หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. ดร.สมใจ อุดมศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พานิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายภัทรโชติ ภูหาดโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายวีระพล ทองจรัสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอธิวัฒน์ วงษาไชยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นางนิ่มนวล แสงวงศ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. ดร.สมใจ อุดมศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ อ้วนอินทร์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางภัคจิรา จันทิมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา ผาใต้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาววิมาลัย ภูรัพพาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกลิ่นหอม กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางเรไร พรมชัยโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนา บัวล้ำล้ำโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
8. นางสารภี หงษ์ภูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเอนก บุญอนันต์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสุขใจ โยคะสิงห์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนทรี เลิศสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางพนาวรรณ สิทธิจักรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา วงศ์ประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ เพ็ญศิริโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภารัตน์ คำชมภูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางอรอนงค์ แซ่ล่อโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางมาลา วารินทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นายพิชิต ปาระพิมพ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางอริสา อรัญมาลาโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวลำดวน คูณเดชโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางโอวิล อุดมพรสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภุมิกรรมการ
7. นางอัญชลี กุลเกลี้ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางสาวจิตนา ศูนย์จันทร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัลยา บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางกัญญาพัชร ศรีทะเบียนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณีนาถ เจริญสุขโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางประไพศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณ์ลี ใบภักดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางนริลศร พรมเสนาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายศาตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ งอกงามโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ วงษาไชยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางจินตนา วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางวนิดา แซ่ตั้งโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นายเมธี อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายศาตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรพงษ์ปณต นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางอัจฉรี ทุมไมล์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส พิมพาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา บุญนะที โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางระเบียบ ป้อมไชยาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายครรชิต พลไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางพิศสุณี ทองจรัสโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางดรุณี ภูพันนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ หัสดีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางกีรติกร จันทร์วิเศษโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส พิมพา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา สมนาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนชนก สีมีโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ
4. นางสาวมัสญา การะจักษ์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายบุญเลิศ ไชยปัญหาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
7. นายสุนทร สีพันธ์บุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
8. นางรัตนาพร ทุมแสงโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา คำชมภูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นางสาวประหยัด ฤาชากูล โรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
5. นางไขนภา เพริศแก้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายปรีดา มองเพชรโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางจงกล ศรีสำราญโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
8. นายชัยรัตน์ หารเขมรโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
9. นางรัศมี สอนไชยาโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายโสภณ อุดรสรรพ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมวดี สุพรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางนภาพร วงศ์ประทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เหลาพรหมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์โรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี ภูพันนา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นนตระอุดร โรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอำนวย อามาตรมนตรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการ
7. นายวัฒนา ปัญจรักษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
8. นางบุษราภรณ์ ฤาชากุลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายโสภณ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิมาน บรรณการกิจ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางวารุณี อาจหาญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นายเกษมสุข อันตระโลกโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายตี๋ แซ่ตั้งโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทัชชา บุญสีมาโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ
4. นายธนศักดิ์ จันทร์พรมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายประพืช ขาวสุริจันทร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาววิราวรรณ เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายพูนชัย วารินทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
8. นางสาวยุพาพร โคตะมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ โรงเรียนเมธาศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายตี๋ แซ่ตั้งโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัคเดช ศรีพรหมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
5. นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน หตะเสนโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางวิสาขมาส คำสีลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางสุกันยา กำลังฤทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
9. นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ประครองญาติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวนวลฉวี หมั่นดีโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัฒน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญจนา สล้างสุขสกาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาววรางคณา มณีนพโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
8. นางอุดมพร ชิณเทศโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าวโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ แก้วดวงสีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสิริพร ไพคำนามโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววารุณี หงส์ภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิจิตรา สมพมิตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน รัตนวงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางยุพิน ขันธวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางพิไลสิน โพธิ์ศรีโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางเกวลิน แก้วฝ่ายโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางกวินนาฎ เสียงเลิศโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
10. นางนิรมล กลยาณีย์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอังกูร บุญรักษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภรณ์ ตั้งตระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางรจนา กรแก้วโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวพฤกษา ปากหวานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นางปัญจารา ซาหินโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
10. นายสราวุธ วิเชียรลมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. นางวันวิสา ไชยตะมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณี กุลชาติโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภูษณิศา กิตติกุลเจษฎา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ เสนาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัลลภ ปริญทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางดารัตน์ งามสันเทียะโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางพิสมัย พานโฮมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุงโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
11. นางลัดดา ภูปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สิงห์อรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายควรคิด สัพโสโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายไพรวัลย์ แวววงศ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นางพรสวรรค์ พรหมโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวบุณฑริก บุตราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ บุญรักษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ กลยาณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาวเกตมะณีย์ คำจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางวิไล สนิทนาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางเสาวคนธ์ ศิริปาณีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายพิชิต นนตะเสนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางอรทัย ลำพุทธาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรีประภา สุนารักษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
10. นางอุทัยวรรณ ชูบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ บุญรักษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
4. นางสมฤดี แสนเภาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
5. นางยงจิตร สัพโสโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญศิริ พิชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางทรงศรี โสมชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ จุลดาลัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
9. นางชินตา สุภาชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางวรพรรณ ลุนจักรโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วารีโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายจักรกฤษ แสนพันนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการ
9. นางสาวเกตมะณีย์ คำจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นางดนยพชร หมื่นขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวกัลยารัตน์ สัพโส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา เจริญไชยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปัญจารา ซาหินโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
5. นางพรศิริ หล้ามงคลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวแพรวนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางวนิดา สิงจานุสงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเกตมะณีย์ คำจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปิยะนุช บุญชาญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางครสวรรค์ เศษสันต์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางจีระภา ไผ่โสภาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี แก้วก่าโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ เพริดพราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายเด็ดเดี่ยว อุดมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนีรนุช ชัยบิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ไชยรบโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ทิพย์ทองโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ทะคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายไพบูรณ์ เกตวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายสมคิด ศิริวัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอาทิตยา สายตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวประภัสสร บุญเถิงโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
5. นายพิพัฒน์ ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
6. นายนาวา มาตราชโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายสการ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นายศุภวุฒิ สุภาชาติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวชนิตา เชื้อกูลโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
10. นางนันทิยา เชื้อคำฮด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนัตตยา โยเหลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ดวงชาทมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายทรงยศ คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ ก้องเสียงโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรพงษ์ คิดสงวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
9. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสถาพร โชว์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เหมะธุลินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวธนัญญา เทพปทุมวิไลพรโรงเรียนบงเหนือพิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ สิงห์อรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสถาพร โชว์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพุทธซ้อน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษ มะโนชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางชุมากานต์ สุรเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ ฝ่ายขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้วโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิราวรรณ คำประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางนาถฤดี หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภาพร วิลัยลาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุทธิพร อ่อนสุระทุมโรงเรียนวิริชวิทยากรรมการ
4. นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางระเบียบ กิณเรศโรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการ
6. นายครรชิต เหมะธุลินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวศุภลักษณ์ ยืนยงโรงเรียนราชประชานุเคาะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางมาริษา เศรียรกระโทกเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
10. นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ พาดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางสาวบุญวรางค์ เหลาพรมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายจิระพงษ์ คล้ายถมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางระยิ้ม อ่อนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ภูดินทรายโรงเรียนวาริชภูมิกรรมการ
8. นายสมภูมิ ลันโคตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด สัสดีรองอำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณกมลธัญ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ นาโควงค์โรงเรียนบวรวิทยากรรมการ
4. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
5. นายบรรจง ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวปราณี พรหมดีราชโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายมนตรี ลาผมโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ เรืองวิชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจันดา ฤทธฺ์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขันศรีโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายอัธยา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายสาลี่ กางทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางวีณา กองโพธิ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สีหนาทโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายจันดา ฤทธฺ์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพา หัสกรรจ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพุทธพร เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายภูวนาท พูลสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายสายฝน กุละนามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัลยา หาญคำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทรพานิชย์รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูชัย พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นายสินเทา โคตรพรมโรงเรียนบัวราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นายสุวะนิช ประสมสีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาววัลยา ดวงใจโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางนารี พรมนิตโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางอรนุช สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นางธิกานดา ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีสมชาย อินทรพานิชย์รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สีทาไขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอุไรพร จาฤาไชยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัจนาพร พันธุมะโนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ นาโควงค์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางพรรณิภา จันทวงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางจิราวรรณ วัฒนสุระโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายจิราวัฒน์ วิชนาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุนันทา โถบำรุงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวรากร เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ถาวีวรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสฤษธฺ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางมณีวรรณ สุวรรณโนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทพงศ์ หาญจำปาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวปัญจา แก้วคำแสนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นายอัจฉรา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
9. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวรากร เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพูนผล แนวหล้าโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเฉลิมลักษณ์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านบัวราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นางสุพารัตน์ คำเพชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลินโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายทะนงคิด ธุลารัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายวิไลวรรณ กระจ่างคันถนาตร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวรากร เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม ปัญญาวิภาคโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายจเรนทร์ ทิพย์ทองโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางมีนทราย ไชยอาจิณโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายอนุ ยุทธครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวสมพร เชื้อสุภาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางทิพวรรณ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางวาสนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางจำเนียร ทานะขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางสาววัลภา ศรทิพย์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายดาบศึก เหมะุธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัยโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ นาโควงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดวงฤทัย บุญแสงส่งโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นายอนุกูล ศิริขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ชูเมืองโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงวิทย์ ศรสุราษฏร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายบัณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริฑัตต์วิทยากรรมการ
8. นายมนูญ คูณสรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ เอี้ยบทวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
10. นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์กรรมการ
11. นายพุฒคุณ สาขันโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
12. นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเจริญ เกื้อทานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
5. นายไพรสัณฑ์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายวีระพงศ์ สุริยภูมิโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายธนัญชัย ทาบุดดีโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นายไวพร ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นายพิสิฐ พิพิธกุลโรงเรียนภูริฑัตต์วิทยากรรมการ
11. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
12. นายอิทธิฤทธิ์ สมงามโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
13. นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจนพงศ์ แสงศิลป์ชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นายทศพล พยัคฆพงศ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจนพงศ์ แสงศิลป์ชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ สร้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นางเพียงฤทัย ศรีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
10. นายวสันต์ วารินทร์โรงเรียนอนุบาลสวรรณเทนกรรมการ
11. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
12. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นายทะนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
11. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
12. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นายทะนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
11. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
12. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชระชาสงเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นายเจนพงศ์ แสงศิลป์ชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
3. นางเพียงฤทัย ศรีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชระชาสงเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
3. นางเพียงฤทัย ศรีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชระชาสงเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางสาวผ่องใส ว่องไวโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกิตติยา กาญจนกัณโหโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
12. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
13. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทองคำ วรสารผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริภูมิกรรมการ
4. นายจตุชัย ชนะมารโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกิตติยา กาญจนกัณโหโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
12. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
13. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
4. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชลีวรรณ พรมจารีย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชลีวรรณ พรมจารีย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชลีวรรณ พรมจารีย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชลีวรรณ พรมจารีย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายติณวีร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายติณวีร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายติณวีร์ เนื่องขันตีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายติณวีร์ เนื่องขันตีมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายชูเกียรติ ศิริดลโรงเรียนกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. Mr.Romelio Cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. Mr.Romelio Cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. Mr.Romelio Cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุธ เอกพันธ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. Mr.Romelio Cambaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ศักดิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายกฤษฎา เขมะสิงคิโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบล โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางมรรยาท ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางเรณู นรสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
5. นางสาววจีทิพย์ ภูพาน โรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา คำดีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบล โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางมรรยาท ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางเรณู นรสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาววจีทิพย์ ภูพาน โรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา คำดีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางมรรยาท ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางเรณู นรสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
5. นางสาววจีทิพย์ ภูพาน โรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา คำดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบล โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการ
3. นางมรรยาท ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ
4. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาววจีทิพย์ ภูพาน โรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา คำดีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ศรีชมพูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณี โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7. นายเจริญ สุ่มมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ศรีชมพูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายเจริญ สุ่มมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ศรีชมพู โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7. นายเจริญ สุ่มมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ศรีชมพูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณี โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7. นายเจริญ สุ่มมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นางนุชนภา ศรีชมพู โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณี โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7. นายเจริญ สุ่มมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบล โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางมรรยาท ชมพู โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางเรณู นรสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาววจีทิพย์ ภูพาน โรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา คำดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๓รองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก ปัดภัยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อุทัยฉัตรโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวสุุรัชวดี ปิระนันท์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวภิรมลักษณ์ ฝากงคำโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
10. นางทัศนีย์ วงศ์ประทุมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นายไพบูลย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
12. นางธุลีกาญจน์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยากรรมการ
13. Mr.James William Higginbothamโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
14. Miss๋Jenny Vonne Orapa Labiosโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
15. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
16. นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก ปัดภัยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อุทัยฉัตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวสุุรัชวดี ปิระนันท์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวภิรมลักษณ์ ฝากงคำโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางภัทร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
10. นางทัศนีย์ วงศ์ประทุมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นายไพบูลย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
12. นางธุลีกาญจน์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
13. Mr.James William Higginbothamโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
14. MissJenny Vonne Orapa Labiosโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
15. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
16. นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุชสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา พหรมอารักษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสงย้อยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
5. นางเถลิงศรี วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายนิรันดร์ วงศ์ประทุมโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นายไชยา บัวชัยสิทธิ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางศิริพร สีหนาทโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยจันทร์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางจันทร์จิรา แง่พรหมโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. MissAiko Balaguer Tabara nzaโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
12. นางสาวดวงเพชร นาอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
13. นางปรารถนา สุขประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวนันทนา ฮมแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุชสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๓รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี พิลาวรรณโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุช มีประสงค์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสาวจันทิรา กิจเจริญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ เหมือนหมายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายสุวชล สุราษฎร์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางวิภาพร ปานทนโรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
9. นางวราภรณ์ ทัศนพงศ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสงน้อยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
11. นางสาวดวงเพชร นาอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
12. นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
13. นายบัญชา นนท์ศิริโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิวโรงเรียนนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริจันทร์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวีรนุช อาจผักปังโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิรัศม์ ลือแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๓กรรมการ
7. นางสาวชมพู แสนเสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ บิดรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นายปรีชาวัตร์ ไชยนานโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นายพุท ภูหาดโรงเรียนนิคมน้ำอูนกรรมการ
11. นางดวงเดือน บุญประเสริฐโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
12. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวศรัญธวัลย์ ตาสาโรจน์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิวโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุพันธ์ุ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
4. นางประภาวี ปลงจิตรโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางนุจิรา ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาวดวงเดือน บุญประเสริฐโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
10. นางภิญญาภรณ์ จุฬาโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์พานโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. Mr.Musa Bahโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายภพธรรม มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางอัญชลี ศรีวรสารโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. Mrs.LeanRose Bolivar Gallardoโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
11. นางพรรณิภา โตบางโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์พานโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. Mr.Musa Bahโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายภพธรรม มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางภัฑว์ธิธาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางอัญชลี ศรีวรสารโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. MissLeanRose Bolivar Gallardoโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
11. นางพรรณิภา โตบางโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิทักษ์ จันทร์หล้าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางนันทนา สุุวรรณมาโจโรงเรียนเแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ วิเชียรลมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางสรัสนันท์ จันทร์ทองโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณปภัช เศรษฐานันท์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นางประทุมพร อุปบุตรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
11. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิทักษ์ จันทร์หล้าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางนันทนา สุุวรรณมาโจโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ วิเชียรลมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางสรัสนันท์ จันทร์ทองโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางณปภัช เศรษฐานันท์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นางประทุมพร อุปบุตรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
11. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tadanori Kuranoโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
4. นางอรวัสน์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissMu Dechoโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. MissYao Fangโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. MissLin Liโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. Miss็ีHuo Zheng Zhengโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. MissZhai Hong jingโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา แก้วคำแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
9. MissChen Xiaohuiโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
10. MissZhang Fulingโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. Miss๋Jang Yutingโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissMu Dechoโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. MissYao Fangโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. MissLin Liโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. MissHuo Zheng Zhengโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. MissZhai Hong jingโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา แก้วคำแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
9. MissChen Xiaohuiโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
10. MissZhang Fulingโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
11. MissJang Yutingโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี น้อยแสงศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมจินตนา สุทธิวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวงามทิพย์ มั่นทองขาวโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๓กรรมการ
7. นางยุพาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางวิภาดี เหมะธุลินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
11. นายทินกร ชาแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวเมธาชา วาดเสนาะโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายหวล บุญซ้อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญเพ็ง ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางใจทิพย์ โคตรวิชาโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวศรัญธวัลย์ ตาสาโรจน์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัจฉิมาพร ปุณริบูรณ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจีจาวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนู ภูกองชนะโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายไพรสัณฑ์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นายไกรยสิทธิ์ สิทธิจักรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายมนู ภูกองชนะโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
8. นายไพรสัณฑ์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นายไกรยสิทธิ์ สิทธิจักรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุชาติ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายอนุกูล ศิริขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ ฝากงคำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุชาติ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายอนุกูล ศิริขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ ฝากงคำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แคนเภาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ เขมะสิงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางอุไรพร จันทฤาไชยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แคนเภาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ เขมะสิงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางอุไรพร จันทฤาไชยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา เศรษฐาชัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางวิมลพรรณ มงกุฏทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางมาลัย ประดับศิลป์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาววัลยา แก่นคำโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
7. นางสาวปราณี พลสีลาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอ้อย คุณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายประจักษ์กร เนืองทองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางประเสริฐ จันชมพูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤติยา พิลาวรรณโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรสว่าง รัตนมณีโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางเนวิกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลอยลดา ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางโชคอาจิณ อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรสว่าง รัตนมณีโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางเณริกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลอยลดา ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางโชคอาจิณ อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อาษาแสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงเดช ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อาษาแสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงเดช ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายทรงเดช ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อาษาแสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อาษาแสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงเดช ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายสรไกร ทองสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ วรรณสีโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
7. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายสนิท คะแก้วโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิเรก ผิวขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางรัญจวน ไชยโวหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญโชค สาขะสิงห์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ อาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพวงทอง สุทธิ์พิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย รัตนศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวภาวิณี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกศักดิ์ อาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
3. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนธรรมบวรกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง สุทธิ์พิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย รัตนศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ อาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกศักดิ์ อาจหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายพิชิต สุจริต โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการ
6. นางสาววิสณี สีนนตรีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
8. นายโยธิน จันทวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นางสาวกิริยา ทิพมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิศมัย รัตนศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล ขำคมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาณจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายธนกฤติ สันทาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการ
5. นางสาวพวงทอง สุทธิ์พิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นายบุญโชค สาขะสิงห์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายชัยมงคล ขำคมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายธนกฤติ สันทา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการ
6. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นายบุญโชค สาขะสิงห์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายอำพล ธุรารัตน์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
2. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายบุญโชค สาขะสิงห์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายนคร โคตรโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ คำแพงอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนประธานกรรมการ
2. นายโยธิน จันทวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ คำแพงอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธิน จันทวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.สุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี จันทะพรหมโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยมงคล ขำคมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายรังสรรค์ วงศ์ษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนเจริญศิลป์"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนิท คะแก้วโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา พรหมภัคดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายวีระพล ทองจรัสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายชาญชัย ศรีเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เกษเพขรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ วรดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายนเรศ คนรำครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายคำรน อัคพินครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญทอม พรหมบุญครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายนราดล นวลมณีครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายพายัพ ซาหินครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุ&กรรมการ
11. นายทรงวุฒิ ยลถนอมครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เกษเพชรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ วรดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายนเรศ คนรำครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายคำรน อัคพินครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญทอม พรหมบุญครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายนราดล นวลมณีครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายพายัพ ซาหินครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
11. นายทรงวุฒิ ยลถนอมครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ฝุ่นเงินครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายพิชิต ไตรยขันธ์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ โคตรพรหมครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายปริญญา มณีนพครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉกรรมการ
7. นายวีรชัย ชินจักรครูโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
9. นายจักฤษณ์ นุ่นสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
10. นายรุ่งศักดิ์ วรดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางชไมพร พิพัธนัมพรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ฝุ่นเงินครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นายพิชิต ไตรยขันธ์ครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ โคตรพรหมครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายปริญญา มณีนพครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายวีรชัย ชินจักรครูโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
9. นายจักฤษณ์ นุ่นสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
10. นายรุ่งศักดิ์ วรดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางชไมพร พิพัธนัมพรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอวยพร เจริญไชยครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนุรักษ์ สะตะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางมารศรี เจริญไชยครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายปริญญา อุคำครูโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรมครูโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
3. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขงครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางโชคอาจิณ อาคะราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ภูมูลนาครูโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุลทรัพย์ ไพศาลโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ แสนอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทอม พรหมบุญครูโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
3. นายสหัสชัย อ่อนประทุมครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางโชคอาจิณ อาคะราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางดารณี ฤทธิธรรมครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายวิชัย ทองประภาครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นางภักดี อามาตรมนตรีครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายชาญชัย ศรีเพชรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยครูโรงเีรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายผดุงชัย แสนอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายบุญทอม พรหมบุญครูโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
4. นายสหัสชัย อ่อนประทุมครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางโชคอาจิณ อาคะราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางดารณี ฤทธิธรรมครูโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายวิชัย ทองประภาครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางภักดี อามาตรมนตรีครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
9. นายชาญชัย ศรีเพชรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายอดุล ทับศรีแก้วครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย ทองประภาครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายภูวดล ศิริขันธ์ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายสมเดช เจริญสุขครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเปรม ศรีสร้อยครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางธนัสถา ไชยรบครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพครูโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางชไมพร พิพัธนัมพรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายวิชัย ทองประภาครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นายอลงกต มะลิทองครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรมครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางเพ็ญศรี เกษเพชรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัศ กัลยาไสยครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางวชิราวรรณ มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางหทัย พจนาครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ไชยราครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางธนัสถา ไชยรบครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัศ กัลยาไสยครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางวชิราวรรณ มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางหทัย พจนาครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ไชยราครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นางธนัสถา ไชยรบครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวชิราวรรณ มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนมัธยมวาริชกรรมการ
5. นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรมครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางประภาพร สาขามุละครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางเพียงใจ ทาบุดดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ สุนันธรรมครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวชิราวรรณ มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนมัธยมวาริชกรรมการ
5. นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรมครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางประภาพร สาขามุละครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางเพียงใจ ทาบุดดีครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุมรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ภูมูลนาครูโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา ปัญจรักษ์ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
5. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางธนารี ภาวะบุตรครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุมรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ภูมูลนาครูโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา ปัญจรักษ์ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
5. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นางธนารี ภาวะบุตรครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนาภร ทักษ์เดชาภัตครูโรงเรียนมารีพิทักษ์กรรมการ
4. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางหทัย พจนาครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางโชคอาจิณ อาคะราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวนภาภรณ์ ขันละครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางชไมพร พิพัธนัมพรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนาภร ทักษ์เดชาภัตครูโรงเรียนมารีพิทักษ์กรรมการ
4. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
6. นางหทัย พจนาครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางโชคอาจิณ อาคะราชครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวนภาภรณ์ ขันละครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางชไมพร พิพัธนัมพรครูโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ภรณ์ นารินทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลยา บรรจุทรัพย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางพนาวรรณ สิทธิจักรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายเกษมสุข อันตรโลกโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางสุรีย์ภรณ์ นารินทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางสุรีย์ภรณ์ นารินทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนา วิไลวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”กรรมการ
4. นางสุรีย์ภรณ์ นารินทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการ
5. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เชื้อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายนิวัฒน์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายนิวัฒน์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]