หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา สุนทรารักษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางประไพ เพียรมีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ไวยศรีเเสงโรงเรียนบุเเกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่งโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา เเสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตใส จินดาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรศิริ เจือจันทร์โรงเรียนหนองเเวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรสา บุญยาพงษ์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร พึ่งชาติโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภวัตร อินทร์ชัยโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
4. นางสมควร ชัยเฉลียวโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางยอเเสง จันทร์เสนโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร นิลเนตรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนเเตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางเกษมณี ศรสระน้อยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ จันทาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร เอี่ยมภูงาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์โรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ชื่นงามโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ผูกเกษรโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเจียมใจ พานิชย์กิจเจริญโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์โรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรวิทยากรรมการ
5. นางพจมาศ จันทร์โทโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เพิ่มสุขโรงเรียนแตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัศมี มีพร้อมโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
5. นางพรอำไพ ยิ่งดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวิมลวรรณ งามสะอาดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ลาภจิตรโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีพร โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ แก้วลอยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐกุล จันทร์หอมโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ โสมทิพยนุกูลโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิติอร บุญคงเดชโรงเรียนศรีสุขวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพุทธชาติ พนมพงศ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางมณี นรสารโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร มูลศาสตร์โรงเรียนสินรินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ชาติเจริญโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อดกล้าโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายพินิจ เชื้อเพลิงโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ ก้านอินทร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงจิตต์ สมสวยโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางสาวแขไข สิงคเสลิตโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง สิงห์เสนโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
5. นางสำรวย กองกาญจน์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพิศ ตรองจิตต์โรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มุตตะโสภาโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล ธรหาญโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นางสาวคำตา นัดกล้าโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริยากร บัวงามโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา เหลือถนอมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สมสวยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬา สุภิมารสโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางลำดวน คำราษฎร์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฉัฏชฎานันท์ เจือจันทร์โรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
3. นางเนตรนภา พรหมทองโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ สุระสังข์โรงเรียนมหิธรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสงโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นายอธิพัชร์ วราโชติธนาสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา จินดาศรีโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกิจติกร จำปางามศีขรภูมิพิสัย กรรมการ
3. นางยุวดี ชมชื่่นดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางภัทรา ประดับศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงินโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางจิดาภา เพียรมีโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุริเยส กิ่งมณีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสนอง ดาทองโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายว่องไว ธุอินทร์โรงเรียนศรีสุขวิทยา กรรมการ
5. นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอยโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ตอนศรีโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสร้อย ยอดอินทร์โรงเรียนแสงทัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล ประกิระสาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ยวงทองโรงเรียนแตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประภา ธุรานุชโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฏฐินี ชอบมีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
6. นางวรรณี มณีพงศ์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางอัญชรา นิตุธรโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรเทพ เมินขุนทดโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
9. นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็กโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
10. นางกาญจนา พุ่มไหมโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
11. นางปตินุช พรหมบุตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชิดชอบโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เซียนโหโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดรรชนี ใจดีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางกาญจนาพร สุจินพรัหมโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายสุริยา คำดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
8. นางยอดขวัญ กิ่งมณีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวรุจิรา ราชรักษ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ อินทนูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมวรรณ แพงภูงาโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางแว่นแก้ว พิงคานนท์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์โรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจรจา ออกแดงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางสาวกัลยา คิดอยู่โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางชลธิชา โมราชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร สุริยะโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สำรวมจิตโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล เซียนโหโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายพิฑูรย์ ศรีแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นายสดมภ์ ทอนโพธิ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวอโนทัย ดาทองโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พิศวงโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์โรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นายอุทิศ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนันทิยา ก่อแก้วโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายครรชิต พูนศิริโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤษฎ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ มั่นหมายโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางรังสิมา ดวงดีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
5. นายบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมกิตต์ โอรสรัมย์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ นิลพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางศรีวัฒนา นวลศิริโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางสาวกษมา ลาดสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัญชลิน ผมงามโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
6. นางฉวีสุข เสร็จพร้อมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสำเรียง ศรีเพชรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐานิต ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจันทา สังโสมาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางวราพร จิตร์เดียวโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สีมาวงษ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา เป็นสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเก่งกานต์ แก่นดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายแมนพล สุวรรณเสวกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัชนี ผลเกิดโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร กิ่งจันทร์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายสง่า คำรินทร์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ บูรณ์เจริญโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางศรีอุษา จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายศรีสินธ์ ดียิ่งโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ เครือยาโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนะ ทมะนันต์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายอดิศร ภิญโญภาพโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนาวิน รัตนกรกาญจน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนจารย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธวัชชัย งามศิริโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย บุญวงศ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรเมศ กุลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา พูลเพิ่มโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวศิน สมาธิกุลโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรัตติยา แหวนวงศ์โรงเรียนศีขรภูมพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนันทพล ใจกล้าโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ วรรณศิริโรงเรียนจารย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ฉิมพลีโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ บุญเหมาะโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวริญญา ดุมกลางโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ใจองอาจ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางยุพิน บรรเทพโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภาโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ หัดรัดชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร ทองแม้นโรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ ทองหลางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสนธิ แสงชมพูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ วารีอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายชูวงศ์ งามจบคนทำหนังสือ - เขียนอิสระกรรมการ
3. นายปรัชญา สายรัตน์พนักงานราชการโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายวรรณชัย คมขำครูพิเศษโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางกันยา หลวงยีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ ประสานสุขโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางสุจิตรา บานแย้มโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางพรรณี แรงกล้าโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางทิพร แหล่งหล้า โรงเรียนสิรินธร ประธานกรรมการ
2. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูรโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
3. นางอุดม กำมนาฎโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ แพงเจริญโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมชาติ งาขาวโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี จารุเสฏฐิโนโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลางโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกอบกุล ชำนาญหมอโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ผจญกล้าโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ สุภาสัยโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางผ่องใส บัวหุ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสำราญ โสวภาคโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวสายสุวรรณ ชูทรงเดชโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอัจฉรา จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา อิ่มใจโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัดโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสินีรัตน์ ชัยมาโยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางศศลักษณ์ สมชื่อโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุพล สอนสมนึกโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทองอุดมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสำรวย พันธ์เพ็งโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
4. นางกนกวรรณ สมสุระโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายขันติ จารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระเดช พูนทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สาธรครูโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดีครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายธิติ นิลแก้วครูโรงเรียนสรุพินท์พิทยากรรมการ
6. นายขวัญชัย ถึงดีครูโีรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
7. นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวทครูโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
8. นายสุวชัย ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ลอยประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชนะศึก จินดาศรีครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายกัมปนาถ คงนุรัตน์ครโีรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวทครูโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายสุวรรณา คำมณีครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
7. นางภิตินันท์ ทองนำครูโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ลอยประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ครูโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ คำนุครูโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธชัย สุทธิโสครูโรงเรียนสรุพินท์พิทยากรรมการ
6. นายพิทยา อินทร์ชัยครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
7. นางปรารถนา ดำรงศักดิ์ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
8. นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก ครูโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างกรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
7. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐภณ เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเษกกรรมการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวชฏาพร ภุชงค์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีผไทสมันต์กรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริชัย แก้วเขียวหวานโรงเรียนศรีไผทสมันตร์กรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันตร์กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสินธรกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี สุทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา วงค์คำจันทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร จันทร์มาลีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. MissJanelle Kleftisโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางประภาศรี สุพรรณ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ถมปัทม์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี แก้วงามสองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัชนีพร มุ่งเจริญพรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. Mr.Matthiev Gvingueneโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัสโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวัลลดา วรทัตโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางทัศวรรณ เดวิสโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. Mr.Christopher John Gallangerโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จรจรัญโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ มีมากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. MissElizabeth Ann Auwoodโรงเรียนสิรินธร กรรมการ
4. นางละเอียด เกิดศิลป์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา ทองนำ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชริตา ภาวสิทธิ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางจิตรา สุขคุ้มโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน ชำนิจโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นางแสงเดือน แก้วปลั่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายถนอม จินดาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรหทัย เรืองสุขโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นางพลอยมณี ลาภจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี มณีศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ สมทรัพย์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ชูทรงเดชโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายมานพ เสร็จพร้อมโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Brian Davisโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ รับงามโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ สมัครสมานโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายบุญทัน สาระโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Eric Lindermanโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางกัญญานาถ เหมาะดีหวังโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ม่วงอร่ามโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอลิษา พิมวงษาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางกานต์สินี ดอกคำธิติพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
4. MissNanyia Jote Geisselโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปาลินน์ ชมเมินโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
6. นางบังอร ชูแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ทัดศรีโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางแม้นมาส อัครัตตัญญูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสมใจ ฉิมพลูโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมืองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Doug Rineheartโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางภากุน เมืองแก้วโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สมานสวนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Zwene Bongaโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissWie Xia Linโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. MissFu Jieโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์สมุทรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายนภดล หมายถูกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. MissBai Lanfuโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. MissLi Minโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. MissTian Qingโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissYumi Sanayaโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ประทุมปีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Kazuhiko Mutsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสมร แสงชำนิโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย หืนกระโทกโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวริษฐา ริ้วทองโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Colin Hopeโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรสกร ใบบัวโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา นิสังรัมย์โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จงภักดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางวรวรรณี ขาวเจริญโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. MissCloudine Ebob Ashuโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ สร้อยนากโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเลอสรร ตระกูลเงินไทยโรงเรียนศรีผไทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวังโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย สมานชัยโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายมนตรี จิตต์หาญโรงเรียนสิริธรกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ดวงใจโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส เสียงเพราะบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมใจ อดทนสุรินทร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเรียน เจือจันทร์สุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์สิรินธรกรรมการ
5. นางสาวพรรณสิณี เหมาะดีหวังสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิวพร ไพรกังวานสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมใจ อดทนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียน เจือจันทร์สุรินทร์ราชมงคลรองประธานกรรมการ
3. นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัยสิรินธรกรรมการ
4. นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิดสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศิวพร ไพรกังวานสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพรสุรวิทยคารประธานกรรมการ
2. นางสาวผกายมาศ ศรีตะลานุกต์สิรินธรกรรมการ
3. นายวิรุจ ก่อแก้วจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมใจ วาพัดไทยสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกษร ทองศรีศรีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทวี ศรีแก้วแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร สงวนดีศรีผไผทสมันต์กรรมการ
3. นางกรองแก้ว แพงสุดโทวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางอรุณี นารัมย์จอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสมส่วน มีสติสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพยอม บูรณ์เจริญสุรวิทยคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางทิพย์ สุขพูลสิรินธรกรรมการ
3. นางพวงเพชร เอี่ยมภูงาจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สอนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ พินิจอักษรศรีผไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ รุ่ะหว่างบ้านรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรีสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางรุ้งดาว กลิ่นหอมสุรวิทยคารกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางสาวอำไพ มุลาลินน์วีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ระหว่างบ้านรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรุ้งดาว กลิ่นหอมสุรวิทยคารกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ บังศรีสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอำไพ มุลาลินน์วีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธมภาพ สุขภาพโรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนกรรมการ
3. นายโชคชัย วันใหม่โรงเรียนกรรมการ
4. นายอัครวัมน์ คิตภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย วันใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายธนภาพ สุขภาพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย วันใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายธมภาพ สุขภาพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย วันใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายธมภาพ สุขภาพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายเดชชัย ลันใหม่โรงเรียนกรรมการ
3. นายสิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนทพ สุภาพโรงเรียนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายชาญชัย กระแสโสมโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ทัพไทยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวนัทธมน วัฒนธรรมโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ โสแก้วโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ ชายทวีปโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุดมสิน ชื่นใจโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร คนึงเพียรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิด ชูตาลัดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินท์วิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ เจียมเมืองปักโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุรัจชา เตียงทองโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
2. นายฉวิน บุญยงค์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายวัชระ โกติรัมย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางภูริตา จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ผลเกิดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สวยรูปโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเอนก นรสารโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์ พุฒวัจน์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุรา กันพานิชย์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรระวี บุญสุยาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยกร สุขนิรันดร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลิ่นกลางโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
3. นางประใพวรรณ สมจันทร์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางทิวาพร หลอมประโคนโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายศุภชัย นิเวศวรากรโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
3. นางทาริณีย์ บุญคล้อยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรภา เสนาบูรณ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางกานต์ทิวา สาแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แผนพุทธาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
2. นายวรวุฒิ โชติกาญจนวัฒน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา หมัดอาหลีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
2. นายวรวุฒิ โชติกาญจนวัฒน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา หมัดอาหลีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ราชนูโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายอานนท์ มุ่งดีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ อยู่ยืนโรงเรียนจารย์วิทยากรรมการ
4. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสงัด ศรีผ่องงามโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ เสริมศิริโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสงัด ศรีผ่องงามโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ เสริมศิริโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ศิริเลิศพงษ์พันธ์ุโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวลโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นายทรงชัย บุญสุยาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่นโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางสุภริน บุญพั่วโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพุทธวรรษ พันชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สติมั่นโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ์ บุญคล้อยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวินัย คำงามโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางผ่องศรี พัวพันธ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพสิทธิ์ คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนาวุธ คงดีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นายพิทยา ติงสะโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ เสาทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา พุทธานุรักษ์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประยูร ยวงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นายสุรนนท์ เรืองไกลโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่น ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายกุศล แพนภูงาโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ ควรดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ ควรดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ดีเสมอโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุณี ยืนยาวโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางอารยา ฉัตรทองโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สว่างปัญญาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรดา ประกอบดีโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี จันทรดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางกอบกุล บุญวรโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ โสแก้วโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัดทรวง ศรีพรหมโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางนาตยา ชิดชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด จารัตน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัญชลี สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร สาระนิมโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุขศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิจิตรา วิเวกวินย์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพภาพัชร์ จันทาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพภาพัชร์ จันทาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชนิภา สำราญสุขโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภนิจ โตสงวนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บุญรอดโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ประทุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางรินลดา พระทองโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ประทุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวรินลดา พระทองโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนราพร ธุระหาญโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการ
3. นางอรทัย แผ่นทองโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายนายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมัตร์กรรมการ
4. นายพิสิทธิ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
6. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงค์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิสิทธิ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
2. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงค์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นางอมร พันชนะโรงเรียนสำโรงทายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรกรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นางจิตติมา เกษีสังข์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางณัฐธิดา สมฤทธิ์โรงเรียนจารย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นางจิตติมา เกษีสังข์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางณัฐธิดา สมฤทธิ์โรงเรียนจารย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา เกษีสังข์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
3. นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางณัฐธิดา สมฤทธิ์โรงเรียนจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]