หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 721 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-725 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121-123 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 138 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 136-136 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี หอประชุมนครเตา ชั้น 2 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี บินที่สนาม ห้อง ประกอบที่อาคารสุขศึกษาเก่า 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512-513 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514-515 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี นครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี นครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-3 ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
11 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 1-6 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
12 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 1-3 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
13 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 4-6 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 1-6 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 1-3 ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
17 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 1-3 ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
18 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 1-3 ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
19 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี โรงอาหาร ชั้น 1-3 ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
20 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
21 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
22 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 1-3 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
23 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ ชั้น 4-6 ห้อง เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารนครเตา ห้อง บนอาคารนครเตา 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง หอศิลป์ 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 745-746 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 738 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-3 ห้อง 101 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-6 ห้อง 102 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-3 ห้อง 201 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อุตสาหกรรม ชั้น 1-6 ห้อง 202 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร4 ชั้น 1-3 ห้อง 447 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร4 ชั้น 1-6 ห้อง 448 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 1-3 ห้อง 516 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร5 ชั้น 1-6 ห้อง 517 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 1 18 ก.ย. 2557 9.00-14.00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 4 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 5 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 5 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]