สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เงินเก่า
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิษา  เรืองชาญ
2. นางสาวภัททิยา  อย่านอนใจ
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
2. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นายคเชนทร์  ดีขุนทด
2. นางสาวจามินทร์  การรัตน์
3. นางสาวสุธาสินี  นำทอง
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางชนัญชิดา  ยั่งยืน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดวงแวว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สินประโคน
3. เด็กชายสุทิน  สินนอก
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี
2. นางสาวพรนิภา  อุตส่าห์ดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายฉัตรชัย  พงาตุนัด
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ชูชี
 
1. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
2. นางกชนิภา  การบรรจง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เดิมประโคน
2. เด็กหญิงภานุมาส  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงวลดา  ทนนศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  ชื่นชมยิ่ง
5. เด็กหญิงเกศรา  สวายประโคน
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์นวล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง 9 1. นางสาวณิชนันท์  ไพเกาะ
2. นางสาวนิติญา  สุดใสดี
3. นางสาวปัทมา  ผูกดี
4. นางสาวสราวรรณ  งานการดี
5. นางสาวโสภิดา  เดิมประโคน
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์นวล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 1. นายธงชัย  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวนรีภรณ์  บุญคุ้ม
3. นายสมภพ  ดังถวิล
4. นางสาวสมิตา  เมียวประโคน
5. นางสาวสุรีรัตน์  ดีตลอด
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.45 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุวารี  สุวรรณวงค์
 
1. นางสิรินุช  ปฐมชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสิรินุช  ปฐมชาติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.91 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ภาคค่ำ
2. เด็กชายแสงชัย  ล้อมนาค
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นางสาวิตรี  ชิงชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 16 1. นายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. นางสาวนวลนภา  บูราณศรี
 
1. นางสาวิตรี  ชิงชัย
2. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนาพร  จันทร์ครบ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนีย์  สายสู่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิดาพรณ์  เปรียบยิ่ง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชาวเมืองดี
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชารีย์  พิมพันธ์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  ล้อมนาค
2. นางสาวปานตะวัน  ยุงประโคน
3. นางสาววรางคณา  ตระกูลโส
4. นายสยามรัตน์  บุตรี
5. นายสัตยา  เถาะพูน
6. นายอมรศักดิ์  จงมีเสร็จ
7. นางสาวอรพิน  พูลเลิศ
8. นายโดม  ประกายแก้ว
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 11 1. นางสาวทิพยธิดา  ทนงตน
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  พรหมสุข
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จงบริบูรณ์
3. เด็กชายทศพล  พร้อมพูน
4. เด็กชายภาคภูมิ  สมอุดร
5. เด็กชายศิริชัย  สุวรรณไตร
6. เด็กชายสหศวรรษ  เพราะดี
7. เด็กชายสิทธิพร  เดิมประโคน
8. เด็กชายสุวิทย์  จงมีเลิศ
 
1. นายนิกร  นาคเสน
2. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวขาว  หวังให้สุข
2. เด็กหญิงพนาวัน  ยงยิ่งพูน
3. เด็กหญิงวารุณีย์  แสนเมือง
4. เด็กหญิงอนัญญา  สมบูรณ์การณ์
5. เด็กชายเสงี่ยม  ทองกระจาย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  เรืองฉาย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑติยา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชากานต์  หงษา
3. นางสาวพาขวัญ  ชาวเมืองดี
4. นางสาวสุธิดา  สายเล็ก
5. นางสาวสุภัสสร  นิราศภัย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวนุชจิรา  ชาวเมืองดี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัตน์  ขำเนียม
2. นายประไพพงษ์  มะโนชัย
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เลาประโคน
2. เด็กหญิงสุมณฑา  เกนรัมย์
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวณิราวรรณ  จูมศิลป์
2. นางสาวสุภสุตา  นิราศภัย
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมใจเรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพงพรมมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ล้อมนาค
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวจันทินี  หงษ์สูง
2. นางสาวศรีนวล  ล้อมนาค
3. นางสาวอำภาพร  เถาว์ยา
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นายณัฐพล  สารปรัง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณี  เอ็นมาก
2. เด็กหญิงญาตา  เอ็นมาก
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สายสู่
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. เด็กชายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน