมล   ข้อสังข์
6. เด็กชายสายชล  งามสง่า
7. เด็กหญิงอทิยาทร   งามเมืองปัก
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรวยทอง
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เซียมตะคุ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเงิน
 
1. นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
2. นายสยาม  นามสน
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวช่อผกา  รากกระโทก
3. นายธาวิน  เจตนเสน
4. นายธีรวุฒิ  เหงี่ยมครบุรี
5. นายวีรภัทร  นาทุ่งมน
6. นายสรณ์สิริ  พลิกเพลิดครบุรี
7. นางสาวอนันญา  ขอนกระโทก
8. เด็กหญิงอารยา  อ่วมกระโทก
9. นายเกรียงไกร  ชุมศรี
10. นางสาวเพ็ญนภา  ปิ่นกระโทก
 
1. นายเจษฎา  แซ่เตี๋ยว
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงจินตนา  หุ่นทะเล
2. เด็กหญิงชันยานุช  โคตรพรม
3. เด็กหญิงดารินท์  ทราบพรมราช
4. เด็กหญิงธณัฐฌา  อินกิ่ง
5. เด็กหญิงภาวิดา  กลิ่นเอี่ยม
6. เด็กหญิงอภิรัศนา  ฤทธิเดช
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกฤษนา  สังข์ลาย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำเนียงเพราะ
3. นางสาวจริญญา  จงฝังกลาง
4. นางสาวชุติมา  ปะกัง
5. เด็กหญิงนิภาพร  พลเยี่ยม
6. นายประจัน  นะรารัมย์
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์   โสภาพัสดิ์
8. นางสาวสกาวจันทร์  หนันดี
9. นางสาวสิรินทรา  ดีเอิบ
10. นางสาวสุพรรษา  ปุรา
11. เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  สัสดีแพง
2. เด็กหญิงปภาทิพย์  เย็นกระโทก
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เทียมโมท
4. เด็กหญิงปาลิดา  ก่อนกระโทก
5. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีคำมื้อ
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กำจร
7. เด็กหญิงศิริกาญน์ญา  โมฆะศิริ
8. เด็กหญิงศิรินภา  พวงเงิน
9. เด็กหญิงอทิตยา  ชอบไพร
10. เด็กหญิงอรดา  อิ่มเย็น
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกีรติ  สิทธินุภาพ
2. เด็กชายณัฐนนท์  รักภักดี
3. นายธาดา  งามศรีประดิษฐ์
4. เด็กชายยุทธพงษ์  รักตะขบ
5. นางสาวอโนชา  เลาเจริญทรัพย์
 
1. นางสิริกมล  พุทธรักษา
2. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายยุทธนา  หัสสระน้อย
2. นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสิรินรัตน์  เอ่งฉ้วน
 
1. นางสาวนฤมล  อวบอ้วน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางเกศสุดา  เลือดกระโทก
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ต้อนครบุรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงมัลลิกา   แหนกลาง
 
1. นางสาวมาลัย  พันธ์กกค้อ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายจารุวัฒน์  จัดนอก
 
1. นางสาวสุุภาภรณ์  ลือกระโทก
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ชอบทดกลาง
3. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
4. เด็กหญิงรภัสสรณ์  ภรเจนการ
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  มดจัตุรัส
 
1. นายสันติภูภิภัค  โสภักดี
2. Mr.Rey June  Jemera Suasa
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แบงกระโทก
2. นายกฤษฎา  จันขอนแก่น
3. นางสาวขนิษฐา  วรธงไชย
4. นายมนเฑียร  สุวรรณะ
5. นางสาวอาภาพร  แปลงดี
 
1. นางสาวพวงใจ  เกษฎางสี
2. นางพรนิภา  ตอพล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มาลัยพิศ
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวภัทราพร  เถาโพธิ์
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงนันทนิจ  โนนสูงเนิน
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอทิติยาพร  ทำนา
 
1. นางสาววริฐา  งาคชสาร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดมญาติ
2. เด็กชายจีรภัทร  กรมกระโทก
3. เด็กชายณรงวิทย์  สังข์ทองหลาง
4. เด็กชายนรงฤทธิ์  สุขกระโทก
5. เด็กชายประสิทธิ์  รอบจังหวัด
6. เด็กชายสัณหภาส  บุญนุวงศ์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  บุษยพรรณพงศ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวรผาด
 
1. นายนันทวุฒิ  อุทโท
2. นางสาวดอกไม้  เปราะกระโทก
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายตระการ  ศรีภา
2. นายธนวัฒน์  ลาดกระโทก
3. นายปิยะพัทธ์  ทองมาตา
4. นายภัทรพล  สุขดี
5. นายภานุพงศ์  ศรีสุวรรณ์
6. นายสุริยา  แสนสี
 
1. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
2. นายวิชิต  โสสีสุข
3. นายศรีคิง  แสงพรม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายณัฐพล  อาจอำพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์   อาจกล้า
3. นางสาวนิรมล  พวงสันเทียะ
4. นางสาวประภาศรี  นิ่มกิ่ง
5. นางสาวพิมพ์ชนก  สว่างไธสง
6. นางสาวรัตนา  ประจวบสุข
7. นายวิทยา  นนกระโทก
8. นางสาวสุพรรณษา  วรณะ
9. นางสาวสุพัชชา  สอนกิ่ง
10. นางสาวอริสรา  ลัดจะโป๊ะ
 
1. นางสาววรรณดี  จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
3. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  พิมโยธา
2. เด็กหญิงดิษฎาพร  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวพัชรินทร์  พาแพง
4. นางสาวสุกัญยา  ห้วยจันทร์
5. เด็กหญิงสุวรรธ์นา  ปัตยะสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลือกระโทก
2. นางอุไรวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวปณัฐดา  กุลแจทอง
2. นางสาวพรทิพย์  อุ่นทะนนท์
3. นางสาวสุกัญญา  ยาวยืน
4. นางสาวสุนิสา  สีคราม
5. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มสมบัติ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลือกระโทก
2. นางอุไรวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  วรรณะศรี
2. เด็กหญิงพัขริดา  สิงห์กัมพล
3. เด็กหญิงสุนันทา  สายวัน
 
1. นางสาวนงนุช  ทะยอมใหม่
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวขวัญใจ  จูมคำ
2. นางสาวจิราภา  ฉัตรจังหรีด
3. นางสาวสายฝน  จอนกระโทก
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  เคียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ประมูล
3. เด็กหญิงสุภางค์  ยุตะวัน
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางอรทัย  สุดโท
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. นางสาวปวีรณ์นุช  ดุษฎี
2. นางสาวสรวรรณ  อมดวง
3. นางสาวสุทธิดา  นอนกลาง
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวเกศรินทร์  คำบอน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวชญานี  ฉูดกระโทก
2. นางสาวรัตมณี  พิมพ์สมาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
2. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ต้อนครบุรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายเจษฎาภรณ์  พันธ์สำโรง
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทวายศ
2. เด็กหญิงปิยะวดี  รู้ประเสริฐ
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจินตาพร  แววกระโทก
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงมัชณิมา  การงาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายอนาวิน  เอ๋กระโทก
 
1. นางสาวพาที  วงศ์ทิพากร
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายณัฐชนน  บุตรพินธ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกมลพร  อบอุ่น
2. เด็กชายกิตติ  ไขแสง
3. นายกิตติกรณ์  เสนีโสด
4. นางสาวขนิษฐา  พรมประดิษฐ
5. นางสาวจริญญา  พรรณรงค์
6. นายฉัตรมงคล  โคระดา
7. นายชนุตม์  อภิเมธีธำรง
8. นางสาวชนุรัตน์  มิ่งไธสง
9. นายชลธร  รักษาธรรม
10. นายชัชวินทร์  เดชะยา
11. นายทรงพล  หนอกระโทก
12. นางสาวธัญญรัตน์  ปักการถา
13. เด็กหญิงนันทพร  วงศ์แก้ว
14. นางสาวนัยนา  แฝงประโคน
15. นางสาวปวีณา  สติภา
16. นางสาวปิยะพร  พิสมัย
17. เด็กหญิงฟาติมา  จันทง
18. นายฤทธิเกียรติ  แก้วศรี
19. นางสาวศิรินธร  วงษ์จำปา
20. นางสาวศิริรัตน์  ทิทำมา
21. เด็กหญิงสกุณา  ดุนขุนทด
22. นางสาวสุริตา  บุญอินทร์
23. นางสาวหฤทัย  โพธิ์ทอง
24. นายอภิวัฒน์  ธรรมกาโร
25. เด็กหญิงอรุณี  อรมสุข
26. เด็กหญิงอารยา  เพชรวงศ์
27. นางสาวเบญญาทิพย์  วงษาศิลป์ชัย
28. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตุ้มพิมาย
29. เด็กชายแทนคุณ  พะนิรัมย์
30. นางสาวแพรวา  ชัยศรี
 
1. นางสายฝน  นามศรี
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
4. นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงวิภาดา  เสาร์ศรี
2. เด็กหญิงสิรินญา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วเจนกล
2. เด็กชายทัศกร  สว่างแสง
 
1. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
2. นางสาวกันตนา  มั่นจิตร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติศักดิ์  แช่มสำโรง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สอดกระโทก
 
1. นางสาวกันตนา  มั่นจิตร
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กชายนิวัฒน์  สมการ
2. เด็กชายบรรพต  สีดา
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีจันทร์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายพรเทพ  พลตะขบ
2. นายฤทธิโชค  ฝายจะโปะ
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงลาวัลย์  พิมคีรี
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  สายเจริญ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีจันทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายบรรณวิทิต  พรหมศิริ
2. เด็กชายอนุรัตน์  ชาววัง
 
1. นายเดชา  พงพันนา
2. นางสาวจันทิมา  สิงห์บำรุง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชายครบุรี
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  กุดแถลง
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  บัวโค้ง
2. นางสาวอรวรรณ  นวลกิ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  บ้านตะเคียน
2. นางสาวธีรดา  เป้งกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายภูมิลักษณ์  นาดี
2. เด็กหญิงสิริกร  สกุลฮูฮา
3. เด็กชายเดชาธร  ซำโพธิ์
 
1. นางพัชรี  ศรีภู
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกุสุมาภรณ์  คุ้นกระโทก
2. นางสาวชนิดา  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวสุพิชญา  บุญเจียม
 
1. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายขวัญชัย  เจริญนนท์
2. นายธนาวุฒิ  ทองแก้ว
 
1. นายเดชา  พงพันนา
2. นางสาวจันทิมา  สิงห์บำรุง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายพิชิต  เกิดไธสง
2. นายภาณุพงษ์  เบ้าหัวดง
3. นายอาคม  บรรดาศักดิ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ฟ้อนพรมราช
2. เด็กชายธนดล  ยุรยาตร
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หอกกิ่ง
 
1. นายมนัส  มีสีผ่อง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนุชธิดา  อุ่นผาง
2. นายวรฉัตร  จัดไธสง
3. นางสาววัลลภา  สวัสดี
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายสพโชค  โตเหมือน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญหลั่ง
2. เด็กหญิงวราพร  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ย่อกลาง
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนวิชัย
2. เด็กหญิงปลายฝัน  เสียบกระโทก
3. เด็กหญิงพีชานิกา  แต้มครบุรี
4. เด็กหญิงมุธิตา  จิหรน
5. เด็กหญิงสโรชา  กระฉอดนอก
6. เด็กหญิงอณัฐชา  ละมัยครบุรี
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกรรณิการ์  ลาดกระโทก
2. นายกิตติกรณ์  กุมพยาน
3. นางสาวณัฐธิดา  สืบยิ้ม
4. นายธวัชชัย  พลวงงาม
5. นายพรเทพ  อินทรแปลง
6. นางสาวอินทิรา  เจริญศิริ
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  แก้วกุลา
2. นางสาวสุมลฑา  ชาววัง
3. นางสาวอรอนงค์  สวามิ
 
1. นายเอกสิทธิ์  พิราราช
2. นางสาวพัชรี  สีมา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายพีรเดช  เพ็ชรสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มพรมราช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ครบุรี
 
1. นายพิทักษ์  ปิยอิสระกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวชลิตา  เชื้อเถาว์
2. นายธนวัฒน์  เจียนสำโรง
3. นางสาววาสนา  พอขุนทด
 
1. นางสาวศุภัชชา  วงศ์ก่อ
2. นางสาวลลิตา  เกียรตินอก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เทียนพิมาย
2. เด็กหญิงรัศมี  บุตตะ
3. เด็กหญิงสกุลนา  มีปัญญา
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นายทรัพย์  จิตพิมาย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวปิ่นมณี  บุญเมือง
2. นางสาวสุนิตา  เที่ยงกลาง
3. นายเอกรินทร์  หวังหมู่กลาง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยตะลุน
2. นางสาวกัญญนัช  บุญเย็น
3. นางสาวสุพัฒตรา  พลพิพัฒน์
 
1. นางศิริพร  คำรินทร์
2. นายทองทิพย์  คำรินทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อานไธสง
2. เด็กหญิงนาฏญา  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงวีระนุช  ตุ่นปรุ
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปลายสวน
2. นายณัฐวดี  เถลิงผล
3. นางสาวทิวา  ตุ่นปรุ
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อาศาเมือง
 
1. นายนภภูมิ  แก้ววิเศษ
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  โยธาจันทร์
2. เด็กชายนพรัตน์  สงครามศักดิ์
3. เด็กหญิงวรนุช  แก้วถม
 
1. นางสาวธันยชนก  สุระวรรณะ
2. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  อิ่มจิต
 
1. นางสาวนงค์นุช  พรหมภักดิ์