สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายปิยะณัฐ   ทวีธรรม
 
1. นายยุทธนา   นาคีสังข์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุไรวัน   นาดี
2. เด็กหญิงวราพร  บุตรงาม
3. เด็กหญิงสุภาพร   โสมศรี
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นางสาวสุภาภรณ์   หอมสนิท
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพงศ์   แจ่มฟ้า
2. นายโยธิน   วงเวียน
3. นางสาวโสภิตา   มะลิซ้อน
 
1. นางสาวสายสุดา  สุขเพิ่ม
2. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรสกุล   มุ่งสมบัติ
2. เด็กชายวิศรุต   บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา   แก้วกอง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
2. นางสาวจรรยา   สาลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.96 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทธิกร    สารศรี
2. เด็กชายศิลปกรณ์   เสาวรส
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุญชู  คงศร๊
2. เด็กหญิงมณีนุช  ไกรทวี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
2. นายวัชระ  โสตทิพย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอินทิรา   สตากล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงษ์    บัวทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.1 ทองแดง 6 1. นางสาววาสนา  พวงศรี
 
1. นายชูเกียรติ   เพิ่มพร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิติสุดา    พันธุ์ชัยศรี
2. เด็กหญิงศุภธิดา   สะโรบล
 
1. นางนิตยา   พระงาม
2. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 8 1. นางสาวมะลิวัลย์   พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวมินตรา   บุญคง
3. นางสาวอุรวี   ต้นโศก
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล