รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรชญา  ชาไกรยะ
 
1. นางสนิดาภรณ์  พันธ์หนองหว้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐชิยาพร  ทวินันท์
 
1. นางนำพา  เกษตรสินธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตกนก  โคตรวิถี
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวมัลลิกา  ศรีวาที
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงภรวิกา  สมภักดี
3. เด็กหญิงอธินันท์  อรรคคำ
 
1. นางธัญพร   นามไพร
2. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นางสาวณิชารีย์  ศุภผลา
2. นางสาววิภารัตน์  บุตรนาม
3. นางสาวอังคณา  กึ่งสำโรง
 
1. นางอนงค์รักษ์  แก่นสาร
2. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  สอนสนาม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิสมัคร
 
1. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน
2. นางยุพิน  ศิริบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญญาเรศ  อินทะไชย
2. นางสาวสุดารัตน์  นามไพร
 
1. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
2. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวลี  ประดิษฐพงษ์
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวยุภารัตน์  พืชสิงห์
 
1. นางสาคร  สียางนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงนันทนัช  ศรีวนคำ้
2. เด็กหญิงบุษกร  พนมพงษ์
3. เด็กหญิงวศินี  แก้วตรีวงษ์
 
1. นางอำพัน  ศรีวิชัย
2. นางกุสุมา  ธุรีจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  ตันโห
2. นางสาวภัทราดา  วงค์ศักดิ์
3. นายยุทธพิชัย  ข่าทิพย์พาที
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณฐกมล  วันทอง
2. เด็กหญิงรัชชนัญพร  สิงหาราโท
3. เด็กหญิงศุภกานต์   มนตรี
 
1. นายสุดใจ  กองมะลี
2. นางสาวนันท์นภัส  คำผา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นางสาวนิตยา  แสนสี
2. นายพูลทรัพย์  จันทะคัด
3. นายสิทธิพงศ์  จันทร์นู
 
1. นางบุษราคัม  ทองกุล
2. นางสาวมนัชยา  ตั้งกิจเริญพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  เหล่านำ้ใส
2. เด็กชายพันนิตย์  อรัญญวาส
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธนากร  พันธุ์สุภา
2. นายนพนัฐ  สมภักดี
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธ์
2. นางอภิญญา  สิงห์เสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายก่อพงศ์  พันธ์ชาติ
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงสัตย์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ทองอินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวิศรุต  ขวาลำธาร
2. เด็กหญิงสิริภัทรา   มีกระแส
3. เด็กหญิงสุปรียา   คลังแสง
 
1. นางจิรพร  กิตติธีรนันท์
2. นางวลักษวรรณ   วาเหลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ฆาระสะอาด
2. นายปรม  บุตรมะลา
3. นายภัทรชัย   เสรีรัตน์
 
1. นายประจักษ์  วิเชียรศรี
2. นางพัลภา  จักรก้านตง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินรักษ์
2. เด็กหญิงพันดาว  สีสุใบ
3. เด็กหญิงยุวนันท์  มะลิหอม
 
1. นางไพรินทร์  งามแสง
2. นางพนมพร  กุลจิตติสาธร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวภาพิมล  นามไพร
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เพชรดี
3. นางสาวอรอนงค์  สอสุดใจ
 
1. นางอภาริณี  ฉิมสวัสดิ์
2. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายพีระพัฒน์   วงศ์อามาตย์
2. เด็กชายวรรธนัย  พัฒนศักดิ์ศิริ
3. เด็กชายศักดิ์รพี   นามศักดิ์
 
1. นางวลักษวรรณ   วาเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  ระวิโรจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวจิรพร  ศรีเล็ก
2. นายปัญญา  นัดทะยาย
3. นายปารเมศ  สิงหาทิพย์
 
1. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. เด็กชายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นางศิริลักษณื  เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
2. นายชิระวิช  ถาวร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวัฒนา
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพงษ์  จันทะโยธา
2. เด็กชายศราวุฒิ  สีหาทัน
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐนัย  อุตอามาตย์
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  วีระสอน
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุทธิ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นัดที
4. เด็กหญิงศุกลภัทร  พรมโสภา
5. เด็กหญิงอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางสุพัตรา  กิตติโษณ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นายนภัสกร  ลาศา
2. นางสาวนริศรา  ไชยจักร
3. นางสาวปุญญพัฒน์  วิระษร
4. นางสาวสราลี  ศรีสุโน
5. นางสาวอธิติยา  ศรีพันธ์
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวกัญนุช  จันทะคัต
2. นางสาวเกศกมล  มีหวายหลึม
3. นางสาวเปรมกมล  ถือนูศร
4. นางสาวเฟื่องลดา  ฤทธิ์เต็ม
5. นายโยธิน  คุ้มกุดเขียว
 
1. นางสิรินุช  สุจริต
2. นายสุวัฒน์ชัย  เนินนิราช
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  ผายพิมาย
2. นางสาวนุสบา  ดาเดช
3. นางสาวปณิดา  ซาหว้า
4. นางสาวรัตนการต์  สุริยินธ์
5. นางสาวศศิธร  ดวนพล
 
1. นางยุวารินทร์  เฉนียง
2. นายสมศักดิ์   ตอเสนา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพยชาติ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งไธสงค์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมแก้ว
4. เด็กหญิงพนิดา  วินทะไชย
5. เด็กหญิงรวิสรา  ฆ้องรัตนา
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
2. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชินวัตร  พิมพลดิษฐ์
2. นายปฏิภาณ  ห้อยทราย
3. นางสาวพัณนิตา  จุดศรี
4. นายฤทธิ์ชัย  จำจิตค์
5. นายศุภกร  ไกรษร
 
1. นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายครองขวัญ  สอนใจ
2. นายจีระวัฒน์  จ้ายหนองบัว
3. นายณัฐพล  พับจัตุรัส
4. นายนรินทร์  ทองดวง
5. นางสาวนิศารัตน์  ทับปัญญา
6. นายนิโรจน์  โฮมพลงาม
7. นายปรัชญา  โสมาเกตุ
8. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยคำ
9. นางสาวพรนภา  เคนสูงเนิน
10. นายพร้อมพงษ์  อ่อนประทุม
11. นายภรตะ  วงษ์ศาขันธ์
12. นางสาวมนัญชยา  เสนาคุณ
13. นางสาวศิลป์สุภา  ชูศรีวาด
14. นายศุภฤกษ์  ภูจันหา
15. นางสาวเจนจิรา  นรชาญ
 
1. นายบรรจบ  ลครพล
2. นางเบญจพร  ธรรมเสนา
3. นางอาทิตยา  วงสมศรี
4. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
5. นางพิมพา  จันทร์อยู่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายคุนากร  สุวรรณกูฏ
 
1. นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัลย์  วิลง
 
1. นางพรชนก  อุปดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณิศาชล  ข่อยแก้ว
2. เด็กชายพัชร  แก้วศรีใส
 
1. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
2. นางประกาย  แก้วกาหลง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธัตพงษ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวสโรชา  วงศ์ขุมเงิน
 
1. นางปราณี  พื้นแสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
2. นางสาวกัลยรัตน์  นนทภา
3. นายทักษ์ดนัย  สพัดรัมย์
4. นางสาวพรนภา  มินาภา
5. นางสาวรัตติยา  นาเมืองรักษ์
6. นางสาวศานันทินี  ศรีษะเนตร
7. นางสาวศิริกมล  เพิ่มผล
8. นางสาวสุวิมล  ชูวิจิตร
9. นางสาวสุุวรรณดาว  พิมพล
10. นางสาวอทิตยา  นักผูก
 
1. นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
2. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุข
4. เด็กหญิงทรรศนีย์  บัวหลง
5. เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันธุ์โม้
7. นางสาวประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
8. เด็กหญิงพรรทิพา  แก้ววิจิตร
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิินธุศิริ
10. เด็กหญิงศิรประภา  เอี่ยมภูงา
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริม่วง
12. เด็กหญิงหฤทัย  ทัพพลี
13. เด็กหญิงอาภา  ชูชื่น
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จันคำ
15. เด็กชายเจษฎา  เวียงนนท์
 
1. จ.ส.อ.ประมวล  วันมี
2. นางศุภรัตน์  บัวหลวง
3. นางสาวสุภลักษณ์  เสนาลัย
4. นายสุทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงประภาวี  อันปัญญา
2. เด็กหญิงอริสรา  อุตทอง
 
1. นางถนอม  จันทร์หยวก
2. นายสมาส  เหิรเมฆ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร   พลทองมาก
2. นางสาวศนันทินี   เนื้อทอง
 
1. นายบัณฑิต  อุดมอริยทรัพย์
2. นายประเสริฐ  วิวาสุขุ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรดา  ไกยสวน
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศุภจินต์    วิรพรสวรรค์
 
1. นายอิศรา   วรนาม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ชมภูบุตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายศุภชัย  สุบิน
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายรณกฤต  น้อยวิบล
 
1. นางฉวี   สุ่มมาตย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายภาคิน  ถนอม
 
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายวรวิทย์  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธเมตตา 1. เด็กชายนพรัตน์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงนรินทร  ไสสนิท
 
1. นางสาวสุพัตรา  จอมคำสิงห์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  บางวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธีรยุทธ  ศรีสมชัย
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายธนากร  สงคราม
2. นายพงศกร  โบราณมูล
3. นายวันชัย  คำวันดี
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรุจิรา  โคตุทา
2. นางสาวสุดารัตน์  จรรยาศรี
3. นายอรรถพล  ศิริเวช
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายธนากร  ทองเกษม
2. เด็กชายพิษณุ  วงศ์พิมล
3. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสนารัตน์
4. เด็กชายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เทพสิทธิ์
 
1. นายภัทรนันท์  แก้วกาหลง
2. นางสาววรรณนพร  วรเดช
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายจีรพงษ์  สมมงคล
2. นายนิรันดร์  รึผาคำ
3. นายปติวัฒน์  สิงห์สนั่น
4. นายปริญญา  ศาลาประทีป
5. นายพศิน  สีลาโส
6. นายมงคลชัย  พุทธแก้ว
 
1. นายประมวล  วงษาเวียง
2. นายอานนท์  มงคล
3. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ณรัตน์
2. เด็กชายคันธนู  พุทธมอญ
3. นางสาวจริยา  เพิ่มพูนอนันต์
4. นางสาวจุุฑารัตน์  โพธิ์พันธุ์
5. เด็กชายชยากร  ติสองเมือง
6. นางสาวชลธิชา  นทะสิทธิ์
7. นางสาวฐิติพร  ศรีสว่าง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประดิษฐ์
9. เด็กชายธนกร  เพียรชนะ
10. นายธวัช  ไสยาศรี
11. นางสาวธวัลลักษณ์  สายทอง
12. เด็กชายธัญวิชญ์  รำจวน
13. นายธีรศักดิ์  ธรรมขันธ์
14. นายปฏิวัติ  แสนอุ่น
15. นางสาวปภัสสร  ปัตถาวะเร
16. เด็กชายประมุข  คามวัลย์
17. เด็กชายพงศธร  สุระเสียง
18. นางสาวพัชรี  สิลาพัฒน์
19. นายพิทยา  ไชยโสภา
20. เด็กชายภัทรชัย  กลายบุรัมย์
21. เด็กชายภัทรวุธ  ธนชัย
22. เด็กชายมงคล  เขียวสนาม
23. นายรักชาติ  ศรีสูงส่ง
24. นางสาวรุ่งทิวา  คนงาม
25. นางสาววัชราภรณ์  สารทนงค์
26. นางสาวศิริพร  จิระโรจน์สกุล
27. เด็กชายศุภกิตติ์  ธรรมวิเศษ
28. นายสุชาติ  พลนันท์
29. นางสาวสุรัมภา  ยานยิ่ง
30. นางสาวสุูธิดารัตน์  โพธิ์พันธุ์
31. เด็กชายอภิวัฒน์  ไข่หิน
32. นายอรรถพล  แหลมกีก่ำ
33. นางสาวอารยา  ดวงพายัพ
34. เด็กชายเหมันต์  วรรณรุกชี
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
2. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
3. นางสาวปริยานลิน  เชาว์ประสิทธิ์
4. นางเพชรัตน์  จารุตัน
5. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายประดิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช  แก้วมงคล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวดาราภัช  ทวินันท์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเดชาธร  สิทธิชัย
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายนันทชัย  บุญอนัน
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวผ้าไทย   เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์
 
1. นายวรวิชย์    จันทร์เพ็ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายธนิตพัฒ   ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปภาวรินทร์  สังฆะมณี
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพิชญานันท์  คำดี
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกชนินทร์  เดชจร
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายวิทวัฒน์  อุ่นเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช  แก้วมงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สะท้านอาจ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ  วัฒนวิเศษ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สมัยบัวสิงห์
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. นางสาวกมลวัน  มะณีย์
2. นางสาวกรวิภา  สอนโกษา
3. นายกฤตวัฒน์  -
4. นางสาวกฤษณา  กฤษณะกะลัศ
5. นางสาวกาญจนา  แก้วอามาตย์
6. นายกิตติศักดิ์  มะโน
7. นางสาวจันทิมา  พรมสอน
8. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณภัฏ
9. นางสาวชุติกาญจน์  พวงศรี
10. นางสาวฐิติมา  พลอาสา
11. นายณัฐพงษ์  สอนพรม
12. นางสาวดวงตะวัน  ชื่นชม
13. นางสาวดวงนภา  อนุภักดิ์
14. นายธนวัฒน์  แน่งน้อย
15. นางสาวธัญลักษณ์  พันตา
16. นางสาวบุษบา   นิตยาวรรณาภรณ์
17. นางสาวปนัดดา  วาปิโส
18. นายปริญญา  ธงเสนา
19. นางสาวปารถนา  รวดเร็ว
20. นางสาวพรนภา  สุวรรณ
21. นางสาวพรพิมล  แสงมุข
22. นางสาวพิสมัย  บุตรแก่นทราย
23. นางสาวยุภาพร  วินโน
24. นางสาวรุ่งณภา  เชื้อหลง
25. นางสาวรุ่งณภา  สีแสงน้อย
26. นางสาววนิดา  มงคลแก่นทราย
27. นายวสันต์  ภูแช่มชื่น
28. เด็กชายวิไลพักตร์  โพพันทราช
29. นางสาวสถาพร  พละพันธ์
30. นายสมคิด  ภูลามจิต
31. นางสาวสิริมา  พันธ์เกตุ
32. นางสาวสุกัญญา  จอมคำสิงห์
33. นางสาวสุภาวดี  จงจิตร
34. นางสาวอภิญญา  วรนาม
35. นางสาวอมรรัตน์  -
36. นายอลงกรณ์  หงษ์มาลัย
37. นางสาวอัญมณี  วรนาม
38. นายอำพล  ธุรกิจ
39. นายเรณุฤทธิ์  สิทธิศาสตร์
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ปาลิศ
 
1. นายทรงวุฒิ  พรกุณา
2. นายมงคล  กลันพล
3. นายสมบัติ  จันทะเสน
4. นางนพมาศ  สุวรรณหาร
5. นายธงศักดิ์  จันทร์เสน
6. นายมนูญ  ไชยสีดา
7. นางอมรพรรณ  กลางหิน
8. นายนายสุริยา   สิงห์ชา
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกนกอร  ฤทธิมนตรี
2. เด็กชายกิติพัฒน์  จันทะคัด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นัดทะยาย
4. เด็กหญิงวทัญญา  ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงศรัญญา  หัดรัตไชย
6. เด็กชายสุชาติ  วรรณพัฒน์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนแถลง
8. เด็กชายสุรพร  กันยารัตน์
9. เด็กชายสุรพรรณ  กันยารัตน์
10. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉันวิจิตร
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
2. นางสาวทิชา  หูตาชัย
3. นางสาวนงนภัส  แสงภารา
4. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
5. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
6. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
7. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
8. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขานบุตร
2. เด็กชายชัยพล  ทาหงษ์
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ุอุตศาสตร์
4. เด็กชายนิรันดร  พันธ์พาณิชย์
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุตรราช
6. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีละบุตร
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณสิงห์
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  สืบเป่ง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
10. เด็กชายอลงกรณ์  สีหาบุตร
 
1. นายอรรถการ   ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  เอื้อการ
2. นางสาวจุรีภรณ์  บุญภิละ
3. นางสาวนพมาศ  คำแสนพันธ์
4. นางสาวบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์
5. นางสาววัชราภรณ์  ชนะพันธ์
6. นางสาวสุพรรณภา  แก่นพิมพ์
 
1. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขานบุตร
2. เด็กหญิงนิตยา  สีหานาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  พันธุ์เกตุ
4. เด็กหญิงปทิตตา  บุตรราช
5. เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณสินธุ์
6. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  จำปาเกตุ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เลิศมัลลิกาพร
9. เด็กหญิงอารียา  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
2. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
3. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
4. นางสาวธิดา  กล้าจิต
5. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
6. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
7. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
8. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
9. นางสาวสุธิดา  แตะยา
10. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
11. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภูบุญล้น
2. นางสาวขนิษฐา  วาจาเด็ด
3. เด็กหญิงจินตรา  ธนะโชติ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  จงกลรัตน์
5. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
6. นางสาวทิวาวรรณ  ศรีภพ
7. นางสาวนรวีร์  แสงวงค์
8. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
9. เด็กหญิงพักตร์วิไล  เอมพบ
10. นายภุชงค์  นราพันธ์
11. เด็กหญิงรพีพร  ณ ดาฤทธิ์
12. นางสาวสุจิตรา  น้อยอามาตย์
13. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
14. นางสาวเกสราภรณ์  ปะวันทะกัง
15. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์สาวัง
16. เด็กหญิงแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
5. นางสาวชลดา  อาวรณ์
6. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
7. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
8. นางสาวประภัสสร  ป้องสีดา
9. นายพรพจน์  วัฒโน
10. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
11. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
12. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
13. นางสาวสุธิดา  แตะยา
14. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
15. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
16. นางสาว็ธิดา  กล้าจิต
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายณัฐพล  บุญสมศรี
2. นายปวีร์  ไกรพรมราช
3. นายวรวิทย์  พลหาญ
4. นางสาววรัญญา  แปงดวงดี
5. นายอัฐรงค์  โรจน์รุ่งฤษณ์
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
2. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฮันน่า เฟอกูสัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   พงษากิจ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปรายฟ้า  จันทร์อ่อน
 
1. นางธารารัตน์  สุวรรณศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอารียา   มั่งมีธนอุดม
 
1. นางวนิดา  สูงสันเขต
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปิยะ    โปมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธานีวรรณ
 
1. MissPregina   Lyngdoh Nonglait
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวพิริยาภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางมัชฌิมา  โรแวน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ตั้งกิจเจริญพงษ์
 
1. นางสาวเกศินี   ปริปุณนะ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์พา  จันทรจตุรภัทร
 
1. Mr.Jeffrey  Croyle
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงทิชา  สาตรา
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีเกื้อกลิ่น
3. เด็กหญิงรติมา  บุญจิรโชติ
4. เด็กหญิงเทพารักษ์  ทิพเจริญ
5. เด็กหญิงเธียรลดา  อำพันพิศุทธิ
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวจรรยาพร  พื้นแสน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร  วิเชียรศรี
2. นางสาวชนิสรา  ศรแผลง
3. นายธนานนท์  ตะคอนรัมย์
4. นายปฤญ  สกุลวรรณรักษ์
5. นายโสภณัฐ  ชวลิตนิธิกุล
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวจรรยาพร  พื้นแสน
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปณิชา  ไทยสุริโย
 
1. นางสาวกาญจนา   บุญทวี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวประกายเพชร   บุตรชน
 
1. MissQi  xiao
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงนัดดาภรณ์  ภูมิเขต
 
1. นางบุศรินทร์  ปัสสาคร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา   ปะวิสุทธิ
2. นายณัฐภพ   ปินะกาตาโพธิ์
 
1. นายมงคล  คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา   ไชยคิรินทร์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูพลผัน
2. เด็กชายชาญชัย  ศรีสงคราม
3. เด็กชายพุฒินันทร์  ไชยเกษร
4. เด็กชายอดิศร  พันภูรักษ์
5. เด็กชายอนันยช  กิริยา
6. เด็กชายอภิชาติ  ละอองศรี
7. เด็กชายอัครพล  ยุบลชิต
8. เด็กชายเจษฎา  นาสินสร้อย
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายจักรพันธ์  พลอยสมบูรณ์
2. นายปรีชา  ใจเอื้อ
3. นางสาวพรสุดา  สารบูรณ์
4. นายพล  หาสุข
5. นายวีรวัฒน์  โวหารลึก
6. นางสาวสุภาวิณี  ชมปากท้าง
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวนฤมล  ปานสารี
2. นางสาวนิภาพร  ขันธะ
3. นางสาวบุษยพร  เมืองงาม
4. นางสาวรัชฎาพร  ธุระตา
5. นางสาวศิรินันท์   สุวรรณศรี
6. นางสาวศิริพร  กรวิรัตน์
7. นางสาวศิริพร  กัณหาจันทร์
8. นางสาวศิริรัตน์  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตน์จันทร์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผดุงกิจ
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายจุลจักร  วิสัชนาม
2. นางสาวมณีรัตน์  ไทยกล้า
3. นางสาวสุรางคนา  กลันพล
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นางจิระภา  ชาไกรยะ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรสุดา  เครือแตง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ข่อยแก้ว
3. เด็กหญิงเมทาวิไล  นรชาญ
 
1. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
2. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายฉัตรมงคล  องอาจเจริญกิจ
2. นางสาวรุจิรัตน์  ถนอมสัตย์
3. นางสาววิภาพร  มูลมณี
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
 
109 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
110 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สีราเกตุ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันธ์
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสียา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. เด็กชายกิติพงษ์  พิมพ์เชย
5. นางสาวขนิษฐา  วาจาเด็ด
6. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
7. นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข
8. เด็กชายชนะชัย  ราชวัตร
9. นางสาวชลดา  อาวรณ์
10. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
11. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
12. นางสาวธิดา  กล้าจิต
13. นายธีระพล  รัตนวรรณ
14. นายนัฐพล  สุรีอาจ
15. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
16. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสง
17. นางสาวประภัสสร  ป้องสีดา
18. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
19. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
20. นายพีระพล  ขจรชน
21. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
22. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
23. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
24. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
25. นางสาวสิริรัตน์  เครือแวงมล
26. นางสาวสุธิดา  แตะยา
27. นายอภิสิทธิ์  บุรีนอก
28. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
29. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
30. เด็กชายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายอุดม  เวียงสงค์
3. นายมงคล  นาวัลย์
4. นายบุดดี  สุริโย
5. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
6. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองทอง
2. เด็กหญิงพบพร  อุ้มบุญ
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภกร  ขรณี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แฝงยงค์
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายชวลิต  ถามาตรโยธี
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  จอมคำศรี
 
1. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายฌานาเคนทร์  สาลี
2. เด็กชายธราเทพ  พานอนันต์
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร   ศรีคะภา
2. นางสาวรัชนี  บุญละคร
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายไกรเวท   อินธิสาร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัณรส  สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  สุบิน
2. เด็กชายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายกมล  ชุปวา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร   บัวผัน
2. เด็กชายศุภณัฐ  เนตรหาญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ศรีกรม
2. นายเศรษฐา  ไสยาเย็น
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. นายกฤษณ  ภูพานเพ็ชร
2. นายเกรียงไกร  สาวิศัย
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพิชญา  ลากูล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อุสาพรม
 
1. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงตติยาพร  เทพขาม
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ปาปะเก
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลลดา  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวรพีพร  พลที
3. นางสาววาริณี  นันสะอาด
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกวิสรา  สมภักดี
2. นางสาวนภาลัย  ไพรัตน์
 
1. นายถาวร  ช่อจันทร์
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชพล  มยุโรวาส
2. เด็กชายธวัชชัย    แสงกุล
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   พุทธมอญ
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปรินทร์  สุทธิประภา
2. นายพรพิศิษฐ์   เดชศักดิ์
3. เด็กชายศิวกร   กุลเทน
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวท   อินธิสาร
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
2. เด็กชายธนภัทร  ไวยพัฒน์
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุตรจินดา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวประภัสรา  มุขสาร
2. นางสาวอัทธยาพร  บาลคำมี
3. นางสาวเยาวภา  นามศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงนฤกานต์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ประทัศน์
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
2. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวทัดดาว  อุลมาน
2. นางสาวพนิดา  โคตภักดี
3. นางสาวพัชรี  จัตตุเรศ
 
1. นางสาววรวาส  หาญอาษา
2. นางสุกัญญา  บุณยทัต
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คุปทิน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พระไชยบุญ
3. เด็กหญิงวลัยพร  รัฐราษฎร์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทชิต
5. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิเศษ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิประภา
3. นางสาวนุจรี  สิงห์ธวัช
4. นายพรสรวรรค์  ภูศรีฤทธิ์
5. นายมนตรี  แก้วจันทร์
6. นางสาวศุภิสรา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฐานิดา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยทุม
3. เด็กหญิงพรนภัส  โคตรวงษ์
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นางสาวมนินญา  แสงแพง
2. นางสาวศตนันท์  กำมา
3. นางสาวสมทรัพย์  สังฆมณี
 
1. นางนริศรา  ปราสาร
2. นางกัญญาภัค  นาอ้อม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จิตพรมมา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ตันติถนอมวงศ์
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วตั้งขึ้น
2. นายนพดล  กาญจนกุล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกชกร  ปานจารี
2. นางสาวจิราภรณ์  บุขุนทด
3. นางสาวปริศนา  แหลมฉลาด
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  นันทเพชร
2. นางสาวเมทณี  นิลพันธ์
3. นางสาวไอรดา  จันทขันธ์
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวสุจิตรา  กุมผัน
2. นางสาวสุชัญญา  งามแสง
3. นางสาวเครือวัลย์  ครองยุทธ
 
1. นางวิชชุดา  เสณีแสนเสนา
2. นายสิรวิชญ์  พรมแพน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงอรญา  ธานี
2. เด็กหญิงอัญมณี  กอผจญ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางกรรฺณิการ์  สุมารินทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกรวิภา  ไชยสงคราม
2. นางสาวธิดารัตน์  เสาว์ศรีริ
3. นางสาววินันทญา  มีสวัสด์
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  โทนหงส์สา
2. เด็กหญิงศศิธร  อิสระภาพ
3. เด็กหญิงอารีญา  โพธิจักร
 
1. นางทัศนีย์  ศิริอมรพรรณ
2. นางสาวพจนา  โพธิสาร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนลินกาญจน์  สงเคราะห์สุข
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวสุกฤตาพร  ไชยสูง
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางศรีสะอาด  มังคะวัฒน์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตรีทศ
2. เด็กหญิงชุติมาพร  สีจันลา
3. เด็กหญิงอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกุลสิรินทร์  บูระพันธ์
2. นางสาวนิรชา  อบเชย
3. นางสาวมัลลิกา  โพธิ์ชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  มุ่งชู
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทหาร
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พิบูลย์
3. เด็กหญิงศริญาภา  พุทธลา
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
2. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  ถิ่นวืจารย์
2. นางสาวณัฐวิกา  สุภะษร
3. นางสาวสุภาวดี  ดีไธสง
 
1. นางศรีสุดา   ใจหาญ
2. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
 
153 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายขรรค์ชัย  สินปักษา
2. เด็กหญิงประนอม  รัตนแสง
 
1. นางศุภรัตน์  บัวหลวง
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เวียงนนท์
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สมควรการ
 
1. นางฐิติกาญจน์  เจริญอาจ
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายธนาวุฒิ  แก้วกาหลง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวอนิตา  ดลเพ็ญ
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายวีรยุทธ  วุฒิกานนท์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยโกฏ
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นางสาวทิวาพร  คำลือ