หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ต.ค. 2557 09.30-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ต.ค. 2557 09.30-11.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00
8 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา(วิเศษโพธิศรี) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4/3 และ 4/4 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 5/8 และ 5/9 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4/5 และ 4/6 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 5/10 และ 5/11 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง CC ONE 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคาร ๑ ชั้น 1 ห้อง Resource 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมพูชานัย 7 ต.ค. 2557 09.00-13.00
2 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เต้นท์หน้าอาคารวิภาวิน 7 ต.ค. 2557 09.00-17.00
3 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เต้นท์หลังอาคารวิภาวิน 7 ต.ค. 2557 09.00-17.00
4 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2/2 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 413 โสตทัศนศึกษา 4/1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง 414 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 8 ห้องดนตรีไทย 7 ต.ค. 2557 12.00-16.00
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีหน้าอาคาร ๔ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีหน้าอาคาร ๔ 7 ต.ค. 2557 12.00-16.00
17 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีสนามตะกร้อ 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00
18 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีสนามตะกร้อ 7 ต.ค. 2557 10.00-12.00
19 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีสนามตะกร้อ 7 ต.ค. 2557 12.00-14.00
20 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวทีสนามตะกร้อ 7 ต.ค. 2557 14.00-16.00
21 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๓ ชั้น ล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
22 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๓ ชั้น ล่าง 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 11.00-12.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13.00-15.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 15.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 3 ห้อง 138 (เก็บตัว 137) 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 221 (ห้องวิทย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 223 และ 224 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๑ ชั้น 2 ห้อง 124 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๔ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4/1 7 ต.ค. 2557 11.00-14.00
7 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 235 7 ต.ค. 2557 13.00-15.00
10 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 225 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 2 ห้อง 226 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 236 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
13 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร ๒ ชั้น 3 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด (หลังอาคาร ๑) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด (หลังอาคาร ๑) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (212) 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (213) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (214) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 (215) 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 (228) 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ทางเดินกันฝน หน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]