สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 54 31 19 104 117 6 4 1 127
2 สนมวิทยาคาร 26 14 12 52 67 21 7 4 95
3 นารายณ์คำผงวิทยา 21 16 11 48 63 13 4 6 80
4 ชุมพลวิทยาสรรค์ 15 20 18 53 69 8 8 5 85
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 16 14 43 56 19 2 6 77
6 ลานทรายพิทยาคม 10 4 7 21 27 12 5 5 44
7 ช้างบุญวิทยา 9 9 5 23 30 22 7 7 59
8 ศรีปทุมพิทยาคม 8 1 3 12 21 12 5 7 38
9 โนนเทพ 6 10 10 26 35 18 5 8 58
10 เบิดพิทยาสรรค์ 5 9 2 16 33 19 4 4 56
11 เมืองบัววิทยา 5 6 2 13 27 12 7 6 46
12 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 4 5 1 10 14 5 4 7 23
13 ดอนแรดวิทยา 4 0 1 5 11 4 4 5 19
14 ทุ่งกุลาพิทยาคม 3 2 3 8 25 12 4 12 41
15 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 3 2 2 7 24 5 6 9 35
16 เมืองแกพิทยาสรรค์ 3 1 1 5 15 4 3 8 22
17 ธาตุศรีนคร 2 3 5 10 23 10 8 8 41
18 หนองขุนศรีวิทยา 2 1 6 9 13 11 5 8 29
19 หนองอียอวิทยา 2 1 3 6 14 7 4 3 25
20 พรมเทพพิทยาคม 1 2 5 8 16 4 3 6 23
21 แกศึกษาพัฒนา 1 2 2 5 14 13 0 3 27
22 โนนแท่นพิทยาคม 1 2 0 3 7 7 4 2 18
23 ลำพลับพลาวิทยาคาร 0 5 4 9 22 7 5 6 34
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 2 1 6 2 9
รวม 198 162 136 496 745 252 114 138 1,111