สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชื่นใจ   กฤษทอน
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายปริญญา    บัวสาย
 
1. นางมะลิ  ศาลางาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกพัฒน์   เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวจิราภา   พิลาสุข
 
1. นายนิตยา   กองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา   ผลเจริญ
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.55 เงิน 6 1. นางสาวยุพา   เหมาะหมาย
 
1. นางมะลิ  ศาลางาม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ทองขาว
2. เด็กหญิงศิรินธร  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสิรินทรา   นุเสน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  ศรีเทพ
2. นางสาวนงนุช  ยามดี
3. นางสาวปาริชาติ  ดีรอบ
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นายจำปา  สุขยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงมุกดา   นาดี
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายบุญยง   สระอิงทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัชรี  ชุมจันทร์
2. นางสาวสายฝน  สงทะเล
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางสาวมนัญญา  สุขดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายเขื่อนศักดิ์   ไท้ยง้วน
 
1. นางสาวดรุณี    คำประโคน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงธิดา   ศรีสันงาม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ภาสดา
3. เด็กหญิงมนต์ธิกา   ภูตาเลิศ
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรี   สุดใจ
2. นางสาวมยุรี   สามะโม
3. นางสาวเบญจรัตน์  หอมหวล
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรณินท์   ตัณฑ์สุระ
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่   เป็นสุข
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายถนัด   มงคลสาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายปิยะณัฐ   ทวีธรรม
 
1. นายยุทธนา   นาคีสังข์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุไรวัน   นาดี
2. เด็กหญิงวราพร  บุตรงาม
3. เด็กหญิงสุภาพร   โสมศรี
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นางสาวสุภาภรณ์   หอมสนิท
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพงศ์   แจ่มฟ้า
2. นายโยธิน   วงเวียน
3. นางสาวโสภิตา   มะลิซ้อน
 
1. นางสาวสายสุดา  สุขเพิ่ม
2. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรสกุล   มุ่งสมบัติ
2. เด็กชายวิศรุต   บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา   แก้วกอง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
2. นางสาวจรรยา   สาลี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวภัณฑิรา   ม่วงมณี
2. นางสาวศิรินทร์  พรมวัตน์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  จันนุบิน
 
1. นางสาวศิรินยา   สิงห์คำ
2. นางสาวเปี่ยมสุข  สุขเฉลิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา   ครอบทอง
2. เด็กหญิงสุมาลี   เขียวพรมมา
3. เด็กหญิงอภิญญา   ทองปลั่ง
 
1. นางสาวบุหลัน  จันทร์ศิริ
2. นางสาวปพิชญา   แพนสิงห์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธานิ   ทองมาก
2. นางสาวสุดารัตน์   ดวงไชย์
3. นางสาวแสงรัศมี   นนท์ช้าง
 
1. นายอนุพงษ์  รังษีสันติวานนท์
2. นางเสกสรร   สุขตัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กชายภาคภูมิ   เพชรน้อย
2. เด็กชายสหัสวรรษ   ฉิมงาม
3. เด็กชายอรรถพร   วุฒิพันธ์
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นายอนุพงษ์   รังษีสันติวานนท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวชนาภา   สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวฐิติมา    ล้ำเหลือ
3. นางสาวรัศมี  ทิพย์เป็นรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา   สาลี
2. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เสาว์รส
2. เด็กหญิงอารยา   ยืนยง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ตัณฑ์สุระ
2. นางสาวนันทิตา   ช่วงชัยชนะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลำเภา   บุญเจริญ
2. นางสาวอโณชา   ฉุนกล้า
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ตัณฑ์สุระ
2. นางสาวสายสุดา  สุขเพิ่ม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.96 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทธิกร    สารศรี
2. เด็กชายศิลปกรณ์   เสาวรส
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ไชยพร
2. เด็กชายเกียรติพัทธ์   อุ่นเคราะห์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงมัญชุสา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งมงคล
4. เด็กหญิงสุพริการ์  เประนาม
5. เด็กหญิงอำภา  ธรรมนาม
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์   สารคิด
2. นางสาวธีรดา   อินทรนุช
3. นางสาววราภรณ์   นามวิเศษ
4. นางสาวอรทัย   บุญหนัก
5. นางสาวอินทุอร  โสมี
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา   อรุณถิน
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปราณี   ผาลุธรรม
4. เด็กหญิงวาสนา   พรมเวียง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุระการ
 
1. นางกันธิมา    ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  บำรุงชื่อ
2. นางสาวพิมผกา   คิดสม
3. นางสาวลินดา    จันทร์แดง
4. นางสาวสุนทรี   ยิ่งคง
5. นางสาวอาภัสรา  แรงจบ
 
1. นางกันธิมา   ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์    นานวล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
2. เด็กชายต่อลาภ  จันทร์สามารถ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  นิลาราช
4. เด็กหญิงพนิดา  มลิวัลย์
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศิลณรงค์
 
1. สิบเอกวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช   นนต์เต
 
1. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายราเชนทร์   เสมาชัย
 
1. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกองทัพ   น้ำคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีวงออน
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.9 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา   วงศ์เจริญ
2. นายธนายุทธ   ควรงาม
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนันท์   สุภิษะ
2. นางสาวรจนา  กฤษทอง
3. นางสาวรัตติกาล   กองทองนอก
4. นางสาววรรณรัตน์    สุวิเศษ
5. นางสาววรรณิภา  นพพิบูลย์
6. นางสาววิยะดา   บริสุทธิ์
7. นางสาวศศิการ์   ทวีธรรม
8. นางสาวสุธิดา   บุญคง
9. นางสาวอรทัย   ศรีงาม
10. นางสาวอานิษา    สังหวด
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
3. นายปรัชญา   ทีปีเนตร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุญชู  คงศร๊
2. เด็กหญิงมณีนุช  ไกรทวี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
2. นายวัชระ  โสตทิพย์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวพูนศิริ  แว่นดำ
2. นางสาวสิรินธา  ธรรมสอน
 
1. นายวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเชษฐสุดา  สิงหะเวหน
 
1. นางณัฐกัญญา    มูลพานิช
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  มั่นยืน
 
1. นางณัฐกัญญา    มูลพานิช
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 -    
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกมลลักษณ์    ครัวกลาง
 
1. นางณัฐกัญญา   มูลพานิช
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  พงศ์สุข
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกษมสุข  พิลางาม
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สิลาทอง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  นพโสภณ
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอิงอร  พรมบุตร
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์จันทร์  สารฤทธิ์
 
1. นางณัฐกัญญา   มูลพานิช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  โสรเนตร
2. เด็กชายทัศนพร  อุดหนุุน
3. เด็กชายอัษฎายุธ  เฉลียวไวย์
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุฬาลักษณ์  แสนแก้ว
2. นายภาคภูมิ  แก้วบุดดา
3. นางสาวอรดา  พัฒน์ผล
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภารัตน์   เวียงจันทร์
 
1. นางสาววรุณพรรษ    รักษะประโคน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภารัตน์  เวียงจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร    โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายธนาสินธุ์  ประสานศรี
 
1. นางสาวชาภา  จันทเขต
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงประภาพร   ปานทอง
 
1. นางสาววรุณพรรษ   รักษะประโคน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวจริยา  แย่งรัมย์
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรัช  พยัคษา
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวอรชพร  มาตย์เสนา
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.93 เงิน 5 1. เด็กหญิงแก้วมณี  สุวรรณรินทร์
 
1. นางสาววีนัสชนันต์  รันทร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.73 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธีรา  บุญจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประชา    เประนาม
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสิงห์โต  ปานเพ็ชร
 
1. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วังลาญ
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเด่นนภา   โสรถาวร
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิคม   คงราษี
2. นางสาวมลธิดา  จารัตน์
3. นายมานพ  แสงใส
4. นางสาววรรณธิญา  พวงมี
5. นายวุฒิชัย  ชาวสวน
6. นางสาวศศิธร  วิธีดี
7. นายศักดิ์ชัย  มาลางาม
8. นางสาวอนงค์นาฎ  การรัมย์
 
1. นางสาวชุติมา  ภูมี
2. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
3. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์   เสาวคนธ์
 
1. นางดวงตา   มอนดี้
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพล   แสนคำ
 
1. นางดวงตา    มอนดี้
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร    เฉลิมรัมย์
 
1. นางนิตยา    พระงาม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายวารุต   โยงรัมย์
 
1. นางนิตยา   พระงาม
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร   ใจงาม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์   ไชยพิมพา
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอินทิรา   สตากล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงษ์    บัวทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญฑริกา   เกตขจร
2. เด็กหญิงพบพาพร  จันนุบิน
3. นางสาวศิริวรรณ   กลิ่นฟุ้ง
4. นางสาวเสาวภา   ทองนรินทร์
5. เด็กหญิงไพลิน    เย็นสุข
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
2. นางสาวนัตธิตา   วอแพง
3. นางสาวนาถยา   นามวิเศษ
4. นางสาววิจิตรา   คลังฤทธิ์
5. นางสาวแก้วกัลยา   ชาชม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เอติยัติ
 
1. นายชูเกียรติ    เพิ่มพร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.1 ทองแดง 6 1. นางสาววาสนา  พวงศรี
 
1. นายชูเกียรติ   เพิ่มพร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธิติสุดา    พันธุ์ชัยศรี
2. เด็กหญิงศุภธิดา   สะโรบล
 
1. นางนิตยา   พระงาม
2. นางสาวกนกวรรณ   เหล่าจำปา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพรรณภา  ชนะดี
2. นางสาววิภาพร   ทวีโภค
 
1. นางสาวกนกวรรณ    เหล่าจำปา
2. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงกระพัน    สอนพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สอนพรม
3. เด็กชายปกรณ์    พาเจริญ
4. เด็กชายประชา    เประนาม
5. เด็กชายปรเมศ   หฤทัยถาวร
6. เด็กชายพิเชฐ   สุดชมโฉม
7. เด็กชายศราวุธ  สืบเพ็ง
8. เด็กชายสิทธิชัย   สาลีแจง
 
1. นางสาวมุจลินท์   ราชรักษ์
2. นายวัชระ   โสตทิพย์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมราภา  จันนุบิน
2. เด็กหญิงวสิกา  หาวงศ์
3. เด็กหญิงอรวินท์  จันนุบิน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 8 1. นางสาวมะลิวัลย์   พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวมินตรา   บุญคง
3. นางสาวอุรวี   ต้นโศก
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญประภา  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสาชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลณรงค์
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  มณีใส
2. นางสาววิภาพร  สุขเฉลิม
3. นางสาวสิริธิดา  มีพร้อม
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   นิติยะวงค์สา
2. เด็กหญิงปัฒมาภรณ์   ชื่อชูแพง
 
1. นางนิตยา   พระงาม
2. นางนิลเนตร   ฉัตรเชาว์ลัย
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรพงศ์   ยงยืน
 
1. นางนิลเนตร   ฉัตรเชาว์ลัย
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   อุ่นจันทร์
2. เด็กชายอัครเดช   วัยวัฒน์
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฎา   สุขดี
 
1. นายกฤษสาคร    รันทร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เกษหอม
2. เด็กหญิงวริษา  บุญระวัง
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันยา   มีบุตรดี
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดุสิตา   โสรชัย
 
1. นางกุลนันท์   สอนพรม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพเก้า   บรรเทิงใจ
 
1. นางกุลนันท์   สอนพรม
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 21.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวุฒิสภา   จารัตน์
2. เด็กชายสุมน   เงินไทย
 
1. นายสมภพ  ประดับสุข
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุลยวัต    อินหล้า
2. เด็กชายภูตะวัน   ขุนพรรคดี
 
1. นางสาวชาภา    จันทเขต
2. นางสาวพิมพิไล  สุวสี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร    ชาติมูลตรี
2. เด็กชายอภิชาติ   คำภากุล
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรินทร์   เสริมจันทร์
2. นายอัครเดช   เหลี่ยมดี
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์   มั่งสมบัติ
2. เด็กหญิงธนาวดี    ขุนนคร
 
1. นางสาวชาภา   จันทเขต
2. นางสาวพิมพิไล  สุวสี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   นิตย์ลาภ
2. เด็กชายอัครเดช  พระงาม
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวพจน์สุณี    แพงประโคน
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชิดชนก   ขุนนคร
2. นายสรายุทธ   ฮ้อเจริญวิวัฒน์
 
1. นางสาวชาภา   จันทเขต
2. นายสมภพ   ประดับสุข
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตร  ยุทธอาจ
2. นางสาวลลิตา  คงชื่่นใจ
3. นายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
2. นายสมภพ  ประดับสุข
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวประภาพร  เพชรงาม
2. นายสหรัฐ   ศรีสินธิ์
 
1. นางสาวพจน์สุณี    แพงประโคน
2. นายสมภพ   ประดับสุข
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 1. นายชนาธิป   คำสงาม
2. นายชัยยะ   จะเรืองรัมย์
3. นายวรยุทธ   ทองพู
 
1. นายมังกร    เป็นสุข
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ขันตีมิตร
2. เด็กหญิงชไมพร   บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   อุดหนุน
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวดวงหทัย  จารัตน์
2. นางสาวธิติมา    สมภักดี
3. นายวทัญญู   นาคูณ
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
2. นางสาวสุนิสา   จันทร์สามารถ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แรงจบ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ตราชู
3. เด็กหญิงศศิตา  นาคงาม
 
1. นายศรีชัย   หวังสม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทนา  ขันดี
2. นางสาวมาริสา  เงางาม
3. นางสาวอัจฉรา  เอยรัมย์
 
1. นายศรีชัย  หวังสม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกรเดช  ฉุนกล้า
2. เด็กหญิงชลลดา   มะลิทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   การรัมย์
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.75 เงิน 4 1. นางสาวมัสลิน   อุดร
2. เด็กหญิงสุธามินทร์   แก่นโสม
3. นางสาวเพ็ญนภา   ยะแก้ว
 
1. นางรุ่งลาพร   เรืองจันทร์