สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 90 24 6 4 120
2 สิรินธร 88 17 3 4 108
3 ศีขรภูมิพิสัย 38 26 11 12 75
4 จอมพระประชาสรรค์ 34 19 11 13 64
5 สำโรงทาบวิทยาคม 34 10 8 14 52
6 วีรวัฒน์โยธิน 33 13 7 12 53
7 สุรพินท์พิทยา 26 29 11 19 66
8 ห้วยจริงวิทยา 25 25 18 21 68
9 บุแกรงวิทยาคม 21 9 7 22 37
10 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19 23 7 8 49
11 แตลศิริวิทยา 18 11 9 12 38
12 สวายวิทยาคาร 16 17 3 21 36
13 ศรีไผทสมันต์ 16 13 3 15 32
14 สุรินทร์ราชมงคล 15 5 6 12 26
15 สินรินทร์วิทยา 14 12 8 19 34
16 สุรินทร์พิทยาคม 14 6 7 14 27
17 พนาสนวิทยา 11 14 6 13 31
18 หนองแวงวิทยาคม 10 11 8 15 29
19 เทนมีย์มิตรประชา 9 11 8 17 28
20 ยางวิทยาคาร 9 11 1 9 21
21 พญารามวิทยา 9 9 3 14 21
22 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 9 4 4 13 17
23 สุรินทร์ภักดี 7 11 5 9 23
24 เมืองลีงวิทยา 7 8 9 10 24
25 วังข่าพัฒนา 7 7 2 5 16
26 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 7 7 1 6 15
27 จารย์วิทยาคาร 6 14 5 8 25
28 หนองสนิทวิทยา 6 12 6 16 24
29 กุดไผทประชาสรรค์ 6 6 5 14 17
30 ท่าสว่างวิทยา 4 8 4 14 16
31 มัธยมจารพัตวิทยา 4 7 2 12 13
32 นาบัววิทยา 4 5 2 5 11
33 ศรีสุขวิทยา 3 13 6 12 22
34 ตั้งใจวิทยาคม 3 11 3 11 17
35 นาดีวิทยา 3 8 3 15 14
36 โชคเพชรพิทยา 3 7 4 5 14
37 แร่วิทยา 3 2 1 5 6
38 บึงนครประชาสรรค์ 2 6 2 3 10
39 ขวาวใหญ่วิทยา 2 5 4 6 11
40 มหิธรวิทยา 1 5 4 14 10
41 ศรีรามประชาสรรค์ 1 4 1 4 6
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 2 0 1 2
43 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 1 0 1 1
รวม 637 468 224 479 1,808