หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
2 นางสาวพรรษรณ์ ดาสั่ว ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
3 นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินครอสเวิร์ด
4 นายกฤษสาคร รันทร ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
5 นายสุริเยศ พีศิลป์ ครู โรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
6 นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินเอเม็ท
7 นางจิราพร เกศามา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคำคม
8 นายจำปา สุขยา ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินคำคม
9 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคำคม
10 นางรัชนี อุดมสินานนท์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
11 นางเพ็ญนภา โสติยา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
12 นางสาวสาวิตรี บุญแน่น ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินโซดูกุ
13 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางจันทรา สารกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายสถาน ปรางมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวพิจิตรา คำมันตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายรวิวัฒน์ สีมารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายนิวัติ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายสมบูรณ์ ทิศารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นายมนัด เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นายพนม ลำดวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นายบุญสมชัย ฟองนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายประจักษ์ เงางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 ธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นายสถิตย์ แก้วแฉล้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ ในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นายยุทธภู ภูผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นางจารีรัตน์ พลศรี ครูโรงเรียนสังขะ จัดการตารางการแข่งขัน
41 นางปาลี เสนาภักดี ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
42 นายพรมมา สวาศรี ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
43 นายกฤษสาคร รันทร ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
44 นายแสงเทียน มั่นยืน ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
45 นายณรงค์ ถมปัทม์ ครูโรงเรียนสังขะ จัดการตารางการแข่งขัน
46 นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดการตารางการแข่งขัน
47 นางสาวสสินา ปิ้บกลาง ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
48 นายชูชาติ คิดดี ครูโรงเรียนสังขะ จัดการตารางการแข่งขัน
49 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
50 นายธนดล คำเสมอ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
51 นางสาวศุภานิช หงษ์ทอง ครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
52 นางจันทรากานต์ ถนัดค้า ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
53 นายแฉล้ม ขจัดโรคา ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
54 นางสาวทองใบ ตลับทอง ครูโรงเรียนสังขะ จัดการตารางการแข่งขัน
55 นายธีรพล อุ่นศิลป์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
56 นายนฤพันธ์ ภุกดี ครูโรงเรียนโคกยางวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
57 นายภากรณ์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
58 นายศุภกร บุญเผย ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา จัดการตารางการแข่งขัน
59 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ จัดการตารางการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]