สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะ 34 16 9 59 74 19 5 5 98
2 กระเทียมวิทยา 23 13 16 52 60 22 11 7 93
3 บัวเชดวิทยา 22 24 19 65 71 20 7 6 98
4 ประสาทวิทยาคาร 18 18 13 49 60 10 14 6 84
5 พนมดงรักวิทยา 11 6 5 22 32 9 12 8 53
6 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 6 5 19 22 9 10 13 41
7 แนงมุดวิทยา 7 10 3 20 29 12 3 10 44
8 ขนาดมอญพิทยาคม 7 9 14 30 40 25 14 9 79
9 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 6 5 18 31 8 6 9 45
10 ตานีวิทยา 6 5 7 18 25 13 13 11 51
11 พระแก้ววิทยา 6 1 4 11 15 6 10 13 31
12 ตาเบาวิทยา 4 4 4 12 16 8 9 12 33
13 โคกยางวิทยา 4 4 3 11 20 6 3 12 29
14 มัธยมทับทิมสยาม 04 4 2 0 6 12 1 9 10 22
15 ศรีณรงค์พิทยาลัย 3 7 1 11 23 11 5 14 39
16 เชื้อเพลิงวิทยา 3 2 4 9 22 16 7 11 45
17 บ้านตรวจ 3 2 2 7 14 5 4 2 23
18 ปราสาทเบงวิทยา 3 2 1 6 13 8 10 9 31
19 เทพอุดมวิทยา 3 1 1 5 11 9 11 9 31
20 ไทรแก้ววิทยา 2 1 8 11 18 14 8 14 40
21 กาบเชิงวิทยา 1 4 4 9 16 9 12 10 37
22 โคกตะเคียนวิทยา 1 2 3 6 17 8 10 13 35
23 สุวรรณวิจิตรวิทยา 1 1 1 3 12 9 13 14 34
24 บ้านสะเดา 1 0 0 1 1 1 0 2 2
25 มัธยมศรีสำเภาลูน 0 4 3 7 10 7 3 6 20
26 บ้านรุน 0 0 1 1 2 4 1 3 7
รวม 182 150 136 468 666 269 210 238 1,145