หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาตรี ชาปะวัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายโกศล ฐานะ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายถวาย เจริญกรศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายฉัตร ภาคมฤค กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชอบ ธาระมนต์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสะอาด ขันอาษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายระวี ขุณิกากรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายกำพล แสนบุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสันติรัฐ ไชยโย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายทิวา วรโยธา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายทินกร โสรถาวร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอนุสรณ์ ทาสระคู กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายประวีณ เชิงสะอาด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพิทยา โยวะผุย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุนทร ขันธ์ดวง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปริญญา เอราวรรณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุบิน แสงสระคู กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสมภักดิ์ สมภักดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายชูศักดิ์ ประราศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสะอาด ขันอาษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายนิกร อุทก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายปิยะ ผลวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายปราโมทย์ นิลเนตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสมภักดิ์ สมภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
34 นายฉัตร ภาคมฤค รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
35 นายชอบ ธาระมนต์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
36 นายชูศักดิ์ ประราศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
37 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
38 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
39 นายสะอาด ขันอาษา กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
40 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
41 นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
42 นายระวี ขุณิกากรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
43 นายกำพล แสนบุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
44 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
45 นายสันติรัฐ ไชยโย กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
46 นายทิวา วรโยธา กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
47 นายทินกร โสรถาวร กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
48 นายอนุสรณ์ ทาสระคู กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
49 นายประวีณ เชิงสะอาด กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
50 นายพิทยา โยวะผุย กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
51 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
52 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
53 นายสุนทร ขันธ์ดวง กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
54 นายปริญญา เอราวรรณ กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
55 นายสุบิน แสงสระคู กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
56 นายสุพล ธรณี กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
57 นางศศินันท์ พูลลาภ กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
58 นายประดิษฐ์ หินกอง กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
59 นายทิวา แซ่โง้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดงาน
60 นายนิกร อุทก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
61 นายพิสิฏฐ์ กองอุดม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
62 นายศิวะ จรบุรมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
63 นายประภาส ศรีทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
64 นายปราโมทย์ นิลเนตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
65 นายสุเทพ ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดงาน
66 นายสมภักดิ์ สมภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
67 นายพิสิฏฐ์ กองอุดม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
68 นายศิวะ จรบุรมณ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
69 นายประภาส ศรีทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
70 นายไพศาล สระคูพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
71 นางยิ่งลักษณ์ สระคูพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
72 นายอดุลศักดิ์ อาจสม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
73 นางอรัญยายี กลางคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
74 นายเจริญสุข แสวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
75 นายอัศวิน อาจเดช กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
76 นางสาวอำไพ นามวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
77 นายสุพจน์ ศิรินันติกุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
78 นายวันชาติ อนุพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
79 นายเทวา ทาระคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
80 นางอรดี วงศ์น้ำคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
81 นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
82 นายนิกร อุทก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
83 นายปราโมทย์ นิลเนตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
84 นายสุเทพ ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
85 นางจินตนา จิตจำนงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
86 นายชูศักดิ์ ประราศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
87 นายปิยะ ผลวา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
88 นายอุดมศิลป์ สุระเสน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
89 นางสมสมัย อ่อนคำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
90 นายบัวสอน แสวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
91 นายจักรี เชิงหอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
92 นางอาภรณ์ แสวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
93 นางบรรจง กลางคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
94 นางอรวรรณ จันทร์หนองสรวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
95 นางพัชราภรณ์ มงคลศรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
96 นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
97 นางละออง สุดหนองบัว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
98 นางทองลิ้ม กองอุดม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
99 นายสมพร มาตย์คำจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
100 นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
101 นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
102 นายภูษิต สอนสนาม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
103 นางจุลจิรา ทาสระคู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
104 นางนิตินุช เสนาวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
105 นายประภาส ศรีทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
106 นางอรัญยายี กลางคาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
107 นายเจริญสุข แสวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
108 นายอัศวิน อาจเดช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
109 นางสาวอำไพ นามวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
110 นายสุพจน์ ศิรินันติกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
111 นายวันชาติ อนุพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
112 นายเทวา ทาระคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
113 นางอรดี วงศ์น้ำคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
114 นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
115 นักการภารโรงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
116 นายอดุลย์ศักดิ์ อาจสม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
117 นายเชษฐ จันทรสนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
118 นายอุดมศิลป์ สุระเสน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
119 นายจักรี เชิงหอม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
120 นายรัตติกรณ์ ท้ศนภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
121 นายอดิศร อัณโน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
122 นายสมทรัพย์ ศรีหินกอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
123 นายประภากร กลางคาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
124 นายบัวสอน แสวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
125 นายเดชะ สิงห์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
126 นายกิตติ ทวยสอน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
127 นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
128 นางอาภรณ์ แสวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
129 นางดุสิต ทีบุญมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
130 นางทองลิ้ม กองอุดม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
131 นางอัมพร ปานจันดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
132 นายปรวรรตน์ โยธมาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
133 นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
134 นายสมพร มาตย์คำจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
135 นางทองไพร เปรมปรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
136 นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
137 นายนิกร อุทก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
138 นายสมเด็จ ศรีใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
139 นายวุฒิไกร คำแฝง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
140 นายเรืองกิต เอราวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
141 นายณัฐวรรธน์ สารีกันย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
142 นางสาวจิราพร นามคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
143 นายสุพรรณ วิรุณพัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
144 นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
145 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเหลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
146 นายวีระยุทธ บุญรักษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
147 นายพรชัย ทองวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
148 นายฉัตรมงคล พลภูงา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
149 นายปิยะ ผลวา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
150 นายกิตติ ทวยสอน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
151 นางวรลักษณ์ ภาคมฤค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
152 นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
153 นางสาวพิกุลรัตน์ ผลชม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
154 นางหัทยาพร ขำคมเขตต์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
155 นายประภาส ศรีทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
156 นายอดุลศักดิ์ อาจสม กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
157 นายประชารัฐ เดชสองชั้น กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
158 นางสาวพัชนี หงษ์ศรี กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
159 นางสุวรีย์ อาจพรม กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
160 นางพนิดา เย็นเพชร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
161 นายศิวะ จรบุรมณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
162 นางยิ่งลักษณ์ สระคูพันธ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
163 ว่าที่ร้อยตรี วิบูลย์ บุตรโท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
164 นางกิตติพร นาทาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
165 นางสุดารัตน์ หฤทัยถาวร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
166 นางบุสรินทร์ พาระแพน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
167 นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
168 นางสาวเตชิตา อรรคฮาด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
169 นางสาวเนตรฤทัย ขันอาษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]