สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 97 2 1 2 100
2 บ้านม่วงพิทยาคม 95 4 2 6 101
3 อากาศอำนวยศึกษา 82 7 2 4 91
4 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 81 4 2 11 87
5 โพนงามศึกษา 56 4 2 7 62
6 กุดเรือคำวิทยาคาร 40 2 4 2 46
7 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 31 2 5 1 38
8 ศึกษาประชาสามัคคี 30 2 6 5 38
9 หนองแวงวิทยา 19 2 0 7 21
10 ภูดินแดงวิทยา 18 3 2 21 23
11 ท่าสงครามวิทยา 17 2 4 3 23
12 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 15 1 2 3 18
13 คำยางพิทยาคม 13 2 2 5 17
14 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 8 0 0 4 8
15 บ้านดงหม้อทอง 7 0 2 0 9
16 เดื่อศรีไพรวัลย์ 4 3 2 2 9
รวม 613 40 38 83 774