สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม 107 9 3 1 119
2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 105 1 0 0 106
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 92 11 4 1 107
4 พนมไพรวิทยาคาร 82 10 4 1 96
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 68 14 8 1 90
6 ทรายทองวิทยา 66 15 5 3 86
7 เมืองสรวงวิทยา 51 17 3 5 71
8 หนองผึ้งวิทยาคาร 42 13 7 2 62
9 โพนสูงประชาสรรค์ 39 7 11 2 57
10 หนองหมื่นถ่านวิทยา 33 15 11 4 59
11 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 33 12 10 6 55
12 หัวโทนวิทยา 30 14 6 4 50
13 อาจสามารถวิทยา 30 8 6 3 44
14 หนองฮีเจริญวิทย์ 26 16 11 3 53
15 โพนเมืองประชารัฐ 21 8 6 3 35
16 สามขาท่าหาดยาววิทยา 20 10 7 4 37
17 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 20 6 14 3 40
18 ช้างเผือกวิทยาคม 17 10 8 8 35
19 น้ำใสวรวิทย์ 16 11 5 2 32
20 มัธยมวัดธาตุ 15 14 14 4 43
21 เชื้อจรูญวิทย์ 13 10 8 2 31
22 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 13 7 3 3 23
23 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 11 6 7 0 24
24 หินกองวิทยาคาร 10 4 1 1 15
25 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 10 2 6 1 18
26 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 4 4 7 1 15
27 ขี้เหล็กพิทยาคม 2 0 0 0 2
28 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 2 1 2
รวม 976 254 177 69 1,407