งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นางสาวปัญญ์ชลี    สุขพราว
2. นางสาวนันทิพร    ทะเรรัมย์
1. นางภูริตา    จันทสุข
2. นายอนุสรณ์    จันทสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายชัชวาล    สวัสดี
2. นายสนธยา    หมื่นเจริญ
3. นายสุทัศน์    รัตนะดี
1. นายประณต    ชุบสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยโทพิสิษฐ์    แวงสันเทียะ
4
3 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายพงศธร    พิมพ์จันทร์
2. นายพงศกร    ศรีทัย
3. นายคงเดช    เงางาม
1. นายบรรพต    นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์    ทองเถาว์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ 1. นายถิรวัฒน์    สมใจ
2. นายปฏิวัติ    เสาทอง
3. นายสถาพร    สาธร
1. นายครรชิต    บุญปก
2. นายวีระวัฒน์    วิทยอุดม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................