สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 48 30 14 92 88 19 3 4 110
2 สุรวิทยาคาร 44 31 15 90 90 24 6 4 120
3 สำโรงทาบวิทยาคม 12 12 6 30 34 10 8 14 52
4 วีรวัฒน์โยธิน 12 8 9 29 33 13 7 12 53
5 บุแกรงวิทยาคม 9 5 1 15 21 9 7 22 37
6 ห้วยจริงวิทยา 9 4 7 20 29 25 18 21 72
7 จอมพระประชาสรรค์ 6 9 10 25 34 19 11 13 64
8 แตลศิริวิทยา 6 2 5 13 18 11 9 12 38
9 ศีขรภูมิพิสัย 5 12 15 32 39 26 11 12 76
10 สุรพินท์พิทยา 5 1 7 13 26 29 11 19 66
11 สวายวิทยาคาร 5 1 5 11 16 17 3 21 36
12 สินรินทร์วิทยา 4 1 4 9 14 12 8 19 34
13 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4 1 0 5 9 4 4 13 17
14 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 7 6 16 19 23 7 8 49
15 พญารามวิทยา 3 2 1 6 9 9 3 14 21
16 สุรินทร์ภักดี 3 2 0 5 7 11 5 9 23
17 สุรินทร์ราชมงคล 2 5 3 10 15 5 6 12 26
18 พนาสนวิทยา 2 3 0 5 11 14 6 13 31
19 เทนมีย์มิตรประชา 2 2 1 5 9 11 8 17 28
20 เมืองลีงวิทยา 2 1 4 7 7 8 9 10 24
21 ศรีไผทสมันต์ 1 5 4 10 16 13 3 15 32
22 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 1 2 4 7 7 1 6 15
23 วังข่าพัฒนา 1 1 1 3 7 7 2 5 16
24 ท่าสว่างวิทยา 1 1 1 3 4 8 4 14 16
25 นาบัววิทยา 1 1 1 3 4 5 2 5 11
26 โชคเพชรพิทยา 1 0 2 3 3 7 4 5 14
27 ยางวิทยาคาร 1 0 1 2 9 11 1 9 21
28 จารย์วิทยาคาร 0 4 3 7 6 14 5 8 25
29 หนองสนิทวิทยา 0 4 1 5 6 12 6 16 24
30 หนองแวงวิทยาคม 0 3 3 6 10 11 8 15 29
31 สุรินทร์พิทยาคม 0 2 2 4 14 6 7 14 27
32 มัธยมจารพัตวิทยา 0 2 1 3 4 7 2 12 13
33 ขวาวใหญ่วิทยา 0 2 1 3 2 5 4 6 11
34 นาดีวิทยา 0 1 3 4 3 8 3 15 14
35 ตั้งใจวิทยาคม 0 1 2 3 3 11 3 11 17
36 บึงนครประชาสรรค์ 0 1 1 2 2 6 2 3 10
37 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 1 0 1 0 2 0 1 2
38 แร่วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 5 6
39 ศรีสุขวิทยา 0 0 1 1 3 13 6 12 22
40 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 6 5 14 17
41 มหิธรวิทยา 0 0 0 0 1 5 4 14 10
42 ศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 4 1 4 6
43 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
รวม 193 169 145 507 642 470 224 479 1,336