สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 44 33 8 85 99 3 3 1 105
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 16 10 54 72 9 1 3 82
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 13 11 3 27 42 9 6 14 57
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 11 20 15 46 58 14 3 9 75
5 ธงธานี 8 8 4 20 34 13 4 6 51
6 พระกุมารร้อยเอ็ด 8 4 8 20 30 15 2 5 47
7 ขัติยะวงษา 7 4 7 18 30 8 6 6 44
8 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 12 10 28 37 22 7 6 66
9 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 2 5 12 20 10 4 3 34
10 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 4 9 5 18 33 16 11 10 60
11 พลาญชัยพิทยาคม 4 6 9 19 30 13 10 9 53
12 เทศบาลวัดสระทอง 3 5 3 11 14 4 3 3 21
13 ดู่น้อยประชาสรรค์ 3 1 1 5 9 4 2 2 15
14 ธวัชบุรีวิทยาคม 2 4 3 9 22 6 6 6 34
15 ศรีธวัชวิทยาลัย 2 2 5 9 12 6 2 1 20
16 โคกล่ามพิทยาคม 1 8 7 16 28 8 4 5 40
17 เชียงขวัญพิทยาคม 1 4 3 8 21 10 5 9 36
18 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1 4 3 8 12 9 7 10 28
19 สตรีศึกษา 2 1 1 1 3 3 2 1 2 6
20 ม่วงลาดวิทยาคาร 1 1 0 2 14 8 9 8 31
21 เทศบาลหนองหญ้าม้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
22 พุทธเมตตา 1 0 2 3 2 1 1 1 4
23 เมืองน้อยวิทยาคม 1 0 1 2 7 9 5 3 21
24 การกุศลวัดสระทอง 1 0 1 2 5 5 1 4 11
25 เทอดไทยวิทยาคม 0 3 0 3 13 4 1 2 18
26 พลับพลาวิทยาคม 0 3 0 3 6 9 2 3 17
27 อาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
รวม 157 162 114 433 655 219 107 131 981