สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ธรรมสุข
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิตา  สร้อยทองหลาง
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71.41 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาดา  แจ่มใสย์
2. เด็กหญิงนารินทร์  สมจิตร
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ยิ่งสุด
 
1. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.01 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณ์  มีดี
2. นายณรงค์ชัย  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวทิพยภรณ์  ชาติสันติกุล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพิรารัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพนิดา  ช่อลำดวน
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุชิตา  ที่ดี
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวธนัชพร  ราชรักษ์
2. นางสาวลัดดา  คิดไว
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
2. นางจงกล  ปัดภัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพงศา  พานิกุล
2. เด็กชายเทียนชัย  หิงงาม
 
1. นางสาวเกษมณี  คำแพง
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร