สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวนัฐกานต์  พลศรี
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  ศาลางาม
2. เด็กชายทัตพงศ์  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรี  พลศรี
 
1. นางพนอจิต  เลื่อนทอง
2. นางดุจฤดี  ยุทธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 20 1. นางสาววิไลลักษณ์  พิศโฉม
2. นายอรุณรัตน์  อุ้มทรัพย์
 
1. นายบรรจง  สุวงศ์
2. นายติกข์  ราชรักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธิดา  พิศโฉม
 
1. นางมนัญชยา  เกตุวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวิชา
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  อินทอง
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สิริมั่น
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรณกร  สีสันต์
2. เด็กชายวทัญญู  ที่ดี
 
1. นางสาวชิดชนก  ตุ้มนาค
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสกงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ที่ดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียซุย
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลาศรี
2. นายวีรวัฒน์  โสมทอง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญตาน้อย
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 1. นางสาวอัจฉรา  สกใส
2. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภา
3. นางสาวโสภา  อุดมเดช
 
1. นางสุมาลย์  แคลนกระโทก
2. นายวรวุฒิ  เลื่อนทอง