รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.23 โซน 2
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่าง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวยุพารัตน์  โคกยะสุพรม
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวศศิลักษณ์  ไชยโชค
 
1. นางสาวเปมิกา  คำเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรธาร  คำสะอิ้ง
 
1. นางสาวภัคจิรา  ลิ้มประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวสุกัญญา  คอนสาย
 
1. นางสาวแก้วส่อง  กลยนี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายไตรภพ  เย็นเกษม
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวจินตนา   ศูนย์จันทร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวประภากร  ไชยวงค์
2. เด็กชายศุภกร  สรรพโส
3. นางสาวอรุณรัตน์  ภูชะธง
 
1. นางประไพศรี  เขจรสัตย์
2. นายพุฒิสาร  สุวรรณรงค์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายชิรวุฒิ  แสนสะอาด
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  คำตะนิตย์
3. นางสาวศรัญญา  กันหาป้อง
 
1. นายภิญโญ  ทองเหลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชคำ
2. เด็กหญิงมาลัยพร  ภาวงศ์
 
1. นางรุจิรา  วงศ์ประทุม
2. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายธนพงศ์  โคตร์บุญเรือง
2. นางสาวพรศิริ  ไชยเชษฐ์
 
1. นางพรทิพย์  พานิล
2. นายนรพงษ์ปณต  นรสาร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายชัชวาล  ทันประโยชน์
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์ไชย
 
1. นายสุนทร  สีพันธ์บุญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  หอมแพน
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  นวลเพ็ญ
 
1. นายชัยรัตน์  หารเขมร
2. นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวกรกมล  โยธายุทธ
2. นางสาวณัฐสิตา  ผลาจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  อาจทุมมา
 
1. นายประพืช  ขาวสุริจันทร์
2. นางเปรมวดี  สุพร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  คันทะวิชัย
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ช่างสอน
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
2. นางสาวกชนันท์  ศรีลารัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวณัฐริณีย์  สุวรรณการ
2. นางสาวพิชชานันท์  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวมาริษา  สุราชวงค์
 
1. นายชัยชนะ  ราชไชย
2. นางรัศมี  สอนไชยา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บุตรประชา
2. เด็กหญิงเนรัญชลา  ทองเลิศ
 
1. นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ
2. นางสาวรักษิณา  บุญมาก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  บุญอุ้ม
2. นายสนธยา  นาคโคตรคำ
 
1. นายสุนทร  สีพันธ์บุญ
2. นางสาวสุกันยา  กำลังฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายศราวุธ   ไกยะล้ำ
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายกฤษดา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชาปากดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายฐานทัพ  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กาญจนะกัณโห
3. เด็กหญิงอริสรา  แฝงจันทร์
 
1. นางฐปนี  แก้วมะ
2. นางจิราภรณ์  แวววงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายจักรกฤษณ์  เชื้อหาญ
2. นายชวิศ  คล้ายอมร
3. นางสาวมัฐญา   มิ่งชะนิด
 
1. นางสรินทิพย์  วงษ์สำราญ
2. นางสุมาลัย  บุญรักษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสมบูรณ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ประจันนวล
3. เด็กหญิงสุวารินทร์  พิมพ์พงษ์
 
1. นางณัฐสุดา  บุุลานนท์
2. นางสาวจิตติรัตน์  กลยนีย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นางสาวธริยาภรณ์  เงาพิทักษ์ศิลปิน
2. นางสาวสายสุณีย์  แสนใจกล้า
3. นางสาวอภิญญา  ยันตะพันธ์
 
1. นางสุทธิพร  วงศ์คำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายปกรณ์  สุแพง
2. เด็กหญิงพัทริยา  บุญราศรี
3. เด็กชายเมฆินทร์  ปัตพี
 
1. นายวงค์สุวรรณ  ไชยรบ
2. นางสาวนันทิกานต์  บุญลี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายธนวัฒน์  เมฆวัน
2. นายปรีดา  โคกฉวะ
3. นางสาวสุนิตา  สืบสิงห์
 
1. นายสราวุธ  วิเชียรลม
2. นางสาวประภัสสร  บุุญเถิง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงนภาพร  กล่อมมิตร
2. เด็กหญิงพรชนก  พรมทอง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วน้ำคำ
 
1. นางรัชดา  แสนพวง
2. นางสาวปิยะนุช  อรรคฮาต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวณัฐริกา  บุญรักษา
2. นางสาวพัชรี  นิลแสง
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสงกล้า
 
1. นางสาวนีรนุช  ชัยบิน
2. นางลัดดา  ภูปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เอมประโคน
2. เด็กชายเจษฎา  เพียรสบาย
 
1. นางสาววิภาวดี  ฤทธิธรรม
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชัชพงศ์  ยืนนาน
2. นายอรรถพล  พรรณขาม
 
1. นางเบญจวรรณ  จุลดาลัย
2. นายเด็ดเดี่ยว  อุดม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายชัยณรงค์   ชาวหะสี
2. นายพงศกร   สรวงศิริ
 
1. นายวารินทร์   บัวภาคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายทวีชัย  คำพิชชู
2. นายอธิวัฒน์  ทุยมือสิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเมธี  ใจคุ้มเก่า
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธารดอนรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สัตถาผล
3. เด็กหญิงฐนิชา  บุตรเพ็ง
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สุจันทา
5. เด็กหญิงอภิญญา  พลสีลา
 
1. นางวนิดา  เหมะธุลิน
2. นางดารณี  หมวกกุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวปภัสราภรณ์  บุญเสนาะ
2. นางสาวปรียาวรรณ  มายูร
3. นางสาวลลิตา  ปานจันทร์
4. นางสาวศิริญญา  นามธิราช
5. นางสาวหทัยรัตน์  พรหมศิริ
 
1. นายอนุ  ยุทธคราม
2. นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายจักริน  เหิมหอม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ยันตะพันธ์
3. เด็กชายพงศกร  สิริอมตธรรม
4. เด็กหญิงพรรณทิภา  แดงหล้า
5. เด็กชายวิษณุ  แก้วขาว
 
1. นายสมภูมิ  ลันโคตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกุลฉัตร  ยินดีมาก
2. นางสาวจันทร์ธิรา  ทิวาพัฒน์
3. นางสาวปวีณา  ทองสอนลอน
4. นางสาววริศรา   หลอดทอง
5. นายอนุชา  ริบแจ่ม
 
1. นางสาวสุนันทา  โถบำรุง
2. นางสาวพักตร์วิภา  กุลชาติ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แก้วคำแสน
2. เด็กหญิงพัชรี   วารีย์
3. เด็กชายภาณุ   สุขสร้อย
4. เด็กชายสุริยา   วารีย์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ   โพธิ์ไทร
 
1. นางสาวปราณี   พรหมดีราช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย
3. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
4. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
5. นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกูล  กรรณส่วนบุญ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สีหนาท
3. เด็กหญิงจุฬามณี  วิชนา
4. เด็กหญิงธนพร  มโนมัย
5. เด็กชายธนวัฒน์  ทองแสง
6. เด็กชายธนากร  เจริญชัย
7. นายปริญญากรณ์  บรรซอง
8. เด็กชายปาริวัตร  กาญบุตร
9. นางสาวพวงประกาย  ดวงดี
10. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชาติชำนิ
11. นางสาวมนิศรา  มิฬจันทึก
12. นายศุภวิชญ์  ศรีทะ
13. เด็กชายสมบัติ  บุนนท์
14. เด็กหญิงสุพิชชา  วรรณวาส
15. เด็กชายสุริยา  สมผล
16. นางสาวสุวิสา  สุขะ
17. เด็กชายอภิวัฒน์  ไพศาลธรรม
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีสร้อย
19. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
20. นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมวงศ์การ
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นางเสาวนีย์   สีหนาท
3. นายบัญชา   สุขะ
4. นางสาวปาริชาติ  ศรีวิไล
5. นางอรนุช  สัตถาผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงจินดา  กมลพิศ
2. เด็กชายจิรวิทย์  น้อยพรม
3. เด็กชายจิระพงษ์  ดำบุญมา
4. เด็กชายชลภัค  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงชลลดา  ชาตะรักษ์
6. เด็กชายชัยณรงค์  สร้อยสูงเนิน
7. นายชุติวัต  ศรีสถาน
8. เด็กชายธรรมรัตน์  วะนาชัย
9. เด็กหญิงประวีณา  แก้ววิหาร
10. เด็กชายประเสริฐ  เผ่ากันหา
11. เด็กชายภาณุวัตร  เกลี้ยงกลิ่น
12. เด็กชายรัชพล  ดวงใจ
13. นายวิชิต  งอกงาม
14. เด็กชายศุภลักษณ์  สอนสุข
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  เขื่อนจันทร์น่าน
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจปัดชา
17. นายหัสนัย  สิงห์ปั้น
18. เด็กชายอนุสรณ์  ผาริวงค์
19. นายเจษฎา  แสนเที่ยง
 
1. นายสมชัย  ไขแสงจันทร์
2. นายสิงห์  แก้วประเสริฐ
3. นายนิรุตติ์  อินสาคร
4. นายปัญญา  กันยาวงศ์
5. นางสาวจามรี  สง่าพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงมลธิรา   ศรีโสภา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นางสาวนริศรา  สุขเพีย
 
1. นางจีราวัฒน์  วิชนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาติชำนิ
2. เด็กชายสมชาย  เทศประสิทธิ์
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกาญจนา  แป้นเพ็ชร
2. นายสุริยพงศ์  คำโสภา
 
1. นางสาววัจนาพร  พันธุมะโน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลาพรม
2. นางสาวชฎาพร  โสสุทธิ์
3. นางสาวชนันทร  สวนดอกไม้
4. นางสาวปวีณา  สุจริต
5. นางสาววชิรญา  ปาละวงค์
6. นางสาวศรินทร์ยา   สีนานวน
7. นางสาวสุพัตรา  จันทะเกษ
8. นางสาวสุภัทรา  แสนสุภา
9. นางสาวสุรางคนางค์  ลูกเงาะ
10. นางสาวอารียา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางวาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
3. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยโสธรา
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาวงษ์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปิ่นวรรณา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมสากล
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตอารัญ
6. เด็กหญิงปิยดา  แวงชัยภูมิ
7. เด็กชายพงษกร  สีสาระ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจวาที
9. เด็กชายมนตรี  ศิริสุวรรณ
10. นายวัชรพล  เยี่ยมวิชิต
11. เด็กหญิงวิมลพร  นาทันดร
12. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์สิงห์
13. เด็กหญิงสุดาพร  ช่างการ
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองเหลือง
15. นายอาทิตย์  นำสุย
 
1. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
2. นายชาตรี  ยาศิริ
3. นายสุนทร  ขันศรี
4. นางสาวสุพัตรา  วงศ์แสงน้อย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเบญจพร  สุวัฒนกิจ
 
1. นางสร้อยสุดา  ทองประกอบ
2. นายประจักษ์  กั้งจำปา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพิชัยยุทธ  ใจซื่อ
2. นายพีรณัฐ  สยามา
 
1. นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทวรรณ  คำปิตะ
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวเนตรทราย  ศรีสาคร
 
1. นายนเรศ  เขมะสิงคิ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายทรงวุฒิ  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นางอรัญญา  อินทร์ใจเอื้อ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญสาร
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัลย์สุดา  เกตนันท์
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาเขาบวช
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  โคสุวรรณ
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกาญดารัตน์  วงศ์กระต่าย
2. เด็กหญิงชลิตา  รักษ์รู้
 
1. นางสาวอรทัย  คำมุลตรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  กาลสาร
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายไตรวิทย์  โนนทะพิมพ์
 
1. นายนเรศ  เขมะสิงคิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัต  ประชุมพรรณ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  เชื้วังคำ
3. นายไชยประเทศ  ไชยศล
 
1. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายทรงพล   โตงาม
2. นายสุพัฒสรณ์   เสาวดี
3. นายแสนเจริญ   ไตรยขันธ์
 
1. นางสมสวย   พรหมจักร
2. นายนิเทศก์  เหมะธุลิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพูลสมบัติ  สุวรรณวงค์
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวเมวิญา  จันทรเสนา
 
1. นายสุรินทร์  นาจะรวย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  รักษาราช
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงนิรัศรินทร์  ขานพล
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกาญจนาพร  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงเรืองลดา  พิมพบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชณิดา  พรหมจักร
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวประภัสสร   สิทธิผล
 
1. นายจรัล   เจริญชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวอรยา  สุนา
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิญา  ศรีหาวงษ์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  นามแสน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญไชย
4. เด็กหญิงณํฐวรา  เภสัชชา
5. เด็กชายตะวัน  ศรีสร้อย
6. เด็กหญิงนภัสรา  สังกฤษ
7. เด็กหญิงปนัดดา  สาธุการ
8. นางสาวปรียากร  โพธิสว่าง
9. นางสาวพรจรัส  แพงดวงแก้ว
10. เด็กชายพิสิษฐ์  ศิริวิวัฒนากุล
11. เด็กหญิงรังสิมา  รัตนะชัย
12. เด็กหญิงลภัสรดา  คนซื่อ
13. เด็กหญิงศรสวรรค์  นันทะโชติ
14. นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ปรางค์แก้ว
16. เด็กหญิงอธิติยา  มุงคุณ
17. เด็กชายอรรถพร  คำไชยราชฎธ์
18. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วกอง
19. นางสาวอารยา  สุนา
20. เด็กหญิงอาริญา  นรศรี
21. เด็กชายเอกราช  ชาติชำนิ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายพีระ  คำปัง
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
4. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
5. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
6. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายพิธวัช  มรกตศรีวรรณ
2. นายภานุวัฒน์  ประสมรส
3. เด็กชายวัชพล  มรกตศรีวรรณ
4. นายวัชรากร  ภูษาวิโสตร
5. นายวิชัยรัตน์  มาตราช
6. เด็กหญิงอาทีรดา  ทองโสม
 
1. นายสมศักดิ์  ทองแสง
2. นายอดุลย์ศักดิ์  แคล่วคล่อง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายกฤษฎา  ศรีสุมังค์
2. นายขจรจิตร  ไชยบุตร
3. นายภัสกรณ์  อินทรเกษม
4. เด็กชายภูมิเดช  มั่นคง
5. เด็กชายศุภกฤต  ช่างสอน
6. นายเอกภพ  ฝันดี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์อินทรีย์
2. นางสาวกมลทิพย์  ผิวหูม
3. นางสาวกะรัตเพรช  คชพล
4. เด็กชายจตุรงค์  สุดตา
5. นายจิรวัฒน์  ตั้งวานิชกพงษ์
6. เด็กชายฉันทวุฒิ  อินธิแสน
7. นางสาวชรินดา  หน่อแก้ว
8. นายณภัทร  นิลมานะ
9. นางสาวทอฝัน  พรหมสาขันธ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  มาลาทอง
11. นางสาวธัญญาเรศ  กุมารสิทธิ์
12. นายธเนศวร  นามแสน
13. นายบรรณรต  ศรีบุญเรื่อง
14. เด็กชายปิยพงษ์  ทุมพิลา
15. นางสาวพรทิพย์  สุรฤทธิ์
16. นางสาวพรนภา  แก้วเสนา
17. นางสาวพัชรธิดา  ทวีคูณ
18. นางสาวพิชญธิดา  พฤกษา
19. นายภัทรพล  ประสงค์ศรี
20. นางสาวมุฑิตา  ชาติชำนิ
21. นางสาววราภรณ์  พรวิจิตร
22. นายวัชรพล  มัธยัสธ์สุข
23. นางสาววาสิตา  เพชรยิ้ม
24. นางสาววิชุดา  กาญบุตร
25. นางสาววิมลทิพย์  ไชยวงศ์
26. นางสาววิสารัตน์  พินิจรัมย์
27. นายศราวุธ  เผื่อนศรี
28. เด็กหญิงศรีสมร  ภูศรีฐาน
29. นางสาวศิริลักษณ์  จางวาง
30. เด็กชายศิริวิชณ์  ยังสุข
31. นางสาวสุพรรณนิกา  จันทร์อินทรีย์
32. นางสาวสุภัสสร  แสนอุบล
33. นายอดุลวิทย์  ศรีวิชัย
34. นายอภิวัฒน์  พรหมพินิจ
35. นางสาวอรกนก  บุญสาร
36. นางสาวอรอุมา  นาใจคง
37. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญถาวรวัฒน์
38. นางสาวอาทิตยา  วงศสมัคร
39. นางสาวเมธาวี  หน่อแก้ว
40. นายเอกธวัช  ไขคำ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
3. นายเข็มชาติ  วิศรี
4. นายพีระ  คำปัง
5. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
6. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
7. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
2. นางสาวกุลสตรี  สัตถาผล
3. นายจักรกฤษณ์  หาญบัวคำ
4. นายจักรวรรคดิ์  สัตถาผล
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หวานชิต
6. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภาวงศ์
7. นางสาวญาราภรณ์  อินทรพานิชย์
8. เด็กหญิงดุสิตา  นามมนตรี
9. นางสาวนันธิกา  เธอขันตี
10. นางสาวนิตยา  หวลสีไทย
11. นางสาวบุษบารัตน์  นันทราช
12. นางสาวบุษยารัตน์  อุปสรรค
13. นายปพนสรรค์  ใจกลาง
14. เด็กหญิงปัทมา  มหาโคตร
15. นางสาวปานตะวัน  สัตถาผล
16. เด็กหญิงมุจรินทร์  หิรัญวงษ์
17. เด็กหญิงยศสินี  โฮมวงศ์
18. นางสาวรัตน์ธิดา  อินนาลม
19. นายวิศวะ  นนดารา
20. นางสาวศิริวิมล  สุทธิอาจ
21. นางสาวสิริรตี  อินทร์ดิษฐษร
22. นางสาวสุดารัตน์  แสนสุภา
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาจสม
24. เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์ภาคำ
25. นางสาวสุปรียา  จิตธรรม
26. เด็กหญิงอรนิช  ธรรมซองเมือง
27. เด็กหญิงอรสา  มหาโคตร
28. นางสาวอารีลักษณ์  ลีทอง
29. นางสาวเจนจิรา  โคตรวิชา
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
2. นายสุพจน์  สัตถาผล
3. นายพิชิต  ไตรยขันธ์
4. นางดารณี  ฤทธิธรรม
5. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
6. นางอุบลรัตน์  วุฒิญาโณ
7. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
8. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายอดิศักดิ์  สมเทพ
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวศิริวิมล  ดวงจันทร์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายเอกภพ  ฝันดี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายศศิกาญจน์  หมั้นจิต
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวขวัญฤดี   ภาวงศ์
 
1. นายสถิท   จันจำปา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายอภิรัตน์  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ราชหงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงอนัตตา  ชิชัยยาง
 
1. Mr.Romelito  Camba
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  บุญเลิศ
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายนัฐภัค  ไชยคุณ
 
1. นายพุฒคุณ  สาขันโคตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธีกานต์  สุขจิตร์
 
1. นายสมศักดิ์  งอยแพง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนเทพ  ถาโท
2. เด็กชายกิตติชัย  คะสีทอง
3. เด็กชายคัมภีร์  บุณพัฒนศักดิ์
4. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศรีหล้า
6. เด็กหญิงจีรพัช  สุจริต
7. เด็กชายชลสิทธิ์  อินทร์กรำ
8. เด็กชายชวรักส์  ประจักษ์วงศ์
9. เด็กชายณัฐนพล  สิปปพัฒนกร
10. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไฝสีทา
11. เด็กชายธีรโชติ  ยอดทอง
12. เด็กหญิงนันทนา  มณีนพ
13. เด็กหญิงนิตติยา  บุตรสาร
14. เด็กหญิงนิศรา  ขันสอน
15. เด็กหญิงปรารถนา  มนสิน
16. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เกตุวงษา
17. เด็กหญิงปวีณา  โพสาวัง
18. เด็กชายปิยะวุฒิ  วงศ์สง่า
19. เด็กหญิงพรธิภา  สัพโส
20. เด็กหญิงพีรยา  จ้อยนุแสง
21. เด็กหญิงพู่กัน  มาลา
22. เด็กชายภานุเกียรติ  จันทร์คำเข้ม
23. เด็กชายภาสกร  บุตรบรรเทิง
24. เด็กหญิงมนันยา  สามัคคีภิรมย์
25. เด็กหญิงวณิชยา  กุละนาม
26. เด็กชายวรกานต์  โสภา
27. เด็กชายวรท  จันทรเสนา
28. เด็กหญิงวรรณภา  ภูสมสาย
29. เด็กชายวีรภัทร  ธันยาภิรักษ์
30. เด็กหญิงศรัญยา  หมั่นเสนา
31. เด็กหญิงศศิธร  ผาริวงค์
32. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสร้อย
33. เด็กหญิงหัทยา  นาสองศรี
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีไชยวาลย์
35. เด็กหญิงอรทัย  ชินมาตย์
36. เด็กชายเจษฎา  นาเมืองรักษ์
37. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  หาญคำอุ้ย
38. เด็กหญิงเอมอร  วะนาไชย
39. เด็กชายแดน  จีนนา
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
3. นายเข็มชาติ  วิศรี
4. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
5. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
6. นายพีระ  คำปัง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คำบุญมา
2. นายกำพล  สอนสิงห์ไชย
3. นายชนาธิป  แก้วชิงดวง
4. นายชยพล  แก้วมุงคุณ
5. นางสาวชลธิชา  สัพโส
6. นางสาวชลธิชา  ไพศาลธรรม
7. นางสาวณัฐธิดา  วงษ์สาขา
8. นายณัฐพงษ์  วงสามารถ
9. นางสาวณัตตยา  ศรีสันต์
10. นางสาวทอฝัน  พรหมสาขันธ์
11. นายธนายุทธ  ประทุมมา
12. นายนัฐดนัย  อาจสามารถ
13. นายนัฐพล  จักรไชย
14. นายปฏิภาณ  บึงทอง
15. นางสาวประภัสสร  แสงชาติ
16. นางสาวปวีธิดา  วิสุกัน
17. นางสาวพรธิดา  เดือนขาว
18. นางสาวพัชรียา  นาดี
19. นางสาวพันธ์ทิพย์  แก้วกาไสย
20. นายภาณุ  วงศา
21. นางสาวมนัสดา  จันทร์มาลา
22. นายมรุพงษ์  วงศ์ปะทุม
23. นายรัญธรรม  ศรีสร้อย
24. นางสาววรัญญา  ศุภฤทธิ์
25. นายวรายุทธ  วิเศษมี
26. นางสาววรินธร  สาโครตวรรณ์
27. นางสาววิระพัฒน์  สุวรรณชัยรบ
28. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัยบุตร
29. นายศุภกร  พรมเมืองคุก
30. นายสันติภาพ  ดาวฤทธิ์
31. นางสาวสายธาร  กิฬาวิทย์
32. นายสิทธินันท์  น้อยพรม
33. นางสาวสิรินันท์  แสงมืด
34. นางสาวสุดารัตน์  เทียมกัน
35. นางสาวสุทธิดา  ค้ำชู
36. นางสาวอริศรา  ปัตพี
37. นางสาวเกตุวดี  สุวรรณชัยรบ
38. นายเจณรงค์  เบ็ญตัน
39. นายเทพนิมิตร  ดอกไม้
40. นายเอกลิขิต  ดอกไม้
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นายพีระ  คำปัง
3. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อุตลุด
2. เด็กหญิงชลดา  ลือชาขันธ์
3. เด็กชายชาญณรงค์  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายณัฐพล  ธุรารัตน์
5. เด็กชายนิติพงษ์  พรมน้อย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสาคร
7. เด็กหญิงพุธิตา  แก่นพุทธ
8. เด็กชายภูมินทร์  จัันทโสม
9. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวารี
10. เด็กชายศุภกฤต  ช่างสอน
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่ิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  คำดี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายกรกช  หวลจิตร
2. นายกิตติชัย  ผาลี
3. นายพิพัฒน์พงษ์  ท่าโพนทอง
4. นายภูมินทร์  เพื่อนใบลี
5. นางสาวลลิตา  แสนสุริวงค์
6. นางสาววรรณวิศา  ระติเดช
7. นางสาววริยา  ภักดียุทธ
8. นายวีระศักดิ์  พิมพะสุด
9. นางสาวสุภาพร  ผายเมืองฮุง
10. นางสาวสุภารักษ์  เบียนชัย
 
1. นางสุจิตรา  วภักดิ์เพชร
2. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
3. นายอนุรักษ์  วภักดิ์เพชร
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฮ่มป่า
2. เด็กหญิงดาวประกาย  นาคสุริยา
3. เด็กหญิงนภัสสร  กุลองค์
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณโถง
5. เด็กหญิงพรรณารายณ์  บุญแสง
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ปรางค์ทอง
7. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสงวงค์
8. เด็กหญิงวัลย์ลดา   เป้าจันทึก
9. เด็กหญิงศันสนีย์  คูหา
10. เด็กหญิงอรปรียา  สินธ์อยู่
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  คำดี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เทศนา
2. นางสาวกิ่งลลนา  แก้วกาไลย
3. นางสาวณัฐกุล  นิลโคตร
4. นางสาวปนัดดา  บุษมงคล
5. นางสาวภูริชญา  จันทร์ดี
6. นางสาวลักษ์ขณา  ขันติยู
7. นางสาววราพร  บุตรเพ็ง
8. นางสาววิภาวี  สุขพรวดี
9. นางสาวศศิธร  แก้วทอง
10. นางสาวสุภัสสร  แสนอุบล
 
1. นางฉวีวรรณ   กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญชริกา  ศิริปี
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  อุตลุต
3. เด็กหญิงชลดา  ไชยวารี
4. เด็กหญิงวิชิตา  สารธะวงศ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ราชพลี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีโคตรกอง
7. เด็กหญิงสิริธิดา  เกตุไพบูลย์
8. เด็กหญิงสุชาดา  หงส์อินทร์
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  มาระมิ่ง
10. เด็กหญิงอวัศดา  ลีเอาะ
11. เด็กหญิงอวัสดา  วงศ์อนุ
12. เด็กหญิงอินทิรา  โคตะโคตร
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  คำดี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจุฑามาส  ขุราษ๊
2. นางสาวฑิฆัมพร  พันธัง
3. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
4. นางสาวปัทมพร  โฮมวงศ์
5. นางสาวมณิสร  ยอดตา
6. นางสาวมินทร์ตรา  ยินดี
7. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
8. นางสาววรัญญา  สีมี
9. นางสาววราภรณ์  สายวงค์
10. นางสาววิลาสินี  ศรีประทุมวงศ์
11. นางสาวสุถาวดี  ทิพย์มาตร
12. นางสาวเอื้ออารี  คำโสภา
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  คำดี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุงคุณ
2. เด็กหญิงกาญจณา  วงค์ชาชม
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรหมสี
4. นางสาวนัฐรินทร์  จิเหิม
5. เด็กหญิงวิลวรรณ  ศรีกวนชา
6. เด็กหญิงสุุทธิดา  อามาตทอง
7. เด็กหญิงเกตุมณี  เขียวขำ
8. เด็กหญิงเกศชนก  บรรเทศ
 
1. นายพนมศักดิ์   ยะไวทย์
2. นายเจริญชัย  สุ่มมาตย์
3. นางเพชรี  ยะไวทย์
4. นางพัทยา  ไชยกว้าง
5. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูวงเดือน
2. นายจิระเดช  ประกิ่ง
3. นางสาวจุฑามาส  ขุราษี
4. นางสาวฑิฆัมพร  พันธัง
5. นางสาวปัทมพร  โฮมวงค์
6. นายพรยศ  ไชยรบ
7. นางสาวพันญารัตน์  กิติราช
8. นางสาวมณิสร  ยอดตา
9. นางสาวมินทร์ตรา  ยินดี
10. นางสาวรวิสรา  ตองตาสี
11. นางสาววรัญญา  สีมี
12. นางสาววราภรณ์  สายวงศ์
13. นางสาววิลาสินี  ศรีประทุมวงศ์
14. นางสาวศรุตา  จันทร์เวียง
15. นายศิริวัฒน์  จิณะรักษ์
16. นางสาวสุภาวดี  ทิพย์มาตร์
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  คำดี
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางวิไลวรรณ  กระจ่างคันถมาตร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  สูตรไชย
2. นายณภัทร  นิลมานะ
3. นายทวีศักดิ์  คุยบุตร
4. นางสาวทอฝัน  พรหมสาขันธ์
5. นางสาวอรกนก  บุญสาร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยชมภู
2. เด็กชายเนติพงษ์  กางยางใย
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
2. นายคมสัญ  เบ้าหล่อเพชร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวพลอยไพลิน  คุณละ
 
1. MissSuu Suu  Lwin
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปริญญา  จันดาเขียว
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญหา
 
1. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  จันกุ
 
1. นางรัชนี  พิลาวรรณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสุระทุม
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวลัคนา  ราชไชย
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีชาติ
 
1. นางพรรณิภา  โตบาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวฐานิกา  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายฐานุวัฒน์  สุรำไพ
2. เด็กชายธนกร  จิระศิริโชติ
3. เด็กหญิงนนฐกร  แก้วตรี
4. เด็กหญิงนันทริกา  เดชา
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กุลบุตร
 
1. นายอภิทักษ์  จันทร์หล้า
2. นางมยุรี  น้อยแสงศรี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  โฉมเฉลา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีพิมสาร
3. นางสาวอริญาพร  ปู่ทา
4. นายอาทิตย์  สัพโส
5. นางสาวอารียา  วงศ์ประชาสุข
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
2. นายอภิทักษ์  จันทร์หล้า
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวชรินดา  หน่อแก้ว
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  เทพกิจ
 
1. MissMu  Decho
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพิษณุ  บุญลี
 
1. MissZhang  Qiuxiang
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางสาวเจียมจิต  สุวรรณเทน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  สัพโส
2. นางสาวดวงฤดี  ศรีหาพุฒ
 
1. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธิติรัตน์  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวสุพัตรา  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายกรกฏ  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงส่อง
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ธรรมไหม
4. เด็กชายพงศกร  อภัยแสน
5. เด็กชายพงศธร  เครือสวัสดิ์
6. นายภานุวัฒน์  นาคราช
7. เด็กชายวารินทร์  เครือแวงมล
8. เด็กชายอดิพงษ์  จันทร์ไทย
 
1. นายมนู  ภูกองชนะ
2. นายวิระพล  ทองจรัส
3. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายกิติชัย  หลักบุญ
2. นายณรงศักดิ์  คำลือ
3. นายธนัชชัย  บุญยิ่่ง
4. นายมารุต  ยอดกูล
5. นายวรากร  สีโมสาร
6. นายศรนรินทร์  จันทนัด
 
1. นายมนู  ภูกองชนะ
2. นายจตุชัย  ชนะมาร
3. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  ดวงแก้ว
2. นางสาวกมลวรรณ  น้อยใย
3. นายจักรี  กิมเจริญรุ่งเรือง
4. นางสาวจิราภรณ์  สายเนตร์
5. นางสาวชมพูนุช  ขุมเงิน
6. นางสาวลลิตา  บุญถาวร
7. นางสาวศิริกานดา  นนพละ
8. นายศุภชัย   นาคอินทร์
9. นางสาวหัสดี  สวนโคกกรวด
10. นางสาวเมทินี  อ่อนสุระทุม
 
1. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
2. นางอิสราพร  โตพัน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวจิราภรณ์   มาสุข
2. นางสาวนริศรา   ศรีโคตร
3. นายนิรุจ   ฤทธิธรรม
4. นางสาวมุกดา   ประกอบบุญ
5. นางสาวสาริตรี    ดาวเศรษฐ
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายอัธยา   วงศ์ตาขี่
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวขนิษฐา  ทิศจันทร์
2. นางสาวจารุณี   เหมะธุลิน
3. นางสาวณัฐกานต์  ภาคพะชัย
4. นางสาวธัญพิชชา  ประพัศรางค์
5. นางสาวบุษบา  ไชยบุบผา
 
1. นายพรชัย  ศรีพรหมษา
2. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงมินตรา  ทับเสนา
2. เด็กหญิงอารียา  ก๋งจิ๋ว
3. เด็กหญิงเดือนทิพย์  คันธะภูมิ
 
1. นางสาวกอนแก้ว  จันทะเกษ
2. นางสาวธิดาทิพย์  วิดีสา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวศศิภา  หนูพิศ
2. นางสาวอรทัย  หันสามารถ
3. นายเกริกพล  สมสะอาด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ใหคำ
2. นางชุมากานต์  สุรเสียง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์โคตรแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิตา  ทะบันหาร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  มุงคุณคำซาว
2. นางสาวพลอยลดา  ทองคำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวนันทิยา   มาตราช
2. นางสาวปัจจวรรณ   พรหมศิริ
3. นางสาวพัชราภรณ์   ฉะอ้อน
 
1. นางเณริกา   บัวภาคำ
2. นายประจักษ์กร   เนืองทอง
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายปฏิพัทธ์  มูลประสาน
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายลิขิต  สารมานิตย์
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชุติพันธ์  สีอ่อน
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภานุเดช  แสงแก้ว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณเขต
2. นางสาวกฤติยา  ทุมแสง
3. นางสาวกวินทิพย์  ทุมแสง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก่ำแหล้
5. นางสาวจุฑามาส  ขุราศี
6. เด็กชายชลวิทย์  จันทร์ขาว
7. นายซุติพันธุ์  สีอ่อน
8. นางสาวธิดารัตน์  โคตรบัญชา
9. นายธีรวัฒน์  ผิวเขียว
10. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
11. นายบดินทร์  แก่นพันธุ์
12. นางสาวปัทมพร  โฮมวงศ์
13. นางสาวพันยารัตน์  กิติราช
14. นายพิณไพรำ  สินธนันชัย
15. นายภัสกรณ์  อินทรเกษม
16. นายภานุเดช  แสงแก้ว
17. นางสาวรจิตรัฐ  สมบัติดี
18. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสงวงค์
19. นางสาววรวิสรา  ตองตาสี
20. นางสาววรัญญา  สีมี
21. นางสาววราภรณ์  สายวงค์
22. เด็กชายวัชรพงษ์  อัปมะโห
23. นางสาววิลาสินี  ศรีประทุมวงศ์
24. นายศุภกฤต  ช่างสอน
25. นางสาวสิรินทรา  พลเศษ
26. นางสาวสิริวิมล  ดวงจันทร์
27. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
28. นายอภิวัฒน์  บุญหา
29. เด็กหญิงอรปรียา  สินธุ์อยู่
30. นางสาวอัณฑริกา  จัันทร์เวียง
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางวิไลวรรณ  กระจ่างคันถมาตร์
4. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
5. นางสาวสุกัญญา  คำดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเกตุ
2. เด็กชายอมรเทพ  บุคคะจำปา
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นายจิตรกร  คำธิมา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภิญโญยิ่ง
2. เด็กชายพิทวัส  ราษี
 
1. นายพรศักดิ์  ฮีงกาสี
2. นายนิคม  เขตบ้าน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวกมลทิพย์  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวศิวาพร  ชินะคำ
 
1. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายชัชนันท์  พิมพานนท์
2. เด็กชายธนภัทร  คุตพันธ์
 
1. นายนคร  โคตรโสภา
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  แก่นคำ
2. นายวัชรพงศ์  สาลีสูน
 
1. นางสาววิภานี  ศิริพลบุญ
2. นายพิเชษฐ์  ไชยเชษฐ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายวินพัฒน์  แก้ววันนา
2. เด็กหญิงสุภัคชา  ชินะคำ
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชรี  สุทธิประภา
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงดรุณี  แก้วกอ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ปทุมวัน
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นายจิตรกร  คำธิมา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวฐิติมา  สีแก่บ้าน
2. นางสาววนิดา  พรมประชุม
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวทัญติญาพันธ์  วงศ์สมศรี
2. นางสาวยุพารัตน์  สีแก้ว
 
1. นายโชคชัย  เศษอาจ
2. นายประทวน  ครุฑนอก
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายปัณณวิชญ์  ขอสุข
2. นายพงษ์ดนัย  พระสว่าง
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กชายจีระชัย  มุทาพร
2. เด็กหญิงพัชรดา  กันยามา
3. เด็กชายสุริยะ  อุส่าห์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายกิตติชัย  ไชยวงศ์คต
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
2. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
3. นายสุรวงศ์  ศรีงาม
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายกิตติชัย  ไชยวงศ์คต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวปรียา  แพรัตน์
2. นายศราวุธ  ระนาด
 
1. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมไพสน
2. เด็กชายรชต  ศิริคุณ
3. เด็กหญิงอรชุดา  ราชคำ
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤศ  วิชนา
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญตา
3. นายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทิพเนตร
2. เด็กหญิงฝันฤดี  ศรีพลาย
3. เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วมงคล
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางรัตนาภรณ์  อู่เขียว
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อิณคูณ
2. นายณรงค์เดช  วงศ์สูง
3. เด็กชายอนุชา  เหลากลม
 
1. นางรัตน์มณี  มูลทรัพย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทิพเนตร
2. เด็กหญิงฝันฤดี  ศรีพราย
3. เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วมงคล
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  ศรีบุญ
2. นางสาวนันทพร  อ้นสุนา
3. นางสาววนิดา  แถวโนนงิ้ว
 
1. นายวีระชัย  ชินจักร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันทะโพธิ์
2. นางสาวดวงสมร   สุรินราช
3. นางสาววิทสุดา   จันทะฝ่าย
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์   กองพิมาย
5. เด็กหญิงอภัชรา   อุปชา
6. เด็กหญิงอัจฉรา   บุญรักษา
 
1. นางสาวมารศรี   เจริญไชย
2. นายวารินทร์   บัวภาคำ
3. นางวชิราวรรณ   มิ่งวงศ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธีรพงษ์  แก่นท้าว
2. นายนิธิพล  ธิมะสาร
3. นายพุฒิพงษ์  นนทะบุตร
4. นายภานุวัฒน์  ไชยมาตร
5. นางสาวศุภนิดา  สุวรรณชัยรบ
6. นายสกล  วงศ์กันยา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมจักร
2. นางสาวสัญทนา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ประสารทอง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีสถาน
3. เด็กชายอาทิตย์  มณีบู่
 
1. นายนราดล  นวลมณี
2. นายยุทธศิลป์  ประเคนชัย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวขวัญฤดี  บุญต่าย
2. นางสาวนรันตรี  พิจิตร
3. นางสาวมัณทนา  แสงอุบล
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีแสง
2. นางสาวสวลี  จุลศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงปณิดา  สระอุบล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นางสาวศกลวรรณ  พรหมจรรย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายธีรโชติ  เหล่าทอง
2. นางสาวปาวีณา  ทวีคูณ
3. นางสาวรุจิชยา  บุ้งทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางชไมพร  พิพัธนัมพร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายกฤษณะ  โอนวัง
2. นางสาววรารัตน์  เทพมาศ
3. นายสัญญา  ธุรารัตน์
 
1. นางหทัย  พจนา
2. นายพุท  ภูหาด
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวกัลยา  นุชิต
2. นางสาวจริยาพร  คำมุงคุณ
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  ศรีสำราญ
 
1. นางหทัย  พจนา
2. นายสมเดช  เจริญสุข
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวมนัฐภรณ์  ภูวงศ์
2. เด็กหญิงศิรวรรณ  ศรีสถาน
3. นางสาวอรนาฏ  พิมเสน
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นายโชคอาจิณ  อาคะราช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพรรณนิภา  โคตพรม
2. นางสาวอรยา  อุสาพรม
3. นางสาวเขมิกา  พิมพา
 
1. นางนวลละออง  กลยนีย์
2. นางเพียงใจ  ทาบุดดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชลดา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงพรทิภา  ศาลาแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นางโชคอาจิณ  อาคะราช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวจุฑาทิพย์   วารีย์
2. นางสาวรุ่งนภา   เหมะธุลิน
3. นางสาวสุนิตา   นาเชียงใต้
 
1. นางวิรดา   พจนา
2. นางสุพัตรา   สุดเสน่ห์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลัพเสถียร
2. นางสาวมุทิตา  อรรคดี
3. เด็กหญิงศรัญญา  กลิ่นกล้า
 
1. นางพัทธรา  โนนคู่เขตโขง
2. นางจงจิตร  แก้วพเนา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวดารุณี  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวนฤมล  สุ่มมาตย์
3. นางสาวนิรชา  กองแซง
 
1. นายปริญญา  มณีนพ
2. นางสาวชนัสถ์นันท์  สาไพรวัน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงสีจันทร์
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  นารินทร์
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นายพิชิต  ศรีเสาวงค์
2. นายพิทยา  ไชยทองดี
 
1. นายพชรพล  ตะพิมพ์
2. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายวีระพงษ์  พละสาร
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  วิดีสา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กชายภิญโญ  วงศ์ชุมเวียง
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  นารินทร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาววิภา  บุญชาญ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งอาทิตย์  ฉิมบุรี
 
1. นางสาววิภา  บุญชาญ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  เบิกใส
 
1. นางสาววิภา  บุญชาญ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายรุ่งอาทิตย์  ฉิมบุรี
 
1. นางสาววิภา  บุญชาญ
2. นายณรงค์  แก้วมุงคุณ
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายฉัตรธร  สนธิเทียมเสือ
2. นางสาวศิริพร  แก้วหิน
 
1. นางสาวกาญจณี  สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นางสาวปิยรัตน์  พันธุขันธ์