สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเมษา  ประกายแก้ว
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 20 1. นางสาวสุนิสา  แว่นแก้ว
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เงินเก่า
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวทรรศนา  วังหอม
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โจกงาม
 
1. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 56.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพิมพาพร  จันทร์ครบ
 
1. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แน่นหนา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สมนึกตน
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
2. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิษา  เรืองชาญ
2. นางสาวภัททิยา  อย่านอนใจ
 
1. นายจิรเดช  มวลทอง
2. นางสาววรรณาภรณ์  อุกอาจ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเจษฎา  แน่นหนา
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนลินี  โสนาพูน
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นายคเชนทร์  ดีขุนทด
2. นางสาวจามินทร์  การรัตน์
3. นางสาวสุธาสินี  นำทอง
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางชนัญชิดา  ยั่งยืน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนุช  ทรงสีสด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ห่อทอง
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางชนัญชิดา  ยั่งยืน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โล้ว
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 1. นายธีรศักดิ์  ชาวเมืองดี
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายชนาวีร์  จุลศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรืองชาญ
 
1. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์
2. นางกชนิภา  การบรรจง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายธนกร  เนตรแก้ว
2. นางสาวปวีณา  เสร็จประสงค์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ล้อมนาค
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดวงแวว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สินประโคน
3. เด็กชายสุทิน  สินนอก
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี
2. นางสาวพรนิภา  อุตส่าห์ดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวกนกพร  อาจเก่ง
2. นางสาวสุวรรณา  ชื่นชมยิ่ง
3. นางสาวเนตรนภา  สิมรี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี
2. นางสาวพรนิภา  อุตส่าห์ดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงตภัสทอง  เอ็นมาก
2. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มชัย
 
1. นางกชนิภา  การบรรจง
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายฉัตรชัย  พงาตุนัด
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ชูชี
 
1. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
2. นางกชนิภา  การบรรจง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เดิมประโคน
2. เด็กหญิงภานุมาส  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงวลดา  ทนนศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  ชื่นชมยิ่ง
5. เด็กหญิงเกศรา  สวายประโคน
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์นวล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง 9 1. นางสาวณิชนันท์  ไพเกาะ
2. นางสาวนิติญา  สุดใสดี
3. นางสาวปัทมา  ผูกดี
4. นางสาวสราวรรณ  งานการดี
5. นางสาวโสภิดา  เดิมประโคน
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์นวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 1. นายธงชัย  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวนรีภรณ์  บุญคุ้ม
3. นายสมภพ  ดังถวิล
4. นางสาวสมิตา  เมียวประโคน
5. นางสาวสุรีรัตน์  ดีตลอด
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.45 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุวารี  สุวรรณวงค์
 
1. นางสิรินุช  ปฐมชาติ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสิรินุช  ปฐมชาติ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.91 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ภาคค่ำ
2. เด็กชายแสงชัย  ล้อมนาค
 
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
2. นางสาวิตรี  ชิงชัย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 16 1. นายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. นางสาวนวลนภา  บูราณศรี
 
1. นางสาวิตรี  ชิงชัย
2. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนาพร  จันทร์ครบ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนีย์  สายสู่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิดาพรณ์  เปรียบยิ่ง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวฉายศิริ  ดีแก่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงสีสด
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวถนิดา  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชาวเมืองดี
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชารีย์  พิมพันธ์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันธิมา  สมนึกตน
2. นางสาวปนัดดา  สิงโตทอง
3. นางสาวมลธนา  เงาทอง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กระจ่างจิตร
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  ล้อมนาค
2. นางสาวปานตะวัน  ยุงประโคน
3. นางสาววรางคณา  ตระกูลโส
4. นายสยามรัตน์  บุตรี
5. นายสัตยา  เถาะพูน
6. นายอมรศักดิ์  จงมีเสร็จ
7. นางสาวอรพิน  พูลเลิศ
8. นายโดม  ประกายแก้ว
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอริสา  สายสู่
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นายธีรพงศ์  ชูศรีหะรัญ
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขดี
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 11 1. นางสาวทิพยธิดา  ทนงตน
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กระจ่างจิตร
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 5 1. นางสาวละอองจันทร์  แจ้งสุขดี
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอาจารี  ศรีกำพล
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์ดี
 
1. นายเฉลย  ตาทิพย์
2. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวรัชดา  เหมาะเป็นดี
2. นางสาววิมลศิริ  พรหมทอง
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
2. นายเฉลย  ตาทิพย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  พรหมสุข
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จงบริบูรณ์
3. เด็กชายทศพล  พร้อมพูน
4. เด็กชายภาคภูมิ  สมอุดร
5. เด็กชายศิริชัย  สุวรรณไตร
6. เด็กชายสหศวรรษ  เพราะดี
7. เด็กชายสิทธิพร  เดิมประโคน
8. เด็กชายสุวิทย์  จงมีเลิศ
 
1. นายนิกร  นาคเสน
2. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวขาว  หวังให้สุข
2. เด็กหญิงพนาวัน  ยงยิ่งพูน
3. เด็กหญิงวารุณีย์  แสนเมือง
4. เด็กหญิงอนัญญา  สมบูรณ์การณ์
5. เด็กชายเสงี่ยม  ทองกระจาย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  เรืองฉาย
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑติยา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชากานต์  หงษา
3. นางสาวพาขวัญ  ชาวเมืองดี
4. นางสาวสุธิดา  สายเล็ก
5. นางสาวสุภัสสร  นิราศภัย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวนุชจิรา  ชาวเมืองดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกฤติยา  เก่านาน
2. เด็กหญิงปัทมา  งามเลิศ
 
1. นายเฉลย  ตาทิพย์
2. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอลิสา  จงพูนศรี
 
1. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมจิตร  ชาวปลายนา
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ผิวงาม
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
2. นางสาวอุษณีย์  ซ่อมทอง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุพัฒน์  อยู่แล้ว
 
1. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัตน์  ขำเนียม
2. นายประไพพงษ์  มะโนชัย
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เลาประโคน
2. เด็กหญิงสุมณฑา  เกนรัมย์
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวณิราวรรณ  จูมศิลป์
2. นางสาวสุภสุตา  นิราศภัย
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมใจเรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพงพรมมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ล้อมนาค
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวจันทินี  หงษ์สูง
2. นางสาวศรีนวล  ล้อมนาค
3. นางสาวอำภาพร  เถาว์ยา
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นายณัฐพล  สารปรัง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณี  เอ็นมาก
2. เด็กหญิงญาตา  เอ็นมาก
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สายสู่
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. เด็กชายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน