สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 20 1. นางสาวสุนิสา  แว่นแก้ว
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 56.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพิมพาพร  จันทร์ครบ
 
1. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเจษฎา  แน่นหนา
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนลินี  โสนาพูน
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โล้ว
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 1. นายธีรศักดิ์  ชาวเมืองดี
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอริสา  สายสู่
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นายธีรพงศ์  ชูศรีหะรัญ
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอาจารี  ศรีกำพล
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์ดี
 
1. นายเฉลย  ตาทิพย์
2. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์