หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 19 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-10.00 รายงานตัวก่อน08.30น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม2 ชั้น ล่าง 19 ส.ค. 2557 08.30-10.00 รายงานตัวก่อน 08.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง131 ห้อง อาเซียน 18 ส.ค. 2557 08.30-10.00 รายงานตัวก่อน 08.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง324 ชั้น 2 ห้อง สื่อภาษาไทย 18 ส.ค. 2557 08.30-10.00 รายงานตัวก่อน 08.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้อง ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวก่อน 08.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องประชุมเล็ก 1 ข้างห้องผอ. ชั้น ห้องประชุมเล็ก 1 ข้างห้องผอ ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ข้างห้องผอ 18 ส.ค. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวก่อน 08.30
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 ห้อง สื่อครูชาวต่างประเทศ 19 ส.ค. 2557 08.30-12.00 รายงานตัว08.00น.
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 ห้อง สืบค้นข้อมูล 19 ส.ค. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวก่อน08.30น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องสมุดย่อย1 18 ส.ค. 2557 08.30-09.30 รายงานตัวก่อน08.30น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องสมุดย่อย2 18 ส.ค. 2557 08.30-09.30 รายงานตัวก่อน08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]