สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกพัฒน์   เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา   ผลเจริญ
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ทองขาว
2. เด็กหญิงศิรินธร  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสิรินทรา   นุเสน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  ศรีเทพ
2. นางสาวนงนุช  ยามดี
3. นางสาวปาริชาติ  ดีรอบ
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นายจำปา  สุขยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงมุกดา   นาดี
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายบุญยง   สระอิงทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงธิดา   ศรีสันงาม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ภาสดา
3. เด็กหญิงมนต์ธิกา   ภูตาเลิศ
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรี   สุดใจ
2. นางสาวมยุรี   สามะโม
3. นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรณินท์   ตัณฑ์สุระ
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่   เป็นสุข
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายถนัด   มงคลสาร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา   ครอบทอง
2. เด็กหญิงสุมาลี   เขียวพรมมา
3. เด็กหญิงอภิญญา   ทองปลั่ง
 
1. นางสาวบุหลัน  จันทร์ศิริ
2. นางสาวปพิชญา   แพนสิงห์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธานิ   ทองมาก
2. นางสาวสุดารัตน์   ดวงไชย์
3. นางสาวแสงรัศมี   นนท์ช้าง
 
1. นายอนุพงษ์  รังษีสันติวานนท์
2. นางเสกสรร   สุขตัน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ   เพชรน้อย
2. เด็กชายสหัสวรรษ   ฉิมงาม
3. เด็กชายอรรถพร   วุฒิพันธ์
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นายอนุพงษ์   รังษีสันติวานนท์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เสาว์รส
2. เด็กหญิงอารยา   ยืนยง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ตัณฑ์สุระ
2. นางสาวนันทิตา   ช่วงชัยชนะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงมัญชุสา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งมงคล
4. เด็กหญิงสุพริการ์  เประนาม
5. เด็กหญิงอำภา  ธรรมนาม
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์   สารคิด
2. นางสาวธีรดา   อินทรนุช
3. นางสาววราภรณ์   นามวิเศษ
4. นางสาวอรทัย   บุญหนัก
5. นางสาวอินทุอร  โสมี
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา   อรุณถิน
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปราณี   ผาลุธรรม
4. เด็กหญิงวาสนา   พรมเวียง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุระการ
 
1. นางกันธิมา    ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  บำรุงชื่อ
2. นางสาวพิมผกา   คิดสม
3. นางสาวลินดา    จันทร์แดง
4. นางสาวสุนทรี   ยิ่งคง
5. นางสาวอาภัสรา  แรงจบ
 
1. นางกันธิมา   ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์    นานวล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
2. เด็กชายต่อลาภ  จันทร์สามารถ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  นิลาราช
4. เด็กหญิงพนิดา  มลิวัลย์
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศิลณรงค์
 
1. สิบเอกวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช   นนต์เต
 
1. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายราเชนทร์   เสมาชัย
 
1. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกองทัพ   น้ำคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีวงออน
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.9 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา   วงศ์เจริญ
2. นายธนายุทธ   ควรงาม
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนันท์   สุภิษะ
2. นางสาวรจนา  กฤษทอง
3. นางสาวรัตติกาล   กองทองนอก
4. นางสาววรรณรัตน์    สุวิเศษ
5. นางสาววรรณิภา  นพพิบูลย์
6. นางสาววิยะดา   บริสุทธิ์
7. นางสาวศศิการ์   ทวีธรรม
8. นางสาวสุธิดา   บุญคง
9. นางสาวอรทัย   ศรีงาม
10. นางสาวอานิษา    สังหวด
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
3. นายปรัชญา   ทีปีเนตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเชษฐสุดา  สิงหะเวหน
 
1. นางณัฐกัญญา    มูลพานิช
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  มั่นยืน
 
1. นางณัฐกัญญา    มูลพานิช
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกมลลักษณ์    ครัวกลาง
 
1. นางณัฐกัญญา   มูลพานิช
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  พงศ์สุข
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกษมสุข  พิลางาม
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์จันทร์  สารฤทธิ์
 
1. นางณัฐกัญญา   มูลพานิช
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  โสรเนตร
2. เด็กชายทัศนพร  อุดหนุุน
3. เด็กชายอัษฎายุธ  เฉลียวไวย์
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุฬาลักษณ์  แสนแก้ว
2. นายภาคภูมิ  แก้วบุดดา
3. นางสาวอรดา  พัฒน์ผล
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภารัตน์   เวียงจันทร์
 
1. นางสาววรุณพรรษ    รักษะประโคน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภารัตน์  เวียงจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร    โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายธนาสินธุ์  ประสานศรี
 
1. นางสาวชาภา  จันทเขต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงประภาพร   ปานทอง
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวจริยา  แย่งรัมย์
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรัช  พยัคษา
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวอรชพร  มาตย์เสนา
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.73 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธีรา  บุญจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเด่นนภา   โสรถาวร
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิคม   คงราษี
2. นางสาวมลธิดา  จารัตน์
3. นายมานพ  แสงใส
4. นางสาววรรณธิญา  พวงมี
5. นายวุฒิชัย  ชาวสวน
6. นางสาวศศิธร  วิธีดี
7. นายศักดิ์ชัย  มาลางาม
8. นางสาวอนงค์นาฎ  การรัมย์
 
1. นางสาวชุติมา  ภูมี
2. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
3. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์   เสาวคนธ์
 
1. นางดวงตา   มอนดี้
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพล   แสนคำ
 
1. นางดวงตา    มอนดี้
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ใจงาม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์   ไชยพิมพา
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญฑริกา   เกตขจร
2. เด็กหญิงพบพาพร  จันนุบิน
3. นางสาวศิริวรรณ   กลิ่นฟุ้ง
4. นางสาวเสาวภา   ทองนรินทร์
5. เด็กหญิงไพลิน    เย็นสุข
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
2. นางสาวนัตธิตา   วอแพง
3. นางสาวนาถยา   นามวิเศษ
4. นางสาววิจิตรา   คลังฤทธิ์
5. นางสาวแก้วกัลยา   ชาชม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญประภา  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสาชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลณรงค์
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  มณีใส
2. นางสาววิภาพร  สุขเฉลิม
3. นางสาวสิริธิดา  มีพร้อม
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุลยวัต    อินหล้า
2. เด็กชายภูตะวัน   ขุนพรรคดี
 
1. นางสาวชาภา    จันทเขต
2. นางสาวพิมพิไล  สุวสี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร    ชาติมูลตรี
2. เด็กชายอภิชาติ   คำภากุล
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรินทร์   เสริมจันทร์
2. นายอัครเดช   เหลี่ยมดี
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์   มั่งสมบัติ
2. เด็กหญิงธนาวดี    ขุนนคร
 
1. นางสาวชาภา   จันทเขต
2. นางสาวพิมพิไล  สุวสี
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตร  ยุทธอาจ
2. นางสาวลลิตา  คงชื่่นใจ
3. นายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
2. นายสมภพ  ประดับสุข
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวประภาพร  เพชรงาม
2. นายสหรัฐ   ศรีสินธิ์
 
1. นางสาวพจน์สุณี    แพงประโคน
2. นายสมภพ   ประดับสุข
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 1. นายชนาธิป   คำสงาม
2. นายชัยยะ   จะเรืองรัมย์
3. นายวรยุทธ   ทองพู
 
1. นายมังกร    เป็นสุข
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ขันตีมิตร
2. เด็กหญิงชไมพร   บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   อุดหนุน
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แรงจบ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ตราชู
3. เด็กหญิงศศิตา  นาคงาม
 
1. นายศรีชัย   หวังสม