สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเมษา  ประกายแก้ว
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชนาวีร์  จุลศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรืองชาญ
 
1. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์
2. นางกชนิภา  การบรรจง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายธนกร  เนตรแก้ว
2. นางสาวปวีณา  เสร็จประสงค์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ล้อมนาค
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขดี
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 5 1. นางสาวละอองจันทร์  แจ้งสุขดี
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวรัชดา  เหมาะเป็นดี
2. นางสาววิมลศิริ  พรหมทอง
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
2. นายเฉลย  ตาทิพย์