หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวหนูพันธ์ บำมิลาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้วโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางวันทนา มาศวรรณาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
4. นางจารุวรรณ เวียงนนท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้าโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายกิตติ คำศรีแก้วโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางยุบล อายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวันทนา มาศวรรณาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
5. นางอริสา คำมูลแสนโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
6. นางนำพา เกษตรสินธุ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวรรณ แถสูงเนินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นายมณฑกานต์ อุดมทวีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพวัน ปาโสโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญธิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายประมวลศิลป์ วิทยาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางมลทิรา อาจไพรินทร์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นางนงรักษ์ มหาวัจน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ วินทะไชยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล มงคลชูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ มณีเนตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วินทะไชยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางบุศรา ชาบุญมีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นางนาควดี โสภาพลโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
7. นางจิราพันธ์ คงเพชรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
2. นางเฉลิมพักตร์ สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
4. นางนฤมล เมืองหงษ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุดดี สุริโยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางชนากาญจน์ อุ่นละออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ผุยผงโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
4. นางบุษบา หวลคิดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายบุดดี สุริโยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางรัชนี สุวรรณนันท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ แสงสุวอโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
4. นายวีรชัย ชิณโยโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายยงค์ ป้องเขตต์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ทวิไชยโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
8. นางนีรนุช สัจจะมโนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ อายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสายสุดา เบ้าไธสงโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางพนิดา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางธัญพร นามไพรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ ผิวงามโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นางกฤษณา จันทสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นายนิพนธ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ บัวพันธ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางศรีประภา ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางวารีย์ รัตนภักดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกัลยาณี เหิรเมฆโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางวิชุตา สงวนรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ มณีโครตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางรำพรรณ จันทร์ศิริโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายวรศักดิ์ โพธิสาขาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชัย สายเชื้อโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ ศรแก้วโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางอำพัน ศรีวิชัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางรัตนา สัจจมะโนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุริยา รูจีพันธ์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวมนัส บุญลือชาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสำเนียง ขันบุตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวัทธนา เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวสุวดี ศรีนุเสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร ศีลพันธ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
5. นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายฉันท์ ศรีลาเลิศโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร ผ่องแผ้วโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางชวนพิศ สัจจภาณีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมะลิ ศรีสารคามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรัสม์ ขาวศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา มูลมากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช ทิพนัสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ บุญสดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายสมยศ ทีคาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางบุษราคัม ทองกุลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา รุ่งศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายอุเทน กาญวิจิตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรชัย พวงพิลาโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นางอภิญญา สิงห์เสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ จันทรสมบัติโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นาอ่อนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ ดวงประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเวียงทอง โคสินธุ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางภัสวรินทร์ พินยะพงค์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางพิชดา รจนัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวิตรี คำพมัยโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ แก้วกาหลงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางประจวบ อยู่บำรุงโรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นางสาวปทุมวดี พิมพ์วิชัยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางสิริลักษณ์ แสงสุระโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ หมายประโคนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางรัตนา จุ้ยวงษ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางพจณีย์ ทุมรินทร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายกิต คณะนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปิยะสุดา จอมหงษ์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นางสาวมนัชยา ตั้งกิจเจริญพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
7. นายอาภา จันทร์มณฑลโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
8. นางพัชริน ศรีติรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช สุวรรณโทโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางจิรพร กิตติธีรนันท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นางรัชนี เจริญทองโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสุระณีย์ ติสองเมืองโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. ดร.สวัสดิ์ กมลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ทองโคตรโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล วงศรีเทพโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายบรรพรต แขวงภูเขียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นายพงษ์ศิลป์ ทองเหลืองโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิสดา ยิ่งทรัพย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางธีร์กัญญา พลนันท์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายคมสันต์ อุดมศักดิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
5. นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางไพรินทร์ งามแสงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายศิริวุฒิ บัวสมานโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา ยกน้อยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเกษสุดา พฤฒามาตย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมจิตร ไพรินทร์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
7. นางสาวธันยา นิลผายโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
8. นางจิราพร สิงห์พลทันโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
9. นางสาวรำไพ สีโสภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
10. นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
11. นางสาวปัทมา ถาปาลบุตรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล แผนสุพัดโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
4. นายนราวุธ ซื่อความซื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายอนุชา สิงห์พลทันโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมปอง สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายศุภชัย บุญทิพย์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปักใจ คำสมมาตร์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปันนา พันธุ์ปลาโดโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
2. นายอดุลย์เดช ศรีพิลาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางสายทอง ถิตย์กิจโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางอัชรา ภูดินดานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ เพริดพราวโรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นางวิไล กัลยามาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาสโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางอัชรา ภูดินดานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางพันลัย ปรุงเรณูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางพันลัย ปรุงเรณูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สิงห์พลทันโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทรโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา มีกระแสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายิวิทยา ภาวลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขตโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางกฤษณา สิงห์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ ซ้ายสนามโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวิทยา ภาวลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรรค แสงเกตุโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา กิตติโฆาณ์โรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสามัคคี ไชยฮะนิจโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายจำรูญ ศีรษะภูมิโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย พัฒน์ชยางกูรโรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นางสาวประนอม วิเศาปัดสาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
7. นางนวนจันทร์ เรืองศรีอรัญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาทิตยา วงสมศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายเสรี นาไชยโยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเด่นพงษ์ ใจหาญโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี หอมไกลโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางฉลองศรี วรนามโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางฉลองศรี วรนามโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ นนทะภาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ไวยราบุตรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสวาท พิมพิลาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายนิกร พรรณขามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายสมสี วงศ์อินตาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพิมพา จันทร์อยู่โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ดร.โกวิท อ่อนประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสฤษศักดิ์ ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐินี พื้นชมภูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายโชคชัย จันทะโสตถิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางจรัสศรี ศรสุทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศิวกร ไชยกุมารโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสน่ห์ เคหาบาลโรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นางอารีรัตน์ จันทรงกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางพรชนก อุปดีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญชนก ศรีสารคามโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางศุภวรรณ แก้วขอนแก่นโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลางโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพัชราพร คำผลโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางพรชนก อุปดีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นางนันทิยา อนันตาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางปิยนันท์ รินทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ โมครัตน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเดช อุ่นเจริญโรงเรียนธงธานี กรรมการ
7. นางเพียงจันทร์ อะทาโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
8. นายเอนก สุวรรณธาดาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา พลเวียงธรรมโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางปราณี พื้นแสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมกุลยา สาขามุละโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
6. นางพวงเพชร ชุปวาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
7. นางสำรอง ทศพานนท์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
8. นางบุญล้อม คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
9. นางสิรินุช สุจริตโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
10. นางศิริพร โพธิกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ตอเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
12. นายนิพนธ์ พรรณขามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
13. นางเสาวณี บุตรเนียรโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนทร จ้อยนุแสงโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางมณีนิล ศิรินนท์โรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีอาภรณ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายมิตร ประสารโรงเรียนธงธานี กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางรัชฎาภรณ์ พรรณขามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นางชวนพิศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางจันทิมา มงคลมณีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. สิบเอกทักษิณ ศรสุทธิ์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
5. นางถนอมสิน พิมพิลาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมุนินทร์ สิงห์เสนาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายปรีชา แฝงสะโดโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นางถนอม จันทร์หยวกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางลำใย ดลเจิมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุขโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายทองยวน วิเศษวิสัยโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายวินิจ หอมสมบัติโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายประเสริฐ วิวาสุขุโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมาส เหิรเมฆโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ศรีลับซ้ายโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลกโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายสุนทร พุดมีโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลกโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
7. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
2. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายศุภกิจ สมศิลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เฉลยพจน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
9. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายเชตวัน สุวรรณศรีโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายวสันต์ สิ่วสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลโรงเรียนธวัชบุรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
7. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นายสิทธิวัฒน์ ดุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหนคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวชิระ ชัยหาเลียงโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา พิมพ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา พิมพ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรุณทิพย์ พรหมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายอรรถการ ยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณทิพย์ พรหมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางอรุณทิพย์ พรหมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิวิมล ศรีทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. Mr.Paul Bustinโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. Mr.Roland Ojongโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเทพนม มูลสารโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอธิศ ไชยคิรินทร์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ศรีทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ จตุรโพธิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ ทองวันดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนรบดี โคกสีนอกโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
6. นางเดือนฉาย วัคเทลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี ขมิ้นทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางวนิดา สูงสันเขตโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัมพร บำรุงพานิชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีย์ จตุเทนโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางศรีสง่า พิพัฒนมงคลโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
6. นางกิ่งลำดวน มุกดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางอัจฉรา ไชยราชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
8. นางอรัญ มูลบุญโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
9. นางรัตนาวดี ยนต์ดันโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาสินี ขมิ้นทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางพัชราวดี ประกอบแสงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางรัตนา ทิพยวัฒน์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ด่านวันดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัมพร บำรุงพานิชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางลัดดากรณ์ เคหาบาลโรงเรียนธงธานี กรรมการ
7. นางนันทนา ภูมิสุทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
8. นางกิ่งลำดวน มุกดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
9. นางสุทิลน์ จิตไทยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสะอาด อินละครโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางณิชากร พลเยี่ยมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีย์ จตุเทนโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางศุภานันท์ ศิริพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางสาวจินดาภา บุญสินธ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางกาญจนา แสงวิเศษโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. Mr.Mike maโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณิชากร พลเยี่ยมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางวันทนีย์ สุทธิสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวรัชฎาพร อุ่นเจริญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นางมัชฌิมา โรแวนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมอมร สายตำลึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางอุไรวัลย์ วินทะไชยโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. Mr.Gianluigi Freaโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิญญา จันทร์ร่องคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. Mr.Dale Maddockโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวเอมอมร สายตำลึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พันธภิบาลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจณิศณัชชา แน่นอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. Mr.Christhopher -โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยาพร พื้นแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางอรุณี วรโยธาโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายจารุตม์ หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา บุญทวีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สาวิกันโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. Miss Jiang Juanโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. Missyao youyinโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. MissLi Xiaoโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhao Jingโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. MissQi Xiaoโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญสมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยพชรัตน์ มีพรหมดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. Mr.Paul Haywardโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกรองทอง เปรมเจริญโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางแสวง ปรินแคนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางเครือวัลย์ ธนสีลังกูรโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยพชรัตน์ มีพรหมดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายมงคล คลังมนตรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกรองทอง เปรมเจริญโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นายมนัส แสงสุระโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นายวิธวัฒน์ นิยมวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางจิรพร ชนไพโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสารโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
2. นางมณี ซึมกระโทกโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ หอมอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกมลภัทร ประเทพาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายเรืองศิลป ขาวศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสลักจิต วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสมพร สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางสมสมัย เกตุพิบูลย์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสุมาลี คำขูรูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ธรรมโรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวอินท์ชลิตา ถินคำเชิดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ มุสิกวันโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางนาควดี โสภาพลโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นางบังอร มนตรีโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรีพร คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางบังอร มนตรีโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายหนูคาร เโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ สุทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายใจ คันยุไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
4. นางดวงใจ ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางรัศมี เจริญอินทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยศ เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา อัคมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สิทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกมล ชุปวาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอุไรพร พันธ์สุภาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายทวี ผดุงกิจโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายคำสัน แน่นอุดรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวยุวพักตร์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นายปกาสิต อุ่นทรวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสุบรรณ ไชยลาภเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยศักดิ์ แตงแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศานิตย์ มโนเอื้อโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายเจตวัฒน์ สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายสุบรรณ ไชยลาภเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาสตรีศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ บุตรพรมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสัภยา ไชยมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พรรณศรีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายปิโยรส ชมกลางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย กั้วศรีโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
2. นางปริญดา สายเชื้อโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ประชุมวรรณโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางวรากร อันทะชัยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางปิยะนัฐ วีระษรโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
2. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายรัตนสิทธิ์ สารระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางปิยฉัตร ศรีสำราญโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ มะโนมัยโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ พันธุโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
2. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ิวิลัยหล้าโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรวี ณ.เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพดล กาญจนกุลโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายเหรียญ จุรุฑาโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีวุฒิ เจริญตาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ นาคฤทธิ์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
5. นายสุริยน สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางอรวรรณ รุ่งวิสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุมาน ศิุภคุณภิญโญโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางรัตนา ศรีนิลทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรัตนพร ยอดยิ่งโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางพรทิพย์ บุรีนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบพิตร พลเยี่ยมโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ศิริอมรพรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ อุปไมยารามโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกุรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร คำลือโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญาระดี เศรษฐบุปผาโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวเกษร จตุโพธิ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
6. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญาระดี เศรษฐบุปผาโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวเกษร จตุโพธิ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววีร์รา รัตนพรมรินทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร คำลือโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวทิวาพร คำลือโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายนายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร คำลือโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]