หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี Admin
2 นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
3 นางสาวพรรษรณ์ ดาสั่ว ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
4 นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
5 นายกฤษสาคร รันทร ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
6 นายสุริเยศ พีศิลป์ ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
7 นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
8 นางจิราพร เกศามา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคำคม
9 นายจำปา สุขยา ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินคำคม
10 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคำคม
11 นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
12 นางเพ็ญนภา โสติยา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
13 นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
14 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
15 นายอรรณพ วงศ์คำมา ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
16 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
17 นางสาวปุณณพร เชื้อบัณฑิต ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
18 นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข ครูพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
19 นางสาวนิโลบล ชนะทอง ครูพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
20 นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
21 นายกฤตนัย โคตรทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
22 นายธนาวัฒน์ อนุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
23 นางสาวอรทัย พุทธานุ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
24 นางสาวจีราภรณ์ วรรณกางซ้าย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
25 นางสาวปัญจพร ธรรมนิยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
26 นางสาวนิภาพร ธรรมนิยม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
27 นายกฤตนัย โคตรทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
28 นายนรากร บุญปก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
29 นายบุญทวีชัย ศรีเทพ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
30 นางสาวนิโลบล ชนะทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
31 นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
32 นางสาววิภาพันธ์ สันวัง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
33 นางสาวปุณณพร เชื้อบัรฑิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
34 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
35 นางปัญจพร ธรรมนิยม ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
36 นายกฤตนัย โคตรทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
37 นางสาวอรทัย พุทธานุ ครูพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
38 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
39 นายธนาวัฒน์ อนุกูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
40 นายกฤตนัย โคตรทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
41 นางสาวอรทัย พุทธานุ ครูพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]