สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวทรรศนา  วังหอม
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โจกงาม
 
1. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนุช  ทรงสีสด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ห่อทอง
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางชนัญชิดา  ยั่งยืน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวกนกพร  อาจเก่ง
2. นางสาวสุวรรณา  ชื่นชมยิ่ง
3. นางสาวเนตรนภา  สิมรี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี
2. นางสาวพรนิภา  อุตส่าห์ดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงตภัสทอง  เอ็นมาก
2. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มชัย
 
1. นางกชนิภา  การบรรจง
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวฉายศิริ  ดีแก่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงสีสด
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กระจ่างจิตร
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ