สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชื่นใจ   กฤษทอน
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัชรี  ชุมจันทร์
2. นางสาวสายฝน  สงทะเล
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางสาวมนัญญา  สุขดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายเขื่อนศักดิ์   ไท้ยง้วน
 
1. นางสาวดรุณี    คำประโคน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ไชยพร
2. เด็กชายเกียรติพัทธ์   อุ่นเคราะห์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายวารุต   โยงรัมย์
 
1. นางนิตยา   พระงาม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 21.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวุฒิสภา   จารัตน์
2. เด็กชายสุมน   เงินไทย
 
1. นายสมภพ  ประดับสุข
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   นิตย์ลาภ
2. เด็กชายอัครเดช  พระงาม
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวพจน์สุณี    แพงประโคน