หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีโรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง ห้องโสดอาคาร 4 ขั้น 1 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง โสต 4 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง โสต 4 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี นครเตา ชั้น ชั้นบน ห้อง ชั้นบน 20 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-6 ห้อง ห้องดนตรี 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-6 ห้อง ห้องดนตรี 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ ชั้น 1-6 ห้อง ห้องดนตรี 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีนครเตา ชั้น ชั้นบน 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีนครเตา ชั้น ชั้นบน 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
6 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีนครเตา ชั้น ชั้นบน 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี เวทีนครเตา ชั้น ชั้นบน 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี ห้องสมุด ชั้น 1-3 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี ห้องสมุด ชั้น 4-6 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารศิลปะ 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 2 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 2 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 3 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 3 20 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ห้อง คอม 1 20 ก.ย. 2557 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 101-102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 101-102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 103-104 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารชั่วคราว.วิทย์ ห้อง 103-104 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
5 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 101 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ห้อง 102 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
8 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
9 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
10 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่าง 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
11 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ชั้น 2 ห้อง 201 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00
12 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคารอุตฯ ชั้น 2 ห้อง 202 20 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]