หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
3 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4 นายศรายุทธ วังคะฮาด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
5 นางศิวรักษ์ วรชุมเปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
6 นางจิราพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
7 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
8 นายภูกิจ ภัคธนาดิษกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
9 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
10 นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
11 นายประหยัด วังวร ผอ.ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
12 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
13 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
14 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รอง ผอ.ร.ร.ธาตุพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
15 นายวันศักดิ์ คำแหง ครู ร.ร.เชียงยืนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
16 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
17 ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางสาวไพมณี ขันทะชา เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายทศพล ไกยะลุน เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นางสาวอะธิดา แสงอรุณ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นายรัตนชัย ฝาระมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางภรณี แก้วมณีชัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นายสุทัศน์ วังกะธาตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นายเจนณรงค์ สุริยนต์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นางวรีพร บุพศิริ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นายปริญญา ไชโย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางสาววิไลวรรณ สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นายปราการ มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นายขวัญชัย ปานนิ่ม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นางสาววิไลวรรณ สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
42 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
43 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน
44 นางรัตนา คำเพชรดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
45 นางใจปอง เรืองศรี ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
46 นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ผู้ออำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการ
47 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นางปรางรัชนี ส่งเสริม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรุ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
50 นางสาวนันทิดา แสงผา นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผู้ช่วยกรรมการนักบินน้อยสพฐ.
51 นางสาววรรณประภา ชัยประเทศ นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผู้ช่วยกรรมการนักบินน้อยสพฐ.
52 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วบัวปัตย์ นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผู้ช่วยกรรมการนักบินน้อยสพฐ.
53 นางสาวสุภัทรา อินปาว นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผู้ช่วยกรรมการนักบินน้อยสพฐ.
54 นางสาวสุพัตรา จันทร์ศรีเมือง นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผู้ช่วยกรรมการนักบินน้อยสพฐ.
55 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางพรนภา เอกนิพนธ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางณภัทร ผิวดำ ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา เลขาศูนย์ศูนย์พัฒนาการการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นายยุทธนา แสนสุริวงศ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
63 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ สาระดนตรี
64 นางรสริน สินงาม ครู โรงเรียนนาทมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
65 นายวรวุฒิ มะสุใส พนักงานราชการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม
66 นายปริญญา ธรเสนา รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต ๒๒ ประธานกรรมการอำนวยการ
67 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม รองประธานกรรมการอำนวยการ
68 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ กรรมการอำนวยการ
69 นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ กรรมการอำนวยการ
70 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดนครพนม กรรมการอำนวยการ
71 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
72 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ทุกศูนย์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ทุกศูนย์ กรรมการอำนวยการ
73 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน สพม.เขต ๒๒ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน สพม.เขต ๒๒ กรรมการอำนวยการ
74 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ กรรมการอำนวยการ
75 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผอ.ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
76 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
77 นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
78 นายศรายุทธ วังคะฮาต ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
79 นางจิราพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
80 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
81 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
82 นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม.๒๒ ประธานกรรมการกลาง
83 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผอ.ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการกลาง
84 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง
85 นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการกลาง
86 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผอ.รร.นาทมวิทยาคม กรรมการกลาง
87 นายสมพงษ์ อุมะวรณ ผอ.รร.อุเทนพัฒนา กรรมการกลาง
88 นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ผอ.ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏ์พัฒนา กรรมการกลาง
89 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผอ.ร.ร.สหราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
90 นายประหยัด วังวร ผอ.ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการกลาง
91 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผอ.ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการกลาง
92 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม กรรมการกลาง
93 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผอ.ร.ร.วังกระแสวิทยาคม กรรมการกลาง
94 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผอ.ร.ร.เชียงยืนวิทยา กรรมการกลาง
95 นายทวีสิน ป้องทอง รองผอ.รร.เรณูนครวิทยานุกูล กรรมการกลาง
96 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผอ.รร.ปิยะมหาราชาลัย กรรมการกลาง
97 นางสุพรักษ์ ศิริบูรณ์ ครู ร.ร.นาทมวิทยาคม กรรมการกลาง
98 นางรสริน สินงาม ครู ร.ร.นาทมวิทยาคม กรรมการกลาง
99 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.นาทมวิทยาคม กรรมการกลาง
100 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู ร.ร.นาทมวิทยาคม กรรมการกลาง
101 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการกลาง
102 นายเศกสรร จันทะนาม ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
103 นางสาวประภาพร วรรณดี ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
104 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
105 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
106 นางรัตนา คำเพชรดี ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
107 นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน ครูอัตราจ้าง ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
108 นายวชิรวิทย์ นาราษฏร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.๒๒ กรรมการกลาง
109 นางประณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการกลาง
110 นายยุทธนา แสนสุริยวงศ์ ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย กรรมการกลาง
111 นายปริญญา ไชโย ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล กรรมการกลาง
112 นายศักดิ์ดา สมยา ครู ร.ร.โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา กรรมการกลาง
113 นายสุรชาติ รัศมี ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม กรรมการกลาง
114 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครู ร.ร.สหราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
115 นางณภัทร ผิวดำ ครู ร.ร.อุ้มเหมาประชาสรรค์ กรรมการกลาง
116 นายปริญญา ไชโย ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล กรรมการกลาง
117 นางปรางรัชนี ส่งเสริม รอง ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการกลาง
118 นายสันติศักดิ์ หงส์ภักดี ครู ร.ร.นครพนมพิทยาคม กรรมการกลาง
119 นางพนิดา สุวรรณสาร ครู ร.ร.นครพนมพิทยาคม กรรมการกลาง
120 นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง ครู ร.ร.นครพนมพิทยาคม กรรมการกลาง
121 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
122 นายทินกรณ์ วรกา ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษด์ิ กรรมการกลาง
123 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
124 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
125 นายนัฎฐพล ปากดี ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการกลาง
126 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
127 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
128 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
129 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
130 นางรัตนา คำเพชรดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
131 นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
132 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการกลาง
133 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลาง
134 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลาง
135 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 นายนัฎฐพล ปากดี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นายทินกรณ์ วรกา ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
141 นางสาวจิตติยา ทองยีน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
142 นางสาวใยฟ้า หาญมนตรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
143 นางสาวดรุณี วีระพรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
144 นางสาวสิธิกาญจน์ เวียงนนท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ
145 นางสาวอันธิกา กุลสิงห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
146 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผอ. รร. อุเทนพัฒนา ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยและประธานกรรมการ
147 นายสุวรรณ ตรีขัน ผอ. ร.ร. นาแกพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
148 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. ร.ร. ไชยบุรีวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
149 นางจันทร์จรัส ไตรยราช รักษาการรองผอ. ร.ร.อุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
150 นายสมชาติ คำหา ผอ. ร.ร. บ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
151 นายอุดม สิริ ผอ. ร.ร. กุตาไก้วิทยาคม กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
152 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผอ. ร.ร. สามผงวิทยาคม กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
153 นายพิสิทธิ์ คำชนะ ผอ. ร.ร.อุดมพัฒนศึกษา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
156 นางสาวอนิตตา บัวสาย ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
157 นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
158 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
159 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
160 นายณัฐวุฒิ วิพรรณะ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
161 ว่าที่ร้อยตรีกานต์ จันทร์แดง ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
162 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
163 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู ร.ร. อุเทนพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]