สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกุลนันท์  แอกทอง
2. นายสมศักดิ์  ทะนุนาจารย์
 
1. นางสาวจิดาภา  ปัดภัย
2. นางสาวจิดาภา  ปัดภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญธร  สุภิษะ
 
1. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันวาพร  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
2. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายพัชรพล  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัญชลี  ที่ดี
 
1. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
2. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงโชติกา  สินมาก
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏสุดา  ที่ดี
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเนือง
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งสุด
2. เด็กหญิงจันทิมา  ซ่อนจันทร์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
2. นางจงกล  ปัดภัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ที่ดี
2. เด็กชายรณฤทธิ์  ดียิ่ง
3. เด็กชายอรรถพล  จันทริย์วงศ์
 
1. นางสาวสุกันยา  โกรธกล้า
2. นางสาวกิติยา  แก้วเกิด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 13 1. นางสาวอำภา  ทรงศรีสด
2. เด็กหญิงเนติมา  บุรีแสง
3. นางสาวเพลินจิต  สกุลรักษ์
 
1. นางสาวกิติยา  แก้วเกิด
2. นางสาวสุกันยา  โกรธกล้า
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สตาดี
2. เด็กหญิงสุธิษา  ถนอมพล
 
1. นางสาวเกษมณี  คำแพง
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร