รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  จันทวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายเนติพงษ์  น้อยตาแสง
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนภัสสร  ชุมศรี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชนิดา  ดวงสุภา
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายจักรรินทร์  โอระนันท์
2. นางสาวชนิกานต์  บุตรพันธ์
3. นางสาวชลกร  วันเสน
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมสินธุ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายทัดดนัย  โหระสิงห์
2. นายนันทวัฒน์  สวัสดิผล
3. นายนเรนทร์  นวลลม
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
2. นางปาลิตา  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิรัชยา  ไชยแสงราช
2. นางสาวรัตติกาล  พันธ์เสนา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
2. นายวิชิต  ไชยแสงราช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพิฆเนตร  ดอนดง
2. นางสาวเจนจิรา  วันป้าน
 
1. นางอนุรี  โฉมยา
2. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ลีลา
 
1. นางศิริรัก  รุ่งเรือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธุ์
 
1. นายไพรศาล  ดวงผุย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกริษฐา  คุณคำสุข
2. เด็กหญิงสายสุดา  กองวงค์
3. เด็กหญิงสิริณัฐฏ  ธรรมมา
 
1. นางวรัญชยา  หงษ์อ่อน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีเชียงขวาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกพร  อุ่นมะดี
2. นายธนพล  ชาวไทย
3. นางสาวศิริวรรณ  แขกวันวงค์
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มีอำนาจ
2. เด็กหญิงปณิดา  ปองใน
3. เด็กหญิงวรารัตน์  พ่อศรียา
 
1. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
2. นางสาวปรัชญาพร  ต้นภูบาล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีพรมษา
2. นางสาววิภาภรณ์  เวียงจันทร์
3. นางสาวสายธาร  บับพาน
 
1. นางอุมรินทร์  โปทาหลี
2. นางสาวดารณี  ชมโสม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชาคริต  ไกรษร
2. เด็กชายพชรพล  ไชยแสนท้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนันทิยาพร  จุลลนันท์
2. นางสาวอรสุดา  นาสมใจ
 
1. นายวรวุฒิ  เทียนแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  พลพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชัยอนงค์  วันทอง
 
1. นายยศธร  ฝาระมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พรมอินทร์
 
1. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ธรรมรังศรี
2. เด็กชายพลวิทย์  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แพงศรีทา
 
1. นางวนัชพร  วงศ์ประชา
2. นางพรพิศ   แสนมนตรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนพรัตน์  สุดตะมา
2. นายพัชระ  แสนอุบล
3. นางสาวอนัญญา  อโนมา
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนิดาภา   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงธันยาพร  กำบัง
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสงนนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาวอภิญญา  จันเพ็ญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหนองฮ้าง
2. นางสาววรีวรรณ  ต้นจ่า
3. นางสาวอรสา  วรสาร
 
1. นายธนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
2. นางนันท์นภัส  ใยพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  เพริศแก้ว
2. เด็กหญิงนิรมล  ใครบุตร
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  คำหอม
 
1. นางศศิธร  ใครบุตร
2. นางประโรม  แสงแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายตรีภพ  เหล่าคนค้า
2. นายธนิต  เก่งคำใบ
3. นางสาวสุดารัตน์  บุตตะ
 
1. นางสาวนันทนา  ทัพทะมาตย์
2. นางจารุณี  คำวันดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  อุ่นแก้ว
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุราช
 
1. นางสาวนันธิดา  ใจรัก
2. นางสาวพิศมัย  เครือจันพา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชุติมา  ไชยญาติ
2. นางสาวพรรณกาญจน์  โพธิวัฒน์
3. นางสาวศิริรัตน์  คำชนะ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางกัลยา  ป้องทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลดี
2. เด็กหญิงอาทิยา  อุดารักษ์
 
1. นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  ลุนจักร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายตะวัน  เชียงขวาง
2. นายสุวัจน์  ธรรมมา
 
1. นายอภิรัฐ  แสงลี
2. นายราตรี  วารีย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ใจฉะวะ
2. เด็กชายวรัญญู  กองวงค์
 
1. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศิริพงษ์  เกตพรม
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  สุพร
 
1. นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิการ์  ปัญจันทร์สิงห์
2. เด็กชายธีระยุทธ   เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงนวรัตน์  พันธเสน
4. เด็กหญิงภาวดี  ไชยเทพ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นายอนุชา  ตินอาษา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุตรแสนคม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวปกาวิณา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวรัชนี  ตากลม
3. นางสาวอรปรียา   สีขุมเหล็ก
4. นางสาวอาริษา  วรสาร
5. นางสาวอำภาวรรณ  ยั่งยืน
 
1. นายธงชัย  จันบา
2. นางสาวมานิตา   เสนมา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภพ  พรมสุริย์
2. เด็กชายภานุนิธิ  ทุมโย
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุทธิอาจ
4. เด็กชายอมรเทพ  โคตรชมพู
5. เด็กหญิงอลิตตา  จารึก
 
1. นายพาที  จอมคำ
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชริตา  ประโพชะนัง
2. นางสาวพรสุตา  กำทองดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  แสนโคตร
4. นางสาววราภรณ์  สารพัฒน์
5. นางสาวอุมาภรณ์  สีสมัย
 
1. นายพาที  จอมคำ
2. นายอำพร  อุ่นสัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายก่อโชค  ทองปาน
2. นางสาวสิรินันท์  ศรีอักเศษ
3. นางสาวสุภัทรา  หมื่นพรมไพร
4. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยโคตร
5. เด็กชายอภิวัช  ยาทองไชย
 
1. นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกฤษฎา  ไตรวงค์ย้อย
2. นายกฤษฎา  จันทะราช
3. นายฉันทัช  บุญชาญ
4. นายวรุฒ  กุลภา
5. นางสาวศุภิสรา  สาริษี
 
1. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  คุณบุราณ
2. นางสาวกันญาภรณ์  อุ่นสัย
3. นายกิตติพงษ์  จูมจันดา
4. นายฉัตรเพชร  แก้วจันทึก
5. นายดนัยพร  แก้วฝ่าย
6. นายธวัฒชัย  บุงบุตร
7. เด็กหญิงนฤพล  แก่นท้าว
8. นายประชา  ใขคำ
9. นางสาวปิยะมาศ  ภูนากรม
10. นางสาวมาลิษา  คุณบุราณ
11. นายรัฐพงษ์  ช่วยรักษา
12. นายวิชัย  คิดโสดา
13. เด็กหญิงวิราพร  พิลาชัย
14. นางสาวศิริพร  ปริตแจ่ม
15. นายศิริราช  สุกสัตย์
16. นางสาวศุภษร  ปุนหาวงค์
17. นายสิทธิศักดิ์  แก้วฝ่าย
18. เด็กหญิงสุวนันท์  พรมแสง
19. นายอภิสิทธิ์  บุตรสุวรรณ์
20. นายเกรียงไกร  ศรีสมัย
 
1. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
2. นายจงจิตร  คิดโสดา
3. นายสมานมิตร  คิดโสดา
4. นายสันทัด  วงศ์ภาคำ
5. นางสาววารุณี  ธงไพร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายพงศกร  เถาตาจันทร์
 
1. นางรัชพร   เคนพิทักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวลิปิการ์  ชัยประโคน
 
1. นางรินนา  ชาไมล์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายพัทธกานต์  นาสพัส
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชาตะรักษ์
 
1. นางมารศรี  อินทรสิทธิ์
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวมณฑาทิทย์  สุวรรณมาโจ
2. นายสิรภพ  อนันต์วัฒนาศิริ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทาเทพ
2. นางธนารมย์  วรรณบุรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวนุสรา  อาจชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงหาญ
4. เด็กหญิงสุชาดา  หมื่นพรมไพร
5. นางสาวสุดารัตน์  โพธิยา
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แย้มยวน
7. นางสาวสุวิมล  ลีรักษ์
8. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  มะลิรส
9. เด็กหญิงอุษณิษา  แสนโคตร
10. นางสาวเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธงชัย  จันบา
2. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีพันลม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงคำพระ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีหนองฮ้าง
4. นางสาวบุษบา  ถวิลรักษ์
5. นางสาวรัชดาภรณ์  เนาวราช
6. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีเสริม
7. เด็กหญิงวิราภรณ์  ชินบุตร
8. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีมูลผา
9. นางสาวศศิประภา  สุขเขียว
10. เด็กหญิงสาธิตา  วิชา
11. นางสาวสุพรรษา  อ่อนจงไกล
12. เด็กหญิงสุภาพร  มองทัง
13. นางสาวสุภาพร  ไปปอด
14. นางสาวสุภารัตน์  ศรีวรขันธ์
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางวาสินี  อุดมแสน
2. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
3. นายสราวุธ  อินธิโคตร
4. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายนที  พ่อไชยราช
2. เด็กชายปัญจพล  เชื้อวังคำ
 
1. นายพนาสรรค์  ยงพรหม
2. นายวีระพงษ์  นีไลย์นาค
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  ตรงธิ
2. นางสาววริษฐา  ไพสีขาว
 
1. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายศุภกรณ์  อุดมชัย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวสุดา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวเมวดี  สร้อยจิต
 
1. นายสำรอง  ลายทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  ปะสามนัง
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายอภิวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  โสภา
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัชฎา  ลาวช้าง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ประยูรเพชร
 
1. นายเรืองเดช  พร้อมวงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญชาญ
2. เด็กหญิงเพชรฤดี  ถวิลคำ
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
2. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  เกษสะอาด
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายอนันท์  ช่วยสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายสรศักดิ์  จากจอน
2. เด็กชายอัฐชัย  สุไชย
3. เด็กชายเจนสัน  ขันเลบ
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นายสุริยนต์  นิวาสประกฤติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนันทวัฒน์  กว้างขวาง
2. นางสาวมุทิตา  แสนพันนา
3. นายวีระยุทธ  พรมแสงใส
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
2. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวมยุริญย์  สีทาเผือก
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวริยากร  อินธิเสน
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สิมมา
2. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  มูลคำเกตุ
4. นางสาวฑิมพิกา  ขำอินทร์
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรมวัง
6. เด็กหญิงศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
7. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บุชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สิมมา
2. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  มูลคำเกตุ
4. เด็กหญิงจินตภรณ์  โกสงห์
5. นางสาวฑิมพิกา  ขำอินทร์
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรมวัง
8. นางสาวรุจิรา  วงศ์คำจันทร์
9. นางสาววิลัยพร  พอนิคม
10. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
11. เด็กหญิงศรัณย์รัช  อุ่นเสนีย์
12. นางสาวสาวิตรี  เหรวรรณ
13. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
14. นางสาวสุดารัตน์  พะตะเพ็ง
15. เด็กหญิงเจนิสา  อุ่นเบ้า
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บุชา
2. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
3. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
4. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนัตธ์  ฤทธินวล
2. นายธวัชชัย   เคนทวาย
3. นายนันธวัตร   แป้นไชยวงศ์
4. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
5. นายสหรัฐ  จันมีแก้ว
6. นายเกษม  แสวงพรม
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายคชรัตน์   เหิมขุนทด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
2. นายณรัณ  ถาบุตร
3. นายปริญญา  คำสีดา
4. นายพัชระ  แสนโสม
5. นายพีรวัฒน์   พละศักดิ์
6. นายสุวัจน์  ธรรมมา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกฤติยา  ยืนสุข
2. เด็กชายกฤษดา  อนุยัน
3. เด็กหญิงกัลยา  พรมผัน
4. นายกิตติชัย   ไฝทาคำ
5. นางสาวกิ่งนภา  เกตุพันธุ์
6. เด็กชายจิรายุ   นักผล
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาลัย
8. นางสาวชนิดา   ศรีเทพ
9. นางสาวทาริกา  ไชยสุรินทร์
10. นางสาวทิพยรัตน์   จันทร์โพธิ์
11. นายธวัชชัย  เคนทวาย
12. เด็กหญิงธัญมน   คำขนาน
13. เด็กชายธีรดร  กบิลพัฒน์
14. เด็กชายนพรัตน์  วงค์ธรรม
15. เด็กหญิงนริศรา   อุ่นเบ้า
16. เด็กหญิงนัฐสุดา  จันตะเภา
17. นายนันธวัตร  แป้นไชยวงศ์
18. เด็กหญิงบุณยานุช   โพธิ์ศรี
19. เด็กหญิงปณิตา   เฒ่าอุดม
20. เด็กหญิงปนัดดา  มาละอินทร์
21. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรปัญญา
22. นางสาวปรัศนีย์  สุนารักษ์
23. เด็กชายปิลัน  พันธุกาง
24. เด็กหญิงพรชิตา   สุพร
25. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
26. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
27. นายยศธรรม   สาริศรี
28. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  ดวงจันทร์
29. เด็กชายวรพงษ์   ษาชุมวงศ์
30. นายวิวัฒน์  กุคำไส
31. นางสาวศิริลักษณ์  เฟื่องน้อย
32. นายสหรัฐ  จันมีแก้ว
33. นางสาวสุวารี   เมฆสันเทียะ
34. นางสาวอัจฉราพรรณ  อินทรสิทธิ์
35. นางสาวอัญชลี  แก่นท้าว
36. เด็กหญิงอารียา   แดงงาม
37. นางสาวอุบลวรรณ  ชินรี
38. นายเกษม  แสวงพรม
39. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นางดอกไม้  เจริญชัย
4. นางสาวอภิญญา  จันทร์เพ็ญ
5. นายวิพุทธวัฒน์   บรรดาตั้ง
6. นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรีดิ์
7. นายอภินันท์  สารเนตร
8. นางสาวเจนจิรา   จารสีเพ็ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. เด็กชายกฤตินัย  ต้นงอ
3. นายกฤษฎา  พันธ์เลิศ
4. นายกายสิทธิ์  ประวัง
5. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
6. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
7. นางสาวจิราพร  มาลาสาย
8. นายชนะชัย  แก้วกัญญา
9. เด็กชายชาญชล  บุตรสุวรรณ์
10. นายชาลี  คุณบุราณ
11. นายชินกร  คุณบุราณ
12. นายณัฐพล  วงค์วันดี
13. นางสาวณิรชา  ชินวงค์
14. นางสาวดารารัตน์  เตียงไชย
15. นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิลี
16. นางสาวธนพร  คุณบุราณ
17. เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
18. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
19. นายธีระยุทธ  ชัยบูรณ์
20. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
21. นางสาวปวีณา  แก่นท้าว
22. นายพงษ์ศธร  สุรพันธ์
23. นายภัทรพงษ์  ทองภาส
24. นางสาวภัสวัลย์  ศรีนวลจันทร์
25. นายภูริพัฒน์  โสมศรี
26. นายภูวนาท  ช่วยรักษา
27. นายยุทธพงษ์  รอดคำทอง
28. นายรุ่งโรจน์  แก้วฝ่าย
29. เด็กหญิงวรัญญา  กงเกตุ
30. นางสาววราภรณ์  วงษา
31. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
32. นางสาววิพาพร  สะตะ
33. นายวุฒินันท์  บุญชาญ
34. เด็กชายศรัณย์  ช่วยรักษา
35. นายศุภชัย  ขวาวงษา
36. เด็กชายสหัสวรรษ  ตรีศรี
37. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
38. นางสาวสุมิตรา  ปัฎฐา
39. เด็กชายสุวิชัย  แก้วฝ่าย
40. นายอดิศร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายเกษม  แก้วบัวสา
2. นายจักรพล  ตรีศรี
3. นายยอดธง  ริยะบุตร
4. นายชาญณรงค์  ใสงาม
5. นายไสว  หงษ์ภูมี
6. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
7. นายสันทัด  วงศ์ภาคำ
8. นางสาวกรนรินทร์  อ่อนสุระทุม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุประ
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวจันทพร  แขพิมพันธ์
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรศิริ  ธรรมแสง
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤติยา  ผลาโชติ
 
1. นางจินดาพร  สีสถาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พิสัยสวัสดิ์
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นาที
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ศรีประทุมวงศ์
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายสันติสุข  แสงโยธี
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มุงธิราช
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤติยา  ผลาโชติ
 
1. นางจินดาพร  สีสถาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกรกนก   ศรีระวงศ์
2. นายกฤตยศ  คบทองหลาง
3. นางสาวกาญจนา  ขันแข็ง
4. นายกิตติศักดิ์   ไชยไธสงค์
5. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นหอม
6. นายคณาวุฒิ   ท่อนจันทร์
7. นางสาวทิพยรัตน์   จันทร์โพธิ์
8. นายธนาสิทธิ์   ฤทธิวานนท์
9. นางสาวธนิดา   ใยรีอ่าง
10. นายนพรัตน์   วงค์ธรรม
11. นางสาวนวลอนงค์   พลน้อย
12. นางสาวประสบพร   วะมะพุทรา
13. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
14. นายมงคลศักดิ์   รูปสะอาด
15. นางสาวมุฑิตา   ต้นโพธิ์
16. นางสาววนิชญา  อุดแก้ว
17. นายวรวิช  ทอนฮามแก้ว
18. นายวีระศักดิ์   สมบัติดี
19. นางสาวศรุตา   หอมจันทร์
20. นางสาวศศิธร  กุลพันธ์
21. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์มีบุญ
22. นายศิธรินทร์   จันทร์ตื้อ
23. นายสหรัฐ  ไชยสีหา
24. นางสาวสุดารัตน์   ปางชาติ
25. นายสุภัทร   หวังดี
26. นางสาวอรทัย  พลรัตน์
27. นางสาวอรสา   ศรีสุราช
28. นางสาวอริศรา  พิมพะบุตร
29. นางสาวอริสสา  ต้นโพธิ์
30. นางสาวเกศิญานนท์   ศรีกุลวงศ์
31. นายเจษฎา  สมวงค์
32. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์   เวทย์บูชา
2. นางพาณี  เวทย์บูชา
3. นายวีระวัฒน์   รสานนท์
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
6. นางอุไรวรรณ   สมใจ
7. นายวิพุทธวัฒน์   บรรดาตั้ง
8. นายไกรยวุฒิ   ฝอยลามโลก
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วิโรพรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
3. เด็กหญิงดุจฤทัย  หมื่นสุข
4. เด็กชายทัศน์มล  พรมศิริ
5. เด็กชายธีระพล  ต้นเตย
6. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
7. เด็กหญิงพรนภา  มาตรา
8. เด็กชายรักชาติ  ถามะพันธ์
9. เด็กชายวราวุฒิ  แสนเสน
10. นายโชคชัย  แซ่เล้ง
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  สกุลซ่ง
2. นายธนะรัชต์  ทึนหาญ
3. นางสาวนรินทร์รัตน์  ชาติมนตรี
4. นายพรพรหม  หมื่นพรมไพร
5. นายรณวิทย์  เฮียงราช
6. นางสาววัชราพร  กองติ๊บ
7. นายวิชิตชัย  ทองวันดี
8. นางสาวสุนิสา  สกุลซ่ง
9. นายสุเทพ  คำภูแสน
10. นางสาวอารีรัตน์  ศรีธร
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  แจ้งไชยศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ใครบุตร
5. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
6. เด็กหญิงวิริยา  พนุมรัมย์
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โสมสุพิน
8. เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมกุล
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัฎฐริยา  นันชะนะ
2. นางสาวทนันท์ยา  พรหมแสง
3. นางสาวทิพย์วิมล  เดชขันธ์
4. นางสาวนัธมน  ไพสีขาว
5. นางสาวสุดาพร  วงศ์คำแหง
6. นายอภินันท์  ใยแก้ว
7. นางสาวแพรพรรณ  ห้วยไชย
8. นายไชยา  คำมุลตรี
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วิโรพรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญทา
4. เด็กหญิงดุจฤทัย  หมื่นสุข
5. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
6. เด็กหญิงพรนภา  มาตรา
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. นางสาวทิพสุดา  ภูมิลี
3. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
4. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
5. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
6. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนินปัญญา
2. เด็กหญิงทาริกา  พลลาชม
3. เด็กชายธวัลพร  วะสัตย์
4. เด็กชายธีระพล  ต้นเตย
5. เด็กหญิงนุจรีย์  โชติ
6. เด็กชายปณชัย  ศรีวงศ์ษา
7. เด็กหญิงประกายรัตน์  เชื้อวังคำ
8. เด็กหญิงพรสรวง  สร้อยสิน
9. เด็กหญิงฟ้าสวย  มารมย์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชนพิทักษ์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นวิเศษ
12. เด็กหญิงศุศราภรณ์  คำทอง
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญทอน
14. เด็กหญิงอัญชลี  แสนอุบล
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เถ้าแก้ว
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวขวัญกมล  นาแว่น
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  เวียงครุฑ
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินภูมี
4. นางสาวดวงพร  บุญโหม๊ะ
5. นางสาวธนาภรณ์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงนันทิยา  คอมแพงจันทร์
7. นางสาวนิชาภัทร  อุ่นมั่น
8. นางสาวพวงผกา  จำปาแดง
9. เด็กหญิงพิชญาพร  ธรรมวงศา
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูริษี
11. นางสาวมินตรา  จาบบุญมา
12. นายรณชัย  อาแพงพันธ์
13. นายวุฒิไกร  วงค์ธรรม
14. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วอุดร
15. เด็กหญิงเกษฎาพร  สุพร
16. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นายวิพุทธวัฒน์  บรรดาตั้ง
2. นางอุไรวรรณ  สมใจ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรรณา
4. นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
5. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  ตงแก้ว
2. นายธีรนพ  อินทประเสริฐ
3. นายพีระพงษ์  พันธ์มุง
4. นายศุภวัฒน์  เดชขันธ์
5. นายสุรวุฒิ  ป้องคู่
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงเจริญ
2. นางสาวหทัยทิพย์  ทองเปี้ย
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายฉัตรชัย  อินธิราช
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำอุดม
 
1. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวบุษยมาศ  เฟือยงาราช
 
1. Mr.Andrew  Gorton
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายศรีนาคร  พิมพิสาร
 
1. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภานุพงษ์  หนูทองหลาง
 
1. นางมาณวิกา  ทิพย์ศรี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญชาญ
 
1. นางเครือวัน  นาอุดม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายศราวุฒิ  ทิตสวาท
 
1. นายศิริโชค  นำสงฆ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  ส่งสีโรจน์
 
1. นางพนิดา  เทพคนดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเขมิกา  ชื่นสกุล
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยกวี  อำทะวงษ์
2. นางสาวฐิตาพร  บุตรละคร
3. นายพงศ์วิจักษณ์  บุตรละคร
4. นางสาววรรณภัทริศา  หมื่นพรมไพร
5. นายสุวัจน์  ธรรมมา
 
1. นางพนิดา  สาขามุละ
2. นางสิรกุล  เตโช
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญชาญ
 
1. นางสาวธนัฐฏา  เหมมี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิณณพัต  แก้วประเสริฐ
 
1. MissZhang  Qian
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวรัชศิมาภรณ์  เทพคำดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายวายุ  ฤกษ์ใหญ่
2. เด็กชายไตรภูมิ   สารผล
 
1. นางสุนันทา  พรหมดา
2. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายพงศกร  ไชยภูมิ
2. นางสาวอรัญญา  ศรีชนะ
 
1. MissMichelle  Aragon
2. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอัคฮาด
2. เด็กชายนรากรณ์  สุสดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์ขัน
4. เด็กชายภูวนาถ  พรมวัง
5. เด็กชายวัชรพล  ไฉนรัตน์
6. เด็กชายศราวุฒิ  นามเสนา
7. เด็กชายส่งคุณ  แหลมแก้ว
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายเดชศรี  ใครบุตร
3. นายวรการ  รุจาคม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ฤทธิ์มงคล
2. นายบุญมา  ขันตี
3. นายปกรณ์  ปองใน
4. นายสุรศักดิ์  คำสะใบ
5. นายอติพงษ์  บุตรแสนคม
6. นายไกรสร  สายสินธิ์
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายเกียรติกมล  นาจาน
3. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกฤตฎิ์พงศ์  พวงพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ขันทะชา
3. นายชนะศักดิ์  จุงอินทะ
4. นางสาวชนิตา  มุงธิราช
5. นายนิธิทัศน์  จองบุดดี
6. นางสาวปิยะรัตน์  ชาเหลา
7. นายศุภชัย  ปรางค์ทอง
8. นางสาวศุภาภรณ์  งิ้วไชยราช
9. นางสาวสุทธิดา  อินทรักษ์
10. นางสาวโสรยา  นาเมืองรัก
 
1. นางสาวสมันญา  บัวศรี
2. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นามเสาร์
3. เด็กหญิงวาสนา  อินธิราช
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใหญ่คุณ
5. เด็กหญิงสุุดารัตน์  แก้วฝ่าย
 
1. นายนีรภัย  คิดโสดา
2. นางสาววารุณี  ธงไพร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวฉัตรพร  คุณบุราณ
2. นางสาวนฤมล  พลศรี
3. นางสาวมะลิวรรณ์  กุลภา
4. นางสาววัชรินทร์  ภูชวนชม
5. นางสาวสุชาดา  คุณอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร  คิดโสดา
2. นางลภัสรดา  นาโควงศ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. เด็กหญิงวรรณพร  โกสาพันธ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทิพนม
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ศรีวระสาน
2. นางสาวมัทนิกา  ศรีหาสมบัติ
3. นายอิทธิกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
2. นางสาวขวัญจิรา  ศรีวะสุทธิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิษา  ปูคะธรรม
3. เด็กหญิงพิยะดา  ดีพร้อม
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางวีราณัฐ  พรประทุม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  กาบแก้ว
2. นางสาวปิยทิพย์  นามเสาร์
3. นางสาวอรทิรา  คิดโสดา
 
1. นายไสว  หงษ์ภูมี
2. นางสาวพรทิพย์  คิดโสดา
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายส่งศักดิ์  ทวีงาม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัชวีร์  ขอมเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณกร
2. นายจักรี  ลีดอกไม้
3. นางสาวจินตนา  จำปาหอม
4. นายชัชวีร์  ขอมเดช
5. นางสาวฐิตาพร  แก่นจัด
6. นางสาวณัฐสุดา  โวชัย
7. นางสาวดวงมณี  ยังสีชาติ
8. นางสาวนิภาพร  เชียงล้ำ
9. นางสาวบวรลักษณ์  นาคประนิน
10. นางสาวปวีณา  พรหมหมอก
11. เด็กชายปิยะราช  ดีโท
12. นางสาวพิมประกาย  คะพรมมา
13. นางสาวฟ้าภิรมย์  หลักคำ
14. เด็กชายภาณุพงษ์  แก้วดี
15. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
16. นายวรรธนัย  พงษ์พานิช
17. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยะ
18. นายวุฒิชัย  โคตะบิน
19. นายศราวุธ  พรหมหมอก
20. เด็กชายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
21. นางสาวสมใจ  ระวังภัย
22. นางสาวสมใจ  คำทอง
23. เด็กชายสิทธิชัย  หล่าศรี
24. นางสาวสิริวิมล  พญาธรรม
25. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
26. เด็กชายสุริยา  รูปคม
27. นายส่งศักดิ์  ทวีงาม
28. นางสาวอรปรียา   เดี่ยวสูงเนิน
29. นายเจยวัฒน์  ขุนพรม
30. เด็กชายโชคอนันต์  สิงห์น้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
3. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
4. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
5. นางสาวสมจิตร  จันทาสี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วังทะพันธ์
2. นายองอาจ  วงค์แดง
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชินวัตร  คอมแพงจันทร์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ฤทธิธรรม
 
1. นายวิสุทธิ์  โสมสิทธิ์
2. นายวุฒิไกร  ธงศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนพล  เสนารักษ์
2. นายพลวัฒน์  บุญค้ำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
2. นายวิสุทธิ์  โสมสิทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกิตตินันท์  เฒ่าอุดม
2. นายนฤเบศธ์  วงศ์สามารถ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
2. นายวุฒิไกร  ธงศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายวัชรพล  ฤทธิ์วงศ์
2. นายสหวัชร์  สายสมอน
 
1. นางสาวพัชณีย์  สุวรรณไตร
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายวิศวกร  แพงศรีทา
2. เด็กชายสุวิชัย  ช่างเหล็ก
 
1. นางศรัณยา  แสนบุญศิริ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  รัตนพล
2. นายวรวัฒน์  ละออง
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวีระชัย  พรหมแสง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายธนกิตต์  ไกรธิราช
 
1. นางพัณณ์วรา  นารี
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิมพ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายปวินท์  โคตรชมภู
2. นายสุทธิพงษ์  อรัญเสน
 
1. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
2. นางพัณณ์วรา  นารี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนันทวัฒน์  แฟมไธสง
2. นางสาวพชรพร  คำภูแสน
 
1. นางพัณณ์วรา  นารี
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิมพ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายฐานิชกร  บุตรละคร
2. นายศุภอรุณ  เหลาสิทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจิตรภาณุ  บุตรภูธร
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ขันตรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลลาชม
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาวชนัญชิดา  มูลพรม
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาววันรัชดา  แก้วดี
3. นางสาวสุกานดา  จำปาเหลือง
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  สิงห์แม้ง
2. นางสาวเนตรนภา  ใบธรรม
 
1. นางสาววันวิสาข์  สุวะศรี
2. นางภิลัยลักษณ์  ิอาจศิลป์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แขนธิราช
2. เด็กชายวรากร  หอมจำปา
3. เด็กชายอดิศร  แสนหมื่น
 
1. นายทวีชัย  ไกรดวง
2. นางกุลกนก  จั้นวันดี
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชัยฤทธิ์  บุญชื่น
2. นายภาณุพงษ์  สุริยะเดช
3. นายอภิลักษณ์  เสนีชัย
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงประภาศรี  ริยะบุตร
2. นายพงษ์พานิชย์  ธุอินทร์
3. นายอนันตชัย  คีนุภาพ
 
1. นายสุนทร  บุพศิริ
2. นายไมตรี  เจริญชัย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายทิวากร  เดชทองทิพย์
2. นายธีระพัฒน์  น้อยนิยม
3. นายวีระศักดิ์  บุญกาญจน์
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นายสุธิราช  ใสงาม
2. นางสาวอรพรรณ  แก้วสีลา
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พิลัย
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวกนกรัตน์  ดกเอียร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  สารสินธุ์
2. นางสาวนิภาวัณย์  พิลัย
3. นางสาวสุภาพรรณ  กาญจนะกัญโห
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางสาวกนกรัตน์  ดกเอียร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาวงค์
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีสอน
3. นางสาวชนกนันท์  แก้วน้อย
4. นางสาวช่อแก้ว  คชเคลื่อน
5. นางสาวเกวรินทน์  แก้วบัวสา
6. นางสาวไพลิน  พิมพการ
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
3. นางอินถวา  หัสดร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายณัฐพล  พรมดี
2. นายธวัชชัย  อุตรี
3. นายพิชิตชัย  ไชยเทศ
4. นายวัชรพงษ์  บุตรสุวรรณ
5. นายอภิวัฒน์  ไมสุพรรณ
6. นายไกรษร  นามเสาร์
 
1. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
2. นางรัตติกา  เขื่อนขันธ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 1. เด็กหญิงจารุมาศ  ดาวงศ์
2. เด็กชายนิมิตร  โพธิ
3. เด็กหญิงอริศรา  มุลดวง
 
1. นายณวัตรธินันธ์  มูลอาษา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกาญติมา  จำรักษา
2. นายกิตติพันธ์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวณัฐริกา  นาขะมิ้น
 
1. นายสุนทร  บุพศิริ
2. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ธิสาร
2. เด็กหญิงรำไพ  จันดา
3. เด็กหญิงสุธิดา  คำทะสูน
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางประกาย  พรหมจันทรา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ธัญญา  มณีชาติ
2. นางสาวรัตนา  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรรณวิสา  พ่อสาร
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจิตรโสภา  มณีกัญย์
2. นางสาววิกานดา  สุพรรณ
3. นางสาวศิริยากร  พิมล
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  เสนาทิพย์
2. นางสาวสโรชา  บุตรที
3. นางสาวอารียา  นิติธรรม
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สุขรักษ์
2. เด็กหญิงตูมรินทร์  บุญโชติ
3. เด็กหญิงอริสรา  เสนาทิพย์
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายทรงยศ  กุคำใส
2. นางสาววิชุดา  ใชยเทพ
3. นางสาวโสรยา  ใชยเทพ
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เหลาแตว
2. เด็กหญิงธัญสุดา  จำรองพันธ์
3. เด็กชายอนุพงษ์  แสดง
 
1. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณิชกุล  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนลินทิพย์  อุดมญาติ
3. นางสาววิมลศิริ  แก้วลอดหล้า
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  มิ่งคำ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แสนพันนา
3. นายวิทยา  แก้วอินทร์ตา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมงคล  ภูดี
2. นายวรรณกร  ภูยืด
3. นายอัธฎาวุธ  สิมสินธ์
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางปาริฉัตร  แสนณรงค์