ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.23 โซน 2

1.นายสุรชัย วันดี กิจกรรมภาษาไทย 0898615467
2.นายอมร อินทร์ใจเอื้อ กิจกรรมคณตศาสตร์ 090-8418625
3.นส.ภาวินี อ้วนศรีเมือง กิจกรรมการงานอาชีพ 094-5146955
4.นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 085-7557408
5.นายอำพล ธุรารัตน์ กิจกรรมทัศนศิลป์ 089-0751543
6.นายประจักษ์ กั้งจำปา กิจกรรมสุขศึกษา-พละศึกษา,ท้องถิ่น, พัฒนาผู้เรียน 092-8161258
7.นายบุญโชค สาขะสิงห์ กิจกรรมดนตรี 082-4966654
8.จักรพงษ์ ไชยวงศ์คต กิจกรรมดนตรี 084-4202427
9.นายชัยชนะ ราชไชย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 083-3378083
10.นางเบญจวรรณ จุลดาลัย กิจกรรมนาฏศิลป์ 081-0474068
11.นส.พิศมัย รัตนศรี กิจกรรมสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 088-7299883
12.นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 085-0079688
ประธานฝ่ายดำเนินงาน ร.ต.วิรัช พรหมกุล 0933263151
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 13:59 น.