สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายปริญญา    บัวสาย
 
1. นางมะลิ  ศาลางาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวจิราภา   พิลาสุข
 
1. นายนิตยา   กองทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.55 เงิน 6 1. นางสาวยุพา   เหมาะหมาย
 
1. นางมะลิ  ศาลางาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวภัณฑิรา   ม่วงมณี
2. นางสาวศิรินทร์  พรมวัตน์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  จันนุบิน
 
1. นางสาวศิรินยา   สิงห์คำ
2. นางสาวเปี่ยมสุข  สุขเฉลิม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวชนาภา   สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวฐิติมา    ล้ำเหลือ
3. นางสาวรัศมี  ทิพย์เป็นรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลำเภา   บุญเจริญ
2. นางสาวอโณชา   ฉุนกล้า
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ตัณฑ์สุระ
2. นางสาวสายสุดา  สุขเพิ่ม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวพูนศิริ  แว่นดำ
2. นางสาวสิรินธา  ธรรมสอน
 
1. นายวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สิลาทอง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  นพโสภณ
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอิงอร  พรมบุตร
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.93 เงิน 5 1. เด็กหญิงแก้วมณี  สุวรรณรินทร์
 
1. นางสาววีนัสชนันต์  รันทร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสิงห์โต  ปานเพ็ชร
 
1. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วังลาญ
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร    เฉลิมรัมย์
 
1. นางนิตยา    พระงาม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เอติยัติ
 
1. นายชูเกียรติ    เพิ่มพร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพรรณภา  ชนะดี
2. นางสาววิภาพร   ทวีโภค
 
1. นางสาวกนกวรรณ    เหล่าจำปา
2. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงกระพัน    สอนพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สอนพรม
3. เด็กชายปกรณ์    พาเจริญ
4. เด็กชายประชา    เประนาม
5. เด็กชายปรเมศ   หฤทัยถาวร
6. เด็กชายพิเชฐ   สุดชมโฉม
7. เด็กชายศราวุธ  สืบเพ็ง
8. เด็กชายสิทธิชัย   สาลีแจง
 
1. นางสาวมุจลินท์   ราชรักษ์
2. นายวัชระ   โสตทิพย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมราภา  จันนุบิน
2. เด็กหญิงวสิกา  หาวงศ์
3. เด็กหญิงอรวินท์  จันนุบิน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชิดชนก   ขุนนคร
2. นายสรายุทธ   ฮ้อเจริญวิวัฒน์
 
1. นางสาวชาภา   จันทเขต
2. นายสมภพ   ประดับสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวดวงหทัย  จารัตน์
2. นางสาวธิติมา    สมภักดี
3. นายวทัญญู   นาคูณ
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกรเดช  ฉุนกล้า
2. เด็กหญิงชลลดา   มะลิทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   การรัมย์
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.75 เงิน 4 1. นางสาวมัสลิน   อุดร
2. เด็กหญิงสุธามินทร์   แก่นโสม
3. นางสาวเพ็ญนภา   ยะแก้ว
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์