งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายณฐกร    ศิริสุทธิ์
2. เด็กชายภูมิภัทร    บุญประเสริฐสิทธิ์
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์    มีศิลป์
1. นางภูริตา    จันทสุข
2. นายอนุสรณ์    จันทสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายภราดร    โสปันหริ
2. เด็กชายนคร    โหลทอง
3. เด็กชายสุริยา    ศรีสอน
1. นายบรรพต    นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์    ทองเถาว์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. เด็กชายแก้วพลทอง    ธรรมนาม
2. เด็กชายธีรภัทร์    สายบุตร
3. เด็กชายปริญญา    สติภา
1. นางสาวขวัญชนก    สายกระสุน
2. นางอุษณีษ์    ศรีสม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................