สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 48 30 14 92 88 19 3 4 110
2 สุรวิทยาคาร 44 31 15 90 90 24 6 4 120
3 สำโรงทาบวิทยาคม 12 12 6 30 34 10 8 14 52
4 วีรวัฒน์โยธิน 12 8 9 29 33 13 7 12 53
5 บุแกรงวิทยาคม 9 5 1 15 21 7 7 21 35
6 ห้วยจริงวิทยา 9 4 7 20 29 24 18 20 71
7 จอมพระประชาสรรค์ 6 9 10 25 34 19 11 13 64
8 ศีขรภูมิพิสัย 5 12 15 32 39 26 11 12 76
9 แตลศิริวิทยา 5 2 4 11 16 11 9 12 36
10 สุรพินท์พิทยา 5 1 7 13 26 29 11 19 66
11 สวายวิทยาคาร 4 1 5 10 15 15 3 21 33
12 สินรินทร์วิทยา 4 1 4 9 14 12 8 19 34
13 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 7 6 16 19 23 7 8 49
14 สุรินทร์ภักดี 3 2 0 5 7 11 5 9 23
15 พนาสนวิทยา 2 3 0 5 11 12 6 13 29
16 สุรินทร์ราชมงคล 2 2 3 7 12 4 6 10 22
17 พญารามวิทยา 2 1 1 4 7 9 3 14 19
18 ศรีไผทสมันต์ 1 5 4 10 16 13 3 15 32
19 เทนมีย์มิตรประชา 1 2 1 4 8 11 7 15 26
20 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 1 2 4 7 7 1 6 15
21 วังข่าพัฒนา 1 1 1 3 7 7 2 5 16
22 โชคเพชรพิทยา 1 0 2 3 3 7 4 5 14
23 หนองสนิทวิทยา 0 4 1 5 6 12 6 16 24
24 หนองแวงวิทยาคม 0 3 3 6 10 11 8 15 29
25 จารย์วิทยาคาร 0 2 3 5 4 14 4 8 22
26 สุรินทร์พิทยาคม 0 2 2 4 14 6 7 14 27
27 ขวาวใหญ่วิทยา 0 2 1 3 2 5 4 6 11
28 นาดีวิทยา 0 1 3 4 3 8 3 15 14
29 เมืองลีงวิทยา 0 1 2 3 4 7 9 10 20
30 ท่าสว่างวิทยา 0 1 1 2 3 7 4 14 14
31 มัธยมจารพัตวิทยา 0 1 1 2 3 7 2 11 12
32 นาบัววิทยา 0 1 1 2 3 5 1 5 9
33 ตั้งใจวิทยาคม 0 1 1 2 2 9 3 10 14
34 บึงนครประชาสรรค์ 0 1 1 2 2 5 2 3 9
35 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 1 0 1 0 2 0 1 2
36 แร่วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 5 6
37 ศรีสุขวิทยา 0 0 1 1 3 12 6 12 21
38 ยางวิทยาคาร 0 0 0 0 8 9 1 8 18
39 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 6 5 14 17
40 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 4 2 4 13 10
41 มหิธรวิทยา 0 0 0 0 1 5 4 14 10
42 ศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 4 1 4 6
43 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
รวม 180 161 140 481 618 452 221 470 1,291