งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    ศิริภูมิชัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์    สุริย์วงค์
3. นายจารุวัฒน์    จิตร์กะพงษ์
4. เด็กหญิงพัชรี    สัพโส
5. เด็กชายอัษฎา    สุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา    ฝ้ายป่าน
7. นางสาวจณิสตา    ทองพิทักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร    ทองดอนเปรียง
9. นางสาวมุทิตา    ยุระภัย
10. นางสาวณัฐริกา    ทัศมี
1. ส.ต.ต.สนธยา    ธงอาษา
2. นายอุกฤษ    มะโนชัย
3. ดร.ไพบูรณ์    เกตวงษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................