หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมัจฉารัตน์ พรหมมาโรงเรียนแนงมุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ไชยศรีษะโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสุดใจ คำเกลี้ยงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีน้อยโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายดาว ดวงราศีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาวเสาวรส บุญสมโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา กองทรัพย์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายมนัส ดีพร้อมโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายชอบ บุญญัติ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา รอบรู้โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตยาภา บานเย็นโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
4. นางจารุดา จิตสะอาดโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ วรรณโยโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ เจียมจริยธรรมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาสินี จิตต์หาญโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางภรชนก ใจศีลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวรรณพร หนูเสน โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นางมะลิ ศาลางามโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายจิรเดช มวลทองโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ศรีมงคลโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายชินกร ศรีทร โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางนิภา บุตรภักดีธรรมโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุมนา บุญมั่นโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลทิรา เอมกลางโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายจำปา สุขยาโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณภา คำสุมาลีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสำราญ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนสังขะกรรมการ
2. นางดวงฤทัย ธารวาวแววโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ เมินดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางปรารถนา จงกลางโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิศมัย ยางงามโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจารีรัตน์ พลศรี โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปุญญาภา วันดี โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรรณาภรณ์ อุกอาจ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายแสงเทียน มั่นยืน โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง โมคศิริโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางภูวิภา จันทะเสริมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา บุญพร้อมโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดรุณี เหมาะหมาย โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญสิทธิ์ วานุนามโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี คำประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี บุญคงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นายนราวุธ วิยาสิงห์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางจินตนา สุพงษ์โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
6. นายสุวิชิต สมยิ่งโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐณิชาภัทร คิดดีจริงโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุจลินท์ ราชรักษ์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร สาคเรศ โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ก้านกิ่ง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดารินทร์ กะการดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรชมภู โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ จันทร์ดำ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ต้องถือดี โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สายวิเศษ โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภา คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรกร สิงห์ทอง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรจนา พิศโฉมโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสุณิชา อาภาอมร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายนฤพนธ์ สายเสมา โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิศาชล ใจกล้า โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายกาญจนา สายวิเศษ โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปุญชรัสมี จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรุณพรรษ รักษะประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเครือฟ้า อุปฮาดโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิสิษธิ์ สุวฤทธิยาธรโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวินัย เหมือนแก้วโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศรีหาตา โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวคำมี ใจกล้า โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นายสุริเยศวร์ พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุภา เสริมศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณนารี พันธ์ศรีโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางภัชษร กฤติยาวรรค์โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนัด มงคลสารโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพร พวงสดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายวิว้ฒน์ สำราญใจโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา สุขไกรโรงเรียนพนมดงรักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางกชนิภา การบรรจงโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุธิตา สีสิงห์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางยุวดี ผูกดวงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสิรินทรา พจนาโสภาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
7. นางสาวสุภีรดา แต้มทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
8. นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์งาม โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
9. นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวเรช หมู่ดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายสำราญ เมินดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ คำแสนราชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางบัวพันธ์ แก่นจันทร์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
6. นางปนิดา แก้วหอมโรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นายจักรพงศ์ เครือมั่นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ ชาญเชี่ยวโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรนุช ทรัพย์มากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนาโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายธวัชชัย มีสะอาด โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี มีเสนา โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา แผ่นทองโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ แก้วละมุลโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ นาคแสงโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา สาแก้วโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสุวิมล ประดับประดาโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางวารุณี แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ตัณฑ์สุระโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล จิตรแม้นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายวาทิน เพียรศิริโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาวสุพิน สุมิตดีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาววิเศษศิษฐ์ โสวภาคโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา มีพรหมดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา สาลีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา รอบคอบ โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์โรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางชัญญานุช เนริกูลโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางทิพรัตน์ เพลินสุขโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสสินา ปี๊บกลาง โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ กงทองโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิรุต อิมเพชร โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยาโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
4. นายปกรณ์ บัวแย้มโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพาสันติ บุญธรรม โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายพิชิตพล เพ่งพิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บุตรดี โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นายเอนก พลคะชา โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นายสัจภาส สำราญสุขโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนพระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวนันท์ นินสะคูโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ ถมปัดโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายปฏินันท์ โคตรชัย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นายชวิศ สมบัติวงค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา วงษ์เกิดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ พอกพูนโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษรี ทองเอี่ยมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางสำเรียง สุขพันธ์ โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมยศ กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานี สาระวิถีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสุพัฒน์ จันทร์เหลืองโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ศรีมูลโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ มงคลสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา ยวงแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พุทธระสุโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายวัชรกร ใยแก้วโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายธนพล ทองหล่อโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ ใจศีลโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายศาสตราวุธ มีดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร สหัสชาติโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศรีตุลานุกต์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนทร วงษ์ฉลาดโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุรี โปรยกลางโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดิสทัต ทองดาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายติกข์ ราชรักษ์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพล พรหมสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางธัญชนก สุตวณิชย์ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ เจริญสุขโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาลักษณ์ ทวีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายกวีพลัฏฐ์ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสารินี วิเศษโพธิ์ศรี โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิตยาพร พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวรศาสตร์ เสาร์ทอยโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง สุวงศ์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีรา ตุ้มจอหอ โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
6. นางสาวิตรี ชิงชัย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนิตยาพร พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีรา ตุ้มจอหอโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบรรจง สุวงษ์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวรศาสตร์ เสาร์ทอยโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
6. นางสาวิตรี ชิงชัย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันทนา อ่อนเรืองโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร แก้วกำแพงโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสิรินุช ปฐมชาติโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เพ่งทิศโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุวรรณ์ บุญผูกโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาระภา เนียมทองโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย มีอินทร์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์เกษม จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางปะวินา ใจกล้าโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ชูรัตน์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ยืนยงโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตรโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิโลบล ประกอบดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนภัทร ปิงคะโรโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางกัญญาภัค แก้วกลางเมืองโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางปวันรัตน์ แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายหัตถสอน การประดิษฐ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง ถิ่นแถว โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ พระวัยโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายเจตนิพัทธ์ หวังชอบโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายศรีกรุง บุญเยี่ยมโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ธร จันทร์เลโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายคมกฤษ ยินดีโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางน้ำนิ่ง ทรงกุลโรงเรียนพระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สุปิรัยธรโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนุช สุดแสง โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎาการ ฉลาดดี โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นายมนูชัย เวือนประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสกุลศึก บุราคร โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายคุณากร แก้วมงคลโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมปอง สายกลิ่น โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางช่อเพชร ศรีทรโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุธ มูลสุมาลย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ทีรัก โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุธ มูลสุมาลย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ทีรัก โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มูลสุมาลย์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายลม ทีรักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายศราวุธ มูลสุมาลย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายลม ทีรัก โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุด โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐกัญญา มูลพานิช โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุด โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัฐกัญญา มูลพานิช โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนาม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาธร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาธร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนาธร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาธร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงษ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายธนากร จันดาดีโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรเเก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
7. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
8. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
9. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
7. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
8. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นายอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
6. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูมีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ภูมีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
4. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
4. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ทนทานโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูมีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔กรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ภูมีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งศรี สิทธิยศโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายธีรากุล ศรีน้อยโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. Mr.Eric Ojong Obasiโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. สิบเอกวัจนาภรณ์ พื้นผาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางดวงตา มอนดี้โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชาติ กรองทองโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายบรรจง สดศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. Mr.Nicholus lgbokweโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิดโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนิตยา พระงามโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวสอน ไชยฤทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายเตรียมศักดิ์ สว่างโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิลิลทราทิพย์ สดมพฤกษ์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ มีอินทร์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภานิช หงษ์ทองโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ขันธ์เดชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา แสนสุขโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. Mr.kato Edwardโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางรุ้งนภา ดวงพรโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่วโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ตาชูชาติโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางพรศรี ทรวงทองหลางโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เหล่าจำปาโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายเฉลย ตาทิพย์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ สายแสงจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา วาลีประโคนโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา มีศรีโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สุกลมใสย์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลจิรา ชุมด้วงโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวสิริมา อาจอินทร์โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
4. MissCeline Joorisโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางศิรินภา ช่างการโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาวรรณ สุขน้อยโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
7. นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุญประสมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตรโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนาภรณ์ ภาษาดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวถิรวรรณ ระดมสุขโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
6. Mr.Christopher Wagnerโรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นางจินตนา จิตร์รักโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ดิษเจริญโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า บัวชุมโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตรา คงเก่งโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายปัญญา พ่วงงามพันธ์โรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุหงา แจ่มใสโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายภักษร มหา่เธียรธำรงโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมรัศมี สุบรรนนารถโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัชดา กิ่งแก้วโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางชุลิตา ชะโลมรัมย์โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นางพรนภัส พันธ์็้เกียรติโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายWu Binโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพปฎล เจริญศิริโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คำใสขาวโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Wu Binโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพปฎล เจริญศิริโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายปิ่นทอง ปราสาทภิญโญโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คำใสขาวโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรลักษณ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สีตะแกะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรชา เครือคำโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรวลักษณ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สีตะแกะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรชา เครือคำโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจันทรากานต์ ถนัดค้าโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริภัสสร บุญมาโรงเรียนพนมดงรักกรรมการ
3. นางสาวรจนา ชูจิตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารียา บุญยงค์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัยโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตรโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางจงกล ปัดภัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางเจติยา พวงผกาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวศรี ขันติวงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ สัตตะโสโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายนิกร นาคเสนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายสายันต์ สัตตะโสโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการ
4. นายสมพัธ์ อุดมโชคทรัพย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายนิกร นาคเสนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ทองแม้นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางวริญญา ทองอุดมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ทองแม้นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรภิญญา ทองอุดมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล อินสุวรรโณโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรมดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวุฒิยา เกียงวัวโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา หวังสุดดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ไขกระโทกโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล อินสุวรรโณโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หวังสุดดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายวุฒิยา เกียงวัวโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ พรมดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ไขกระโทกโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันทรา สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศิริมาโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายสนธยา ไชยราชโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางวรานิษฐา รัตนพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ ดาศรีโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
6. นางนพวรรณ พรหมปรเมโรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นางจุฬาวรรณ พิลาบโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทองโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา สุธรรมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางวรานิษฐา รัตนพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
6. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัณพิชชา บรรเลงโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา เตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางชนานุช สมกล้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก เดชศิริบูรณ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกันยา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางปัณพิชชา บรรเลงโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางชนานุช สมกล้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก เดชศิริบูรณ์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
2. นายบรรจง สดสีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายบุญเพ็ง สีหาราชโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายบรรจง สดสีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สายวิเศษโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สายวิเศษโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวทิตยาภา บานเย็นโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวทิตยาภา บานเย็นโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สายวิเศษโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุลโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ปรักเจริญโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สายวิเศษโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายกอ ไชยราชโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายณัฐดนัย สุภาสัยโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ วันดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
2. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาภา จันทเขตโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายกิตติ บุญเชิดโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
6. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
7. นางนภัสวัลย์ สายรัตน์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. พระเชษฐพล อภินนฺโท (ทองเกร็ด)โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายธนดล คำเสมอโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ คดีเวียงโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางปานรวี มั่นยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ พรหมบุตรโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
2. นายอิสระ นันทจักร์โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพจน์สุนี แพงประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ประธานกรรมการ
2. นายนิรุช เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ประธานกรรมการ
2. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายนิรุช เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายภิมุข สมานรักษ์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายศักร์สฤษฎิ์ ประดับประดาโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิษณุ คำภูโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
6. นายพีรวัฒน์ สีดามาตย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมังกร เป็นสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
2. นางสาวจันทร์ศรี เสายอดโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา สุขยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายนิรุตติ์ มีอ่องโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายพีรวัฒน์ สีดามาตย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ทองสระคูโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนินโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร เรืองรอบโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางอัจฉราวดี บุญแสนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายพีรวัฒน์ สีดามาตย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายธนากร เรืองรอบโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นางสำราญ สร้อยจิตรโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
6. นางจุฑาภัณฑ์ บุญพร้อมโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
7. นายพีรวัฒน์ สีดามาตย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ ทองหย่อนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิไพร นามมะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบงกช กิตระคามโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธนากร เรืองรอบโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา นากดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ แก้วยงกฏโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
7. นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางสุพิณ เสาสูงโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
9. นายนรินทร์ ผิวทองโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
10. นายจำรูญ สุุขอุ้มโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร เรืองรอบโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สิงห์คำโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอัครวดี สุทธิยานุชโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก่นมณี พิมพ์ศรีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นางเอมอร วงศ์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพาพรรณ เกษเมืองโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชมนาท พรหมโคตรโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา ทองสระคูโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิชชุกร เกษรบัวโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร กิตติขจรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล บุตรดาโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปริญญา จุลทัศน์โรงเรียนสังขะกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุธ มูลสุมาลย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายสายลม ที่รัก โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิม โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุธ มูลสุมาลย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รัก โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอวยพร ผลาเหิม โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวสมพร เรืองสุขสุด โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุด โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณัฐกัญญา มูลพานิช โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายอัศวราช วรนาม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทองโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยา กรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยา กรรมการ
7. นายเฉลิม มหานาม โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญา โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรง โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุที ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ขันทอง โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
6. นายสุฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยา กรรมการ
7. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
8. นายนพัฒน์ สมัญญาโรงเรียนพนมดงรักวิทยา กรรมการ
9. นางสาวอาริค แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
10. นายประวัติ บุตรกัญหา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายนิรุต เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางจุไรวรรณ หนุนชูโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
2. นายนิรุต เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางจุไรวรรณ หนุนชูโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]